Aktualności

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 28.02.2021

27 lute­go, 2021 Admin Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest dniem Modli­twy, postu i soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. W naszej para­fii czę­sto gości­my misjo­na­rzy, któ­rych wspie­ra­my mate­rial­nie i ducho­wo. Rów­nież dzi­siaj po każ­dej mszy świę­tej wolon­ta­riusz­ki z Legio­nu Maryi zbie­ra­ją do puszek ofia­ry na rzecz dzie­ła pomo­cy misjo­na­rzom “Ad gen­tes”. Po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my…

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 21.02.2021

20 lute­go, 2021 Admin W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na jutrz­nię – poran­ną modli­twę kościo­ła o g. 5:30 w koście­le dol­nym, nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 w koście­le gór­nym i dla dzie­ci o g. 17:00 w koście­le dol­nym oraz Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. W każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu po nabo­żeń­stwie Gorz­kich Żali przy wyj­ściu…

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2021

13 lute­go, 2021 Admin „Oto idzie­my do Jero­zo­li­my…” (Mt 20, 18) Wiel­ki Post: czas na odno­wę wia­ry, nadziei i miło­ści   Dro­dzy bra­cia i sio­stry, zapo­wia­da­jąc uczniom swo­ją mękę, śmierć i zmar­twych­wsta­nie, aby wypeł­nić wolę Ojca, Jezus uka­zu­je im głę­bo­ki sens swo­jej misji i wzy­wa ich do zjed­no­cze­nia się z nią dla zba­wie­nia świa­ta. Podą­ża­jąc wiel­ko­post­ną dro­gą, któ­ra pro­wa­dzi…

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.02.2021

13 lute­go, 2021 Admin W tym tygo­dniu Śro­da Popiel­co­wa roz­pocz­nie okres Wiel­kie­go Postu. Msze świę­te o g. 6:30, 8:00, 10:00, 17:30 i 19:00. Pod­czas każ­dej Mszy św. obrzęd posy­pa­nia popio­łem. Obo­wią­zu­je post ści­sły, któ­ry jest postem ilo­ścio­wym, pole­ga na spo­ży­ciu tyl­ko jed­ne­go posił­ku do syta i doty­czy wszyst­kich mię­dzy 18 a 60 rokiem życia oraz wstrzy­ma­nie się od pokar­mów…

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.02.2021

6 lute­go, 2021 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca, przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wspar­cie. Wie­czo­rem o g. 18:00 zapra­sza­my na Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne. Zakoń­czy­li­śmy wizy­ty dusz­pa­ster­skie w domach tych Para­fian, któ­rzy zgło­si­li nam zapro­sze­nie oraz kolę­do­wa­nie po mszach świę­tych wie­czor­nych w koście­le. Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za te spo­tka­nia i moż­li­wość wspól­nej…

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 31.01.2021

30 stycz­nia, 2021 Admin Ostat­nia nie­dzie­la stycz­nia obcho­dzo­na jest w koście­le kato­lic­kim jako Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych. Cho­ro­ba, o któ­rej zapo­mnie­li już miesz­kań­cy więk­szo­ści kra­jów roz­wi­nię­tych, w naj­uboż­szych rejo­nach świat jest nadal groź­na. Św. Fran­ci­szek z Asy­żu, św. Ludwik, św. Elż­bie­ta Węgier­ska, św. Kin­ga, św. Tere­sa z Kal­ku­ty sta­no­wią dziś inspi­ra­cję dla misjo­na­rzy pra­cu­ją­cych wśród trę­do­wa­tych w Azji, Afry­ce, Ame­ry­ce…

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.01.2021

23 stycz­nia, 2021 Admin Dzi­siaj przy­pa­da trze­cia nie­dzie­la okre­su zwy­kłe­go, któ­ra zgod­nie z wolą Papie­ża Fran­cisz­ka jest Nie­dzie­lą Sło­wa Boże­go — przy­po­mi­na nam o zna­cze­niu i war­to­ści Pisma Świę­te­go dla życia chrze­ści­jań­skie­go. Ojciec Świę­ty napi­sał: „Jako chrze­ści­ja­nie jeste­śmy jed­nym ludem kro­czą­cym w histo­rii, jeste­śmy sil­ni obec­no­ścią Pana pośród nas, któ­ry do nas prze­ma­wia i nas kar­mi. Dzień poświę­co­ny Biblii…

