Aktualności

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.07.2020

4 lip­ca, 2020 Admin Dzi­siaj wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją przed kościo­łem ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną para­fii. Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00. W waka­cje do koń­ca sierp­nia w dni powsze­dnie rano odpra­wia­my mszę św. tyl­ko o g. 7:00, nie ma mszy św. o g. 6:30 i 8:00. Spo­wiedź rano 15 minut przed mszą świę­tą. Wie­czo­rem msze św. i spo­wiedź bez zmian. Ado­ra­cja
+ Czy­taj wię­cej

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.06.2020

27 czerw­ca, 2020 Admin Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30 Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zwal­nia­ją­ca z obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej nie­dziel­nej. Obec­nie nie ma już ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych dla wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne
+ Czy­taj wię­cej

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.06.2020

20 czerw­ca, 2020 Admin List Kard. Kazi­mie­rza Nycza: Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry! Papie­ski Wydział Teo­lo­gicz­ny w War­sza­wie roz­po­czął rekru­ta­cję na kolej­ny rok stu­diów aka­de­mic­kich. Nasza die­ce­zjal­na uczel­nia od bli­sko 60 lat słu­ży nie tyl­ko naszej die­ce­zji, lecz tak­że kil­ku­na­stu semi­na­rium i ośrod­kom zamiej­sco­wym w róż­nych mia­stach Pol­ski. Wie­lu jej absol­wen­tów jest czyn­nie zaan­ga­żo­wa­nych w życie Kościo­ła w róż­nych wspól­no­tach i insty­tu­cjach. Stu­dia magi­ster­skie z teo­lo­gii i kate­che­ty­ki moż­na
+ Czy­taj wię­cej

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.06.2020

13 czerw­ca, 2020 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne dzi­siaj na tacę oraz do puszek i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki nim może­my utrzy­my­wać bie­żą­cą dzia­łal­ność para­fii. Jesz­cze raz Bóg zapłać za Waszą hoj­ność. Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zwal­nia­ją­ca z obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ — 07.06.2020

6 czerw­ca, 2020 Admin Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zwal­nia­ją­ca z obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej nie­dziel­nej obec­nie nie ma już ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych prze­by­wa­ją­cych w koście­le wier­nych, nale­ży jedy­nie zacho­wy­wać bez­piecz­ny odstęp i zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 31.05.2020

30 maja, 2020 Admin W nawią­za­niu do wska­zań z listu Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza wpro­wa­dza­my nastę­pu­ją­ce zmia­ny w dusz­pa­ster­stwie naszej para­fii: zawie­sza­my trans­mi­sje inter­ne­to­we mszy świę­tej nie­dziel­nej oraz komen­ta­rze do Ewan­ge­lii w dni powsze­dnie, czy­li tzw. Piguł­ki Sło­wa — ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wier­nie śle­dzi­li nasze dusz­pa­ste­rzo­wa­nie w sie­ci, szcze­gól­ne sło­wa wdzięcz­no­ści dla tych, któ­rzy poma­ga­li nam w spra­wach tech­nicz­nych wzna­wia­my pra­ce dusz­pa­ster­ską w gru­pach doro­słych – pro­si­my
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO — 24.05.2020

23 maja, 2020 Admin Za tydzień Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go zakoń­czy okres wiel­ka­noc­ny. Przy­po­mi­na­my, że 7 czerw­ca, w Uro­czy­stość Trój­cy Prze­naj­święt­szej, koń­czy się czas na przy­ję­cie tzw. Komu­nii wiel­ka­noc­nej, dla­te­go mimo obo­wią­zy­wa­nia dys­pen­sy od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej zachę­ca­my, by rze­tel­nie zwe­ry­fi­ko­wać, czy w obec­nej sytu­acji nadal ist­nie­je przy­czy­na do korzy­sta­nia z tej dys­pen­sy. W naszym koście­le może już gro­ma­dzić się
+ Czy­taj wię­cej

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 17.05.2020

16 maja, 2020 Admin Ks. Sła­wo­mir Star­kow­ski, wika­riusz naszej para­fii, obcho­dzi dziś swo­je imie­ni­ny. Czci­god­ne­mu Sole­ni­zan­to­wi skła­da­my ser­decz­ne życze­nia, aby Bóg obda­rzał Go potrzeb­ny­mi łaska­mi do wypeł­nie­nia swo­je­go powo­ła­nia, pole­ca­my ks. Mar­ci­na modli­twie wszyst­kich Para­fian, o g. 13:00 msza świę­ta w inten­cji Sole­ni­zan­ta. Miło nam poin­for­mo­wać, że ksiądz kle­ryk Dariusz Berć, któ­ry 2 lata temu peł­nił rocz­ną prak­ty­kę w naszej para­fii jako zakry­stia­nin,
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10.05.2020

