Aktualności

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.10.2021

24 paź­dzier­ni­ka, 2021 Admin Dzi­siaj obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Misyj­ny, nazy­wa­ny w Pol­sce Nie­dzie­lą Misyj­ną. To dzień modli­twy i wspar­cia mate­rial­ne­go misji na świe­cie, taca zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­zna­czo­na będzie na misje. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych…

List pasterski KEP: “Synod, czyli nasza wspólna droga”

16 paź­dzier­ni­ka, 2021 Admin SYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA List paster­ski w związ­ku z XVI Zgro­ma­dze­niem Ogól­nym Syno­du Bisku­pów   Dro­gie Sio­stry, dro­dzy Bra­cia, „(…) Syn Czło­wie­czy nie przy­szedł, aby Mu słu­żo­no, lecz żeby słu­żyć i dać swo­je życie jako okup za wie­lu” (Mk 10,45). To, usły­sza­ne przed chwi­lą zda­nie Chry­stu­sa, moż­na potrak­to­wać nie tyl­ko jako stresz­cze­nie całej dzi­siej­szej…

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.10.2021

16 paź­dzier­ni­ka, 2021 Admin W dniach 9 i 10 paź­dzier­ni­ka odby­ło się w Rzy­mie Uro­czy­ste roz­po­czę­cie XVI Zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go Syno­du Bisku­pów, któ­re­go temat brzmi: „Ku Kościo­ło­wi syno­dal­ne­mu: komu­nia, uczest­nic­two i misja” Faza die­ce­zjal­na Syno­du w Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej roz­pocz­nie się dzi­siaj Mszą Świę­tą odpra­wio­ną w archi­ka­te­drze war­szaw­skiej o godz. 11.00 pod prze­wod­nic­twem Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza. Obec­ni będą przed­sta­wi­cie­le róż­nych…

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.10.2021

9 paź­dzier­ni­ka, 2021 Admin Dzi­siaj świę­tu­je­my XXI Dzień Papie­ski. Przed kościo­łem zbie­ra­my ofia­ry na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra powsta­ła jako owoc piel­grzym­ki św. Jana Paw­ła II do Ojczy­zny w 1999 roku. Sty­pen­dia wypła­ca­ne przez fun­da­cję tysiąc­om uczniów i stu­den­tów z całej Pol­ski pozwa­la­ją im roz­wi­jać swo­je talen­ty. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się aktyw­nie w przy­go­to­wa­nie i świę­to­wa­nie…

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.10.2021

2 paź­dzier­ni­ka, 2021 Admin Dzi­siaj świę­tu­je­my po raz czwar­ty usta­no­wio­ną przez papie­ża Fran­cisz­ka Nie­dzie­lę świę­te­go Fran­cisz­ka, obcho­dzo­ną pod hasłem: „Niech cała zie­mia bło­go­sła­wi Pana”, zapra­sza­my, aby po litur­gii o g. 11:30 zatrzy­mać się na chwi­lę przed kościo­łem, aby wspól­nie podzie­lić się chle­bem, dzię­ku­jąc Bogu za wszel­kie dobra, któ­re od Nie­go daje nam natu­ra oraz za naszą przy­na­leż­ność do wspól­no­ty…

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.09.2021

26 wrze­śnia, 2021 Admin Od piąt­ku 1 paź­dzier­ni­ka roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa różań­co­we, któ­re będą w dni powsze­dnie po Mszy św. o godz. 17:30, a w nie­dzie­le o godz. 18:00. A dla dzie­ci w dol­nym koście­le o 17:15 od ponie­dział­ku do piąt­ku. Zachę­ca­my wszyst­kich do oso­bi­stej modli­twy różań­co­wej. W pią­tek przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź pod­czas Mszy świę­tych i od godz.…

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.09.2021

18 wrze­śnia, 2021 Admin Mło­dzież, któ­ra w ubie­głym roku roz­po­czę­ła przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia zapra­sza­my wraz z rodzi­ca­mi na spo­tka­nie w ponie­dzia­łek 20 wrze­śnia o g. 18:30 w koście­le. Już dzi­siaj zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w ponie­dzia­łek 4 paź­dzier­ni­ka. Msze św. według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. O g. 15:00 wysta­wie­nie…

