Aktualności

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.06.2018

Czer­wiec 16th, 2018 Admin Dzi­siaj świę­tu­je­my nasz Pik­nik Para­fial­ny, któ­ry orga­ni­zu­je­my przy współ­udzia­le Dziel­ni­cy Wło­chy m.st. War­sza­wy. Pik­nik roz­pocz­nie się Mszą św. z udzia­łem dzie­ci o g. 15:00. Cen­tral­nym wyda­rze­niem będzie kon­cert zespo­łu Maleo Reg­gae Roc­kers oko­ło g. 17:30. Pla­nu­je­my też wie­le atrak­cji dla dzie­ci, m. in. o g. 16:00 krót­ki teatrzyk Moni­ki Rosz­czak „O sło­niu, któ­ry wysie­dział jaj­ko” oraz kon­kurs talen­tów.
+ Czy­taj wię­cej

X NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.06.2018

Czer­wiec 10th, 2018 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy para­fii. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Dobie­ga­ją koń­ca pra­ce wykoń­cze­nio­we na pierw­szej kon­dy­gna­cji, obec­nie insta­lu­je­my wypo­sa­że­nie kuch­ni. W koście­le w przy­szłym tygo­dniu pla­nu­je­my moder­ni­za­cję oświe­tle­nia w pre­zbi­te­rium. Obec­nie więk­szość reflek­to­rów w pre­zbi­te­rium nie dzia­ła. Głów­ne świa­tło pocho­dzi z dwóch kan­de­la­brów, któ­re są w bar­dzo złym sta­nie, sto­ją jesz­cze tyl­ko dzię­ki temu, że
+ Czy­taj wię­cej

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA — IX NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.06.2018

Czer­wiec 3rd, 2018 Admin Dzi­siaj w I nie­dzie­lę czerw­ca przy­pa­da XI Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. Dzię­ku­je­my Bogu za wszel­kie dobro jakie otrzy­ma­li­śmy w życiu indy­wi­du­al­nym, para­fial­nym i spo­łecz­nym. Zgod­nie z wolą Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza przed kościo­łem prze­pro­wa­dza­my zbiór­kę do puszek na rzecz Sank­tu­arium Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie. O g. 16:30 spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca w Sali nad zakry­stią. Po połu­dniu zapra­sza­my o g. 18:00 na Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ  — 27.05.2018

Maj 26th, 2018 Admin Za tydzień przy­pa­da XI Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. Ks. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz skie­ro­wał do nas nastę­pu­ją­ce sło­wo: Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie, Bra­cia i Sio­stry! Przed nami bar­dzo inten­syw­ny dusz­pa­ster­sko i waż­ny ducho­wo prze­łom maja i czerw­ca. Naj­pierw, 31 maja, w naj­bliż­szy czwar­tek, będzie­my prze­ży­wa­li uro­czy­stość Boże­go Cia­ła z pro­ce­sją eucha­ry­stycz­ną do czte­rech ołta­rzy. W każ­dej para­fii będzie­my wyzna­wać wia­rę w obec­ność Chry­stu­sa w Naj­święt­szym Sakra­men­cie i świad­czyć o tym
+ Czy­taj wię­cej

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 20.05.2018

Maj 20th, 2018 Admin Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po Mszy św. o g. 11:30. Zapra­sza­my na kate­che­zy dla osób doro­słych i mło­dzie­ży, któ­re odby­wa­ją się we wtor­ki i czwart­ki o g. 19:45 w koście­le dol­nym. W tym tygo­dniu dwie ostat­nie już kate­che­zy — war­to ich wysłu­chać nawet jeśli wcze­śniej nie byli­śmy ani razu! Orga­ni­zu­je­my wraz z Dziel­ni­cą Wło­chy i Fun­da­cją Tato.net warsz­ta­ty dla ojców pod hasłem „7 sekre­tów efek­tyw­ne­go
+ Czy­taj wię­cej

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 13.05.2018

Maj 13th, 2018 Admin UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Tra­dy­cyj­nie taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na potrze­by naszej para­fii zarów­no na tacę jak i za pośred­nic­twem kon­ta ban­ko­we­go. Przed kościo­łem moż­na będzie wes­przeć mate­rial­nie misję w Japo­nii. Gości dzi­siaj w naszej para­fii ks. Mate­usz Klech, któ­ry 2 lata temu został posła­ny do Japo­nii.
+ Czy­taj wię­cej

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 06.05.2018

Maj 5th, 2018 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca o g. 16:30. O g. 18:00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Nabo­żeń­stwo Majo­we. Zapra­sza­my na kate­che­zy, dla osób doro­słych i mło­dzie­ży. Spo­tka­nia odby­wa­ją się we wtor­ki i czwart­ki o g. 19:45 w koście­le dol­nym. W ten wto­rek kolej­na waż­na kate­che­za, na któ­rą moż­na przyjść lub zapro­sić zna­jo­mych nawet jeśli nie słu­cha­li­śmy poprzed­nich kate­chez! W ponie­dzia­łek msza św.
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 29.04.2018

