Aktualności

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.02.2019

Luty 19th, 2019 Admin Od ponie­dział­ku 18 lute­go roz­po­czy­na­my nowy cykl kate­chez, któ­re nazy­wa­ne są kate­che­za­mi zwia­sto­wa­nia, ponie­waż tak jak w przy­pad­ku Zwia­sto­wa­nia Maryi mogą cał­ko­wi­cie odmie­nić nasze życie. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by zare­zer­wo­wać sobie czas — spo­tka­nia odby­wać się będą w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. W poro­zu­mie­niu z Ojca­mi Wer­bi­sta­mi, któ­rzy pro­wa­dzą w War­sza­wie dusz­pa­ster­stwo Wiet­nam­czy­ków, poszu­ku­je­my wolon­ta­riu­szy do pro­wa­dze­nia w naszej para­fii lek­cji nauki
+ Czy­taj wię­cej

Orędzie Papieża Franciszka na 27. Światowy Dzień Chorego 2019

Luty 9th, 2019 Admin „Dar­mo otrzy­ma­li­ście, dar­mo dawaj­cie” (Mt 10,8) Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry, „Dar­mo otrzy­ma­li­ście, dar­mo dawaj­cie” (Mt 10,8). Są to sło­wa wypo­wie­dzia­ne przez Jezu­sa, gdy wysłał apo­sto­łów do sze­rze­nia Ewan­ge­lii, aby Jego Kró­le­stwo było pro­pa­go­wa­ne przez gesty bez­in­te­re­sow­nej miło­ści. Z oka­zji XXVII Świa­to­we­go Dnia Cho­re­go, któ­ry w spo­sób uro­czy­sty będzie obcho­dzo­ny w Kal­ku­cie w Indiach dnia 11 lute­go 2019 roku, Kościół – Mat­ka wszyst­kich swo­ich dzie­ci, zwłasz­cza sła­bych
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.02.2019

Luty 9th, 2019 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne będą na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim ofia­ro­daw­com, rów­nież tym, któ­rzy sys­te­ma­tycz­nie wpła­ca­ją pie­nią­dze bez­po­śred­nio na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki nim mogą postę­po­wać dalej pra­ce przy remon­cie gene­ral­nym ple­ba­nii, zaczął się też remont naj­więk­szej z salek w pod­zie­miach domu para­fial­ne­go, czy­li tzw. Cen­trum Jana Paw­ła II, jed­no­cze­śnie trwa­ją pra­ce
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.02.2019

Luty 3rd, 2019 Admin Zapro­sze­nie J.E. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza: Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry! Sie­dem­dzie­siąt lat temu, 6 lute­go 1949 roku, odbył się uro­czy­sty ingres Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Ste­fa­na Wyszyń­skie­go Arcy­bi­sku­pa War­szaw­skie­go i Gnieź­nień­skie­go, Metro­po­li­ty War­szaw­skie­go Pry­ma­sa Pol­ski do pro­ka­te­dry war­szaw­skiej, któ­rej funk­cję, z uwa­gi na znisz­czo­ną pod­czas II woj­ny świa­to­wej archi­ka­te­drę, peł­nił kościół semi­na­ryj­ny przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu w War­sza­wie. Z tej racji, w śro­dę, 6 lute­go br, o g.
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.01.2019

Sty­czeń 27th, 2019 Admin Dzi­siaj po połu­dniu gości­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z War­sza­wy, któ­re­go kle­ry­cy po ostat­niej mszy świę­tej wie­czor­nej o g. 20:00 wystą­pią z kon­cer­tem „Kolę­dy świa­ta”. Ser­decz­nie zapra­sza­my, wstęp wol­ny. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Moż­li­wość spo­wie­dzi w cza­sie mszy świę­tych oraz od g. 17:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień Ado­ra­cja
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.01.2019

Sty­czeń 20th, 2019 Admin Trwa Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, do 25 stycz­nia modli­my się o wza­jem­ne zro­zu­mie­nie i zjed­no­cze­nie wszyst­kich kościo­łów chrze­ści­jań­skich, Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o nabo­żeń­stwach eku­me­nicz­nych i spo­tka­niach wywie­szo­ne są na pla­ka­tach w kruch­cie kościo­ła. Za tydzień — w nie­dzie­lę 27 stycz­nia – gościć będzie­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z War­sza­wy, któ­re­go kle­ry­cy po ostat­niej mszy świę­tej wie­czor­nej o g. 20:00 wystą­pią z kon­cer­tem „Kolę­dy świa­ta”.
+ Czy­taj wię­cej

