Duszpasterstwo akademickie — Spotkania otwarte

DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE

Spo­tka­nia otwar­te

Świat – spo­łe­czeń­stwo, kul­tu­ra, men­tal­ność – wyda­je się dzi­siaj obo­jęt­ny o ile nie wro­gi wobec chrze­ści­jan. Któż z nas nigdy nie prze­ży­wał z tego powo­du wąt­pli­wo­ści w wie­rze, zna­ków zapy­ta­nia, czy wręcz kry­zy­su wia­ry? Tym­cza­sem „to wła­śnie zwy­cię­ży­ło świat: nasza wia­ra” (por. 1 J 5, 4) – pod tym hasłem ks. Gia­co­mo Calo­re zapra­sza na nowy cykl spo­tkań dla doro­słych i mło­dzie­ży, któ­ry roz­pocz­nie się w naj­bliż­szy pią­tek 11 stycz­nia o g. 19:30 w bocz­nej kapli­cy.

Szcze­ra wia­ra w Jezu­sa Chry­stu­sa, zawar­ta w Magi­ste­rium Kościo­ła, nigdy nie była ogra­ni­cze­niem dla ludz­kie­go umy­słu, lecz zawsze świa­tłem, któ­re obja­wia ludziom sens ich ist­nie­nia na tej zie­mi. Dla­te­go war­to zna­leźć miej­sce, by poroz­ma­wiać o swo­ich wąt­pli­wo­ściach, słu­chać Naucza­nia Kościo­ła, ale przede wszyst­kim szu­kać rela­cji do Jezu­sa. Taki jest wła­śnie cel naszych spo­tkań. Zapra­sza­my!