Kwie­cień 28th, 2018 Admin Obcho­dzi­my dziś Dzień Męczeń­stwa Ducho­wień­stwa Pol­skie­go, któ­ry jest kon­ty­nu­acją corocz­ne­go dzięk­czy­nie­nia księ­ży – więź­niów Dachau za wyzwo­le­nie obo­zu 29 kwiet­nia 1945 roku. War­to pamię­tać, że w cza­sie II woj­ny świa­to­wej Dachau było głów­nym obo­zem dla duchow­nych kato­lic­kich, pro­te­stanc­kich i pra­wo­sław­nych. Wśród ok. 3 tys. uwię­zio­nych zakon­ni­ków, dia­ko­nów, księ­ży i bisku­pów kato­lic­kich bli­sko 1800 pocho­dzi­ło z Pol­ski. Nie­mal poło­wa z nich zosta­ła
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 22.04.2018

Kwie­cień 21st, 2018 Admin Dzi­siaj w Nie­dzie­lę Dobre­go Paste­rza tra­dy­cyj­nie taca prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Bóg zapłać za skła­da­ne ofia­ry. Pro­si­my o modli­twę za kle­ry­ków semi­na­rium a tak­że w inten­cji naszej para­fii, aby­śmy mogli otrzy­mać wspar­cie dusz­pa­ster­skie w posta­ci dodat­ko­we­go trze­cie­go wika­riu­sza. Roz­po­czę­li­śmy w naszej para­fii cykl kate­chez, któ­re są szan­są dla osób doro­słych i mło­dzie­ży, aby odkryć na nowo radość
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 15.04.2018

Kwie­cień 15th, 2018 Admin We wto­rek 17 kwiet­nia roz­pocz­nie się w naszej para­fii cykl kate­chez dla doro­słych i mło­dzie­ży. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by wziąć udział w tych spo­tka­niach: we wtor­ki i czwart­ki o g. 19:45 w koście­le dol­nym. Kan­dy­da­ci do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia mają spo­tka­nie dzi­siaj o g. 18:00 Para­fia przyj­mie do pra­cy zakry­stian­kę oraz kate­che­tów od nowe­go roku szkol­ne­go. Infor­ma­cje u ks. Pro­bosz­cza. Orga­ni­zu­je­my waka­cyj­ny wyjazd dla doro­słych
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA WIELKANOCNA — 08.04.2018

Kwie­cień 7th, 2018 Admin Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla całe­go Kościo­ła. O g. 15:00 w Par­ku Moczy­dło na Woli przy figu­rze Jezu­sa Miło­sier­ne­go zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza św. pod prze­wod­nic­twem J.E. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza. W obli­czu wie­lu zagro­żeń pro­śmy o pokój i miło­sier­dzie dla całe­go świa­ta. W naszym koście­le zapra­sza­my na
+ Czy­taj wię­cej

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 01.04.2018

Marzec 31st, 2018 Admin Dzię­ku­je­my wszyst­kim za włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go i licz­ny udział w litur­giach. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla służ­by litur­gicz­nej i ks. Mar­ci­na, dla Gru­py Świą­tecz­nej i ks. Rober­to, dla chó­ru, scho­lii, dla księ­ży rezy­den­tów i pra­cow­ni­ków para­fii. Dzię­ki wspól­ne­mu wysił­ko­wi może­my świę­to­wać to naj­waż­niej­sze w roku litur­gicz­nym rado­sne świę­to Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go. Życzy­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom, aby każ­dy mógł oso­bi­ście doświad­czyć w swo­im życiu
+ Czy­taj wię­cej

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 25.03.2018

Marzec 25th, 2018 Admin NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ Dzi­siaj 6. Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu — Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień, w któ­rym wspo­mi­na­my Mękę Chry­stu­sa, poczy­na­jąc od Jego mesjań­skie­go wjaz­du do Jero­zo­li­my. Zapra­sza­my szcze­gól­nie do uczest­nic­twa w litur­giach Świę­te­go Tru­du­um Pas­chal­ne­go, któ­re roz­pocz­nie się w Wiel­ki Czwar­tek Mszą Świę­tą Wie­cze­rzy Pań­skiej z obrzę­dem obmy­cia nóg o g. 18:30. Będzie to jedy­na Msza św. spra­wo­wa­na w tym dniu
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 18.03.2018