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO — 13.01.2019

Sty­czeń 13th, 2019 Admin Dzi­siaj g. 14:00 wystą­pi w naszym koście­le słyn­ny Chór Chło­pię­cy i Męski Fil­har­mo­nii Poznań­skiej Poznań­skie Sło­wi­ki z kon­cer­tem „Sło­wi­cze Kolę­do­wa­nie”. W ostat­nią nie­dzie­lę mie­sią­ca – 27 stycz­nia – gościć będzie­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z War­sza­wy, któ­re­go kle­ry­cy po ostat­niej mszy świę­tej wie­czor­nej o g. 20:00 wystą­pią z kon­cer­tem „Kolę­dy świa­ta”. Na oba kon­cer­ty ser­decz­nie zapra­sza­my, wstęp wol­ny. Ser­decz­nie
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2019

Sty­czeń 6th, 2019 Admin Dzi­siaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go – Trzech Kró­li. Po Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o 11:15 wyru­szy wokół kościo­ła Orszak Trzech Kró­li. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kre­dy i kadzi­dła. Dzię­ku­je­my Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go za przy­go­to­wa­nie kre­dy i kadzi­dła. Zbie­ra­na dziś taca prze­zna­czo­na jest tra­dy­cyj­nie na misje. Gru­pa Żywe­go Różań­ca zapra­sza dziś o g. 15:00 na spo­tka­nie opłat­ko­we w dol­nym koście­le.
+ Czy­taj wię­cej

Podsumowanie roku duszpasterskiego 2018

Sty­czeń 1st, 2019 Admin „Dzię­kuj­cie zawsze za wszyst­ko Bogu Ojcu w imię Pana nasze­go Jezu­sa Chry­stu­sa” (Ef 5,20) Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Sio­stry! Pocho­dzą­ca z naszej para­fii, zmar­ła w 2010 r. mistycz­ka — Ali­cja Len­czew­ska, któ­ra po II Woj­nie Świa­to­wej więk­szość życia spę­dzi­ła w Szcze­ci­nie, usły­sza­ła od Jezu­sa zna­mien­ne sło­wa: „Całe życie wasze powin­no być prze­po­jo­ne dzięk­czy­nie­niem i wdzięcz­no­ścią. W tym duchu trze­ba roz­ma­wiać ze Mną i do Mnie
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI — 01.01.2019

Sty­czeń 1st, 2019 Admin W Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, w Nowym Roku 2019, życzy­my wszyst­kim Para­fia­nom rado­ści z doświad­cze­nia miło­ści miło­sier­ne­go Boga, poko­ju ser­ca, wszel­kiej pomyśl­no­ści w życiu rodzin­nym i zawo­do­wym! Niech Naj­święt­sza Mary­ja Pan­na Lore­tań­ska – Patron­ka naszej świą­ty­ni wsta­wia się za każ­dym z nas, któ­rzy tutaj wzy­wa­my Jej Imie­nia, a św. Fran­ci­szek – Patron para­fii ota­cza nas swo­ją opie­ką i wyjed­nu­je u Boga potrzeb­ne
+ Czy­taj wię­cej

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY- 30.12.2018

Gru­dzień 29th, 2018 Admin Dzi­siej­sza nie­dzie­la to Uro­czy­stość Świę­tej Rodzi­ny. Na mszy świę­tej o g. 13:00 pary mał­żeń­skie, któ­re w tym roku obcho­dzą jubi­le­usze zawar­cia sakra­men­tu mał­żeń­stwa, odna­wia­ją swo­je przy­rze­cze­nia mał­żeń­skie. Jubi­la­tom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia. Niech ich wza­jem­na miłość nie­ustan­nie odna­wia się i wzra­sta. Jutro ostat­ni dzień roku kalen­da­rzo­we­go roku. Zapra­sza­my na mszę św. o g. 17:30, aby dzię­ko­wać Bogu za minio­ny rok.
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA — 25.12.2018

Gru­dzień 24th, 2018 Admin W Uro­czy­stość Boże­go Naro­dze­nia skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia: niech Jezus Chry­stus przez wia­rę rodzi się w naszych ser­cach, niech przy­no­si nam pokój, siłę i radość, a Jego zbaw­cza Miłość niech towa­rzy­szy nam w Nowym Roku 2019! Dzi­siaj nie będzie Mszy św. w koście­le dol­nym o g. 11:15, któ­ra powró­ci dopie­ro 6 stycz­nia, kie­dy to pla­no­wa­ny jest rów­nież Orszak Trzech Kró­li
+ Czy­taj wię­cej

