Aktualności

III NIEDZIELA ADWENTU — 16.12.2018

Gru­dzień 15th, 2018 Admin Pod­czas całe­go Adwen­tu zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, spra­wu­je­my w dni powsze­dnie o g. 6:30. Zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci z rodzi­ca­mi. Po Rora­tach dla dzie­ci przy­go­tu­je­my gorą­ce kakao i sło­dy­cze, aby mogły pójść bez­po­śred­nio do
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA ADWENTU — 09.12.2018

Gru­dzień 13th, 2018 Admin Dzi­siaj roz­po­czę­li­śmy Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re potrwa­ją do wtor­ku 11 grud­nia, pro­wa­dzi je ks. Moisés Marín Pérez — Obroń­ca Węzła Mał­żeń­skie­go w Sądzie Metro­po­li­tal­nym War­szaw­skim – ser­decz­nie wita­my Ks. Reko­lek­cjo­ni­stę, pro­si­my o modli­twę w Jego inten­cji i w inten­cji tych reko­lek­cji, aby pro­wa­dzi­ły nas do nawró­ce­nia ku Chry­stu­so­wi. Nauki reko­lek­cyj­ne i moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas wszyst­kich mszy nie­dziel­nych. W ponie­dzia­łek i wto­rek msze
+ Czy­taj wię­cej

I NIEDZIELA ADWENTU — 02.12.2018

Gru­dzień 1st, 2018 Admin Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca roz­po­czy­na Adwent – jest to czas czu­wa­nia — rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30.
+ Czy­taj wię­cej

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.11.2018

Listo­pad 25th, 2018 Admin Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta Dzi­siaj Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go. Na zakoń­cze­nie mszy św. o g. 11:30 odmó­wie­nie aktu przy­ję­cia Jezu­sa Chry­stu­sa za Kró­la i Pana. Dzi­siaj odby­wa się rów­nież pro­mo­cja lek­tor­ska czte­rech naszych mini­stran­tów: Szy­mo­na, Jaku­ba, Kon­ra­da i Micha­ła, któ­rzy w koście­le semi­na­ryj­nym przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu pod­czas mszy św. o g. 16:00 zosta­ną uro­czy­ście
+ Czy­taj wię­cej

Biedak zawołał, a Pan go usłyszał – orędzie na II Światowy Dzień Ubogich

Listo­pad 18th, 2018 Admin „Nikt nie może czuć się wyłą­czo­ny z miło­ści Ojca, szcze­gól­nie w świe­cie, któ­ry bogac­two czy­ni pierw­szym celem i zamy­ka oso­by na innych” – czy­ta­my w orę­dziu Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka na II Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Będzie­my obcho­dzić go w Koście­le 18 listo­pa­da pod hasłem „Bie­dak zawo­łał, a Pan go usły­szał” (Ps 34,7). Wpro­wa­dzo­ny przez papie­ża Fran­cisz­ka dzień zachę­ca do modli­twy oraz dzia­łań
+ Czy­taj wię­cej

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.11.2018

Listo­pad 18th, 2018 Admin Dzi­siaj obcho­dzi­my II Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek wysto­so­wał na ten dzień Orę­dzie, któ­re jest dostęp­ne na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Przy tej oka­zji zachę­ca­my do włą­cze­nia się w pra­cę Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas, któ­ry pro­wa­dzi dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną na tere­nie Para­fii. Potrze­by są duże, a zespół mały. Jak co roku będzie­my wspo­ma­gać dzie­ła Cari­tas kupu­jąc świe­ce na stół
+ Czy­taj wię­cej

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.11.2018

Listo­pad 11th, 2018 Admin List Papie­ża Fran­cisz­ka do Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski na Świę­to Nie­pod­le­gło­ści: „Sto lat temu, w dniu 11 listo­pa­da, Pol­ska odzy­ska­ła nie­pod­le­głość. Wraz z zakoń­cze­niem I woj­ny świa­to­wej zamknął się okres domi­na­cji rosyj­skiej, pru­skiej i austriac­kiej nad naro­dem, któ­ry przed roz­bio­ra­mi współ­two­rzył histo­rię chrze­ści­jań­skiej Euro­py, wno­sząc całe bogac­two wła­snej, szla­chet­nej kul­tu­ry i ducho­wo­ści. Odzy­ska­nie suwe­ren­no­ści było oku­pio­ne poświę­ce­niem wie­lu synów Pol­ski, któ­rzy
+ Czy­taj wię­cej

