Aktualności

Wielki Post w czasie pandemii

4 kwiet­nia, 2020 Admin Dro­dzy Para­fia­nie! Zagro­że­nie epi­de­micz­ne spo­wo­do­wa­ło ogrom­ne zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu naszej para­fii. Wpro­wa­dze­nie limi­tu 5 osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii jest dla nas wszyst­kich wiel­ką pró­bą wia­ry: wier­ni nie mają dostę­pu do ołta­rza, kon­fe­sjo­na­łu, kapła­na. My księ­ża spra­wu­jąc msze św. w pra­wie pustym koście­le rów­nież odczu­wa­my bole­śnie Waszą nie­obec­ność. I jeste­śmy świa­do­mi tego, że w ten spo­sób przyj­dzie nam prze­ży­wać nad­cho­dzą­ce świę­ta wiel­ka­noc­ne.
+ Czy­taj wię­cej

NIEDZIELA PALMOWA — 05.04.2020

4 kwiet­nia, 2020 Admin Nie­dzie­la Pal­mo­wa roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Ze wzglę­du na wpro­wa­dzo­ne ogra­ni­cze­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne pod­czas litur­gii opusz­cza się obrzęd poświę­ce­nia palm oraz pro­ce­sję. Pobło­go­sła­wio­ne palem­ki będą dostęp­ne przed kościo­łem. Dzi­siaj roz­po­czy­na­my trans­mi­to­wa­nie nie­dziel­nej mszy świę­tej o g. 11:30 przez para­fial­ny kanał YouTu­be. Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej codzien­nie czy­ta­my Ewan­ge­lię z dnia i dzie­li­my się z Wami krót­kim komen­ta­rzem. Ser­decz­nie zapra­sza­my do tej
+ Czy­taj wię­cej

Komunikat: Praktyka pierwszych piątków i sobót w okresie epidemii

4 kwiet­nia, 2020 Admin KOMUNIKAT Komi­sji ds. Kul­tu Boże­go i Dys­cy­pli­ny Sakra­men­tów KEP Prak­ty­ka pierw­szych piąt­ków i pierw­szych sobót mie­sią­ca w okre­sie epi­de­mii W okre­sie epi­de­mii dostęp do sakra­men­tal­nej spo­wie­dzi i sakra­men­tal­nej Komu­nii jest dla wie­lu wier­nych utrud­nio­ny, cza­sem wręcz nie­moż­li­wy. Z tego wzglę­du rodzą się wąt­pli­wo­ści co do zacho­wa­nia cią­gło­ści poboż­nych prak­tyk dzie­wię­ciu pierw­szych piąt­ków mie­sią­ca oraz pię­ciu pierw­szych sobót mie­sią­ca, któ­re
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 29.03.2020

28 mar­ca, 2020 Admin Wpro­wa­dzo­ne tydzień temu zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu naszej para­fii zosta­ją utrzy­ma­ne. Przy­po­mi­na­my, że nie zmie­ni­ły się godzi­ny mszy świę­tych powsze­dnich i nie­dziel­nych (zawie­szo­na zosta­ła tyl­ko msza o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci). Daj­my pierw­szeń­stwo uczest­nic­twa we mszy świę­tej oso­bom, któ­re zamó­wi­ły inten­cję mszal­ną. Codzien­nie od ponie­dział­ku do sobo­ty wpro­wa­dzi­li­śmy Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 19:00 do 20:00 z moż­li­wo­ścią spo­wie­dzi. Przy­po­mi­na­my,
+ Czy­taj wię­cej

Komunikat w związku z apelem papieża Franciszka

25 mar­ca, 2020 Admin Komu­ni­kat Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski w związ­ku z ape­lem Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka Nawią­zu­jąc do proś­by Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka ser­decz­nie pro­szę, aby w śro­dę 25 mar­ca br. w Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go o godzi­nie 12.00, we wszyst­kich kate­drach i kościo­łach w Pol­sce, bisku­pi oraz kapła­ni odmó­wi­li Anioł Pań­ski, modli­twę Ojcze nasz i 3 razy Zdro­waś Mary­jo w inten­cji usta­nia epi­de­mii, za cho­rych, za służ­by medycz­ne
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 22.03.2020

