Aktualności

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.02.2020

15 lute­go, 2020 Admin Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Na skar­bo­nach przy wyj­ściu z kościo­ła oraz na tabli­cy ogło­szeń znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki spo­sób moż­na to uczy­nić. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com. Przy­po­mi­na­my, że w cza­sie ferii zimo­wych nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le.
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.02.2020

8 lute­go, 2020 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy przez swo­je ofia­ry mate­rial­ne i modli­twę wspie­ra­ją naszą para­fię. Przy­po­mi­na­my, że w cza­sie ferii zimo­wych nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Msza św. o g. 11:15 powró­ci w pierw­szą nie­dzie­lę mar­ca. W naj­bliż­szym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: w ponie­dzia­łek
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.02.2020

2 lute­go, 2020 Admin ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO Dzi­siaj Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go — Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go – skła­da­my ser­decz­ne życze­nia pra­cu­ją­cym w naszej para­fii sio­strom zakon­nym ze Zgro­ma­dze­nia Córek Bożej Miło­ści oraz Ojcom Misjo­na­rzom Obla­tom Maryi Nie­po­ka­la­nej poma­ga­ją­cym nam w dusz­pa­ster­stwie. Taca prze­zna­czo­na jest tra­dy­cyj­nie na pomoc zako­nom klau­zu­ro­wym. Jest to jed­no­cze­śnie I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem wolon­ta­riusz­ki zbie­ra­ją ofia­ry na dzia­łal­ność Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas.
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.01.2020

25 stycz­nia, 2020 Admin Po raz pierw­szy świę­tu­je­my dzi­siaj usta­no­wio­ną przez papie­ża Fran­cisz­ka Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. Ojciec Świę­ty napi­sał: „Jest moim gorą­cym pra­gnie­niem, aby Sło­wo Boże było coraz bar­dziej czczo­ne, zna­ne i upo­wszech­nio­ne, aby poprzez nie moż­na było lepiej zro­zu­mieć tajem­ni­cę miło­ści, któ­ra wypły­wa z tego źró­dła miło­sier­dzia”. Z tej oka­zji zapra­sza­my wie­czo­rem o g. 18:00 na uro­czy­ste Nie­szpo­ry z homi­lią i roz­wa­ża­niem Sło­wa Boże­go.
+ Czy­taj wię­cej

List Apostolski Ojca Świętego ustanawiający Niedzielę Słowa Bożego

18 stycz­nia, 2020 Admin 1.                «Wte­dy oświe­cił ich umy­sły, aby rozu­mie­li Pisma» (Łk 24, 45). To jeden z ostat­nich gestów, jakie uczy­nił Zmar­twych­wsta­ły Pan, zanim wstą­pił do nie­ba. Obja­wia się Uczniom, gdy są zgro­ma­dze­ni, łamie z nimi chleb i otwie­ra ich umy­sły, aby poję­li Pismo Świę­te. Tym ludziom, wystra­szo­nym i roz­cza­ro­wa­nym, obja­wia sens tajem­ni­cy pas­chal­nej: a mia­no­wi­cie, że to według odwiecz­ne­go pla­nu Ojca, Jezus
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.01.2020

18 stycz­nia, 2020 Admin Wczo­raj roz­po­czął się Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, któ­ry potrwa do sobo­ty 25 stycz­nia. Obcho­dzo­ny jest pod hasłem: Życz­li­wy­mi bądź­cie (Dz 28, 2). Pro­gram uro­czy­sto­ści eku­me­nicz­nych i spo­tkań wywie­szo­ny jest na tabli­cy ogło­szeń. Za tydzień pierw­szy raz świę­to­wać będzie­my usta­no­wio­ną przez papie­ża Fran­cisz­ka Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. Ojciec Świę­ty napi­sał: „Nie­dzie­la Sło­wa Boże­go sta­je się odpo­wied­nim momen­tem tego
+ Czy­taj wię­cej

XXIII DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM17 STYCZNIA 2020 r.