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.11.2018

Listo­pad 3rd, 2018 Admin Zapro­sze­nie, któ­re kie­ru­je do nas J.E. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz: Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie! Zapra­szam Was w nie­dzie­lę, 11 listo­pa­da, do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej na uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. O g. 9.00, w obec­no­ści naj­wyż­szych władz pań­stwo­wych, zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta, pod­czas któ­rej będzie­my dzię­ko­wać Opatrz­no­ści Bożej za wol­ną i nie­pod­le­głą Ojczy­znę oraz zawie­rzać Bogu losy Pol­ski i całe­go naro­du. O g.
+ Czy­taj wię­cej

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.10.2018

Paź­dzier­nik 27th, 2018 Admin Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30. W tym tygo­dniu w czwar­tek 1 listo­pa­da Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych — msze świę­te będzie­my odpra­wia­li w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: w koście­le o g. 7:00, 8:30, 10:00 i 19:00, o g. 12:00 Msza świę­ta na cmen­ta­rzu para­fial­nym w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian wraz z pro­ce­sją. Nie będzie mszy świę­tych o g. 11:30, 13:00 i 17:00 oraz mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g.
+ Czy­taj wię­cej

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.10.2018

Paź­dzier­nik 20th, 2018 Admin Któż z nas nie prze­ży­wa wąt­pli­wo­ści w wie­rze, zna­ków zapy­ta­nia, czy wręcz kry­zy­su wia­ry? – tym­cza­sem „to wła­śnie zwy­cię­ży­ło świat: nasza wia­ra” – pod tym hasłem ks. Gia­co­mo Calo­re zapra­sza na nowy cykl spo­tkań dla doro­słych i mło­dzie­ży, któ­ry roz­pocz­nie się w naj­bliż­szy pią­tek 26 paź­dzier­ni­ka o g. 19:30 w bocz­nej kapli­cy. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w naj­bliż­szy wto­rek –
+ Czy­taj wię­cej

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.10.2018

Paź­dzier­nik 13th, 2018 Admin Dzi­siaj XVIII Dzień Papie­ski pod hasłem „Pro­mie­nio­wa­nie ojco­stwa”. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze zabie­ra­ją ofia­ry do puszek na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”. We wto­rek 16 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da 40. rocz­ni­ca wybo­ru papie­ża św. Jana Paw­ła II. Z racji II nie­dzie­li mie­sią­ca – dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Pro­wa­dzo­ne są kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­no
+ Czy­taj wię­cej

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.10.2018

Paź­dzier­nik 6th, 2018 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca – Świę­to Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Różań­co­wej. O g.16:30 spo­tka­nie Brac­twa Różań­co­we­go w sali nad zakry­stią. Przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we odpra­wia­ne są w dni powsze­dnie i nie­dzie­le o g. 18:00. Z tej racji nie ma innych nabo­żeństw. Róża­niec dla dzie­ci od ponie­dział­ku do piąt­ku o g 17:15 przy kaplicz­ce M.B. Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w dol­nym koście­le. Przed kościo­łem
+ Czy­taj wię­cej

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.09.2018

Wrze­sień 29th, 2018 Admin Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30. Rów­nież dzi­siaj spo­tka­nie dla rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św. po mszy św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we o g. 18:00. Z tej racji nie będzie innych nabo­żeństw. Róża­niec dla dzie­ci o g 17:15 przy kaplicz­ce M.B. Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w dol­nym koście­le.
+ Czy­taj wię­cej

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.09.2018

Wrze­sień 22nd, 2018 Admin Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii ks. Mar­ka Bole­wic­kie­go, któ­ry od wie­lu lat prze­by­wa na misji na Ukra­inie. Ks. Marek pro­si o modli­twę i wspar­cie mate­rial­ne dla swo­jej misji, będzie kwe­sto­wał przed kościo­łem po mszy świę­tej. Gru­pa św. O. Pio zapra­sza dzi­siaj na mszę św. o g. 17:00 i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne po mszy świę­tej. 100 lat temu, 20 wrze­śnia 1918 roku
+ Czy­taj wię­cej