21 mar­ca, 2020 Admin Dzi­siaj mia­ły roz­po­cząć się para­fial­ne reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Zosta­ły odwo­ła­ne, ale dzię­ki uprzej­mo­ści nasze­go reko­lek­cjo­ni­sty ks. Car­lo­sa Cesa­ra Dama­glio, otrzy­ma­li­śmy nagra­nie jego reko­lek­cji, któ­re wygło­sił w Pary­żu, tuż przed anu­lo­wa­nym przy­lo­tem do Pol­ski. Reko­lek­cje są dostęp­ne na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z tej for­my przy­go­to­wa­nia do świąt wiel­ka­noc­nych. Z racji małej ilo­ści wier­nych w koście­le szu­ka­my nowych
+ Czy­taj wię­cej

list proboszcza w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

20 mar­ca, 2020 Admin Dro­dzy Para­fia­nie Wpro­wa­dze­nie sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go w Pol­sce wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie naszej Para­fii. Prze­ży­wa­my tę sytu­ację z wia­rą i ufno­ścią w Bożą Opatrz­ność, musi­my się jed­nak zasto­so­wać do zale­ceń insty­tu­cji pań­stwo­wych i prze­ło­żo­nych kościel­nych. Infor­mu­ję, że bez zmian pozo­sta­ją w naszej para­fii: — godzi­ny mszy świę­tych powsze­dnich i nie­dziel­nych (zawie­sza­my jedy­nie mszę św. o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym), korzy­sta­nie z Sakra­men­tu Poku­ty
+ Czy­taj wię­cej

reskrypt Kardynała Nycza w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

20 mar­ca, 2020 Admin Mając na uwa­dze dobro ducho­we wier­nych Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej oraz wyko­nu­jąc wska­za­nia Rady Sta­łej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, niniej­szym ze wzglę­du na zagro­że­nie zdro­wia oraz życia, zgod­nie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodek­su Pra­wa Kano­nicz­ne­go udzie­lam dys­pen­sy od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej do dnia 29 mar­ca br. nastę­pu­ją­cym wier­nym: – oso­bom w pode­szłym wie­ku,
+ Czy­taj wię­cej

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

14 mar­ca, 2020 Admin Z wia­rą w Opatrz­ność Bożą i w tro­sce o życie i zdro­wie spo­łe­czeń­stwa i w nawią­za­niu do komu­ni­ka­tów Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski podej­mu­je­my decy­zję o wpro­wa­dze­niu pre­wen­cyj­nych środ­ków ostroż­no­ści w sytu­acji zagro­że­nia koro­na­wi­ru­sem. Kościół od dwóch tysiąc­le­ci słu­ży oso­bom cho­rym i potrze­bu­ją­cym, nawet w cza­sach epi­de­mii, nie rezy­gnu­jąc z gło­sze­nia Ewan­ge­lii oraz spra­wo­wa­nia sakra­men­tów świę­tych. 1. Mając na uwa­dze zagro­że­nie zdro­wia oraz życia (zgod­nie z kan.
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 15.03.2020

14 mar­ca, 2020 Admin Wpro­wa­dze­nie sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go w Pol­sce wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie naszej Para­fii. Prze­ży­wa­my tę sytu­ację z wia­rą i ufno­ścią w Bożą Opatrz­ność, musi­my się jed­nak zasto­so­wać do zale­ceń insty­tu­cji pań­stwo­wych i prze­ło­żo­nych kościel­nych. Infor­mu­je­my, że bez zmian pozo­sta­ją w naszej para­fii: godzi­ny mszy świę­tych powsze­dnich i nie­dziel­nych (zawie­sza­my jedy­nie mszę św. o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym), korzy­sta­nie z Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia i z Sakra­men­tu
+ Czy­taj wię­cej

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA

14 mar­ca, 2020 Admin Sza­now­ni Pań­stwo Więk­szość państw Euro­py, w tym nasi naj­bliż­si sąsie­dzi, odno­to­wa­ło już przy­pad­ki zara­że­nia koro­na­wi­ru­sem. Zapew­ne i my w Pol­sce doświad­czy­my pierw­sze­go przy­pad­ku zara­że­nia. Naj­waż­niej­szy w kon­tak­cie z każ­dym wiru­sem jest dostęp do infor­ma­cji, wie­dza, a tak­że spo­kój i zdro­wy roz­są­dek. Inne koro­na­wi­ru­sy od daw­na są w Pol­sce przy­czy­ną infek­cji dróg odde­cho­wych. Co nie­zwy­kle istot­ne, ok. 80 proc. infek­cji wywo­ła­nych koro­na­wi­ru­sem z Chin prze­bie­ga
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 08.03.2020

