Aktualności

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 16.05.2021

18 maja, 2021 Admin Dzi­siaj Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Przez cały dzień gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, przez któ­rą jest pro­wa­dzo­ny dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Po mszach św. zbie­ra­ne będą ofia­ry na potrze­by fun­da­cji. Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz powró­cił już z reha­bi­li­ta­cji i skie­ro­wał do nas list.…

LIST METROPOLITY WARSZAWSKIEGO PRZED PLANOWANYMI BEATYFIKACJAMI I PO POWROCIE Z LECZENIA SZPITALNEGO

10 maja, 2021 Admin Kocha­ni Die­ce­zja­nie, Dro­dzy Kapła­ni die­ce­zjal­ni i zakon­ni, Sio­stry zakon­ne i wier­ni świec­cy! Na począt­ku maja, mie­sią­ca maryj­ne­go, piszę to sło­wo jako Wasz biskup, kie­ro­wa­ny tro­ską o naj­bliż­sze wyda­rze­nia w naszej archi­die­ce­zji, ale rów­nież z wdzięcz­no­ścią, jaką chcę wyra­zić Panu Bogu za dar życia i Waszą obec­ność przy mnie w ostat­nich tygo­dniach. 1. Siód­me­go czerw­ca ubie­głe­go…

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 09.05.2021

8 maja, 2021 Admin Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że nadal obo­wią­zu­je nas limit osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii w koście­le, któ­ry zwięk­szył się z 47 do 61 osób w gór­nym koście­le oraz z 42 do 55 w koście­le dol­nym. Kościół dol­ny będzie codzien­nie otwar­ty w cza­sie…

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 02.05.2021

1 maja, 2021 Admin Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le będą odpra­wia­ne codzien­nie o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że nadal obo­wią­zu­je nas limit osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii w koście­le, któ­ry w tym tygo­dniu od 5 maja zwięk­szy się z 47 do 61 osób w gór­nym koście­le oraz z 42 do 55 w koście­le dol­nym. Kościół…

Orędzie papieskie na 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2021

25 kwiet­nia, 2021 Admin ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA 2021 r. ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO ŚWIĘTY JÓZEF: MARZENIE POWOŁANIA   Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry! 8 grud­nia ubie­głe­go roku, z oka­zji 150. rocz­ni­cy ogło­sze­nia św. Józe­fa patro­nem Kościo­ła powszech­ne­go, roz­po­czął się spe­cjal­ny Rok jemu poświę­co­ny (por. Dekret Peni­ten­cja­rii Apo­stol­skiej z 8 grud­nia 2020 r.). Ze swej stro­ny napi­sa­łem List apo­stol­ski Patris…

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 25.04.2021

24 kwiet­nia, 2021 Admin Dzi­siaj Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­po­czy­na Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia do Kapłań­stwa i Życia Kon­se­kro­wa­ne­go pod hasłem “Zgro­ma­dze­ni na Świę­tej Wie­cze­rzy”. Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek przy­go­to­wał spe­cjal­ne orę­dzie na ten dzień, któ­re­go treść jest dostęp­na na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Pamię­taj­my w modli­twie rów­nież o Paste­rzu naszej archi­die­ce­zji Księ­dzu Kar­dy­na­le Kazi­mie­rzu Nyczu, któ­ry nadal jest w trak­cie…

III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 18.04.2021

17 kwiet­nia, 2021 Admin Pasterz naszej archi­die­ce­zji Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz opu­ścił już Cen­tral­ny Szpi­tal Kli­nicz­ny MSWiA w War­sza­wie. Naj­bliż­szy czas poświę­ci na reha­bi­li­ta­cję w jed­nym ze spe­cja­li­stycz­nych ośrod­ków. Skła­da­my podzię­ko­wa­nia wszyst­kim któ­rzy modli­li się w Jego inten­cji. Pona­wia­my jed­no­cze­śnie proś­bę o dal­szą modli­twę o powrót nasze­go Paste­rza do zdro­wia i peł­ni sił. Dzi­siej­sza III Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na usta­no­wio­na Nie­dzie­lą…