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.09.2018

Wrze­sień 15th, 2018 Admin Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na Archi­die­ce­zjal­ne Semi­na­rium Duchow­ne w War­sza­wie. Pamię­taj­my w modli­twie o tych, któ­rzy przy­go­to­wu­ją się do kapłań­stwa. Już teraz zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny we wspo­mnie­nie Św. Fran­cisz­ka z Asy­żu 4 paź­dzier­ni­ka. Uro­czy­sta Msza Św. o godz. 18.30 po niej oko­ło 19.30 kon­cert Zespo­łu Deus Meus zor­ga­ni­zo­wa­ny przy współ­pra­cy z Dziel­ni­cą Wło­chy m. st. War­sza­wy. Przyj­mu­je­my zapi­sy kan­dy­da­tów do
+ Czy­taj wię­cej

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.09.2018

Wrze­sień 9th, 2018 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. – Taca prze­zna­czo­na jest na potrze­by remon­to­we naszej para­fii. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Jeste­śmy też w trak­cie wymia­ny i dobo­ru odpo­wied­nie­go oświe­tle­nia w pre­zbi­te­rium kościo­ła, trwa­ją kon­sul­ta­cje archi­­te­k­to­­ni­cz­no-budo­w­la­­ne zwią­za­ne z wybo­rem kon­cep­cji remon­tu ele­wa­cji fron­to­wej kościo­ła. W ubie­głą nie­dzie­lę infor­mo­wa­li­śmy, że wyko­na­na zosta­ła też czę­ścio­wa napra­wa orga­nów kościel­nych. Wszyst­kim skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za modli­twę w inten­cji pro­wa­dzo­nych
+ Czy­taj wię­cej

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.09.2018

Wrze­sień 1st, 2018 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. – Przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej para­fii. Spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca o g. 16:30. Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne o g. 18:00. Od wrze­śnia przy­wra­ca­my cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. msze świę­te poran­ne w dni powsze­dnie o g. 6:30 i 8:00 oraz mszę św. nie­dziel­ną z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. W ubie­głym tygo­dniu prze­pro­wa­dzo­na
+ Czy­taj wię­cej

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.08.2018

Sier­pień 25th, 2018 Admin Od dzi­siej­szej nie­dzie­li roz­po­czy­na pra­cę w naszej para­fii nowy wika­riusz – ks. Kazi­mierz Fieć­ko, któ­ry przy­cho­dzi do nas z sąsied­niej para­fii w Raszy­nie. Ser­decz­nie wita­my ks. Kazi­mie­rza i pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian, aby słu­żąc naszej wspól­no­cie para­fial­nej mógł reali­zo­wać swo­je powo­ła­nie i roz­wi­jać cha­ry­zma­ty, któ­ry­mi Bóg Go obda­rzył, a w nas odna­leźć bra­ter­ską wspól­no­tę Kościo­ła. Dzi­siaj Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej
+ Czy­taj wię­cej

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.08.2018

Sier­pień 19th, 2018 Admin Za tydzień 26 sierp­nia Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej – ostat­nia nie­dzie­la waka­cji. Od 1 wrze­śnia wzno­wi­my cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. powró­ci msza św. nie­dziel­na z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le, a w dni powsze­dnie msze świę­te poran­ne o g. 6:30 i 8:00. Legion Maryi orga­ni­zu­je 8 wrze­śnia dorocz­ną piel­grzym­kę na Jasną Górę. Infor­ma­cje nt. pro­gra­mu wyjaz­du i zapi­sy w skle­pi­ku
+ Czy­taj wię­cej

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.08.2018

Sier­pień 11th, 2018 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Ofia­ry skła­da­ne na tace prze­zna­czo­ne są na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim Ofia­ro­daw­com, któ­rzy wspie­ra­ją nas swo­ją modli­twą i ofia­ra­mi mate­rial­ny­mi. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. W ostat­nim tygo­dniu wymie­nio­na zosta­ła część dachu, któ­ra była powo­dem zale­wa­nia pod­da­sza. Remont dachu ple­ba­nii nie był prze­wi­dzia­ny, wyda­wa­ło się, że dach jest sto­sun­ko­wo nowy i w dobrym
+ Czy­taj wię­cej