Grupa Świąteczna “Gaudete”

W naszej para­fii dzia­ła gru­pa świą­tecz­na “Gau­de­te”. Jej dziel­ni uczest­ni­cy dba­ją o wystrój kościo­ła, szcze­gól­nie w naj­waż­niej­szych momen­tach litur­gicz­nych: na Boże Naro­dze­nie, Wiel­ka­noc oraz pro­ce­sję Boże­go Cia­ła. Przy­go­to­wa­nie i stro­je­nie kościo­ła to wca­le nie jest taka łatwa sztu­ka. Dosko­na­le wie­dzą o tym wszy­scy, któ­rzy do tej pory poświę­ci­li swój czas, by przy­go­to­wać cho­in­ki, szop­kę, czy grób Pań­ski, co do tej pory z Bożą pomo­cą nam się udawało.

[Not a valid tem­pla­te]