Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ)

Wyłączone

Fran­cisz­kań­ski Zakon Świec­kich {FZŚ} został reak­ty­wo­wa­ny w naszej para­fii w 2004 roku. Wspól­no­ta spo­ty­ka się na zebra­niach bra­ter­skich 2 razy w mie­sią­cu. Spo­tka­nia poprze­dzo­ne są nowen­ną do św. Fran­cisz­ka o godz. 18.00. Tema­tem spo­tkań wspól­no­ty jest życie i cha­ry­zmat św. Ojca. Zało­ży­cie­la w dzi­siej­szym koście­le. Roz­wa­ża­my Regu­łę Fr. Zako­nu Świec­kich i wymie­nia­my się doświad­cze­nia­mi. Opie­kun ks. Rober­to Rinaldo.