Aktualności

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.06.2019

Czer­wiec 16th, 2019 Admin UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ Dzi­siaj roz­po­czy­na się dwu­dnio­wa wizy­ta­cja kano­nicz­na J. E. Ks. Bisku­pa Micha­ła Jano­chy w naszej para­fii. Ks. Biskup prze­wod­ni­czy mszy świę­tej o g. 10:00, będzie też obec­ny i wygło­si Sło­wo pod­czas pozo­sta­łych mszy świę­tych nie­dziel­nych. Po połu­dniu ks. Biskup odwie­dzi domy zakon­ne na tere­nie naszej para­fii. O g. 16:30 będzie mia­ło miej­sce spo­tka­nie w dol­nym koście­le z gru­pa­mi dzia­ła­ją­cy­mi
+ Czy­taj wię­cej

VIII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 09.06.2019

Czer­wiec 8th, 2019 Admin UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Dzi­siaj Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Koń­cząc okres wiel­ka­noc­ny może­my świę­to­wać ten dzień na para­fial­nym pik­ni­ku rodzin­nym. Pik­nik roz­pocz­nie się mszą świę­tą z udzia­łem dzie­ci o g. 15:00 w gór­nym koście­le (nie ma dzi­siaj mszy św. o g. 11:15.) Następ­nie odbę­dą się przy­go­to­wa­ne przez orga­ni­za­to­rów kon­kur­sy i atrak­cje dla dzie­ci. Pik­nik zakoń­czy kon­cert ple­ne­ro­wy zespo­łu „Dla­Te­go” oko­ło
+ Czy­taj wię­cej

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 02.06.2019

Czer­wiec 1st, 2019 Admin WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA Dzi­siaj Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go i XII już Dzień Dzięk­czy­nie­nia, któ­ry obcho­dzi­my pod hasłem: Dzię­ku­je­my za wiel­kich paste­rzy – Jana Paw­ła II i Pry­ma­sa Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. O godz. 8.00 z pla­cu Pił­sud­skie­go wyru­szy do Wila­no­wa pro­ce­sja, któ­ra zakoń­czy się uro­czy­stą Mszą Świę­tą dzięk­czyn­ną z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej o godz. 12.00. Wie­czo­rem, o godz. 20.30 na
+ Czy­taj wię­cej

WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Słowo biskupów do wiernych

Maj 25th, 2019 Admin WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Sło­wo bisku­pów do wier­nych Kto by się stał powo­dem grze­chu dla jed­ne­go z tych małych, któ­rzy wie­rzą we Mnie, temu było­by lepiej kamień młyń­ski zawie­sić u szyi i uto­pić go w głę­bi morza (Mk 9, 42) Dro­gie Sio­stry i dro­dzy Bra­cia! W ostat­nim cza­sie wspól­no­ta Kościo­ła w Pol­sce wstrzą­sa­na jest kolej­ny­mi bole­sny­mi infor­ma­cja­mi o wyko­rzy­sty­wa­niu sek­su­al­nym dzie­ci i mło­dzie­ży przez nie­któ­rych
+ Czy­taj wię­cej

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 26.05.2019

Maj 25th, 2019 Admin Zra­nie­ni w Koście­le — to nowa ini­cja­ty­wa świec­kich kato­li­ków skie­ro­wa­na do osób dotknię­tych prze­mo­cą sek­su­al­ną. Dzwo­niąc na bez­płat­ny tele­fon 800 280 900, moż­na uzy­skać odpo­wied­nią pomoc i pora­dę, wspar­cie psy­cho­lo­ga, praw­ni­ka lub dusz­pa­ste­rza, moż­na uzy­skać też pomoc w zgło­sze­niu prze­stęp­stwa do wła­ści­wych insty­tu­cji kościel­nych i pań­stwo­wych. Roz­mo­wy pro­wa­dzo­ne są cał­ko­wi­cie ano­ni­mo­wo. Na tabli­cy ogło­szeń znaj­du­je się pla­kat z infor­ma­cja­mi na temat tele­fo­nu wspar­cia.
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 19.05.2019

Maj 18th, 2019 Admin Dzi­siaj o g. 18:00 spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia w dol­nym koście­le. Sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia udzie­li kan­dy­da­tom ks. biskup Michał Jano­cha w cza­sie wizy­ta­cji kano­nicz­nej, któ­ra będzie mia­ła miej­sce w naszej para­fii za mie­siąc 16 i 17 czerw­ca. Pro­gram wizy­ta­cji zosta­nie poda­ny w póź­niej­szym ter­mi­nie. Już teraz pole­ca­my kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia modli­twie wszyst­kich Para­fian. Przy­go­to­wu­je­my się do orga­ni­za­cji pik­ni­ku para­fial­ne­go, któ­ry
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 12.05.2019

