Aktualności

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 21.04.2019

Kwie­cień 20th, 2019 Admin Dzię­ku­je­my wszyst­kim za włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go i licz­ny udział w litur­giach. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla służ­by litur­gicz­nej i ks. Mar­ci­na, dla tych, któ­rzy przy­go­to­wa­li Ciem­ni­cę i Grób Pań­ski, a szcze­gól­nie dla p. Dariu­sza Kamiń­skie­go, dla ks. Gia­co­mo, scho­lii i orga­ni­sty, dla wszyst­kich księ­ży i kle­ry­ka Dariu­sza oraz dla pra­cow­ni­ków para­fii. Dzię­ki wspól­ne­mu wysił­ko­wi może­my świę­to­wać to naj­waż­niej­sze w roku litur­gicz­nym rado­sne świę­to
+ Czy­taj wię­cej

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 14.04.2019 r

Kwie­cień 13th, 2019 Admin NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ Wczo­raj wika­riusz naszej para­fii ks. Mar­cin Sza­ta­nek obcho­dził swo­je imie­ni­ny. Życzy­my czci­god­ne­mu Sole­ni­zan­to­wi wszel­kich łask Bożych i pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian. Dzi­siaj 6. Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu — Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień, w któ­rym wspo­mi­na­my Mękę Chry­stu­sa, poczy­na­jąc od Jego mesjań­skie­go wjaz­du do Jero­zo­li­my. Zapra­sza­my do uczest­nic­twa w litur­giach Świę­te­go Tru­du­um Pas­chal­ne­go, któ­re roz­pocz­nie się
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 07.04.2019

Kwie­cień 7th, 2019 Admin Wolon­ta­riu­sze Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas zbie­ra­ją dziś ofia­ry na pacz­ki świą­tecz­ne dla bez­dom­nych i potrze­bu­ją­cych. Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Przez cały Wiel­ki Post moż­na też skła­dać ofia­ry prze­zna­czo­ne na pomoc dla Syrii Rodzi­na Rodzi­nie, orga­ni­zo­wa­ną przez Cari­tas Pol­ska. Skar­bo­na na ten cel znaj­du­je się przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Ofia­ry skła­da­ne
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 31.03.2019

Kwie­cień 1st, 2019 Admin Dzi­siaj gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, któ­rej dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” mie­ści się przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Człon­ko­wie wspól­no­ty zbie­rać będą ofia­ry na potrze­by fun­da­cji po każ­dej mszy św. Będzie moż­na rów­nież wes­przeć ich dzie­ło poprzez kup­no wyro­bów spo­żyw­czych wspól­no­ty — (sło­wo ks. Jac­ka Krze­mie­nia) Zapra­sza­my wszyst­kich wier­nych, a szcze­gól­nie
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 24.03.2019

Marzec 23rd, 2019 Admin Roz­po­czy­na­my dzi­siaj Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re pro­wa­dzi ks. Michał Orlic­ki, Rek­tor Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Rydze na Łotwie, wie­lo­let­ni dusz­pa­sterz aka­de­mic­ki kościo­ła św. Anny w War­sza­wie. Módl­my się w inten­cji tych reko­lek­cji, o Ducha św. dla Reko­lek­cjo­ni­sty, aby reko­lek­cje przy­bli­ży­ły nas wszyst­kich do Boga i umoc­ni­ły w wie­rze. Nauki reko­lek­cyj­ne w nie­dzie­lę na wszyst­kich mszach świę­tych, w ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę (25, 26
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 17.03.2019

Marzec 16th, 2019 Admin Dru­ga nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu jest Nie­dzie­lą Ad gen­tes – to dzień modli­twy, postu i soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze zbie­ra­ją ofia­ry na misje ad gen­tes, czy­li do naro­dów. Poma­ga­jąc w ten spo­sób może­my wziąć udział w dzie­le ewan­ge­li­za­cji. Misje moż­na wes­przeć rów­nież prze­sy­ła­jąc SMS pod numer umiesz­czo­ny na pla­ka­cie infor­ma­cyj­nym w kruch­cie kościo­ła. Wszyst­kich zapra­sza­my na kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. Wia­ra
+ Czy­taj wię­cej

I NIEDZIELA WIELIEGO POSTU — 10.03.2019

Marzec 9th, 2019 Admin Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z ks. Pre­fek­tem Pedro Guzma­nem i semi­na­rzy­sta­mi. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na będzie wes­przeć mate­rial­nie Semi­na­rium, któ­re utrzy­mu­je się tyl­ko z ofiar wier­nych. Jak w każ­dą II nie­dzie­lę mie­sią­ca ofia­ry zebra­ne na tace prze­zna­czo­ne będą na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com. Wszyst­kich zapra­sza­my na kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. Wia­ra rodzi się ze
+ Czy­taj wię­cej

„Zapraszam na wspólne dziękczynienie”. Święto Papieskie w Świątyni Opatrzności Bożej

