reskrypt Kardynała Nycza w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

Mając na uwa­dze dobro ducho­we wier­nych Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej oraz wyko­nu­jąc wska­za­nia Rady Sta­łej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, niniej­szym ze wzglę­du na zagro­że­nie zdro­wia oraz życia, zgod­nie z kan. 87 § 1, 1245
i 1248 § 2 Kodek­su Pra­wa Kano­nicz­ne­go udzie­lam dys­pen­sy od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej do dnia 29 mar­ca br. nastę­pu­ją­cym wier­nym:
– oso­bom w pode­szłym wie­ku,
– oso­bom z obja­wa­mi infek­cji (np. kaszel, katar, pod­wyż­szo­na tem­pe­ra­tu­ra, itp.),
– dzie­ciom i mło­dzie­ży szkol­nej oraz doro­słym, któ­rzy spra­wu­ją nad nimi bez­po­śred­nią opie­kę,
– oso­bom, któ­re czu­ją oba­wę przed zara­że­niem,
– pra­cow­ni­kom służ­by zdro­wia.

† Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz
Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta War­szaw­ski