Maj 11th, 2019 Admin “Kapłań­stwo? Mał­żeń­stwo? Życie zakon­ne? Jeśli zada­jesz sobie podob­ne pyta­nia, bądź zasta­na­wiasz się nad wybo­rem swo­jej dro­gi życio­wej, to jest to ogło­sze­nie dla Cie­bie! Wyż­sze Metro­po­li­tal­ne Semi­na­rium Duchow­ne w War­sza­wie orga­ni­zu­je week­en­do­we reko­lek­cje dla roze­zna­ją­cych powo­ła­nie, któ­re odbę­dą się w dniach 17 – 19 maja br. To dobry czas, by w ciszy i spo­ko­ju roze­znać wolę Bożą na swo­je życie.
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 05.05.2019

Maj 5th, 2019 Admin “Kapłań­stwo? Mał­żeń­stwo? Życie zakon­ne? Jeśli zada­jesz sobie podob­ne pyta­nia, bądź zasta­na­wiasz się nad wybo­rem swo­jej dro­gi życio­wej, to jest to ogło­sze­nie dla Cie­bie! Wyż­sze Metro­po­li­tal­ne Semi­na­rium Duchow­ne w War­sza­wie orga­ni­zu­je week­en­do­we reko­lek­cje dla roze­zna­ją­cych powo­ła­nie, któ­re odbę­dą się w dniach 17 – 19 maja br. To dobry czas, by w ciszy i spo­ko­ju roze­znać wolę Bożą na swo­je życie.
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA WIELKANOCY — MIŁOSIERDZIA BOŻEGO — 28.04.2019

Kwie­cień 27th, 2019 Admin W naszej para­fii gości­my księ­dza Grze­go­rza Wie­czor­ka z Nowo­sy­bir­ska, któ­ry jest misjo­na­rzem. Zapra­sza­my do udzia­łu we Mszy św. o godz. 15.00 przy figu­rze Jezu­sa Miło­sier­ne­go w Par­ku Moczy­dło. Po mszy kon­cert zespo­łu „Tru­ba­du­rzy”. W ponie­dzia­łek 29 kwiet­nia obcho­dzo­ny jest Dzień Męczeń­stwa Ducho­wień­stwa Pol­skie­go w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Od śro­dy roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa majo­we, będą one o godz. 18.00 każ­de­go dnia
+ Czy­taj wię­cej

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 21.04.2019

Kwie­cień 20th, 2019 Admin Dzię­ku­je­my wszyst­kim za włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go i licz­ny udział w litur­giach. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla służ­by litur­gicz­nej i ks. Mar­ci­na, dla tych, któ­rzy przy­go­to­wa­li Ciem­ni­cę i Grób Pań­ski, a szcze­gól­nie dla p. Dariu­sza Kamiń­skie­go, dla ks. Gia­co­mo, scho­lii i orga­ni­sty, dla wszyst­kich księ­ży i kle­ry­ka Dariu­sza oraz dla pra­cow­ni­ków para­fii. Dzię­ki wspól­ne­mu wysił­ko­wi może­my świę­to­wać to naj­waż­niej­sze w roku litur­gicz­nym rado­sne świę­to
+ Czy­taj wię­cej

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 14.04.2019 r

Kwie­cień 13th, 2019 Admin NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ Wczo­raj wika­riusz naszej para­fii ks. Mar­cin Sza­ta­nek obcho­dził swo­je imie­ni­ny. Życzy­my czci­god­ne­mu Sole­ni­zan­to­wi wszel­kich łask Bożych i pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian. Dzi­siaj 6. Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu — Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień, w któ­rym wspo­mi­na­my Mękę Chry­stu­sa, poczy­na­jąc od Jego mesjań­skie­go wjaz­du do Jero­zo­li­my. Zapra­sza­my do uczest­nic­twa w litur­giach Świę­te­go Tru­du­um Pas­chal­ne­go, któ­re roz­pocz­nie się
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 07.04.2019

Kwie­cień 7th, 2019 Admin Wolon­ta­riu­sze Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas zbie­ra­ją dziś ofia­ry na pacz­ki świą­tecz­ne dla bez­dom­nych i potrze­bu­ją­cych. Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Przez cały Wiel­ki Post moż­na też skła­dać ofia­ry prze­zna­czo­ne na pomoc dla Syrii Rodzi­na Rodzi­nie, orga­ni­zo­wa­ną przez Cari­tas Pol­ska. Skar­bo­na na ten cel znaj­du­je się przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Ofia­ry skła­da­ne
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 31.03.2019

Kwie­cień 1st, 2019 Admin Dzi­siaj gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, któ­rej dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” mie­ści się przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Człon­ko­wie wspól­no­ty zbie­rać będą ofia­ry na potrze­by fun­da­cji po każ­dej mszy św. Będzie moż­na rów­nież wes­przeć ich dzie­ło poprzez kup­no wyro­bów spo­żyw­czych wspól­no­ty — (sło­wo ks. Jac­ka Krze­mie­nia) Zapra­sza­my wszyst­kich wier­nych, a szcze­gól­nie
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 24.03.2019