Marzec 3rd, 2019 Admin Na obcho­dy 6. rocz­ni­cy wybo­ru papie­ża Fran­cisz­ka na Sto­li­cę Pio­tro­wą zapra­sza die­ce­zjan kard. Kazi­mierz Nycz • W nie­dzie­lę, 3 mar­ca w kościo­łach archi­die­ce­zji war­szaw­skiej czy­ta­ne jest zapro­sze­nie na Świę­to Papie­skie 13 mar­ca w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej Dro­dzy Die­ce­zja­nie, w śro­dę, 13 mar­ca br., będzie­my obcho­dzi­li Świę­to Papie­skie z racji 6. rocz­ni­cy wybo­ru Papie­ża Fran­cisz­ka na Sto­li­cę św. Pio­tra. Jed­no­cze­śnie będzie­my
+ Czy­taj wię­cej

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.03.2019

Marzec 2nd, 2019 Admin Wolon­ta­riu­sze Cari­tas zbie­ra­ją dzi­siaj przed kościo­łem ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną w naszej Para­fii. Dzie­ła Cari­tas moż­na też wes­przeć dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com. Doro­słych i mło­dzież zapra­sza­my na kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. W tym tygo­dniu bar­dzo waż­na kate­che­za: gło­szo­ny będzie keryg­mat – dobra nowi­na o Jezu­sie Chry­stu­sie, któ­ry zwy­cię­żył grzech i śmierć. Spo­tka­nia
+ Czy­taj wię­cej

VII NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.02.2019

Luty 23rd, 2019 Admin Ser­decz­nie zapra­sza­my na kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. Tak jak w przy­pad­ku Zwia­sto­wa­nia Maryi, mogą one cał­ko­wi­cie odmie­nić nasze życie. Pro­wa­dzi je eki­pa kate­chi­stów: trzy mał­żeń­stwa, jed­na oso­ba samot­na i ks. Gia­co­mo Calo­re. Spo­tka­nia odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Gru­pa Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go spo­ty­ka się dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30. W poro­zu­mie­niu z Ojca­mi Wer­bi­sta­mi, któ­rzy pro­wa­dzą w War­sza­wie dusz­pa­ster­stwo
+ Czy­taj wię­cej

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.02.2019

Luty 19th, 2019 Admin Od ponie­dział­ku 18 lute­go roz­po­czy­na­my nowy cykl kate­chez, któ­re nazy­wa­ne są kate­che­za­mi zwia­sto­wa­nia, ponie­waż tak jak w przy­pad­ku Zwia­sto­wa­nia Maryi mogą cał­ko­wi­cie odmie­nić nasze życie. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by zare­zer­wo­wać sobie czas — spo­tka­nia odby­wać się będą w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. W poro­zu­mie­niu z Ojca­mi Wer­bi­sta­mi, któ­rzy pro­wa­dzą w War­sza­wie dusz­pa­ster­stwo Wiet­nam­czy­ków, poszu­ku­je­my wolon­ta­riu­szy do pro­wa­dze­nia w naszej para­fii lek­cji nauki
+ Czy­taj wię­cej

Orędzie Papieża Franciszka na 27. Światowy Dzień Chorego 2019

Luty 9th, 2019 Admin „Dar­mo otrzy­ma­li­ście, dar­mo dawaj­cie” (Mt 10,8) Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry, „Dar­mo otrzy­ma­li­ście, dar­mo dawaj­cie” (Mt 10,8). Są to sło­wa wypo­wie­dzia­ne przez Jezu­sa, gdy wysłał apo­sto­łów do sze­rze­nia Ewan­ge­lii, aby Jego Kró­le­stwo było pro­pa­go­wa­ne przez gesty bez­in­te­re­sow­nej miło­ści. Z oka­zji XXVII Świa­to­we­go Dnia Cho­re­go, któ­ry w spo­sób uro­czy­sty będzie obcho­dzo­ny w Kal­ku­cie w Indiach dnia 11 lute­go 2019 roku, Kościół – Mat­ka wszyst­kich swo­ich dzie­ci, zwłasz­cza sła­bych
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.02.2019

Luty 9th, 2019 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne będą na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim ofia­ro­daw­com, rów­nież tym, któ­rzy sys­te­ma­tycz­nie wpła­ca­ją pie­nią­dze bez­po­śred­nio na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki nim mogą postę­po­wać dalej pra­ce przy remon­cie gene­ral­nym ple­ba­nii, zaczął się też remont naj­więk­szej z salek w pod­zie­miach domu para­fial­ne­go, czy­li tzw. Cen­trum Jana Paw­ła II, jed­no­cze­śnie trwa­ją pra­ce
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.02.2019