12 stycz­nia, 2020 Admin „Pamię­taj o dniu szabatu,aby nale­ży­cie go świę­to­wać” (Wj 20,8) SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. DIALOGU Z JUDAIZMEM Obcho­dy Dnia Juda­izmu, któ­re mają już sta­łe miej­sce w kalen­da­rzu litur­gicz­nym wie­lu kra­jów euro­pej­skich, w naszej ojczyź­nie odby­wa­ją się po raz dwu­dzie­sty trze­ci. Dzień ten w swych zało­że­niach jest ini­cja­ty­wą wewnątrz­ko­ściel­ną, jed­nak w jego obcho­dach uczest­ni­czą zapra­sza­ni przed­sta­wi­cie­le gmin żydow­skich wraz z rabi­na­mi.
+ Czy­taj wię­cej

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO — 12.01.2020

12 stycz­nia, 2020 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Naj­więk­szym wyzwa­niem inwe­sty­cyj­nym para­fii w ubie­głym roku była kon­ty­nu­acja gene­ral­ne­go remon­tu budyn­ku ple­ba­nii i przy­go­to­wa­nie remon­tu kościo­ła. W wyre­mon­to­wa­nych miesz­ka­niach ple­ba­nii miesz­ka­ją już wszy­scy trzej wika­riu­sze, zakoń­czo­ne zosta­ły pra­ce w kuch­ni, jadal­ni, holu i roz­mów­ni­cy. Zain­sta­lo­wa­na zosta­ła nowa kotłow­nia. Obec­nie wykań­cza­ne jest miesz­ka­nie pro­bosz­cza i pokój gościn­ny. W per­spek­ty­wie cze­ka nas
+ Czy­taj wię­cej

Podsumowanie roku duszpasterskiego 2019

5 stycz­nia, 2020 Admin Pod­su­mo­wa­nie roku dusz­pa­ster­skie­go 2019 31.12.2019 r. Soli Deo / Same­mu Bogu Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Sio­stry! Słu­ga Boży Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyń­ski, któ­re­go dłu­go wycze­ki­wa­ną beaty­fi­ka­cję ogło­szo­no pod koniec mija­ją­ce­go roku, napi­sał w swo­ich zapi­skach wię­zien­nych w Prud­ni­ku pod datą 31 grud­nia 1954 roku: „Rok, któ­ry za kil­ka minut skoń­czy się, odda­ję Tobie Panien­ko Jasno­gór­ska, by przez Two­je nie­po­ka­la­ne
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM — 05.01.2020

4 stycz­nia, 2020 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Gru­pa Żywe­go Różań­ca zapra­sza o g. 15:00 na spo­tka­nie opłat­ko­we w dol­nym koście­le. O g. 18:00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Jutro — 6 stycz­nia — Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go – Trzech Kró­li. Po Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 wyru­szy wokół kościo­ła Orszak Trzech Kró­li. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kre­dy i kadzi­dła. Dzię­ku­je­my Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go za przy­go­to­wa­nie kre­dy i kadzi­dła. W Uro­czy­stość
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI — 01.01.2020

1 stycz­nia, 2020 Admin W Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, w Nowym Roku 2020, życzy­my wszyst­kim Para­fia­nom rado­ści z doświad­cze­nia miło­ści miło­sier­ne­go Boga, poko­ju ser­ca, wszel­kiej pomyśl­no­ści w życiu rodzin­nym i zawo­do­wym! Niech Naj­święt­sza Mary­ja Pan­na Lore­tań­ska – Patron­ka naszej świą­ty­ni wsta­wia się za każ­dym z nas, któ­rzy tutaj wzy­wa­my Jej Imie­nia, a św. Fran­ci­szek – Patron para­fii ota­cza nas swo­ją opie­ką i wyjed­nu­je u Boga potrzeb­ne
+ Czy­taj wię­cej

list na Boże Narodzenie 2019

25 grud­nia, 2019 Admin List na Boże Naro­dze­nie 2019 „A Sło­wo cia­łem się sta­ło i zamiesz­ka­ło mię­dzy nami” /Prolog Ewan­ge­lii według św. Jana/ Ewan­ge­li­sta Jan ina­czej niż pozo­sta­li ewan­ge­li­ści opi­su­je wyda­rze­nie Boże­go Naro­dze­nia. Nie ma tu paste­rzy, szop­ki i świę­tej Rodzi­ny. Jest Logos, Sło­wo Boga, któ­re było na począt­ku przy stwa­rza­niu świa­ta, któ­re wyra­ża miłość Boga do stwo­rze­nia, towa­rzy­szy dzie­łu stwór­cze­mu
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA ADWENTU — 22.12.2019

22 grud­nia, 2019 Admin Dzi­siaj czwar­ta nie­dzie­la Adwen­tu. Koń­czy się czas adwen­to­we­go czu­wa­nia. W ponie­dzia­łek i wto­rek osta­nie Rora­ty o g. 6:30. W ponie­dzia­łek jutrz­nia o g. 5:30. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim oso­bom, któ­re przez cały ten czas przy­go­to­wy­wa­ły słod­kie posił­ki śnia­da­nio­we, aby dzie­ci mogły się posi­lić po Rora­tach. We wto­rek Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Msze świę­te odpra­wia­ne będą w naszym koście­le tyl­ko rano, nie będzie mszy
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA ADWENTU — 15.12.2019

