Aktualności

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.09.2020

26 wrze­śnia, 2020 Admin Dzi­siaj przy­pa­da Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Z ini­cja­ty­wy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry na pomoc dla uchodź­ców poszko­do­wa­nych w poża­rze na wyspie Les­bos w Gre­cji. Bisku­pi Pol­scy w ape­lu o wspar­cie napi­sa­li: „Wia­do­mo­ści i obra­zy poża­ru obo­zu i koczo­wi­ska i dra­ma­tycz­ny los kil­ku­na­stu tysię­cy uchodź­ców na wyspie Les­bos wywo­łu­ją prze­ra­że­nie i wzbu­dza­ją nie­zwy­kle dra­ma­tycz­ne ape­le o soli­dar­ność z ofia­ra­mi. (…) W tego­rocz­nym Orę­dziu na Dzień
+ Czy­taj wię­cej

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA 106. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY

26 wrze­śnia, 2020 Admin Jak Jezus Chry­stus, zmu­sze­ni do uciecz­ki. Przy­jąć, chro­nić, pro­mo­wać i inte­gro­wać prze­sie­dleń­ców wewnętrz­nych   Na począt­ku tego roku, w moim prze­mó­wie­niu do człon­ków Kor­pu­su Dyplo­ma­tycz­ne­go akre­dy­to­wa­ne­go przy Sto­li­cy Apo­stol­skiej, do wyzwań współ­cze­sne­go świa­ta zali­czy­łem dra­mat prze­sie­dleń­ców wewnętrz­nych: „Kon­flik­ty i kry­zy­sy huma­ni­tar­ne, zaostrza­ne przez zawi­ro­wa­nia kli­ma­tycz­ne, powięk­sza­ją licz­bę prze­sie­dleń­ców i oddzia­łu­ją na oso­by, któ­re już żyją w poważ­nym ubó­stwie. W wie­lu kra­jach
+ Czy­taj wię­cej

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.09.2020

21 wrze­śnia, 2020 Admin We wto­rek 22 wrze­śnia Uro­czy­stość Rocz­ni­cy Poświę­ce­nia Kościo­ła Para­fial­ne­go. 33 lata temu Kar­dy­nał Józef Glemp doko­nał kon­se­kra­cji naszej świą­ty­ni dedy­ku­jąc ją Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej. Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za to miej­sce, gdzie może­my spra­wo­wać litur­gię, dzię­ku­je­my za wszyst­kich, któ­rzy swo­ją pra­cą i modli­twą przy­czy­ni­li się do jej powsta­nia: za ks. Ryszar­da Bień­kow­skie­go – ówcze­sne­go pro­bosz­cza i budow­ni­cze­go kościo­ła,
+ Czy­taj wię­cej

“Budujmy więzi”. List pasterski z okazji X Tygodnia Wychowania w Polsce

13 wrze­śnia, 2020 Admin BUDUJMY WIĘZI! List paster­ski z oka­zji X Tygo­dnia Wycho­wa­nia w Pol­sce   Umi­ło­wa­ni w Chry­stu­sie Panu, Sio­stry i Bra­cia, Dzi­siej­sze czy­ta­nia mszal­ne wyra­ża­ją praw­dę o tym, że w oso­bi­sty roz­wój każ­de­go czło­wie­ka wpi­sa­ne są rela­cje z bliź­ni­mi. Pro­rok Eze­chiel przy­po­mi­na o naszej odpo­wie­dzial­no­ści za innych, wyra­ża­ją­cej się w tym, by nie prze­cho­dzić obo­jęt­nie wobec ich błę­dów i upad­ków. Jezus roz­sze­rza krąg odpo­wie­dzial­no­ści, mówiąc w Ewan­ge­lii o roli, jaką
+ Czy­taj wię­cej

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.09.2020

12 wrze­śnia, 2020 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne dzi­siaj na tacę oraz do puszek i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki nim może­my utrzy­my­wać bie­żą­cą dzia­łal­ność para­fii. Jesz­cze raz Bóg zapłać za Waszą hoj­ność. W ponie­dzia­łek 14 wrze­śnia Świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. W tym roku z powo­du pan­de­mii w cza­sie Tru­du­um
+ Czy­taj wię­cej