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.01.2021

17 stycz­nia, 2021 Admin Dzi­siaj w Koście­le kato­lic­kim w Pol­sce obcho­dzi­my XXIV Dzień Juda­izmu pod hasłem zaczerp­nię­tym z Księ­gi Powtó­rzo­ne­go Pra­wa: „Kła­dę przed tobą życie i szczę­ście, śmierć i nie­szczę­ście. Dzień Juda­izmu sta­no­wi oka­zję do wza­jem­ne­go pozna­nia i bra­ter­stwa oraz wspól­ne­go świa­dec­twa wia­ry w Boga. Pamię­taj­my o modli­twie za naszych star­szych bra­ci w wie­rze. Od jutra roz­po­czy­na się Tydzień…

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO — 10.01.2021

9 stycz­nia, 2021 Admin Dzi­siaj dru­ga nie­dzie­la mie­sią­ca – Nie­dzie­la Chrztu Pań­skie­go. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją naszą para­fię mate­rial­nie skła­da­jąc ofia­ry na tacę, do puszek i doko­nu­jąc wpłat bez­po­śred­nio na kon­to para­fial­ne. Ma to szcze­gól­ne zna­cze­nie w cza­sie pan­de­mii, gdy do kościo­ła przy­cho­dzi mniej wier­nych niż przed pan­de­mią. Pro­si­my też o modli­twę,…

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2021

5 stycz­nia, 2021 Admin 1.Dzisiaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Zapra­sza­my dzie­ci na mszę św. o g. 11:15w dol­nym koście­le i wspól­ne kolędowanie.W cza­sie każ­dej mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kadzi­dła i kre­dy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go, któ­re pod kie­run­kiem p. Anny Tryc przy­go­to­wa­ły tra­dy­cyj­nie na ten dzień kre­dę i kadzi­dło,…

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM — 03.01.2021

2 stycz­nia, 2021 Admin W śro­dę — 6 stycz­nia — Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym roku nie odbę­dą się tra­dy­cyj­ne ulicz­ne orsza­ki trzech kró­li. Zapra­sza­my jed­nak dzie­ci na mszę św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le i wspól­ne kolę­do­wa­nie. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie nie­czyn­na. W cza­sie każ­dej mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa…

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 54. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU

1 stycz­nia, 2021 Admin ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 54. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2021 ROKU   KULTURA TROSKLIWOŚCI JAKO DROGA DO POKOJU   1. Na pro­gu Nowe­go Roku pra­gnę prze­ka­zać moje peł­ne sza­cun­ku pozdro­wie­nia sze­fom państw i rzą­dów, zwierzch­ni­kom orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych, przy­wód­com ducho­wym i wier­nym róż­nych reli­gii oraz męż­czy­znom i kobie­tom dobrej woli. Wszyst­kim skła­dam naj­lep­sze życze­nia,…

LIST APOSTOLSKI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z OKAZJI 150. ROCZNICY OGŁOSZENIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA PATRONEM KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO

1 stycz­nia, 2021 Admin LIST APOSTOLSKI PATRIS CORDE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z OKAZJI 150. ROCZNICY OGŁOSZENIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA PATRONEM KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO   Patris cor­de — ojcow­skim ser­cem: tak Józef umi­ło­wał Jezu­sa, nazy­wa­ne­go we wszyst­kich czte­rech Ewan­ge­liach „synem Józefa”[1]. Mate­usz i Łukasz, dwaj ewan­ge­li­ści, któ­rzy uka­za­li jego postać, nie­wie­le mówią, ale wystar­cza­ją­co dużo, aby zro­zu­mieć, jakim był ojcem oraz misję…

Podsumowanie roku duszpasterskiego 2020

31 grud­nia, 2020 Admin Patris cor­de Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Sio­stry! 8 grud­nia br., Papież Fran­ci­szek Listem Apo­stol­skim Patris cor­de usta­no­wił rok 2021 Rokiem Świę­te­go Józe­fa. Napi­sał w nim: „W cią­gu minio­nych mie­się­cy pan­de­mii może­my doświad­czyć, pośród doty­ka­ją­ce­go nas kry­zy­su, że „nasze życia są tka­ne i wpie­ra­ne przez zwy­kłe oso­by – zazwy­czaj zapo­mi­na­ne – któ­re nie wystę­pu­ją w tytu­łach…

