Aktualności

Muzyczny Projekt ŚLADEM UBOGIEGO

Wrze­sień 18th, 2017 Admin Autor­ski, muzycz­ny pro­jekt inspi­ro­wa­ny ducho­wo­ścią św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, opar­ty na pismach Bie­da­czy­ny a tak­że Jego hagio­gra­fiach. Muzy­ka pozwa­la­ją­ca wejść w kli­mat modli­twy i reflek­sji, okre­śla­na w mediach jako “muzy­ka ciszy”. Celem wyko­naw­ców two­rzą­cych pro­jekt jest przy­bli­że­nie słu­cha­czom oso­by św. Fran­cisz­ka i głę­bi Jego ducho­wo­ści. Cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą utwo­rów jest ich asce­tycz­na for­ma czer­pią­ca swą inspi­ra­cję z pro­ste­go i ubo­gie­go życia Ojca Sera­fic­kie­go. Autor­ka
+ Czy­taj wię­cej

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.09.2017

Wrze­sień 16th, 2017 Admin Dzi­siaj, we wspo­mnie­nie św. Rober­ta Bel­lar­mi­na, imie­ni­ny obcho­dzi ks. Rober­to Rinal­do, wika­riusz naszej Para­fii. Skła­da­my Mu ser­decz­ne życze­nia, aby choć z dala od swo­jej Ojczy­zny mógł w naszej Para­fii doświad­czyć wie­le życz­li­wo­ści i rado­ści w swo­jej pra­cy dusz­pa­ster­skiej oraz sta­łej bli­sko­ści i opie­ki Chry­stu­sa, któ­ry Go powo­łał do misji ewan­ge­li­za­cyj­nej. Pro­si­my wszyst­kich o modli­twę w inten­cji Sole­ni­zan­ta. Zgod­nie z zapo­wie­dzią, przed kościo­łem odby­wa
+ Czy­taj wię­cej

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.09.2017

Wrze­sień 9th, 2017 Admin Przed kościo­łem zbie­ra­ne są pie­nią­dze do puszek na Wyż­sze Metro­po­li­tal­ne Semi­na­rium Duchow­ne w War­sza­wie. Wszyst­kim ofia­ro­daw­com bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Pro­wa­dzi­my remont gene­ral­ny budyn­ku ple­ba­nii. Nie­ste­ty w ostat­ni wto­rek na tere­nie pose­sji para­fial­nej nastą­pi­ła duża awa­ria sys­te­mu wodo­cią­go­we­go. Odcię­cie wody spa­ra­li­żo­wa­ło pra­cę Para­fii. Koniecz­ne było cza­so­we popro­wa­dze­nie pro­wi­zo­rycz­nej insta­la­cji napo­wierzch­nio­wej,
+ Czy­taj wię­cej

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.09.2017

Wrze­sień 2nd, 2017 Admin Para­fial­ny Oddział Cari­tas zbie­ra dziś przed kościo­łem ofia­ry na pomo­ce szkol­ne dla dzie­ci. Do tej pory zaku­pi­li­śmy już i roz­da­li­śmy potrze­bu­ją­cym przy­bo­ry szkol­ne, ple­ca­ki i ubra­nia do szko­ły na kwo­tę ponad 2500 zł. Wszyst­kim ofia­ro­daw­com ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Apo­sto­lat Maryj­ny świę­tu­je dzi­siaj 20-lecie ist­nie­nia w naszej para­fii. Mszy świę­tej o g. 11:30 prze­wod­ni­czy ks. Jerzy Basaj – Dyrek­tor Sto­wa­rzy­sze­nia Cudow­ne­go
+ Czy­taj wię­cej

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.08.2017

Sier­pień 26th, 2017 Admin Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest ostat­nią, kie­dy msze świę­te spra­wu­je­my według porząd­ku waka­cyj­ne­go. Od piąt­ku — 1 wrze­śnia — wra­ca­my do zwy­kłe­go porząd­ku mszy świę­tych, tzn. wzna­wia­my w dni powsze­dnie msze św. poran­ne o g. 6:30 i 8:00, a w nie­dzie­le przy­wra­ca­my msze św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le z udzia­łem dzie­ci oraz o g. 16:00.
+ Czy­taj wię­cej

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.08.2017

Sier­pień 19th, 2017 Admin Komu­ni­kat Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski: “Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry 8 wrze­śnia 2017 r. przy­pa­da 300. rocz­ni­ca koro­na­cji Cudow­ne­go Obra­zu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. Nało­że­nie papie­skich koron na wize­ru­nek Bogu­ro­dzi­cy dopeł­ni­ło nie­ja­ko ślu­bów zło­żo­nych przez kró­la Jana Kazi­mie­rza, któ­ry po obro­nie Jasnej Góry przed Szwe­da­mi, 1 kwiet­nia 1656 r. obrał Naj­święt­szą Dzie­wi­cę Kró­lo­wą i Patron­ką Kró­le­stwa Pol­skie­go. Uro­czy­stość koro­na­cyj­na w 1717 r. zjed­no­czy­ła
+ Czy­taj wię­cej

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.08.2017

Sier­pień 12th, 2017 Admin 1. Zgod­nie z zapo­wie­dzią dzi­siaj w II nie­dzie­lę mie­sią­ca taca zbie­ra­na pod­czas mszy świę­tych prze­zna­czo­na będzie na fun­dusz remon­to­wy. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim za wspie­ra­nie tych prac modli­twą i ofia­ra­mi mate­rial­ny­mi. Ofia­ry na fun­dusz remon­to­wy moż­na rów­nież skła­dać do pusz­ki z napi­sem „ofia­ra na kościół” lub bez­po­śred­nio na kon­to para­fial­ne, któ­re­go numer znaj­dzie­my na stro­nie inter­ne­to­wej
+ Czy­taj wię­cej