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.09.2021

11 wrze­śnia, 2021 Admin Skła­da­my dziś Bogu dzięk­czy­nie­nie za dłu­go ocze­ki­wa­ną przez pol­ski Kościół beaty­fi­ka­cję Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i Mat­ki Elż­bie­ty Róży Czac­kiej, któ­ra w spo­sób uro­czy­sty zosta­nie ogło­szo­na w cza­sie mszy św. o g. 12:00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie. Na proś­bę Kard. Kazi­mie­rza Nycza odwo­łu­je­my msze św. o g. 11:15, 11:30 i 13:00, aby włą­czyć się…

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.09.2021

4 wrze­śnia, 2021 Admin Dzi­siaj zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­pro­wa­dza­my zbiór­kę do puszek na rzecz uchodź­ców z Afga­ni­sta­nu, dla któ­rych Cari­tas orga­ni­zu­je pomoc na tere­nie nasze­go kra­ju. Z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne o g. 18:00. Wspól­no­ta Żywe­go Różań­ca zapra­sza dzi­siaj na spo­tka­nie o g. 15:30 w Sali nad zakry­stią. Przy­po­mi­na­my, że od 1 wrze­śnia przy­wró­co­ny został cało­rocz­ny gra­fik…

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 22.08.2021

21 sierp­nia, 2021 Admin Zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­pro­wa­dza­my dzi­siaj zbiór­kę na misje w Kazach­sta­nie. Naszym Gościem jest ks. Krzysz­tof Brosz­kow­ski, któ­ry przed­sta­wi krót­ko sytu­ację tej misji. Ogła­sza­my nabór do Chó­ru Para­fial­ne­go, któ­ry dzia­ła od stycz­nia 2020 roku. Kil­ku­na­stu oso­bo­wy zespół śpie­wa na uro­czy­sto­ściach kościel­nych i pod­czas mszy nie­dziel­nej o godz. 11:30. Pró­by odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki w…

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY — 15.08.2021

14 sierp­nia, 2021 Admin Dzi­siaj Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, w tym dniu tra­dy­cyj­nie bło­go­sła­wi się zio­ła i kwia­ty. O g. 11:30 msza św. w inten­cji ks. Gia­co­mo Calo­re z oka­zji Jego imie­nin, jest to jed­no­cze­śnie ostat­ni dzień pra­cy w naszej para­fii ks. Gia­co­mo, któ­ry roz­pocz­nie w tym roku stu­dia dok­to­ranc­kie w Kra­ko­wie. Żegna­my też s. Kin­gę ze Zgro­ma­dze­nia…

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 08.08.2021

7 sierp­nia, 2021 Admin W ramach przy­go­to­wa­nia do beaty­fi­ka­cji kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i Sio­stry Elż­bie­ty Róży Czac­kiej zachę­ca­my do odwie­dze­nia dedy­ko­wa­nej temu wyda­rze­niu stro­ny inter­ne­to­wej www.beatyfikacja.info Moż­na tam zna­leźć wszyst­kie aktu­al­no­ści na ten temat. For­mą przy­go­to­wa­nia do tego wyda­rze­nia są 33-dnio­we reko­lek­cje Beatyfikacja33 z frag­men­ta­mi naucza­nia Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia i Mat­ki Czac­kiej dostęp­ne poprzez stro­nę inter­ne­to­wą www.beatyfikacja33.pl oraz media spo­łecz­no­ścio­we.…

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 01.08.2021

1 sierp­nia, 2021 Admin Dzi­siaj obcho­dzi­my 77 rocz­ni­cę wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści są orga­ni­zo­wa­ne przez Urząd Dziel­ni­cy War­sza­wa Wło­chy o godz. 11.00 przy pomni­ku — kaplicz­ce (róg ul. Żwir­ki i Wigu­ry oraz ul. Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków. O godz. 17.00 tra­dy­cyj­nie usły­szy­my wycie syren i bicie dzwo­nów, zatrzy­maj­my się wte­dy, by uczcić pamięć Powstań­ców War­szaw­skich. W Ich inten­cji będzie Msza św o…

