Aktualności

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.08.2019

Sier­pień 17th, 2019 Admin Dzię­ku­je­my ks. Mar­ko­wi Bole­wic­kie­mu za waka­cyj­ną posłu­gę w naszej para­fii. Ks. Marek, któ­ry kie­dyś był wika­riu­szem tej para­fii, od wie­lu lat ewan­ge­li­zu­je na Ukra­inie, ale w mia­rę swo­ich moż­li­wość przy­jeż­dża do nas w waka­cje i świę­ta. Pro­si­my o modli­twę w inten­cji ks. Mar­ka, po mszy świę­tej przed kościo­łem będzie moż­na wes­przeć rów­nież mate­rial­nie jego misję. Ser­decz­ne Bóg zapłać Paniom, któ­re przy­go­to­wa­ły
+ Czy­taj wię­cej

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.08.2019

Sier­pień 10th, 2019 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Tra­dy­cyj­nie taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy modli­twą i mate­rial­nie wspie­ra­ją pro­wa­dzo­ne pra­ce remon­to­we budyn­ku ple­ba­nii i przy­go­to­wa­nia do remon­tu kościo­ła. W śro­dę 15 sierp­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym dniu tra­dy­cyj­nie bło­go­sła­wi się zio­ła i kwia­ty. Kan­ce­la­ria para­fial­na nie będzie czyn­na.
+ Czy­taj wię­cej

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.08.2019

Sier­pień 3rd, 2019 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na dzia­łal­ność Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofia­ry. Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00. W tym tygo­dniu wyru­sza­ją z War­sza­wy na Jasną Górę piel­grzym­ki orga­ni­zo­wa­ne przez Dusz­pa­ster­stwo Aka­de­mic­kie przy koście­le św. Anny w War­sza­wie oraz przez Ojców Pau­li­nów przy koście­le św. Ducha w War­sza­wie. Szcze­gó­ło­we
+ Czy­taj wię­cej

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.07.2019

Lipiec 27th, 2019 Admin W czwar­tek 25 lip­ca w świę­to św. Jaku­ba obcho­dził swo­je imie­ni­ny nasz wika­riusz — ks. Gia­co­mo Calo­re. Skła­da­my dro­gie­mu Sole­ni­zan­to­wi ser­decz­ne życze­nia, aby każ­de­go dnia mógł doświad­czać w swo­im życiu rado­ści i poko­ju pły­ną­cych od Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go. W naj­bliż­szy czwar­tek 1 sierp­nia przy­pa­da 75. Rocz­ni­ca wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce wal­ki Powstań­ców War­szaw­skich w naszej dziel­ni­cy odbę­dą się tra­dy­cyj­nie przy pomni­­ku-kapli­cz­ce Bazy
+ Czy­taj wię­cej

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.07.2019

Lipiec 20th, 2019 Admin Gru­pa Modli­tew­na św. o. Pio zapra­sza wszyst­kich czci­cie­li Świę­te­go w naj­bliż­szy wto­rek – 23 lip­ca na róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. ojca Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy mie­siąc. W kolej­nym tygo­dniu, w śro­dę 31 lip­ca zosta­nie odpra­wio­na Msza św. o g. 17:30
+ Czy­taj wię­cej

XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.07.2019

Lipiec 13th, 2019 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za skła­da­ne ofia­ry. Z tych środ­ków może­my dalej pro­wa­dzić pra­ce remon­to­we w budyn­ku ple­ba­nii oraz przy­go­to­wy­wać doku­men­ta­cję pro­­je­k­to­­wo-budo­w­la­­ną do remon­tu ele­wa­cji i wnę­trza kościo­ła. Te pra­ce przy­go­to­waw­cze, któ­rych jesz­cze nie widać, wyma­ga­ją też dużych nakła­dów finan­so­wych, dla­te­go tym bar­dziej dzię­ku­je­my wszyst­kim za zro­zu­mie­nie potrzeb naszej
+ Czy­taj wię­cej

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.07.2019

Lipiec 6th, 2019 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry na dzia­łal­ność Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wspar­cie naszych dzia­łań cha­ry­ta­tyw­nych. Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje w nie­dzie­le nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Pozo­sta­łe msze świę­te nie­dziel­ne bez zmian. W dni powsze­dnie odpra­wia­my rano jed­ną mszę św. o g.
+ Czy­taj wię­cej

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.06.2019

Czer­wiec 29th, 2019 Admin F Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30 Z racji waka­cji do wrze­śnia nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Pozo­sta­łe msze świę­te nie­dziel­ne bez zmian. Od ponie­dział­ku 1 lip­ca do koń­ca sierp­nia w dni powsze­dnie rano odpra­wiać będzie­my mszę św. tyl­ko o g. 7:00, nie będzie więc mszy o g. 6:30 i 8:00. Wie­czo­rem
+ Czy­taj wię­cej