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.09.2020

5 wrze­śnia, 2020 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas. Wraz z wolon­ta­riu­sza­mi Cari­tas zapra­sza­my też w naj­bliż­szą sobo­tę kolej­ny raz na akcję „otwar­ta sza­fa” – Zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by wypo­sa­żyć się w ubra­nia nie wyda­jąc nawet zło­tów­ki. Moż­na będzie wybie­rać samo­dziel­nie spo­śród rze­czy uży­wa­nych wyło­żo­nych na pół­kach i wie­sza­kach. „Otwar­ta sza­fa” sta­nie na tere­nie
+ Czy­taj wię­cej

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.08.2020

29 sierp­nia, 2020 Admin Jutro ostat­ni dzień waka­cji. Od wtor­ku 1 wrze­śnia powra­ca­my do cało­rocz­ne­go gra­fi­ku mszy świę­tych w nie­dzie­le i dni powsze­dnie. Dzie­ci zapra­sza­my w nie­dzie­le na mszę świę­tą o g. 11:15 do dol­ne­go kościo­ła. W dni powsze­dnie powró­cą msze świę­te poran­ne o g. 6:30 i 8:00. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 – 18:00 oraz przed połu­dniem we wtor­ki i piąt­ki w godzi­nach 11:00 – 13:00. Od
+ Czy­taj wię­cej

XXI niedziela zwykła — 23.08.2020

28 sierp­nia, 2020 Admin Uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. Msze św jak w dzień powsze­dni. Wspo­mnie­nie Męczeń­stwa Św Jana Chrzci­cie­la — uro­czy­stość w naszej Archi­ka­te­drze. Przy­po­mi­na­my, że obec­nie licz­ba wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le nie jest limi­to­wa­na, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le oraz uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem, jeśli nie moż­na zacho­wać dystan­su 2 metrów, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św.
+ Czy­taj wię­cej

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.08.2020

15 sierp­nia, 2020 Admin W odpo­wie­dzi na apel Papie­ża Fran­cisz­ka i Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, soli­da­ry­zu­jąc się z miesz­kań­ca­mi Bej­ru­tu, któ­rzy ucier­pie­li w wyni­ku tra­gicz­ne­go wybu­chu, orga­ni­zu­je­my dzi­siaj przed kościo­łem zbiór­kę na pomoc dla Liba­nu. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofia­ry. Przy­po­mi­na­my, że obec­nie licz­ba wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le nie jest limi­to­wa­na, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież oso­by spo­wia­da­ją­ce
+ Czy­taj wię­cej

Program obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

8 sierp­nia, 2020 Admin 13 sierp­nia  War­sza­wa o 18:00 w koście­le kon­ka­te­dral­nym Mat­ki Bożej Zwy­cię­skiej (ul. Gro­chow­ska 365) Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem kard. Kazi­mie­rza Nycza od 11:00 do 17.45 w kate­drze war­sza­w­sko-pra­­skiej św. Micha­ła Archa­nio­ła i św. Flo­ria­na Męczen­ni­ka tema­tycz­na gra miej­ska dla dzie­ci i mło­dzie­ży: Zostań ochot­ni­kiem 1920 roku o 18:00 Msza Świę­ta w inten­cji obroń­ców Ojczy­zny w 1920 roku; po Eucha­ry­stii Apel Pole­głych z udzia­łem woj­sko­wej asy­sty hono­ro­wej; Woło­min
+ Czy­taj wię­cej

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.08.2020

8 sierp­nia, 2020 Admin W tym tygo­dniu przy­pa­da 100. rocz­ni­ca Bitwy War­szaw­skiej. W 1920 r., w decy­du­ją­cej bitwie Pola­cy obro­ni­li swo­ją Ojczy­znę. To wła­śnie pod War­sza­wą został zatrzy­ma­ny pochód rewo­lu­cyj­nej bol­sze­wic­kiej armii, któ­ra nio­sła zagła­dę całej cywi­li­za­cji chrze­ści­jań­skiej, wpro­wa­dza­jąc pro­gra­mo­wy ate­izm oraz ludo­bój­czy ter­ror. Widząc owo­ce tam­te­go zwy­cię­stwa wie­rzy­my głę­bo­ko, że mia­ło ono przede wszyst­kim wymiar ducho­wy. Boga­ty pro­gram uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­cych to
+ Czy­taj wię­cej