Marzec 23rd, 2019 Admin Roz­po­czy­na­my dzi­siaj Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re pro­wa­dzi ks. Michał Orlic­ki, Rek­tor Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Rydze na Łotwie, wie­lo­let­ni dusz­pa­sterz aka­de­mic­ki kościo­ła św. Anny w War­sza­wie. Módl­my się w inten­cji tych reko­lek­cji, o Ducha św. dla Reko­lek­cjo­ni­sty, aby reko­lek­cje przy­bli­ży­ły nas wszyst­kich do Boga i umoc­ni­ły w wie­rze. Nauki reko­lek­cyj­ne w nie­dzie­lę na wszyst­kich mszach świę­tych, w ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę (25, 26
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 17.03.2019

Marzec 16th, 2019 Admin Dru­ga nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu jest Nie­dzie­lą Ad gen­tes – to dzień modli­twy, postu i soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze zbie­ra­ją ofia­ry na misje ad gen­tes, czy­li do naro­dów. Poma­ga­jąc w ten spo­sób może­my wziąć udział w dzie­le ewan­ge­li­za­cji. Misje moż­na wes­przeć rów­nież prze­sy­ła­jąc SMS pod numer umiesz­czo­ny na pla­ka­cie infor­ma­cyj­nym w kruch­cie kościo­ła. Wszyst­kich zapra­sza­my na kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. Wia­ra
+ Czy­taj wię­cej

I NIEDZIELA WIELIEGO POSTU — 10.03.2019

Marzec 9th, 2019 Admin Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z ks. Pre­fek­tem Pedro Guzma­nem i semi­na­rzy­sta­mi. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na będzie wes­przeć mate­rial­nie Semi­na­rium, któ­re utrzy­mu­je się tyl­ko z ofiar wier­nych. Jak w każ­dą II nie­dzie­lę mie­sią­ca ofia­ry zebra­ne na tace prze­zna­czo­ne będą na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com. Wszyst­kich zapra­sza­my na kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. Wia­ra rodzi się ze
+ Czy­taj wię­cej

„Zapraszam na wspólne dziękczynienie”. Święto Papieskie w Świątyni Opatrzności Bożej

Marzec 3rd, 2019 Admin Na obcho­dy 6. rocz­ni­cy wybo­ru papie­ża Fran­cisz­ka na Sto­li­cę Pio­tro­wą zapra­sza die­ce­zjan kard. Kazi­mierz Nycz • W nie­dzie­lę, 3 mar­ca w kościo­łach archi­die­ce­zji war­szaw­skiej czy­ta­ne jest zapro­sze­nie na Świę­to Papie­skie 13 mar­ca w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej Dro­dzy Die­ce­zja­nie, w śro­dę, 13 mar­ca br., będzie­my obcho­dzi­li Świę­to Papie­skie z racji 6. rocz­ni­cy wybo­ru Papie­ża Fran­cisz­ka na Sto­li­cę św. Pio­tra. Jed­no­cze­śnie będzie­my
+ Czy­taj wię­cej

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.03.2019

Marzec 2nd, 2019 Admin Wolon­ta­riu­sze Cari­tas zbie­ra­ją dzi­siaj przed kościo­łem ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną w naszej Para­fii. Dzie­ła Cari­tas moż­na też wes­przeć dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com. Doro­słych i mło­dzież zapra­sza­my na kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. W tym tygo­dniu bar­dzo waż­na kate­che­za: gło­szo­ny będzie keryg­mat – dobra nowi­na o Jezu­sie Chry­stu­sie, któ­ry zwy­cię­żył grzech i śmierć. Spo­tka­nia
+ Czy­taj wię­cej

VII NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.02.2019

Luty 23rd, 2019 Admin Ser­decz­nie zapra­sza­my na kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. Tak jak w przy­pad­ku Zwia­sto­wa­nia Maryi, mogą one cał­ko­wi­cie odmie­nić nasze życie. Pro­wa­dzi je eki­pa kate­chi­stów: trzy mał­żeń­stwa, jed­na oso­ba samot­na i ks. Gia­co­mo Calo­re. Spo­tka­nia odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Gru­pa Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go spo­ty­ka się dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30. W poro­zu­mie­niu z Ojca­mi Wer­bi­sta­mi, któ­rzy pro­wa­dzą w War­sza­wie dusz­pa­ster­stwo
+ Czy­taj wię­cej

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.02.2019

Luty 19th, 2019 Admin Od ponie­dział­ku 18 lute­go roz­po­czy­na­my nowy cykl kate­chez, któ­re nazy­wa­ne są kate­che­za­mi zwia­sto­wa­nia, ponie­waż tak jak w przy­pad­ku Zwia­sto­wa­nia Maryi mogą cał­ko­wi­cie odmie­nić nasze życie. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by zare­zer­wo­wać sobie czas — spo­tka­nia odby­wać się będą w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. W poro­zu­mie­niu z Ojca­mi Wer­bi­sta­mi, któ­rzy pro­wa­dzą w War­sza­wie dusz­pa­ster­stwo Wiet­nam­czy­ków, poszu­ku­je­my wolon­ta­riu­szy do pro­wa­dze­nia w naszej para­fii lek­cji nauki
+ Czy­taj wię­cej