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.06.2019

Czer­wiec 22nd, 2019 Admin Gru­pa św. O. Pio zapra­sza dzi­siaj na Róża­niec o g. 16:30 i Mszę św. o g.  17:00, a po Mszy św. na spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje, w któ­rych Gru­pa będzie modlić się przez następ­ny mie­siąc. Za tydzień w nie­dzie­lę 30 czerw­ca spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30 Z racji waka­cji do wrze­śnia nie będzie
+ Czy­taj wię­cej

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. aktów nienawiści wobec katolików w Polsce

Czer­wiec 19th, 2019 Admin 1. Gdy w lip­cu 2016 r. zamor­do­wa­no w Nor­man­dii księ­dza Jacques’a Hame­la pod­czas spra­wo­wa­nia Mszy św. wyda­wa­ło się nam, że w Pol­sce takie rze­czy nie mogą się zda­rzyć, przede wszyst­kim dla­te­go, że wciąż żywa jest w naszym naro­dzie pamięć o ks. Jerzym Popie­łusz­ce, Ste­fa­nie Nie­dzie­la­ku, Sta­ni­sła­wie Sucho­wol­cu, Syl­we­strze Zychu i tylu innych duchow­nych – ofia­rach komu­ni­stycz­ne­go reżi­mu. Gdy w Bre­ta­nii pró­bo­wa­no usu­nąć
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA — 20.06.2019

Czer­wiec 19th, 2019 Admin Dzi­siaj Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa (Boże Cia­ło). W naszym koście­le msze św. o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 i 17:00. Nie będzie Mszy św. o g. 13:00 i 19:00, ani mszy z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le. Po Mszy św. o g. 17:00 wyru­szy pro­ce­sja, któ­ra przej­dzie uli­ca­mi Saba­ły, 1 Sierp­nia, Rada­ro­wą, Lechic­ką i Saba­ły z powro­tem do kościo­ła. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za przy­go­to­wa­nie 4 ołta­rzy na
+ Czy­taj wię­cej

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.06.2019

Czer­wiec 16th, 2019 Admin UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ Dzi­siaj roz­po­czy­na się dwu­dnio­wa wizy­ta­cja kano­nicz­na J. E. Ks. Bisku­pa Micha­ła Jano­chy w naszej para­fii. Ks. Biskup prze­wod­ni­czy mszy świę­tej o g. 10:00, będzie też obec­ny i wygło­si Sło­wo pod­czas pozo­sta­łych mszy świę­tych nie­dziel­nych. Po połu­dniu ks. Biskup odwie­dzi domy zakon­ne na tere­nie naszej para­fii. O g. 16:30 będzie mia­ło miej­sce spo­tka­nie w dol­nym koście­le z gru­pa­mi dzia­ła­ją­cy­mi
+ Czy­taj wię­cej

VIII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 09.06.2019

Czer­wiec 8th, 2019 Admin UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Dzi­siaj Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Koń­cząc okres wiel­ka­noc­ny może­my świę­to­wać ten dzień na para­fial­nym pik­ni­ku rodzin­nym. Pik­nik roz­pocz­nie się mszą świę­tą z udzia­łem dzie­ci o g. 15:00 w gór­nym koście­le (nie ma dzi­siaj mszy św. o g. 11:15.) Następ­nie odbę­dą się przy­go­to­wa­ne przez orga­ni­za­to­rów kon­kur­sy i atrak­cje dla dzie­ci. Pik­nik zakoń­czy kon­cert ple­ne­ro­wy zespo­łu „Dla­Te­go” oko­ło
+ Czy­taj wię­cej

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 02.06.2019

Czer­wiec 1st, 2019 Admin WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA Dzi­siaj Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go i XII już Dzień Dzięk­czy­nie­nia, któ­ry obcho­dzi­my pod hasłem: Dzię­ku­je­my za wiel­kich paste­rzy – Jana Paw­ła II i Pry­ma­sa Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. O godz. 8.00 z pla­cu Pił­sud­skie­go wyru­szy do Wila­no­wa pro­ce­sja, któ­ra zakoń­czy się uro­czy­stą Mszą Świę­tą dzięk­czyn­ną z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej o godz. 12.00. Wie­czo­rem, o godz. 20.30 na
+ Czy­taj wię­cej

WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Słowo biskupów do wiernych

Maj 25th, 2019 Admin WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Sło­wo bisku­pów do wier­nych Kto by się stał powo­dem grze­chu dla jed­ne­go z tych małych, któ­rzy wie­rzą we Mnie, temu było­by lepiej kamień młyń­ski zawie­sić u szyi i uto­pić go w głę­bi morza (Mk 9, 42) Dro­gie Sio­stry i dro­dzy Bra­cia! W ostat­nim cza­sie wspól­no­ta Kościo­ła w Pol­sce wstrzą­sa­na jest kolej­ny­mi bole­sny­mi infor­ma­cja­mi o wyko­rzy­sty­wa­niu sek­su­al­nym dzie­ci i mło­dzie­ży przez nie­któ­rych
+ Czy­taj wię­cej

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 26.05.2019

Maj 25th, 2019 Admin Zra­nie­ni w Koście­le — to nowa ini­cja­ty­wa świec­kich kato­li­ków skie­ro­wa­na do osób dotknię­tych prze­mo­cą sek­su­al­ną. Dzwo­niąc na bez­płat­ny tele­fon 800 280 900, moż­na uzy­skać odpo­wied­nią pomoc i pora­dę, wspar­cie psy­cho­lo­ga, praw­ni­ka lub dusz­pa­ste­rza, moż­na uzy­skać też pomoc w zgło­sze­niu prze­stęp­stwa do wła­ści­wych insty­tu­cji kościel­nych i pań­stwo­wych. Roz­mo­wy pro­wa­dzo­ne są cał­ko­wi­cie ano­ni­mo­wo. Na tabli­cy ogło­szeń znaj­du­je się pla­kat z infor­ma­cja­mi na temat tele­fo­nu wspar­cia.
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 19.05.2019

Maj 18th, 2019 Admin Dzi­siaj o g. 18:00 spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia w dol­nym koście­le. Sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia udzie­li kan­dy­da­tom ks. biskup Michał Jano­cha w cza­sie wizy­ta­cji kano­nicz­nej, któ­ra będzie mia­ła miej­sce w naszej para­fii za mie­siąc 16 i 17 czerw­ca. Pro­gram wizy­ta­cji zosta­nie poda­ny w póź­niej­szym ter­mi­nie. Już teraz pole­ca­my kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia modli­twie wszyst­kich Para­fian. Przy­go­to­wu­je­my się do orga­ni­za­cji pik­ni­ku para­fial­ne­go, któ­ry
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 12.05.2019

Maj 11th, 2019 Admin “Kapłań­stwo? Mał­żeń­stwo? Życie zakon­ne? Jeśli zada­jesz sobie podob­ne pyta­nia, bądź zasta­na­wiasz się nad wybo­rem swo­jej dro­gi życio­wej, to jest to ogło­sze­nie dla Cie­bie! Wyż­sze Metro­po­li­tal­ne Semi­na­rium Duchow­ne w War­sza­wie orga­ni­zu­je week­en­do­we reko­lek­cje dla roze­zna­ją­cych powo­ła­nie, któ­re odbę­dą się w dniach 17 – 19 maja br. To dobry czas, by w ciszy i spo­ko­ju roze­znać wolę Bożą na swo­je życie.
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 05.05.2019

Maj 5th, 2019 Admin “Kapłań­stwo? Mał­żeń­stwo? Życie zakon­ne? Jeśli zada­jesz sobie podob­ne pyta­nia, bądź zasta­na­wiasz się nad wybo­rem swo­jej dro­gi życio­wej, to jest to ogło­sze­nie dla Cie­bie! Wyż­sze Metro­po­li­tal­ne Semi­na­rium Duchow­ne w War­sza­wie orga­ni­zu­je week­en­do­we reko­lek­cje dla roze­zna­ją­cych powo­ła­nie, któ­re odbę­dą się w dniach 17 – 19 maja br. To dobry czas, by w ciszy i spo­ko­ju roze­znać wolę Bożą na swo­je życie.
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA WIELKANOCY — MIŁOSIERDZIA BOŻEGO — 28.04.2019

Kwie­cień 27th, 2019 Admin W naszej para­fii gości­my księ­dza Grze­go­rza Wie­czor­ka z Nowo­sy­bir­ska, któ­ry jest misjo­na­rzem. Zapra­sza­my do udzia­łu we Mszy św. o godz. 15.00 przy figu­rze Jezu­sa Miło­sier­ne­go w Par­ku Moczy­dło. Po mszy kon­cert zespo­łu „Tru­ba­du­rzy”. W ponie­dzia­łek 29 kwiet­nia obcho­dzo­ny jest Dzień Męczeń­stwa Ducho­wień­stwa Pol­skie­go w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Od śro­dy roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa majo­we, będą one o godz. 18.00 każ­de­go dnia
+ Czy­taj wię­cej