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.08.2020

1 sierp­nia, 2020 Admin Dzi­siaj nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Moż­li­wość spo­wie­dzi od g. 17:00 do 19:00 oraz pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych. W waka­cje Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki będzie tyl­ko przed połu­dniem do g. 12:00. Muzeum Jana Paw­ła II i Pry­ma­sa Wyszyń­skie­go zapra­sza wier­nych w para­fiach, a zwłasz­cza rodzi­ny,
+ Czy­taj wię­cej

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.07.2020

27 lip­ca, 2020 Admin W naj­bliż­szą sobo­tę 1 sierp­nia przy­pa­da 76. Rocz­ni­ca wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce wal­ki Powstań­ców War­szaw­skich w naszej dziel­ni­cy odbę­dą się tra­dy­cyj­nie przy pomni­­ku-kapli­cz­ce Bazy Lot­ni­czej „Łuży­ce” u zbie­gu ul. Żwir­ki i Wigu­ry i Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków (daw­niej 17 Stycz­nia). Począ­tek o g. 11:00. Ser­decz­nie zapra­sza­my do uczcze­nia pamię­ci Powstań­ców i wszyst­kich miesz­kań­ców nasze­go mia­sta. Skle­pik para­fial­ny orga­ni­zu­je dziś wyprze­daż ksią­żek i dewo­cjo­na­liów.
+ Czy­taj wię­cej

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.07.2020

18 lip­ca, 2020 Admin Przy­po­mi­na­my, że obec­nie nie ma już ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych dla wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my według nastę­pu­ją­cej zasa­dy: na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób
+ Czy­taj wię­cej

XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.07.2020

11 lip­ca, 2020 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne na tacę oraz do puszek i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki nim może­my utrzy­my­wać bie­żą­cą dzia­łal­ność para­fii. W ubie­głym tygo­dniu wyko­na­na zosta­ła nowa insta­la­cja odgro­mo­wa na budyn­ku przed­szko­la. Jesz­cze raz Bóg zapłać za Waszą hoj­ność. Nadal cze­ka­my na odpo­wiedź na
+ Czy­taj wię­cej

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.07.2020

4 lip­ca, 2020 Admin Dzi­siaj wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją przed kościo­łem ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną para­fii. Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00. W waka­cje do koń­ca sierp­nia w dni powsze­dnie rano odpra­wia­my mszę św. tyl­ko o g. 7:00, nie ma mszy św. o g. 6:30 i 8:00. Spo­wiedź rano 15 minut przed mszą świę­tą. Wie­czo­rem msze św. i spo­wiedź bez zmian. Ado­ra­cja
+ Czy­taj wię­cej

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.06.2020

27 czerw­ca, 2020 Admin Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30 Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zwal­nia­ją­ca z obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej nie­dziel­nej. Obec­nie nie ma już ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych dla wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne
+ Czy­taj wię­cej

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.06.2020

20 czerw­ca, 2020 Admin List Kard. Kazi­mie­rza Nycza: Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry! Papie­ski Wydział Teo­lo­gicz­ny w War­sza­wie roz­po­czął rekru­ta­cję na kolej­ny rok stu­diów aka­de­mic­kich. Nasza die­ce­zjal­na uczel­nia od bli­sko 60 lat słu­ży nie tyl­ko naszej die­ce­zji, lecz tak­że kil­ku­na­stu semi­na­rium i ośrod­kom zamiej­sco­wym w róż­nych mia­stach Pol­ski. Wie­lu jej absol­wen­tów jest czyn­nie zaan­ga­żo­wa­nych w życie Kościo­ła w róż­nych wspól­no­tach i insty­tu­cjach. Stu­dia magi­ster­skie z teo­lo­gii i kate­che­ty­ki moż­na
+ Czy­taj wię­cej

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.06.2020

13 czerw­ca, 2020 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne dzi­siaj na tacę oraz do puszek i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki nim może­my utrzy­my­wać bie­żą­cą dzia­łal­ność para­fii. Jesz­cze raz Bóg zapłać za Waszą hoj­ność. Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zwal­nia­ją­ca z obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ — 07.06.2020

6 czerw­ca, 2020 Admin Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zwal­nia­ją­ca z obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej nie­dziel­nej obec­nie nie ma już ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych prze­by­wa­ją­cych w koście­le wier­nych, nale­ży jedy­nie zacho­wy­wać bez­piecz­ny odstęp i zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób
+ Czy­taj wię­cej