Luty 3rd, 2019 Admin Zapro­sze­nie J.E. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza: Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry! Sie­dem­dzie­siąt lat temu, 6 lute­go 1949 roku, odbył się uro­czy­sty ingres Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Ste­fa­na Wyszyń­skie­go Arcy­bi­sku­pa War­szaw­skie­go i Gnieź­nień­skie­go, Metro­po­li­ty War­szaw­skie­go Pry­ma­sa Pol­ski do pro­ka­te­dry war­szaw­skiej, któ­rej funk­cję, z uwa­gi na znisz­czo­ną pod­czas II woj­ny świa­to­wej archi­ka­te­drę, peł­nił kościół semi­na­ryj­ny przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu w War­sza­wie. Z tej racji, w śro­dę, 6 lute­go br, o g.
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.01.2019

Sty­czeń 27th, 2019 Admin Dzi­siaj po połu­dniu gości­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z War­sza­wy, któ­re­go kle­ry­cy po ostat­niej mszy świę­tej wie­czor­nej o g. 20:00 wystą­pią z kon­cer­tem „Kolę­dy świa­ta”. Ser­decz­nie zapra­sza­my, wstęp wol­ny. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Moż­li­wość spo­wie­dzi w cza­sie mszy świę­tych oraz od g. 17:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień Ado­ra­cja
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.01.2019

Sty­czeń 20th, 2019 Admin Trwa Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, do 25 stycz­nia modli­my się o wza­jem­ne zro­zu­mie­nie i zjed­no­cze­nie wszyst­kich kościo­łów chrze­ści­jań­skich, Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o nabo­żeń­stwach eku­me­nicz­nych i spo­tka­niach wywie­szo­ne są na pla­ka­tach w kruch­cie kościo­ła. Za tydzień — w nie­dzie­lę 27 stycz­nia – gościć będzie­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z War­sza­wy, któ­re­go kle­ry­cy po ostat­niej mszy świę­tej wie­czor­nej o g. 20:00 wystą­pią z kon­cer­tem „Kolę­dy świa­ta”.
+ Czy­taj wię­cej

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO — 13.01.2019

Sty­czeń 13th, 2019 Admin Dzi­siaj g. 14:00 wystą­pi w naszym koście­le słyn­ny Chór Chło­pię­cy i Męski Fil­har­mo­nii Poznań­skiej Poznań­skie Sło­wi­ki z kon­cer­tem „Sło­wi­cze Kolę­do­wa­nie”. W ostat­nią nie­dzie­lę mie­sią­ca – 27 stycz­nia – gościć będzie­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z War­sza­wy, któ­re­go kle­ry­cy po ostat­niej mszy świę­tej wie­czor­nej o g. 20:00 wystą­pią z kon­cer­tem „Kolę­dy świa­ta”. Na oba kon­cer­ty ser­decz­nie zapra­sza­my, wstęp wol­ny. Ser­decz­nie
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2019

Sty­czeń 6th, 2019 Admin Dzi­siaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go – Trzech Kró­li. Po Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o 11:15 wyru­szy wokół kościo­ła Orszak Trzech Kró­li. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kre­dy i kadzi­dła. Dzię­ku­je­my Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go za przy­go­to­wa­nie kre­dy i kadzi­dła. Zbie­ra­na dziś taca prze­zna­czo­na jest tra­dy­cyj­nie na misje. Gru­pa Żywe­go Różań­ca zapra­sza dziś o g. 15:00 na spo­tka­nie opłat­ko­we w dol­nym koście­le.
+ Czy­taj wię­cej

Podsumowanie roku duszpasterskiego 2018

Sty­czeń 1st, 2019 Admin „Dzię­kuj­cie zawsze za wszyst­ko Bogu Ojcu w imię Pana nasze­go Jezu­sa Chry­stu­sa” (Ef 5,20) Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Sio­stry! Pocho­dzą­ca z naszej para­fii, zmar­ła w 2010 r. mistycz­ka — Ali­cja Len­czew­ska, któ­ra po II Woj­nie Świa­to­wej więk­szość życia spę­dzi­ła w Szcze­ci­nie, usły­sza­ła od Jezu­sa zna­mien­ne sło­wa: „Całe życie wasze powin­no być prze­po­jo­ne dzięk­czy­nie­niem i wdzięcz­no­ścią. W tym duchu trze­ba roz­ma­wiać ze Mną i do Mnie
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI — 01.01.2019

Sty­czeń 1st, 2019 Admin W Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, w Nowym Roku 2019, życzy­my wszyst­kim Para­fia­nom rado­ści z doświad­cze­nia miło­ści miło­sier­ne­go Boga, poko­ju ser­ca, wszel­kiej pomyśl­no­ści w życiu rodzin­nym i zawo­do­wym! Niech Naj­święt­sza Mary­ja Pan­na Lore­tań­ska – Patron­ka naszej świą­ty­ni wsta­wia się za każ­dym z nas, któ­rzy tutaj wzy­wa­my Jej Imie­nia, a św. Fran­ci­szek – Patron para­fii ota­cza nas swo­ją opie­ką i wyjed­nu­je u Boga potrzeb­ne
+ Czy­taj wię­cej