Aktualności

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.10.2018

Paź­dzier­nik 20th, 2018 Admin Któż z nas nie prze­ży­wa wąt­pli­wo­ści w wie­rze, zna­ków zapy­ta­nia, czy wręcz kry­zy­su wia­ry? – tym­cza­sem „to wła­śnie zwy­cię­ży­ło świat: nasza wia­ra” – pod tym hasłem ks. Gia­co­mo Calo­re zapra­sza na nowy cykl spo­tkań dla doro­słych i mło­dzie­ży, któ­ry roz­pocz­nie się w naj­bliż­szy pią­tek 26 paź­dzier­ni­ka o g. 19:30 w bocz­nej kapli­cy. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w naj­bliż­szy wto­rek –
+ Czy­taj wię­cej

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.10.2018

Paź­dzier­nik 13th, 2018 Admin Dzi­siaj XVIII Dzień Papie­ski pod hasłem „Pro­mie­nio­wa­nie ojco­stwa”. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze zabie­ra­ją ofia­ry do puszek na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”. We wto­rek 16 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da 40. rocz­ni­ca wybo­ru papie­ża św. Jana Paw­ła II. Z racji II nie­dzie­li mie­sią­ca – dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Pro­wa­dzo­ne są kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­no
+ Czy­taj wię­cej

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.10.2018

Paź­dzier­nik 6th, 2018 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca – Świę­to Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Różań­co­wej. O g.16:30 spo­tka­nie Brac­twa Różań­co­we­go w sali nad zakry­stią. Przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we odpra­wia­ne są w dni powsze­dnie i nie­dzie­le o g. 18:00. Z tej racji nie ma innych nabo­żeństw. Róża­niec dla dzie­ci od ponie­dział­ku do piąt­ku o g 17:15 przy kaplicz­ce M.B. Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w dol­nym koście­le. Przed kościo­łem
+ Czy­taj wię­cej

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.09.2018

Wrze­sień 29th, 2018 Admin Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30. Rów­nież dzi­siaj spo­tka­nie dla rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św. po mszy św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we o g. 18:00. Z tej racji nie będzie innych nabo­żeństw. Róża­niec dla dzie­ci o g 17:15 przy kaplicz­ce M.B. Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w dol­nym koście­le.
+ Czy­taj wię­cej

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.09.2018

Wrze­sień 22nd, 2018 Admin Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii ks. Mar­ka Bole­wic­kie­go, któ­ry od wie­lu lat prze­by­wa na misji na Ukra­inie. Ks. Marek pro­si o modli­twę i wspar­cie mate­rial­ne dla swo­jej misji, będzie kwe­sto­wał przed kościo­łem po mszy świę­tej. Gru­pa św. O. Pio zapra­sza dzi­siaj na mszę św. o g. 17:00 i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne po mszy świę­tej. 100 lat temu, 20 wrze­śnia 1918 roku
+ Czy­taj wię­cej

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.09.2018

Wrze­sień 15th, 2018 Admin Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na Archi­die­ce­zjal­ne Semi­na­rium Duchow­ne w War­sza­wie. Pamię­taj­my w modli­twie o tych, któ­rzy przy­go­to­wu­ją się do kapłań­stwa. Już teraz zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny we wspo­mnie­nie Św. Fran­cisz­ka z Asy­żu 4 paź­dzier­ni­ka. Uro­czy­sta Msza Św. o godz. 18.30 po niej oko­ło 19.30 kon­cert Zespo­łu Deus Meus zor­ga­ni­zo­wa­ny przy współ­pra­cy z Dziel­ni­cą Wło­chy m. st. War­sza­wy. Przyj­mu­je­my zapi­sy kan­dy­da­tów do
+ Czy­taj wię­cej

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.09.2018

Wrze­sień 9th, 2018 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. – Taca prze­zna­czo­na jest na potrze­by remon­to­we naszej para­fii. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Jeste­śmy też w trak­cie wymia­ny i dobo­ru odpo­wied­nie­go oświe­tle­nia w pre­zbi­te­rium kościo­ła, trwa­ją kon­sul­ta­cje archi­­te­k­to­­ni­cz­no-budo­w­la­­ne zwią­za­ne z wybo­rem kon­cep­cji remon­tu ele­wa­cji fron­to­wej kościo­ła. W ubie­głą nie­dzie­lę infor­mo­wa­li­śmy, że wyko­na­na zosta­ła też czę­ścio­wa napra­wa orga­nów kościel­nych. Wszyst­kim skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za modli­twę w inten­cji pro­wa­dzo­nych
+ Czy­taj wię­cej