Marzec 17th, 2018 Admin Zakoń­czy­li­śmy czas reko­lek­cji wiel­ko­post­nych. Zachę­ca­my wszyst­kich, któ­rzy nie sko­rzy­sta­li jesz­cze ze spo­wie­dzi, aby nie odkła­dać jej na ostat­nie dni Wiel­kie­go Postu. Spo­wia­da­my pod­czas każ­dej mszy świę­tej do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie. Dyżur w kon­fe­sjo­na­le w Wiel­ką Sobo­tę, w cza­sie świę­ce­nia pokar­mów, rezer­wu­je­my dla tych, któ­rzy już rzad­ko przy­cho­dzą do kościo­ła. Zapra­sza­my rodzi­ny z dzieć­mi na przed­sta­wie­nie teatral­ne pt. „Baj­ka o dobrym
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 11.03.2018

Marzec 10th, 2018 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest tra­dy­cyj­nie na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Posu­wa­ją się pra­ce przy remon­cie gene­ral­nym ple­ba­nii. Trwa kon­ser­wa­cja ogro­dze­nia kościo­ła. Wszyst­kim ofia­ro­daw­com ser­decz­nie dzię­ku­je­my za hoj­ność i zro­zu­mie­nie potrzeb mate­rial­nych para­fii. Pro­si­my też o modli­twę w tej inten­cji. Roz­po­czy­na­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re potrwa­ją do śro­dy. Pro­wa­dzi je ks. Dariusz Szysz­ka – ojciec duchow­ny Semi­na­rium
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 04.03.2018

Marzec 3rd, 2018 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność Cari­tas naszej para­fii, któ­ra zbie­ra środ­ki na pacz­ki świą­tecz­ne dla bez­dom­nych i ubo­gich. O g. 16:30 spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca w sali nad zakry­stią. Wczo­raj Ks. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz obcho­dził 11 rocz­ni­cę nomi­na­cji na sto­li­cę metro­po­li­tal­ną w War­sza­wie, a dzi­siaj jest Jego świę­to patro­nal­ne – św. Kazi­mie­rza. Pole­ca­my Bogu w modli­twie
+ Czy­taj wię­cej

Zaproszenie Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

Luty 24th, 2018 Admin Dro­dzy Die­ce­zja­nie, w tym roku obcho­dzi­my 200-lecie pod­nie­sie­nia die­ce­zji war­szaw­skiej do ran­gi archi­die­ce­zji i usta­no­wie­nia metro­po­lii war­szaw­skiej. Głów­ne obcho­dy tego wyda­rze­nia odbę­dą się w sobo­tę, 3 mar­ca br. w bazy­li­ce archi­ka­te­dral­nej Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la na Sta­rym Mie­ście i roz­pocz­ną o godz. 10.00. kon­fe­ren­cją. O godz. 11.00 zosta­nie odpra­wio­na Msza Świę­ta dzięk­czyn­na. Nato­miast we wto­rek, 13 mar­ca br. będzie­my obcho­dzi­li Świę­to Papie­skie i 5.
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 25.02.2017

Luty 24th, 2018 Admin Decy­zją Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza, Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty War­szaw­skie­go, z dniem 1 mar­ca ks. Pra­łat Wła­dy­sław Nowic­ki został zwol­nio­ny z funk­cji rezy­den­ta w para­fii św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w War­sza­wie. Dzię­ku­je­my Bogu za wie­lo­let­nią pra­cę ks. Pra­ła­ta w naszej para­fii. Wszyst­kich Para­fian pro­si­my o modli­twę za ks. Pra­ła­ta Nowic­kie­go i za wszyst­kich nas — księ­ży pra­cu­ją­cych w tej para­fii. Jeste­śmy sła­by­mi ludź­mi i bez wza­jem­nej modli­twy całej wspól­no­ty para­fial­nej
+ Czy­taj wię­cej

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 18.02.2017

Luty 19th, 2018 Admin Dzi­siaj gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień — kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, któ­rej dom dla osób bez­dom­nych “Beta­nia” mie­ści się na tere­nie naszej para­fii przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Człon­ko­wie wspól­no­ty zbie­rać będą ofia­ry na potrze­by fun­da­cji po każ­dej mszy św. Będzie moż­na rów­nież wes­przeć to dzie­ło poprzez kup­no wyro­bów wspól­no­ty. Taca dzi­siej­sza prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium
+ Czy­taj wię­cej

Papieskie orędzie na Wielki Post 2018

Luty 10th, 2018 Admin O poście, jał­muż­nie i modli­twie jako środ­kach wal­ki z zakła­ma­nia­mi naszych cza­sów wska­zał papież w swo­im tego­rocz­nym orę­dziu na Wiel­ki Post. Jego hasłem są sło­wa zaczerp­nię­te z Ewan­ge­lii św. Mate­usza: „Ponie­waż wzmo­że się nie­pra­wość, osty­gnie miłość wie­lu” (Mt 24, 12.) Publi­ku­je­my tekst papie­skie­go orę­dzia: „Ponie­waż wzmo­że się nie­pra­wość, osty­gnie miłość wie­lu” (Mt 24, 12) Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry! Ponow­nie zbli­ża
+ Czy­taj wię­cej