Aktualności

I NIEDZIELA ADWENTU — 01.12.2019

Listo­pad 30th, 2019 Admin Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca roz­po­czy­na Adwent – jest to czas czu­wa­nia — rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30.
+ Czy­taj wię­cej

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.11.2019

Listo­pad 24th, 2019 Admin Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta Dzi­siaj Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go. Na zakoń­cze­nie mszy św. o g. 11:30 odmó­wie­nie aktu przy­ję­cia Jezu­sa Chry­stu­sa za Kró­la i Pana. Jest to jed­no­cze­śnie świę­to służ­by litur­gicz­nej. Pro­si­my o modli­twę w inten­cji mini­stran­tów, aby mogli czer­pać radość ze swo­jej posłu­gi i wzra­stać w wie­rze. Po mszy o 11.30 odbę­dzie się tak­że spo­tka­nie
+ Czy­taj wię­cej

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.11.2019

Listo­pad 16th, 2019 Admin Z woli Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka prze­ży­wa­my dziś w Koście­le III Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją nasze para­fial­ne dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne, a zwłasz­cza dzię­ku­je­my za pra­cę wolon­ta­riu­szek zaan­ga­żo­wa­nych w Para­fial­nym Zespo­le Cari­tas. Para­fian, któ­rzy chcie­li­by włą­czyć się w pra­ce Zespo­łu pro­si­my o kon­takt z ks. Pro­bosz­czem. Otwar­cie na potrze­by dru­gie­go czło­wie­ka ma roz­ma­ite wymia­ry: mate­rial­ne i ducho­we. Semi­na­ria Misyj­ne Redem­to­ris Mater są
+ Czy­taj wię­cej

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.11.2019

Listo­pad 10th, 2019 Admin Zapro­sze­nie Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza: Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie! Zapra­szam Was w ponie­dzia­łek, 11 listo­pa­da, do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej na uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. O godz. 17.00 odbę­dzie się oko­licz­no­ścio­wy kon­cert Boże, coś Pol­skę, a po nim wspól­ne śpie­wa­nie pie­śni reli­gij­nych i patrio­tycz­nych. Świę­to­wa­nie zakoń­czy­my o godz. 19.18 zapa­le­niem Świe­cy Nie­pod­le­gło­ści w Świą­ty­ni i naszych domach oraz Mszą Świę­tą z uro­czy­stym odmó­wie­niem Aktu Dzięk­czy­nie­nia
+ Czy­taj wię­cej

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.11.2019

Listo­pad 3rd, 2019 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Zapra­sza­my na g. 18:00 na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, do któ­rej opra­wę muzycz­ną i wybór tek­stów biblij­nych do roz­wa­ża­nia przy­go­to­wa­ła i popro­wa­dzi Wspól­no­ta Emma­nu­el. Spo­tka­nie Gru­py Różań­co­wej o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Jutro bar­dzo waż­na kate­che­za. War­to w niej uczest­ni­czyć nawet jeśli
+ Czy­taj wię­cej

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.10.2019

Paź­dzier­nik 26th, 2019 Admin Metro­po­li­ta War­szaw­ski Kard. Kazi­mierz Nycz poin­for­mo­wał o decy­zji papie­ża Fran­cisz­ka, iż w nie­dzie­lę 7 czerw­ca 2020 r. na Pl. Pił­sud­skie­go w War­sza­wie odbę­dzie się beaty­fi­ka­cja Czci­god­ne­go Słu­gi Boże­go kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Od ogło­sze­nia daty i miej­sca beaty­fi­ka­cji roz­po­czy­na­ją się ofi­cjal­ne przy­go­to­wa­nia do tej uro­czy­sto­ści, o któ­rych będzie­my jesz­cze infor­mo­wać. Paź­dzier­nik jest z woli Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka ogło­szo­ny Nad­zwy­czaj­nym Mie­sią­cem Misyj­nym. Przez całą
+ Czy­taj wię­cej

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.10.2019

Paź­dzier­nik 20th, 2019 Admin Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Słu­cha­nie Sło­wa Boże­go daje nam świa­tło na pro­ble­my codzien­ne­go życia. Sko­rzy­staj­my z tego wyjąt­ko­we­go cza­su prze­po­wia­da­nia Keryg­ma­tu w naszej Para­fii. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych
+ Czy­taj wię­cej

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.10.2019

Paź­dzier­nik 12th, 2019 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne na tacę, prze­zna­czo­ne na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ki nim może­my pro­wa­dzić dalej remont budyn­ku ple­ba­nii i przy­go­to­wy­wać pro­jekt kom­plek­so­wej ter­mo­mo­der­ni­za­cji budyn­ku kościo­ła. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę obcho­dzi­my XIX edy­cję Dnia Papie­skie­go pod hasłem „Wstań­cie, chodź­my!”. Przed kościo­łem może­my wes­przeć mate­rial­nie Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra powsta­ła jako owoc piel­grzym­ki
+ Czy­taj wię­cej