7 mar­ca, 2020 Admin Zapro­sze­nie na Świę­to Papie­skie do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej Kolej­na, siód­ma rocz­ni­ca wybo­ru na Sto­li­cę Pio­tro­wą papie­ża Fran­cisz­ka jest oka­zją do modli­twy dzięk­czyn­nej za jego oso­bę. Dla Sto­li­cy Apo­stol­skiej jest to Świę­to Papie­skie. Będzie­my je obcho­dzić pod prze­wod­nic­twem Arcy­bi­sku­pa Nun­cju­sza w czwar­tek, 12 mar­ca 2020 roku o godz. 1730 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w War­sza­wie Wila­no­wie. Tego dnia, w inten­cji Jego
+ Czy­taj wię­cej

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 01.03.2020

1 mar­ca, 2020 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas zbie­ra­ją dat­ki na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną naszej para­fii. Dzie­ła Cari­tas moż­na rów­nież wes­przeć dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com. Za tydzień przed kościo­łem moż­na będzie wes­przeć domy dla bez­dom­nych pro­wa­dzo­ne przez Wspól­no­tę „Chleb Życia”. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na
+ Czy­taj wię­cej

VII NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.02.2020

23 lute­go, 2020 Admin Dzia­łal­ność Cari­tas naszej Para­fii moż­na wes­przeć dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com. Za tydzień powra­ca msza św. o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym. Dzi­siaj po Mszy św. o g. 11.30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go. W tym tygo­dniu Śro­da Popiel­co­wa, któ­ra roz­po­czy­na okres Wiel­kie­go Postu. Msze świę­te w tym dniu o g.
+ Czy­taj wię­cej

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.02.2020

15 lute­go, 2020 Admin Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Na skar­bo­nach przy wyj­ściu z kościo­ła oraz na tabli­cy ogło­szeń znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki spo­sób moż­na to uczy­nić. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com. Przy­po­mi­na­my, że w cza­sie ferii zimo­wych nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le.
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.02.2020

8 lute­go, 2020 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy przez swo­je ofia­ry mate­rial­ne i modli­twę wspie­ra­ją naszą para­fię. Przy­po­mi­na­my, że w cza­sie ferii zimo­wych nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Msza św. o g. 11:15 powró­ci w pierw­szą nie­dzie­lę mar­ca. W naj­bliż­szym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: w ponie­dzia­łek
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.02.2020

2 lute­go, 2020 Admin ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO Dzi­siaj Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go — Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go – skła­da­my ser­decz­ne życze­nia pra­cu­ją­cym w naszej para­fii sio­strom zakon­nym ze Zgro­ma­dze­nia Córek Bożej Miło­ści oraz Ojcom Misjo­na­rzom Obla­tom Maryi Nie­po­ka­la­nej poma­ga­ją­cym nam w dusz­pa­ster­stwie. Taca prze­zna­czo­na jest tra­dy­cyj­nie na pomoc zako­nom klau­zu­ro­wym. Jest to jed­no­cze­śnie I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem wolon­ta­riusz­ki zbie­ra­ją ofia­ry na dzia­łal­ność Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas.
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.01.2020

25 stycz­nia, 2020 Admin Po raz pierw­szy świę­tu­je­my dzi­siaj usta­no­wio­ną przez papie­ża Fran­cisz­ka Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. Ojciec Świę­ty napi­sał: „Jest moim gorą­cym pra­gnie­niem, aby Sło­wo Boże było coraz bar­dziej czczo­ne, zna­ne i upo­wszech­nio­ne, aby poprzez nie moż­na było lepiej zro­zu­mieć tajem­ni­cę miło­ści, któ­ra wypły­wa z tego źró­dła miło­sier­dzia”. Z tej oka­zji zapra­sza­my wie­czo­rem o g. 18:00 na uro­czy­ste Nie­szpo­ry z homi­lią i roz­wa­ża­niem Sło­wa Boże­go.
+ Czy­taj wię­cej

List Apostolski Ojca Świętego ustanawiający Niedzielę Słowa Bożego

18 stycz­nia, 2020 Admin 1.                «Wte­dy oświe­cił ich umy­sły, aby rozu­mie­li Pisma» (Łk 24, 45). To jeden z ostat­nich gestów, jakie uczy­nił Zmar­twych­wsta­ły Pan, zanim wstą­pił do nie­ba. Obja­wia się Uczniom, gdy są zgro­ma­dze­ni, łamie z nimi chleb i otwie­ra ich umy­sły, aby poję­li Pismo Świę­te. Tym ludziom, wystra­szo­nym i roz­cza­ro­wa­nym, obja­wia sens tajem­ni­cy pas­chal­nej: a mia­no­wi­cie, że to według odwiecz­ne­go pla­nu Ojca, Jezus
+ Czy­taj wię­cej