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.09.2018

Wrze­sień 1st, 2018 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. – Przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej para­fii. Spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca o g. 16:30. Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne o g. 18:00. Od wrze­śnia przy­wra­ca­my cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. msze świę­te poran­ne w dni powsze­dnie o g. 6:30 i 8:00 oraz mszę św. nie­dziel­ną z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. W ubie­głym tygo­dniu prze­pro­wa­dzo­na
+ Czy­taj wię­cej

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.08.2018

Sier­pień 25th, 2018 Admin Od dzi­siej­szej nie­dzie­li roz­po­czy­na pra­cę w naszej para­fii nowy wika­riusz – ks. Kazi­mierz Fieć­ko, któ­ry przy­cho­dzi do nas z sąsied­niej para­fii w Raszy­nie. Ser­decz­nie wita­my ks. Kazi­mie­rza i pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian, aby słu­żąc naszej wspól­no­cie para­fial­nej mógł reali­zo­wać swo­je powo­ła­nie i roz­wi­jać cha­ry­zma­ty, któ­ry­mi Bóg Go obda­rzył, a w nas odna­leźć bra­ter­ską wspól­no­tę Kościo­ła. Dzi­siaj Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej
+ Czy­taj wię­cej

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.08.2018

Sier­pień 19th, 2018 Admin Za tydzień 26 sierp­nia Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej – ostat­nia nie­dzie­la waka­cji. Od 1 wrze­śnia wzno­wi­my cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. powró­ci msza św. nie­dziel­na z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le, a w dni powsze­dnie msze świę­te poran­ne o g. 6:30 i 8:00. Legion Maryi orga­ni­zu­je 8 wrze­śnia dorocz­ną piel­grzym­kę na Jasną Górę. Infor­ma­cje nt. pro­gra­mu wyjaz­du i zapi­sy w skle­pi­ku
+ Czy­taj wię­cej

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.08.2018

Sier­pień 11th, 2018 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Ofia­ry skła­da­ne na tace prze­zna­czo­ne są na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim Ofia­ro­daw­com, któ­rzy wspie­ra­ją nas swo­ją modli­twą i ofia­ra­mi mate­rial­ny­mi. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. W ostat­nim tygo­dniu wymie­nio­na zosta­ła część dachu, któ­ra była powo­dem zale­wa­nia pod­da­sza. Remont dachu ple­ba­nii nie był prze­wi­dzia­ny, wyda­wa­ło się, że dach jest sto­sun­ko­wo nowy i w dobrym
+ Czy­taj wię­cej

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.08.2018

Sier­pień 4th, 2018 Admin Dzi­siaj uro­czy­ście żegna­my księ­ży odcho­dzą­cych z naszej Para­fii: ks. Paw­ła Rogal­skie­go na mszy św. o g. 10:00 i ks. Rober­to Rinal­do o g. 19:00. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Księ­żom za ich zaan­ga­żo­wa­nie i pra­cę dusz­pa­ster­ską w naszej para­fii. Życzy­my, aby cha­ry­zma­ty, któ­ry­mi Bóg ich obda­rzył, i któ­ry­mi mogli­śmy się cie­szyć w naszej wspól­no­cie para­fial­nej, mogli teraz roz­wi­jać w służ­bie ludo­wi Boże­mu w nowych miej­scach swo­jej posłu­gi kapłań­skiej.
+ Czy­taj wię­cej

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.07.2018

Lipiec 28th, 2018 Admin W śro­dę 25 lip­ca w świę­to św. Jaku­ba obcho­dził swo­je imie­ni­ny nasz nowy wika­riusz — ks. Gia­co­mo Calo­re. Skła­da­my dro­gie­mu Sole­ni­zan­to­wi ser­decz­ne życze­nia, aby każ­de­go dnia mógł doświad­czać w swo­im życiu rado­ści i poko­ju pły­ną­cych od Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go. W śro­dę 1 sierp­nia przy­pa­da 74. Rocz­ni­ca wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce wal­ki Powstań­ców War­szaw­skich w naszej dziel­ni­cy odbę­dą się tra­dy­cyj­nie przy pomni­­ku-kapli­cz­ce Bazy
+ Czy­taj wię­cej

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 22.07.2018

Lipiec 21st, 2018 Admin Gru­pa Modli­twy św. o. Pio zapra­sza w ponie­dzia­łek 23 lip­ca na róża­niec o g. 17:00 i mszę św. o g. 17:30. W śro­dę 25 lip­ca przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Krzysz­to­fa, patro­na kie­row­ców. Z tej racji w następ­ną nie­dzie­lę po mszach świę­tych o g. 10:00, 11:30 i 19:00 będzie miał miej­sce obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kie­row­ców i pojaz­dów mecha­nicz­nych. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje w nie­dzie­le nie ma mszy św. z udzia­łem
+ Czy­taj wię­cej

XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.07.2018

Lipiec 14th, 2018 Admin Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za hoj­ność oka­za­ną z oka­zji tacy inwe­sty­cyj­nej, któ­rą zbie­ra­my w każ­dą II nie­dzie­lę mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Niech Bóg wyna­gro­dzi Wam sto­krot­nie. Przy­po­mi­na­my, że z racji roz­po­czę­cia waka­cji od 1 lip­ca zmie­ni­ły się godzi­ny mszy świę­tych: w dni powsze­dnie rano jest jed­na msza św. o g. 7:00 i spo­wiedź o godz. 6:45 czy­li 15 minut przed roz­po­czę­ciem
+ Czy­taj wię­cej

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 08.07.2018

Lipiec 7th, 2018 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne są na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Trwa moder­ni­za­cja oświe­tle­nia pre­zbi­te­rium w koście­le. Zde­mon­to­wa­ne zosta­ły sta­re reflek­to­ry, zain­sta­lo­wa­no nowe szy­no­prze­wo­dy i 6 reflek­to­rów. Cze­ka­my jesz­cze na kolej­ne 6, któ­re doświe­tlą nam lepiej prze­strzeń pre­zbi­te­rium i sam ołtarz. Trwa rów­nież remont gene­ral­ny budyn­ku ple­ba­nii. Odda­ne zosta­ły już do użyt­ku na par­te­rze dwa
+ Czy­taj wię­cej

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 01.07.2018

Czer­wiec 30th, 2018 Admin Dzi­siaj przed kościo­łem zbie­ra­my ofia­ry na Para­fial­ny Zespół Cari­tas. Paniom wolon­ta­riusz­kom i wszyst­kim ofia­ro­daw­com ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Zapra­sza­my do włą­cze­nia się w pra­ce Zespo­łu Cari­tas. Za tydzień ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne będą na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje w nie­dzie­le nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Pozo­sta­łe msze świę­te nie­dziel­ne bez zmian. W dni
+ Czy­taj wię­cej

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.06.2018

Czer­wiec 23rd, 2018 Admin Gości­my dzi­siaj w naszej para­fii ks. Pio­tra Głów­kę, któ­ry jest misjo­na­rzem na Ukra­inie – będzie moż­na wes­przeć jego misję skła­da­jąc po mszy św. ofia­rę do pusz­ki przed kościo­łem. Pro­si­my ks. Pio­tra o kil­ka słów na temat tej misji. W ubie­głą nie­dzie­lę świę­to­wa­li­śmy nasz Pik­nik Para­fial­ny, orga­ni­zo­wa­ny przy współ­udzia­le Dziel­ni­cy Wło­chy m.st. War­sza­wy. Coraz licz­niej­szy udział w pik­ni­ku naszych
+ Czy­taj wię­cej

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.06.2018

Czer­wiec 16th, 2018 Admin Dzi­siaj świę­tu­je­my nasz Pik­nik Para­fial­ny, któ­ry orga­ni­zu­je­my przy współ­udzia­le Dziel­ni­cy Wło­chy m.st. War­sza­wy. Pik­nik roz­pocz­nie się Mszą św. z udzia­łem dzie­ci o g. 15:00. Cen­tral­nym wyda­rze­niem będzie kon­cert zespo­łu Maleo Reg­gae Roc­kers oko­ło g. 17:30. Pla­nu­je­my też wie­le atrak­cji dla dzie­ci, m. in. o g. 16:00 krót­ki teatrzyk Moni­ki Rosz­czak „O sło­niu, któ­ry wysie­dział jaj­ko” oraz kon­kurs talen­tów.
+ Czy­taj wię­cej

X NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.06.2018

Czer­wiec 10th, 2018 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy para­fii. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Dobie­ga­ją koń­ca pra­ce wykoń­cze­nio­we na pierw­szej kon­dy­gna­cji, obec­nie insta­lu­je­my wypo­sa­że­nie kuch­ni. W koście­le w przy­szłym tygo­dniu pla­nu­je­my moder­ni­za­cję oświe­tle­nia w pre­zbi­te­rium. Obec­nie więk­szość reflek­to­rów w pre­zbi­te­rium nie dzia­ła. Głów­ne świa­tło pocho­dzi z dwóch kan­de­la­brów, któ­re są w bar­dzo złym sta­nie, sto­ją jesz­cze tyl­ko dzię­ki temu, że
+ Czy­taj wię­cej