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.10.2019

Paź­dzier­nik 5th, 2019 Admin Dzi­siaj I Nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej Para­fii. Spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w Sali nad zakry­stią. Przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we o g. 18:00. Róża­niec dla dzie­ci o g 17:15 przy kaplicz­ce M.B. Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w dol­nym koście­le, w śro­dy z wysta­wie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Jutro w I ponie­dzia­łek mie­sią­ca msza św.
+ Czy­taj wię­cej

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.09.2019

Wrze­sień 28th, 2019 Admin Dzi­siaj przy­pa­da 105. Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Nasza Para­fia we współ­pra­cy z Wer­bi­stow­skim Cen­trum Migran­ta Fu Shen­fu pro­wa­dzi już ponad rok dla wspól­no­ty wiet­nam­skiej bez­płat­ne zaję­cia z języ­ka pol­skie­go. O g. 10:00 Msza św. z udzia­łem wspól­no­ty wiet­nam­skiej pod prze­wod­nic­twem Ojców Wer­bi­stów: o. Józe­fa Thun i o. Krzysz­to­fa Malej­ko. Od wtor­ku przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we o g. 18:00. Z tej racji
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA — 22.09.2019

Wrze­sień 22nd, 2019 Admin Dokład­nie 32 lata temu — 22 wrze­śnia 1987 r. — Kar­dy­nał Józef Glemp w cza­sie uro­czy­stej mszy świę­tej doko­nał kon­se­kra­cji naszej świą­ty­ni, dedy­ko­wa­nej Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej. Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za to miej­sce, gdzie może­my spra­wo­wać litur­gię, dzię­ku­je­my za wszyst­kich któ­rzy swo­ją pra­cą i modli­twą przy­czy­ni­li się do jej powsta­nia, za ks. Ryszar­da Bień­kow­skie­go, ówcze­sne­go pro­bosz­cza — budow­ni­cze­go kościo­ła, za wszyst­kich Para­fian (wie­lu z nich
+ Czy­taj wię­cej

„Wszyscy tworzymy jedno”. Orędzie na 53. Światowy Dzień Środków Komunikowania Społecznego

Wrze­sień 14th, 2019 Admin „Wszy­scy two­rzy­my jed­no” (Ef 4,25). Od wir­tu­al­nych wspól­not spo­łecz­no­ścio­wych do wspól­not ludz­kich Dro­dzy bra­cia i sio­stry, Odkąd dostęp­ny był inter­net, Kościół zawsze sta­rał się pro­mo­wać jego uży­cie w służ­bie spo­tka­nia mię­dzy oso­ba­mi i soli­dar­no­ści mię­dzy wszyst­ki­mi. Poprzez to Orę­dzie chciał­bym po raz kolej­ny zachę­cić was do zasta­no­wie­nia się nad pod­sta­wa­mi i zna­cze­niem nasze­go bycia-w-rela­­cji i do ponow­ne­go odkry­cia, w bez­mia­rze wyzwań obec­nej sytu­acji komu­ni­ka­cyj­nej,
+ Czy­taj wię­cej

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.09.2019

Wrze­sień 14th, 2019 Admin Od kil­ku lat w cza­sie Wiel­kie­go Postu nasza para­fia zbie­ra fun­du­sze na pomoc cha­ry­ta­tyw­ną dla Syrii w ramach pro­gra­mu Cari­tas Pol­ska — Rodzi­na Rodzi­nie. W tym roku oprócz pomo­cy kon­kret­nym rodzi­nom uda­ło się nam wes­przeć tak­że mikro­pro­jekt gospo­dar­czy: pomoc w uru­cho­mie­niu skle­pi­ku rodzin­ne­go w Alep­po. Za tydzień 22 wrze­śnia przy­ja­dą do nas goście z Syrii i z Cari­tas Pol­ska koor­dy­nu­ją­cy ten pro­gram, aby podzię­ko­wać
+ Czy­taj wię­cej

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 08.09.2019

Wrze­sień 7th, 2019 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy mate­rial­nie wspie­ra­ją potrze­by remon­to­we naszej para­fii. Dzię­ki temu może­my postę­po­wać z pra­ca­mi remon­to­wy­mi w budyn­ku ple­ba­nii i przy­go­to­wy­wać remont kościo­ła. Pro­si­my też o modli­twę w tej inten­cji. Przed kościo­łem wolon­ta­riusz­ki prze­pro­wa­dza­ją zbiór­kę na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia z klas ósmych
+ Czy­taj wię­cej

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 01.09.2019

Sier­pień 31st, 2019 Admin Dzi­siaj przy­pa­da 80 rocz­ni­ca wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Z tej oka­zji pol­scy i nie­miec­cy bisku­pi we wspól­nym oświad­cze­niu napi­sa­li m.in.: „(..) wszy­scy musi­my szcze­rze uczest­ni­czyć w pro­ce­sie pojed­na­nia mię­dzy naszy­mi naro­da­mi. W tym celu czer­pie­my siłę z odwa­gi pol­skich bisku­pów, któ­rzy zapro­si­li Niem­cy i Pol­skę w 1965 roku, by z deter­mi­na­cją poszu­ki­wa­ły praw­dy i podą­ża­ły ścież­ka­mi pojed­na­nia. Ich prze­sła­nie, zna­ne zwłasz­cza ze słów — wyba­cza­my i pro­si­my
+ Czy­taj wię­cej