14 grud­nia, 2019 Admin Dzi­siaj III Nie­dzie­la Adwen­tu – roz­po­czy­na­my nasze Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re potrwa­ją do wtor­ku. Ser­decz­nie wita­my reko­lek­cjo­ni­stę ks. Pio­tra Jut­kie­wi­cza – dok­to­ran­ta na Papie­skim Insty­tu­cie Biblij­nym w Rzy­mie. Pro­si­my o modli­twę w Jego inten­cji oraz o owo­ce tych reko­lek­cji dla naszej para­fii. Nauki reko­lek­cyj­ne i spo­wiedź na wszyst­kich mszach świę­tych nie­dziel­nych, a w dni powsze­dnie o g. 10:00, 17:30 i 19:00 (wyjąt­ko­wo zamiast
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA ADWENTU — 08.12.2019

7 grud­nia, 2019 Admin Dzi­siej­sza Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny zbie­gła się z II nie­dzie­lą Adwen­tu. Przy­po­mi­na­my, że od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 odpra­wia­my w kapli­cy Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Od ponie­dział­ku do sobo­ty zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wu­je­my o g. 6:30. Po Rora­tach dla
+ Czy­taj wię­cej

I NIEDZIELA ADWENTU — 01.12.2019

30 listo­pa­da, 2019 Admin Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca roz­po­czy­na Adwent – jest to czas czu­wa­nia — rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30.
+ Czy­taj wię­cej

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.11.2019

24 listo­pa­da, 2019 Admin Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta Dzi­siaj Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go. Na zakoń­cze­nie mszy św. o g. 11:30 odmó­wie­nie aktu przy­ję­cia Jezu­sa Chry­stu­sa za Kró­la i Pana. Jest to jed­no­cze­śnie świę­to służ­by litur­gicz­nej. Pro­si­my o modli­twę w inten­cji mini­stran­tów, aby mogli czer­pać radość ze swo­jej posłu­gi i wzra­stać w wie­rze. Po mszy o 11.30 odbę­dzie się tak­że spo­tka­nie
+ Czy­taj wię­cej

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.11.2019

16 listo­pa­da, 2019 Admin Z woli Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka prze­ży­wa­my dziś w Koście­le III Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją nasze para­fial­ne dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne, a zwłasz­cza dzię­ku­je­my za pra­cę wolon­ta­riu­szek zaan­ga­żo­wa­nych w Para­fial­nym Zespo­le Cari­tas. Para­fian, któ­rzy chcie­li­by włą­czyć się w pra­ce Zespo­łu pro­si­my o kon­takt z ks. Pro­bosz­czem. Otwar­cie na potrze­by dru­gie­go czło­wie­ka ma roz­ma­ite wymia­ry: mate­rial­ne i ducho­we. Semi­na­ria Misyj­ne Redem­to­ris Mater są
+ Czy­taj wię­cej

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.11.2019

10 listo­pa­da, 2019 Admin Zapro­sze­nie Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza: Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie! Zapra­szam Was w ponie­dzia­łek, 11 listo­pa­da, do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej na uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. O godz. 17.00 odbę­dzie się oko­licz­no­ścio­wy kon­cert Boże, coś Pol­skę, a po nim wspól­ne śpie­wa­nie pie­śni reli­gij­nych i patrio­tycz­nych. Świę­to­wa­nie zakoń­czy­my o godz. 19.18 zapa­le­niem Świe­cy Nie­pod­le­gło­ści w Świą­ty­ni i naszych domach oraz Mszą Świę­tą z uro­czy­stym odmó­wie­niem Aktu Dzięk­czy­nie­nia
+ Czy­taj wię­cej

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.11.2019

3 listo­pa­da, 2019 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Zapra­sza­my na g. 18:00 na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, do któ­rej opra­wę muzycz­ną i wybór tek­stów biblij­nych do roz­wa­ża­nia przy­go­to­wa­ła i popro­wa­dzi Wspól­no­ta Emma­nu­el. Spo­tka­nie Gru­py Różań­co­wej o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Jutro bar­dzo waż­na kate­che­za. War­to w niej uczest­ni­czyć nawet jeśli
+ Czy­taj wię­cej