9 maja, 2020 Admin Przy­po­mi­na­my, że Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił wszyst­kim wier­nym, aż do odwo­ła­nia dys­pen­sy od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej. Pamię­taj­my jed­nak, że nie jest to sytu­acja nor­mal­na, kie­dy wier­ni, uczest­ni­cząc w Eucha­ry­stii jedy­nie za pomo­cą środ­ków spo­łecz­ne­go prze­ka­zu, nie mogą być na niej obec­ni fizycz­nie i mogą przyj­mo­wać jedy­nie Komu­nię Świę­tą ducho­wą. W duchu ostat­nich wypo­wie­dzi papie­ża
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 03.05.2020

2 maja, 2020 Admin Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca zwa­na Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­po­czy­na tydzień modlitw o powo­ła­nia do życia kapłań­skie­go i zakon­ne­go, w tym roku pod hasłem: „Wiel­ka tajem­ni­ca wia­ry”. Powo­ła­nie jest tajem­ni­cą same­go Boga, w któ­rej wcho­dzi w głę­bo­ką rela­cję z czło­wie­kiem mówiąc: „pójdź za Mną”. Pro­śmy Boga, aby ci, któ­rzy zosta­li przez nie­go wezwa­ni odważ­nie i gor­li­wie odpo­wie­dzie­li na swo­je powo­ła­nie. Zapla­no­wa­na na 7 czerw­ca
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 26.04.2020

25 kwiet­nia, 2020 Admin Przy­po­mi­na­my, że zła­go­dzo­ne zosta­ły ogra­ni­cze­nia sani­tar­ne zwią­za­ne z pan­de­mią. W zgro­ma­dze­niach litur­gicz­nych obo­wią­zu­je zasa­da 1 oso­by na 15 m 2. Uwzględ­nia­jąc powierzch­nię nasze­go kościo­ła i kapli­cy bocz­nej bez­piecz­nie może gro­ma­dzić się na mszach świę­tych oraz ado­ra­cjach dokład­nie 60 osób. Przed kościo­łem włą­czo­ne będzie nagło­śnie­nie, aby moż­na było słu­chać mszy świę­tej rów­nież na zewnątrz zacho­wu­jąc bez­piecz­ny odstęp oraz obo­wią­zek zakry­wa­nia ust
+ Czy­taj wię­cej

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA — 19.04.2020

18 kwiet­nia, 2020 Admin Od ponie­dział­ku 20 kwiet­nia wła­dze pań­stwo­we wpro­wa­dza­ją I etap łago­dze­nia ogra­ni­czeń sani­tar­nych zwią­za­nych z pan­de­mią. W zgro­ma­dze­niach litur­gicz­nych obo­wią­zy­wać będzie zasa­da 1 oso­by na 15 m 2. Uwzględ­nia­jąc powierzch­nię nasze­go kościo­ła i kapli­cy bocz­nej bez­piecz­nie będzie mogło gro­ma­dzić się na mszach świę­tych oraz ado­ra­cjach dokład­nie 60 osób z obo­wiąz­kiem nosze­nia mase­czek zakry­wa­ją­cych usta i nos. Wszyst­kim, któ­rzy ewen­tu­al­nie nie zmiesz­czą się w koście­le będzie
+ Czy­taj wię­cej

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 12.04.2020

11 kwiet­nia, 2020 Admin Wszyst­kim Para­fia­nom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia wiel­ka­noc­ne: aby każ­dy z nas mógł oso­bi­ście doświad­czyć w swo­im życiu bło­go­sła­wio­nych owo­ców zwy­cię­stwa Chry­stu­sa nad śmier­cią. Niech Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły wstę­pu­ją­cy do Ojca w nie­bie wsta­wia się za nami, aby­śmy mogli sta­wać się do Nie­go podob­ni. Niech z tego cza­su odosob­nie­nia i izo­la­cji ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne Miło­sier­ny Bóg wypro­wa­dzi dla nas dobro, któ­re
+ Czy­taj wię­cej

obrzęd błogosławieństwa stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstanie Pańskiego

11 kwiet­nia, 2020 Admin Ojciec rodzi­ny lub prze­wod­ni­czą­cy roz­po­czy­na zna­kiem krzy­ża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świę­te­go. Wszy­scy odpo­wia­da­ją: Amen. Zapa­la świe­cę umiesz­czo­ną na sto­le i mówi: Chry­stus zmar­twych­wstał. Alle­lu­ja. Wszy­scy odpo­wia­da­ją: Praw­dzi­wie zmar­twych­wstał. Alle­lu­ja. Następ­nie ktoś z uczest­ni­ków odczy­tu­je tekst Pisma Świę­te­go. 1 Tes 5, 16 – 18: Zawsze się raduj­cie. Bra­cia i sio­stry, posłu­chaj­cie słów świę­te­go Paw­ła Apo­sto­ła do Tesa­lo­ni­czan: „Zawsze się raduj­cie,
+ Czy­taj wię­cej