„Zamieszkać razem z Jezusem”. List pasterski KEP z okazji IX Tygodnia Wychowania

Sier­pień 31st, 2019 Admin List Paster­ski Epi­sko­pa­tu Pol­ski z oka­zji IX Tygo­dnia Wycho­wa­nia Umi­ło­wa­ni w Chry­stu­sie Panu, Sio­stry i Bra­cia, Już po raz dzie­wią­ty prze­ży­wa­my w naszej Ojczyź­nie Tydzień Wycho­wa­nia. W tym roku chce­my przy­łą­czyć się do pierw­szych uczniów Jezu­sa i wraz z nimi zadać nasze­mu Mistrzo­wi pyta­nie: „Nauczy­cie­lu, gdzie miesz­kasz?” (J 1, 38). Czy­ni­my to w pierw­szym dniu wrze­śnia, w osiem­dzie­sią­tą rocz­ni­cę wybu­chu II woj­ny świa­to­wej, któ­ra
+ Czy­taj wię­cej

Słowo niemieckich i polskich biskupów w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Sier­pień 31st, 2019 Admin Bisku­pi ape­lu­ją “do wszyst­kich, aby czer­pa­li ze zbio­ro­wej pamię­ci prze­szło­ści, obcią­żo­nej prze­mo­cą i nie­spra­wie­dli­wo­ścią, siłę i inspi­ra­cję do dal­szych wspól­nych dzia­łań na rzecz poko­ju i jed­no­ści”. Wzy­wa­ją do modli­twy w inten­cji poko­ju pod­czas Mszy św. w nie­dzie­lę 1 wrze­śnia ZE WSPÓLNEJ PAMIĘCI RODZI SIĘ INSPIRACJA DLA WSPÓLNEJ TERAŹNIEJSZOŚCI I PRZYSZŁOŚCI Sło­wo nie­miec­kich i pol­skich bisku­pów w 80. rocz­ni­cę wybu­chu II woj­ny świa­to­wej   80
+ Czy­taj wię­cej

Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców ws. deprawacji w szkołach

Sier­pień 31st, 2019 Admin Stop Depra­wa­cji Dzie­ci i Mło­dzie­ży! Rodzi­ciel­ska kon­tro­la nad zaję­cia­mi dodat­ko­wy­mi w szko­łach Wobec pla­no­wa­ne­go finan­so­wa­nia przez nie­któ­re samo­rzą­dy (orga­ny pro­wa­dzą­ce szko­ły) zajęć dodat­ko­wych w pla­ców­kach oświa­to­wych ape­lu­je­my do rodzi­ców o czuj­ność i roz­trop­ność. War­to zain­te­re­so­wać się tym, co dzie­je się w szko­łach, jakie­go typu zaję­cia są orga­ni­zo­wa­ne, kto je pro­wa­dzi i jakie tre­ści prze­ka­zu­je. Według donie­sień medial­nych, w nie­któ­rych mia­stach Pol­ski od wrze­śnia
+ Czy­taj wię­cej

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.08.2019

Sier­pień 24th, 2019 Admin Dzi­siaj ostat­nia nie­dzie­la mie­sią­ca, po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go. Na mszy św. o g. 10:00 żegna­my dzi­siaj ks. Mar­ci­na Sza­tan­ka, któ­ry został mia­no­wa­ny wika­riu­szem w Para­fii Św. Józe­fa w Prusz­ko­wie. Dzię­ku­je­my ks. Mar­ci­no­wi za trzy­let­nią pra­cę i za zaan­ga­żo­wa­nie w dusz­pa­ster­stwo naszej para­fii. Życzy­my Księ­dzu wie­lu Bożych łask w nowym miej­scu pra­cy. Za tydzień w nie­dzie­lę 1 wrze­śnia powi­ta­my nowe­go
+ Czy­taj wię­cej

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.08.2019

Sier­pień 17th, 2019 Admin Dzię­ku­je­my ks. Mar­ko­wi Bole­wic­kie­mu za waka­cyj­ną posłu­gę w naszej para­fii. Ks. Marek, któ­ry kie­dyś był wika­riu­szem tej para­fii, od wie­lu lat ewan­ge­li­zu­je na Ukra­inie, ale w mia­rę swo­ich moż­li­wość przy­jeż­dża do nas w waka­cje i świę­ta. Pro­si­my o modli­twę w inten­cji ks. Mar­ka, po mszy świę­tej przed kościo­łem będzie moż­na wes­przeć rów­nież mate­rial­nie jego misję. Ser­decz­ne Bóg zapłać Paniom, któ­re przy­go­to­wa­ły
+ Czy­taj wię­cej