List na Boże Narodzenie 2018

Gru­dzień 24th, 2018 Admin „Oto zwia­stu­ję wam radość wiel­ką, któ­ra będzie udzia­łem całe­go naro­du: dziś bowiem w mie­ście Dawi­da naro­dził się wam Zba­wi­ciel, któ­rym jest Mesjasz, Pan. A to będzie zna­kiem dla was: znaj­dzie­cie nie­mow­lę owi­nię­te w pie­lusz­ki i leżą­ce w żło­bie” /Łk 2, 10 – 11/ — tymi sło­wa­mi anioł Pań­ski zwró­cił się do paste­rzy pasą­cych sta­da owiec w oko­li­cach Betle­jem. Pro­ści paste­rze byli pierw­szy­mi, któ­rzy
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA ADWENTU — 23.12.2018

Gru­dzień 22nd, 2018 Admin Dzi­siaj ostat­nia nie­dzie­la Adwen­tu. Koń­czy się czas adwen­to­we­go czu­wa­nia. Dzię­ku­je­my Paniom, któ­re przez cały ten czas przy­go­to­wy­wa­ły słod­kie posił­ki śnia­da­nio­we, aby dzie­ci mogły się posi­lić po Rora­tach. Cari­tas para­fial­na dzię­ku­je wszyst­kim za ofia­ry zebra­ne w cza­sie zbió­rek adwen­to­wych. Dzię­ki nim 60 paczek tra­fi­ło do bez­dom­nych i rodzin nie­za­moż­nych, któ­ry­mi para­fia opie­ku­je się na sta­łe. Jutro Wigi­lia Boże­go
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA ADWENTU — 16.12.2018

Gru­dzień 15th, 2018 Admin Pod­czas całe­go Adwen­tu zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, spra­wu­je­my w dni powsze­dnie o g. 6:30. Zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci z rodzi­ca­mi. Po Rora­tach dla dzie­ci przy­go­tu­je­my gorą­ce kakao i sło­dy­cze, aby mogły pójść bez­po­śred­nio do
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA ADWENTU — 09.12.2018

Gru­dzień 13th, 2018 Admin Dzi­siaj roz­po­czę­li­śmy Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re potrwa­ją do wtor­ku 11 grud­nia, pro­wa­dzi je ks. Moisés Marín Pérez — Obroń­ca Węzła Mał­żeń­skie­go w Sądzie Metro­po­li­tal­nym War­szaw­skim – ser­decz­nie wita­my Ks. Reko­lek­cjo­ni­stę, pro­si­my o modli­twę w Jego inten­cji i w inten­cji tych reko­lek­cji, aby pro­wa­dzi­ły nas do nawró­ce­nia ku Chry­stu­so­wi. Nauki reko­lek­cyj­ne i moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas wszyst­kich mszy nie­dziel­nych. W ponie­dzia­łek i wto­rek msze
+ Czy­taj wię­cej

I NIEDZIELA ADWENTU — 02.12.2018

Gru­dzień 1st, 2018 Admin Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca roz­po­czy­na Adwent – jest to czas czu­wa­nia — rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30.
+ Czy­taj wię­cej

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.11.2018

Listo­pad 25th, 2018 Admin Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta Dzi­siaj Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go. Na zakoń­cze­nie mszy św. o g. 11:30 odmó­wie­nie aktu przy­ję­cia Jezu­sa Chry­stu­sa za Kró­la i Pana. Dzi­siaj odby­wa się rów­nież pro­mo­cja lek­tor­ska czte­rech naszych mini­stran­tów: Szy­mo­na, Jaku­ba, Kon­ra­da i Micha­ła, któ­rzy w koście­le semi­na­ryj­nym przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu pod­czas mszy św. o g. 16:00 zosta­ną uro­czy­ście
+ Czy­taj wię­cej

Biedak zawołał, a Pan go usłyszał – orędzie na II Światowy Dzień Ubogich

Listo­pad 18th, 2018 Admin „Nikt nie może czuć się wyłą­czo­ny z miło­ści Ojca, szcze­gól­nie w świe­cie, któ­ry bogac­two czy­ni pierw­szym celem i zamy­ka oso­by na innych” – czy­ta­my w orę­dziu Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka na II Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Będzie­my obcho­dzić go w Koście­le 18 listo­pa­da pod hasłem „Bie­dak zawo­łał, a Pan go usły­szał” (Ps 34,7). Wpro­wa­dzo­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka dzień zachę­ca do modli­twy oraz dzia­łań
+ Czy­taj wię­cej

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.11.2018

Listo­pad 18th, 2018 Admin Dzi­siaj obcho­dzi­my II Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek wysto­so­wał na ten dzień Orę­dzie, któ­re jest dostęp­ne na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Przy tej oka­zji zachę­ca­my do włą­cze­nia się w pra­cę Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas, któ­ry pro­wa­dzi dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną na tere­nie Para­fii. Potrze­by są duże, a zespół mały. Jak co roku będzie­my wspo­ma­gać dzie­ła Cari­tas kupu­jąc świe­ce na stół
+ Czy­taj wię­cej