Aktualności

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 18.02.2017

Luty 19th, 2018 Admin Dzi­siaj gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień — kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, któ­rej dom dla osób bez­dom­nych “Beta­nia” mie­ści się na tere­nie naszej para­fii przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Człon­ko­wie wspól­no­ty zbie­rać będą ofia­ry na potrze­by fun­da­cji po każ­dej mszy św. Będzie moż­na rów­nież wes­przeć to dzie­ło poprzez kup­no wyro­bów wspól­no­ty. Taca dzi­siej­sza prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium
+ Czy­taj wię­cej

Papieskie orędzie na Wielki Post 2018

Luty 10th, 2018 Admin O poście, jał­muż­nie i modli­twie jako środ­kach wal­ki z zakła­ma­nia­mi naszych cza­sów wska­zał papież w swo­im tego­rocz­nym orę­dziu na Wiel­ki Post. Jego hasłem są sło­wa zaczerp­nię­te z Ewan­ge­lii św. Mate­usza: „Ponie­waż wzmo­że się nie­pra­wość, osty­gnie miłość wie­lu” (Mt 24, 12.) Publi­ku­je­my tekst papie­skie­go orę­dzia: „Ponie­waż wzmo­że się nie­pra­wość, osty­gnie miłość wie­lu” (Mt 24, 12) Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry! Ponow­nie zbli­ża
+ Czy­taj wię­cej

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.02.2017

Luty 10th, 2018 Admin Dzi­siaj obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Cho­rych, zapra­sza­my na Mszę w inten­cji cho­rych o g. 11:30, po mszy chęt­nym udzie­li­my sakra­men­tu namasz­cze­nia cho­rych. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na Para­fial­ny Fun­dusz Remon­to­wy, a szcze­gól­nie na pokry­cie kosz­tów usu­nię­cia awa­rii sie­ci kana­li­za­cyj­nej, za któ­re musi­my zapła­cić ponad 16 tys. zł. Bóg zapłać za Waszą hoj­ność, dzię­ki któ­rej krok po
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.01.2018

Luty 3rd, 2018 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas. Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Na skar­bo­nach przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki spo­sób nale­ży to uczy­nić. Za tydzień taca będzie prze­zna­czo­na na
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.01.2018

Sty­czeń 27th, 2018 Admin Przy­po­mi­na­my, że od nowe­go roku msze świę­te nie­dziel­ne po połu­dniu odpra­wia­ne są o g. 17:00 i 19:00. Po feriach za tydzień powró­ci msza świę­ta z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15. Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Na skar­bo­nach przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.01.2018

Sty­czeń 20th, 2018 Admin Od 18 do 25 stycz­nia obcho­dzi­my Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. Zakoń­czy go 26 stycz­nia Dzień Dia­lo­gu z Isla­mem. Har­mo­no­gram nabo­żeństw i spo­tkań wywie­szo­ny został na tabli­cy infor­ma­cyj­nej w kruch­cie kościo­ła. Przy­po­mi­na­my, że od nowe­go roku msze świę­te nie­dziel­ne po połu­dniu odpra­wia­ne są o g. 17:00 i 19:00. W cza­sie ferii zimo­wych nie ma mszy świę­tych z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15. We wto­rek
+ Czy­taj wię­cej

List Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki

Sty­czeń 13th, 2018 Admin Umi­ło­wa­ni w Panu Sio­stry i Bra­cia! Rok 2018 jest obcho­dzo­ny w Koście­le w Pol­sce jako Rok Świę­te­go Sta­ni­sła­wa Kost­ki. Ten mło­dy pol­ski szlach­cic podob­nie jak Samu­el usły­szał Boga, woła­ją­ce­go go po imie­niu. I jak Samu­el odpo­wie­dział: „Mów, Panie, bo słu­ga Twój słucha!”(1 Sm 3,9), a następ­nie z deter­mi­na­cją poszedł peł­nić wolę Bożą wbrew wszel­kim prze­ciw­no­ściom. Świę­te­go Sta­ni­sła­wa Kost­kę pra­gnie­my zapro­sić dzi­siaj, aby
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.01.2018