II NIEDZIELA WIELKANOCNA — 11.04.2021

10 kwiet­nia, 2021 Admin Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla całe­go Kościo­ła. W obli­czu prze­ży­wa­nej pan­de­mii i wie­lu innych zagro­żeń pro­śmy o pokój i miło­sier­dzie dla całe­go świa­ta. Módl­my się też o powrót do zdro­wia dla Paste­rza naszej archi­die­ce­zji – Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza.…

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 04.04.2021

4 kwiet­nia, 2021 Admin Wszyst­kim Para­fia­nom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia wiel­ka­noc­ne: aby każ­dy z nas mógł oso­bi­ście doświad­czyć w swo­im życiu bło­go­sła­wio­nych owo­ców zwy­cię­stwa Chry­stu­sa nad śmier­cią. Niech Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły wstę­pu­ją­cy do Ojca w nie­bie wsta­wia się za nami, aby­śmy mogli sta­wać się do Nie­go podob­ni. Niech z tego cza­su odosob­nie­nia i izo­la­cji ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne Miło­sier­ny Bóg…

NIEDZIELA PALMOWA — 28.03.2021

28 mar­ca, 2021 Admin Nie­dzie­la Pal­mo­wa roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Ze wzglę­du na wpro­wa­dzo­ne nowe ogra­ni­cze­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne infor­mu­je­my, że ilość wier­nych uczest­ni­czą­cych w litur­giach i ado­ra­cjach nie może prze­kra­czać 47 osób w koście­le gór­nym i 42 w koście­le dol­nym. W koście­le i przed kościo­łem nale­ży zacho­wać dystans, zasła­niać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Obo­wią­zek…

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 21.03.2021

20 mar­ca, 2021 Admin Nasza para­fia uczest­ni­czy w dzie­le cha­ry­ta­tyw­nym Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nym przez Cari­tas Pol­ska. Wspie­ra­my finan­so­wo rodzi­ny poszko­do­wa­ne w woj­nie w Syrii. Ofia­ry na ten cel moż­na skła­dać do pusz­ki z napi­sem — jał­muż­na wiel­ko­post­na. Wolon­ta­riu­sze Cari­tas orga­ni­zu­ją też zbiór­kę nie­uży­wa­nej bie­li­zny oso­bi­stej (głów­nie męskiej) oraz kosme­ty­ków do higie­ny oso­bi­stej. Ta akcja nazwa­na: „Wiel­ki Post – mój…

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 07.03.2021

13 mar­ca, 2021 Admin Roz­po­czy­na­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re pro­wa­dzi ks. dr Sła­wo­mir Abra­mow­ski, lekarz i bibli­sta, pro­boszcz Para­fii św. Jana Paw­ła II w War­sza­wie. Nauki reko­lek­cyj­ne w nie­dzie­lę na mszach św.: o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00 i 19:00, w ponie­dzia­łek i wto­rek (15 i 16 mar­ca) na mszach św. o g. 10:00, 17:30 i 19:00,…

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 07.03.2021

6 mar­ca, 2021 Admin Dzi­siaj jest I nie­dzie­la mie­sią­ca. Wolon­ta­riusz­ki z Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją do puszek ofia­ry na pacz­ki wiel­ka­noc­ne dla potrze­bu­ją­cych z naszej para­fii. Podob­nie jak w ubie­głych latach nasza para­fia uczest­ni­czy też w dzie­le cha­ry­ta­tyw­nym Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nym przez Cari­tas Pol­ska. Wspie­ra­my finan­so­wo rodzi­ny poszko­do­wa­ne w woj­nie w Syrii, gdzie od wie­lu lat trwa kon­flikt zbroj­ny.…

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 28.02.2021

27 lute­go, 2021 Admin Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest dniem Modli­twy, postu i soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. W naszej para­fii czę­sto gości­my misjo­na­rzy, któ­rych wspie­ra­my mate­rial­nie i ducho­wo. Rów­nież dzi­siaj po każ­dej mszy świę­tej wolon­ta­riusz­ki z Legio­nu Maryi zbie­ra­ją do puszek ofia­ry na rzecz dzie­ła pomo­cy misjo­na­rzom “Ad gen­tes”. Po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my…

