Ruch Rodzin Nazaretańskich

Wyłączone

Gru­pa para­fial­na Ruchu Rodzin Naza­re­tań­skich w para­fii św. Fran­cisz­ka z Asy­żu powsta­ła w 1991 roku, zało­żo­na przez śp. ks. dr Andrze­ja Bucze­la. Spo­tka­nia, w któ­rych bie­rze udział oko­ło 5 osób odby­wa­ją się raz w tygo­dniu. Celem for­ma­cji jest pogłę­bie­nie życia reli­gij­ne­go. Opie­ku­nem gru­py jest ks. Mar­cin Szatanek