Sty­czeń 13th, 2018 Admin Dzi­siaj obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Orę­dzie Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka wyda­ne z tej oka­zji moż­na zna­leźć na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Pamię­taj­my w modli­twie o Pola­kach na emi­gra­cji, o tych, któ­rzy przy­by­li do nasze­go kra­ju zza wschod­niej gra­ni­cy i o wszyst­kich migran­tach i uchodź­cach na całym świe­cie, szcze­gól­nie o ofia­rach kon­flik­tów zbroj­nych. Jak w każ­dą II nie­dzie­lę mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy.
+ Czy­taj wię­cej

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Sty­czeń 13th, 2018 Admin Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry! „Przy­by­sza, osia­dłe­go wśród was, będzie­cie uwa­żać za tubyl­ca. Będziesz go miło­wał jak sie­bie same­go, bo i wy byli­ście przy­by­sza­mi w zie­mi egip­skiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,34). W pierw­szych latach moje­go pon­ty­fi­ka­tu wie­lo­krot­nie wyra­ża­łem szcze­gól­ny nie­po­kój z powo­du smut­nej sytu­acji wie­lu imi­gran­tów i uchodź­ców ucie­ka­ją­cych od woj­ny, prze­śla­do­wań, klęsk żywio­ło­wych i ubó­stwa. Jest to nie­wąt­pli­wie „znak
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2018

Sty­czeń 6th, 2018 Admin Dzi­siaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go – Trzech Kró­li. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kre­dy i kadzi­dła. Dzię­ku­je­my Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go za przy­go­to­wa­nie kre­dy i kadzi­dła. Taca tra­dy­cyj­nie prze­zna­czo­na jest na misje. Po Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o 11:15 wyru­szy wokół nasze­go kościo­ła Orszak Trzech Kró­li, a po nim śpie­wa­nie kolęd przy­go­to­wa­ne przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą Towa­rzy­stwa Edu­ka­cyj­ne­go Wizja. Przy­po­mi­na­my, że
+ Czy­taj wię­cej

Podsumowanie roku duszpasterskiego 2017

Sty­czeń 1st, 2018 Admin Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Sio­stry! Na pro­gu Nowe­go Roku 2018 sta­je­my przed Bogiem z ser­cem wdzięcz­nym za wszyst­kie dary, któ­ry­mi nas obda­rzył, za Jego obec­ność pośród nas. Cho­ciaż minio­ny rok był dla wie­lu z nas obfi­ty w poważ­ne i trud­ne doświad­cze­nia, to prze­cież umac­nia­ją nas sło­wa św. Paw­ła z 12 roz­dzia­łu 2 Listu do Koryn­tian «Wystar­czy ci mojej łaski. Moc bowiem w sła­bo­ści
+ Czy­taj wię­cej

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY — 31.12.2018

Gru­dzień 30th, 2017 Admin Dzi­siaj ostat­nia nie­dzie­la roku kalen­da­rzo­we­go — Uro­czy­stość Świę­tej Rodzi­ny. Msza św. na zakoń­cze­nie roku o g. 18 z udzia­łem par, któ­re w tym roku obcho­dzi­ły jubi­le­usze mał­żeń­stwa. O g. 17:00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Nabo­żeń­stwo Dzięk­czyn­ne z pod­su­mo­wa­niem roku dusz­pa­ster­skie­go. Przy­po­mi­na­my, że od nowe­go roku zmie­nią się godzi­ny mszy świę­tych nie­dziel­nych po połu­dniu. Prze­su­nie­my nie­dziel­ne msze świę­te wie­czor­ne o godzi­nę, tzn. na 17:00 i 19:00
+ Czy­taj wię­cej

List na Boże Narodzenie 2017

Gru­dzień 27th, 2017 Admin Wśród noc­nej ciszy, w ciem­no­ści, z dale­ka od świa­teł mia­sta, przy­cho­dzi na świat nasz Zba­wi­ciel. Św. Jan napi­sał o Nim w pro­lo­gu Ewan­ge­lii: „świa­tłość w ciem­no­ści świe­ci i ciem­ność jej nie ogar­nę­ła”( J 1, 5). W ten sam spo­sób słyn­ny malarz EL Gre­co w swo­im obra­zie przed­sta­wia­ją­cym Boże Naro­dze­nie uka­zu­je rodzą­ce­go się Jezu­sa: pośród mro­ków, jako Świa­tłość, któ­ra roz­pra­sza ciem­no­ści i rzu­ca wspa­nia­ły blask na
+ Czy­taj wię­cej

Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Gru­dzień 24th, 2017 Admin Msza św. w inten­cji rychłej beaty­fi­ka­cji Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go 28 grud­nia o g. 8:00. Ser­decz­nie zapra­sza­my   19.12.2017 r. Papież Fran­ci­szek pod­pi­sał dekret o hero­icz­no­ści cnót kard Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Od tej chwi­li Pry­ma­so­wi Tysiąc­le­cia przy­słu­gu­je ofi­cjal­nie tytuł Czci­god­ny Słu­ga Boży”.  12 grud­nia br. pod­czas sesji zwy­czaj­nej kar­dy­na­ło­wie i bisku­pi z Kon­gre­ga­cji Spraw Kano­ni­za­cyj­nych wyra­zi­li pozy­tyw­ną opi­nię o hero­icz­no­ści cnót kard Wyszyń­skie­go.
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA ADWENTU — 24.12.2017

Gru­dzień 24th, 2017 Admin Dzi­siaj ostat­nia nie­dzie­la Adwen­tu i jed­no­cze­śnie Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Msze świę­te nie­dziel­ne odpra­wia­ne są w naszym koście­le tyl­ko do połu­dnia, ostat­nia o g. 11:30. Nie będzie mszy świę­tych o g. 13:00, 16:00 i 18:00, aby­śmy mogli przy­go­to­wać się i uro­czy­ście cele­bro­wać wie­cze­rze wigi­lij­ną. O pół­no­cy Paster­ka roz­pocz­nie Uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skie­go. Przed Paster­ką o g. 23:15 zapra­sza­my na ofi­cjum czy­tań Litur­gii Godzin i wspól­ne śpie­wa­nie
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA ADWENTU — 17.12.2017

Gru­dzień 16th, 2017 Admin W ostat­nim już tygo­dniu Adwen­tu zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Rora­ty – w dni powsze­dnie o g. 6:30. Zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci z rodzi­ca­mi. Po Rora­tach dla dzie­ci przy­go­tu­je­my gorą­ce kakao i sło­dy­cze, aby mogły pójść bez­po­śred­nio do szko­ły. Dla tych, któ­rzy ze wzglę­du
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA ADWENTU — 10.12.2017

Gru­dzień 10th, 2017 Admin Dzi­siej­sza II nie­dzie­la mie­sią­ca jest jed­no­cze­śnie uro­czy­sto­ścią odpu­sto­wą M.B. Lore­tań­skiej – patron­ki naszej świą­ty­ni. Jej orę­dow­nic­twu zawie­rza­my wszyst­kie nasze rodzi­ny i całą para­fię. Po Mszy św. o g. 11:30 uro­czy­sta Lita­nia do Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej. Wie­czo­rem po Mszy św. o g. 18:00 Chór Rodzin­ny Soli Deo zaśpie­wa Aka­tyst – ku czci Mat­ki Bożej. Roz­po­czy­na­my dzi­siaj Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we,
+ Czy­taj wię­cej

I NIEDZIELA ADWENTU — 03.12.2017

Gru­dzień 2nd, 2017 Admin Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca roz­po­czy­na Adwent – jest to czas czu­wa­nia — rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30.
+ Czy­taj wię­cej

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA — 26.11.2017

Listo­pad 25th, 2017 Admin Dzi­siej­szej nie­dzie­li, w Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta, pod­czas Mszy św. o g. 11:15, ks. Pro­boszcz przy­jął uro­czy­ście do służ­by litur­gicz­nej w naszej para­fii 8 nowych mini­stran­tów. Dzię­ku­je­my Bogu za to, że wzbu­dza w ser­cach naszych mło­dych Para­fian pra­gnie­nie służ­by przy ołta­rzu, a chłop­ców pole­ca­my modli­twie całej Para­fii. Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza dziś po Mszy św. o g. 11:30 na spo­tka­nie do sali pod
+ Czy­taj wię­cej

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.11.2017

Listo­pad 18th, 2017 Admin Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest z woli Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka usta­no­wio­na jako I Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Z tej oka­zji zapra­sza­my do włą­cze­nia się w dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną pro­wa­dzo­ną przez Para­fial­ny Oddział Cari­tas. Nasza para­fia spra­wu­je też opie­kę dusz­pa­ster­ską nad Domem dla Bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17, któ­ry jest pro­wa­dzo­ny przez Kato­lic­ką Wspól­no­tę Chleb Życia. Dzi­siaj szcze­gól­nie soli­da­ry­zu­jąc się z ubo­gi­mi może­my wes­przeć
+ Czy­taj wię­cej