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 21.02.2021

20 lute­go, 2021 Admin W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na jutrz­nię – poran­ną modli­twę kościo­ła o g. 5:30 w koście­le dol­nym, nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 w koście­le gór­nym i dla dzie­ci o g. 17:00 w koście­le dol­nym oraz Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. W każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu po nabo­żeń­stwie Gorz­kich Żali przy wyj­ściu…

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2021

13 lute­go, 2021 Admin „Oto idzie­my do Jero­zo­li­my…” (Mt 20, 18) Wiel­ki Post: czas na odno­wę wia­ry, nadziei i miło­ści   Dro­dzy bra­cia i sio­stry, zapo­wia­da­jąc uczniom swo­ją mękę, śmierć i zmar­twych­wsta­nie, aby wypeł­nić wolę Ojca, Jezus uka­zu­je im głę­bo­ki sens swo­jej misji i wzy­wa ich do zjed­no­cze­nia się z nią dla zba­wie­nia świa­ta. Podą­ża­jąc wiel­ko­post­ną dro­gą, któ­ra pro­wa­dzi…

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.02.2021

13 lute­go, 2021 Admin W tym tygo­dniu Śro­da Popiel­co­wa roz­pocz­nie okres Wiel­kie­go Postu. Msze świę­te o g. 6:30, 8:00, 10:00, 17:30 i 19:00. Pod­czas każ­dej Mszy św. obrzęd posy­pa­nia popio­łem. Obo­wią­zu­je post ści­sły, któ­ry jest postem ilo­ścio­wym, pole­ga na spo­ży­ciu tyl­ko jed­ne­go posił­ku do syta i doty­czy wszyst­kich mię­dzy 18 a 60 rokiem życia oraz wstrzy­ma­nie się od pokar­mów…

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.02.2021

6 lute­go, 2021 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca, przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wspar­cie. Wie­czo­rem o g. 18:00 zapra­sza­my na Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne. Zakoń­czy­li­śmy wizy­ty dusz­pa­ster­skie w domach tych Para­fian, któ­rzy zgło­si­li nam zapro­sze­nie oraz kolę­do­wa­nie po mszach świę­tych wie­czor­nych w koście­le. Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za te spo­tka­nia i moż­li­wość wspól­nej…

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 31.01.2021

30 stycz­nia, 2021 Admin Ostat­nia nie­dzie­la stycz­nia obcho­dzo­na jest w koście­le kato­lic­kim jako Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych. Cho­ro­ba, o któ­rej zapo­mnie­li już miesz­kań­cy więk­szo­ści kra­jów roz­wi­nię­tych, w naj­uboż­szych rejo­nach świat jest nadal groź­na. Św. Fran­ci­szek z Asy­żu, św. Ludwik, św. Elż­bie­ta Węgier­ska, św. Kin­ga, św. Tere­sa z Kal­ku­ty sta­no­wią dziś inspi­ra­cję dla misjo­na­rzy pra­cu­ją­cych wśród trę­do­wa­tych w Azji, Afry­ce, Ame­ry­ce…

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.01.2021

23 stycz­nia, 2021 Admin Dzi­siaj przy­pa­da trze­cia nie­dzie­la okre­su zwy­kłe­go, któ­ra zgod­nie z wolą Papie­ża Fran­cisz­ka jest Nie­dzie­lą Sło­wa Boże­go — przy­po­mi­na nam o zna­cze­niu i war­to­ści Pisma Świę­te­go dla życia chrze­ści­jań­skie­go. Ojciec Świę­ty napi­sał: „Jako chrze­ści­ja­nie jeste­śmy jed­nym ludem kro­czą­cym w histo­rii, jeste­śmy sil­ni obec­no­ścią Pana pośród nas, któ­ry do nas prze­ma­wia i nas kar­mi. Dzień poświę­co­ny Biblii…