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI — 01.01.2021

31 grud­nia, 2020 Admin W Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, na począt­ku Nowe­go Roku 2021, któ­ry papież Fran­ci­szek dedy­ko­wał Świę­te­mu Józe­fo­wi, skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia sło­wa­mi Ojca Świę­te­go z Listu Apo­stol­skie­go Patris cor­de: „Podob­nie, jak Bóg powie­dział do nasze­go Świę­te­go: „Józe­fie, synu Dawi­da, nie bój się” (Mt 1, 20), zda­je się powta­rzać tak­że i nam: „Nie lękaj­cie…

BOŻE NARODZENIE — 25.12.2020

24 grud­nia, 2020 Admin W Uro­czy­stość Boże­go Naro­dze­nia skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia: niech Jezus Chry­stus przez wia­rę rodzi się w naszych ser­cach, niech przy­no­si nam pokój, siłę i radość, pomi­mo mro­ków pan­de­mii i nie­po­ko­jów tego świa­ta, a Jego zbaw­cza Miłość niech towa­rzy­szy nam w Nowym Roku 2020! Taca zbie­ra­na w cza­sie Paster­ki zgod­nie z wolą ks.…

List na Boże Narodzenie 2020

24 grud­nia, 2020 Admin „Na Jego bar­kach spo­czę­ła wła­dza (…) Wiel­kie będzie Jego pano­wa­nie w poko­ju bez gra­nic” /Iz 9, 5 – 6/ W ciszy betle­jem­skiej nocy nie zda­je się nic potwier­dzać zapo­wie­dzia­nej przez Pro­ro­ka wła­dzy i pano­wa­nia przy­cho­dzą­ce­go na świat Jezu­sa. Z dala od zamknię­tych betle­jem­skich domów, w ubó­stwie żłób­ka i sta­jen­ki, raczej wszyst­ko mówi o bra­ku sen­su takie­go bie­gu…

IV NIEDZIELA ADWENTU — 20.12.2020

19 grud­nia, 2020 Admin Roz­po­czy­na­my ostat­ni tydzień Adwen­tu: od ponie­dział­ku do czwart­ku o g. 5:30 zapra­sza­my na Lau­de­sy w dol­nym koście­le oraz na Rora­ty o g. 6:30 w koście­le gór­nym. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć opłat­ki i kar­ty świą­tecz­ne. Pamię­taj­my o oso­bach, któ­re nie mogą wycho­dzić z domu, aby pomóc im zaopa­trzyć się w tra­dy­cyj­ne opłat­ki. Mini­stran­ci roz­pro­wa­dza­ją…

III NIEDZIELA ADWENTU — 13.12.2020

13 grud­nia, 2020 Admin Papież Fran­ci­szek ogło­sił, że nowy rok 2021 będzie Rokiem Św. Józe­fa Oblu­bień­ca NMP. W czwar­tek 10 grud­nia, w ostat­nim dniu adwen­to­wych dni sku­pie­nia, któ­ry był dniem odpu­stu Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej, zakoń­czył się Rok Jubi­le­uszo­wy dedy­ko­wa­ny Patron­ce naszej świą­ty­ni. Nie­ste­ty z powo­du pan­de­mii nie uda­ło się nam zre­ali­zo­wać w tym roku zapla­no­wa­nej piel­grzym­ki do Włoch do…

II NIEDZIELA ADWENTU — 06.12.2020

5 grud­nia, 2020 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Para­fial­ny Oddział Cari­tas zbie­ra przed kościo­łem dat­ki na przy­go­to­wa­nie paczek świą­tecz­nych dla potrze­bu­ją­cych z naszej para­fii. Wie­czo­rem o g. 18:00 Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne. Przez cały Adwent od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my na Lau­de­sy w dol­nym koście­le oraz od ponie­dział­ku do sobo­ty na Rora­ty o g. 6:30 w koście­le gór­nym.…