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.07.2021

25 lip­ca, 2021 Admin Dzi­siaj z woli Papie­ża Fran­cisz­ka obcho­dzo­ny jest Dzień Dziad­ków i Osób Star­szych, z racji wspo­mnie­nia świę­tych Joachi­ma i Anny — dziad­ków Pana Jezu­sa. Wszyst­kim Senio­rom życzy­my wsta­wien­nic­twa Ich patro­nów. Dzi­siaj w całej Pol­sce swo­ją modli­twą i ofia­rą wspie­ra­my poszko­do­wa­nych w kata­kli­zmach w naszym kra­ju i Euro­pie. Ofia­ry moż­na zło­żyć do puszek wycho­dząc z kościo­ła. Dzi­siaj…

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.07.2021

17 lip­ca, 2021 Admin Tra­dy­cyj­nie 5 sierp­nia sprzed kościo­ła aka­de­mic­kie­go św. Anny przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu w War­sza­wie wyru­szy 41. War­szaw­ska Aka­de­mic­ka Piel­grzym­ka Metro­po­li­tal­na. Będzie jej towa­rzy­szyć hasło – sło­wa św. Paw­ła — „Obyś na nowo roz­pa­lił cha­ry­zmat”. W tym roku zapi­sy tyl­ko dro­gą elek­tro­nicz­ną poprzez stro­nę inter­ne­to­wą piel­grzym­ki: www.wapm.waw.pl War­szaw­ska Piel­grzym­ka Pau­liń­ska pod hasłem “Józef Mąż Maryi” wyru­szy na…

XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.07.2021

10 lip­ca, 2021 Admin Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz wysto­so­wał do para­fii list z nastę­pu­ją­cym ape­lem: „W związ­ku z pan­de­mią Covid-19 i bra­kiem sku­tecz­ne­go lekar­stwa Kościół War­szaw­ski ape­lu­je o podej­mo­wa­nie akcji szcze­pień dla dobra całej spo­łecz­no­ści. Przy Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w War­sza­wie-Wila­no­wie, gdzie odbę­dzie się beaty­fi­ka­cja Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go i Mat­ki Elż­bie­ty Róży Czac­kiej, otwar­to powszech­nie dostęp­ny punkt szcze­pień. Niech…

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.07.2021

3 lip­ca, 2021 Admin Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje nie będzie mszy świę­tej w dol­nym koście­le o g. 11:15, a w dni powsze­dnie zamiast mszy św. o g. 6:30 i 8:00 jest jed­na msza świę­ta rano o g. 7:00. Moż­li­wość spo­wie­dzi rano tyl­ko przed mszą świę­tą. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian. Ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki odby­wać się będą od…

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.06.2021

26 czerw­ca, 2021 Admin Roz­po­czę­ły się waka­cje. Do koń­ca waka­cji nie będzie mszy świę­tej w dol­nym koście­le o g. 11:15. Wszyst­kim dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my uda­ne­go odpo­czyn­ku i nabra­nia sił. Rów­nież gru­pa mini­stran­tów z naszej para­fii wyje­cha­ła z ks. Sła­wo­mi­rem na odpo­czy­nek w góry. W waka­cje zmie­nia się gra­fik mszy świę­tych w dni powsze­dnie: od czwart­ku 1 lip­ca zamiast…

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.06.2021

19 czerw­ca, 2021 Admin Kard. Kazi­mierz Nycz wydał reskrypt, w któ­rym odwo­łu­je udzie­lo­ną dys­pen­sę od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa w nie­dziel­nej Mszy świę­tej. Zmie­ni­ły się warun­ki sani­tar­ne i obec­nie jest moż­li­wość swo­bod­ne­go udzia­łu w Eucha­ry­stii — w miej­scach kul­tu reli­gij­ne­go obo­wią­zu­je nowy limit 50 proc. obło­że­nia, co ozna­cza, że w naszym koście­le w litur­giach może uczest­ni­czyć oko­ło 220 osób. Do tej licz­by…

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.06.2021

12 czerw­ca, 2021 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Przy­po­mi­na­my, że remont ple­ba­nii ze wzglę­dów eko­no­micz­nych został na razie wstrzy­ma­ny. Roz­po­czę­li­śmy nato­miast remont gene­ral­ny na zaple­czu kościo­ła przy­go­to­wu­ją­cy pomiesz­cze­nia dla nowej kan­ce­la­rii para­fial­nej, gdzie oprócz pomiesz­czeń kan­ce­la­ryj­nych znaj­dzie się miej­sce na archi­wum i pocze­kal­nię z toa­le­tą przy­sto­so­wa­ną dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com indy­wi­du­al­nym…