Wielki Post w czasie pandemii

4 kwiet­nia, 2020 Admin Dro­dzy Para­fia­nie! Zagro­że­nie epi­de­micz­ne spo­wo­do­wa­ło ogrom­ne zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu naszej para­fii. Wpro­wa­dze­nie limi­tu 5 osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii jest dla nas wszyst­kich wiel­ką pró­bą wia­ry: wier­ni nie mają dostę­pu do ołta­rza, kon­fe­sjo­na­łu, kapła­na. My księ­ża spra­wu­jąc msze św. w pra­wie pustym koście­le rów­nież odczu­wa­my bole­śnie Waszą nie­obec­ność. I jeste­śmy świa­do­mi tego, że w ten spo­sób przyj­dzie nam prze­ży­wać nad­cho­dzą­ce świę­ta wiel­ka­noc­ne.
+ Czy­taj wię­cej

NIEDZIELA PALMOWA — 05.04.2020

4 kwiet­nia, 2020 Admin Nie­dzie­la Pal­mo­wa roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Ze wzglę­du na wpro­wa­dzo­ne ogra­ni­cze­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne pod­czas litur­gii opusz­cza się obrzęd poświę­ce­nia palm oraz pro­ce­sję. Pobło­go­sła­wio­ne palem­ki będą dostęp­ne przed kościo­łem. Dzi­siaj roz­po­czy­na­my trans­mi­to­wa­nie nie­dziel­nej mszy świę­tej o g. 11:30 przez para­fial­ny kanał YouTu­be. Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej codzien­nie czy­ta­my Ewan­ge­lię z dnia i dzie­li­my się z Wami krót­kim komen­ta­rzem. Ser­decz­nie zapra­sza­my do tej
+ Czy­taj wię­cej

Komunikat: Praktyka pierwszych piątków i sobót w okresie epidemii

4 kwiet­nia, 2020 Admin KOMUNIKAT Komi­sji ds. Kul­tu Boże­go i Dys­cy­pli­ny Sakra­men­tów KEP Prak­ty­ka pierw­szych piąt­ków i pierw­szych sobót mie­sią­ca w okre­sie epi­de­mii W okre­sie epi­de­mii dostęp do sakra­men­tal­nej spo­wie­dzi i sakra­men­tal­nej Komu­nii jest dla wie­lu wier­nych utrud­nio­ny, cza­sem wręcz nie­moż­li­wy. Z tego wzglę­du rodzą się wąt­pli­wo­ści co do zacho­wa­nia cią­gło­ści poboż­nych prak­tyk dzie­wię­ciu pierw­szych piąt­ków mie­sią­ca oraz pię­ciu pierw­szych sobót mie­sią­ca, któ­re
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 29.03.2020

28 mar­ca, 2020 Admin Wpro­wa­dzo­ne tydzień temu zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu naszej para­fii zosta­ją utrzy­ma­ne. Przy­po­mi­na­my, że nie zmie­ni­ły się godzi­ny mszy świę­tych powsze­dnich i nie­dziel­nych (zawie­szo­na zosta­ła tyl­ko msza o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci). Daj­my pierw­szeń­stwo uczest­nic­twa we mszy świę­tej oso­bom, któ­re zamó­wi­ły inten­cję mszal­ną. Codzien­nie od ponie­dział­ku do sobo­ty wpro­wa­dzi­li­śmy Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 19:00 do 20:00 z moż­li­wo­ścią spo­wie­dzi. Przy­po­mi­na­my,
+ Czy­taj wię­cej

Komunikat w związku z apelem papieża Franciszka

25 mar­ca, 2020 Admin Komu­ni­kat Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski w związ­ku z ape­lem Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka Nawią­zu­jąc do proś­by Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka ser­decz­nie pro­szę, aby w śro­dę 25 mar­ca br. w Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go o godzi­nie 12.00, we wszyst­kich kate­drach i kościo­łach w Pol­sce, bisku­pi oraz kapła­ni odmó­wi­li Anioł Pań­ski, modli­twę Ojcze nasz i 3 razy Zdro­waś Mary­jo w inten­cji usta­nia epi­de­mii, za cho­rych, za służ­by medycz­ne
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 22.03.2020

21 mar­ca, 2020 Admin Dzi­siaj mia­ły roz­po­cząć się para­fial­ne reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Zosta­ły odwo­ła­ne, ale dzię­ki uprzej­mo­ści nasze­go reko­lek­cjo­ni­sty ks. Car­lo­sa Cesa­ra Dama­glio, otrzy­ma­li­śmy nagra­nie jego reko­lek­cji, któ­re wygło­sił w Pary­żu, tuż przed anu­lo­wa­nym przy­lo­tem do Pol­ski. Reko­lek­cje są dostęp­ne na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z tej for­my przy­go­to­wa­nia do świąt wiel­ka­noc­nych. Z racji małej ilo­ści wier­nych w koście­le szu­ka­my nowych
+ Czy­taj wię­cej