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.08.2017

Sier­pień 6th, 2017 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas zbie­ra­ją pie­nią­dze na bied­nych naszej para­fii. Za tydzień ofia­ry z tacy prze­zna­czo­ne będą na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją pra­ce remon­to­we mate­rial­nie i ducho­wo. Wie­czo­rem z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne o g. 19:00. Jutro o 18:00 wypo­min­ki, msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Legion Maryi
+ Czy­taj wię­cej

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.07.2017

Lipiec 29th, 2017 Admin Z oka­zji wspo­mnie­nia św. Krzysz­to­fa (w nie­dzie­lę) dzi­siaj będzie­my poświę­cać pojaz­dy po mszy św. o godz. 11:30 i po 18:00. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­ry­ch do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy od 7:30 do 12:00. Moż­li­wo­ść spo­wie­dzi pod­czas mszy świę­ty­ch oraz wie­czo­rem od g. 17 do 19. Skle­pik para­fial­ny jest już
+ Czy­taj wię­cej

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.07.2017

Lipiec 22nd, 2017 Admin W dniu dzi­siej­szym gości­my w naszej para­fii ks. Mar­ka Bole­wic­kie­go, ojca duchow­ne­go Misyj­ne­go Semi­na­rium „Redemp­to­ris Mater” w Kijo­wie. Pra­gnie­my wes­przeć go modli­tew­nie i finan­so­wo. W związ­ku z tym ks. Marek po każ­dej mszy będzie zbie­rał na potrze­by misji przed Kościo­łem. Gru­pa Modli­tew­na św. o. Pio zapra­sza na róża­niec o godz. 17:30, któ­ry będzie odma­wia­ny w kapli­cy patro­nów para­fii i na mszę św. o g.
+ Czy­taj wię­cej

XV NIEDZIELA ZWYKLA — 16.07.2017

Lipiec 14th, 2017 Admin Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za hoj­ność oka­za­ną z oka­zji tacy inwe­sty­cyj­nej, któ­rą zbie­ra­my w każ­dą II nie­dzie­lę mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Niech Bóg wyna­gro­dzi wam sto­krot­nie. Gru­pa Modli­twy św. o. Pio zapra­sza na róża­niec w nie­dzie­lę 23 lip­ca o godz. 17:30, któ­ry będzie odma­wia­ny w kapli­cy Patro­nów para­fii i na mszę św. o g. 18:00. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na
+ Czy­taj wię­cej

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.07.2017

Lipiec 7th, 2017 Admin Przy­po­mi­na­my że z racji roz­po­czę­cia waka­cji od 1 lip­ca zmie­niły się godzi­ny Mszy świę­tych: w dni powsze­dnie rano nie ma Mszy św. o g. 6:30 i 8:00, ale jest jed­na Msza św. o g. 7:00 i spo­wiedź o godz. 6:45 czy­li 15 minut przed roz­po­czę­ciem, nato­miast wie­czo­rem porzą­dek Mszy św. pozo­sta­je bez zmian, czy­li o g. 17:30 i 18:30. W nie­dzie­le i uro­czy­sto­ści Msze św. o g. 7:00,
+ Czy­taj wię­cej

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 2.07.2017

Lipiec 1st, 2017 Admin 1. Z racji roz­po­czę­cia waka­cji od 1 lip­ca zmie­niły się godzi­ny mszy świę­tych: w dni powsze­dnie rano nie ma mszy św. o g. 6:30 i 8:00, ale jest jed­na msza św. o g. 7:00 i spo­wiedź o godz. 6:45 czy­li 15 minut przed roz­po­czę­ciem Mszy, nato­miast wie­czo­rem porzą­dek mszy św. pozo­sta­je bez zmian, czy­li o g. 17:30 i 18:30. W nie­dzie­le i uro­czy­sto­ści msze św. o g. 7:00,
+ Czy­taj wię­cej

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.06.2017

Czer­wiec 24th, 2017 Admin Są jesz­cze wol­ne miej­sca na jed­no­dnio­wą piel­grzym­kę 1 lip­ca do Sank­tu­ariów Boże­go Miło­sier­dzia i Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku para­fial­nym. We wto­rek o g. 19:30 ostat­nia kate­che­za ks. Rober­to Rinal­do w ramach kur­su: 10 Słów Abyś Żył. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Roz­po­czę­ły się waka­cje. W naj­bliż­szą śro­dę na wyjazd waka­cyj­ny wyjeż­dża scho­la mło­dzie­żo­wa z ks. Rober­to, nato­miast 3 lip­ca zaczy­na się wyjazd
+ Czy­taj wię­cej

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.06.2017

Czer­wiec 18th, 2017 Admin W ubie­głym tygo­dniu prze­ży­li­śmy dwa bar­dzo pięk­ne wyda­rze­nia: Pik­nik rodzin­ny i Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła. Jesz­cze raz ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy poświę­ci­li swój czas, zapał i cięż­ką pra­cę, po to, aby­śmy mogli tak pięk­nie wspól­nie świę­to­wać. Niech sam Pan Jezus będzie dla Was nagro­dą za wasz trud. Zapra­sza­my na jed­no­dnio­wą piel­grzym­kę 1 lip­ca do Sank­tu­ariów Boże­go Miło­sier­dzia i Jana Paw­ła II
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ  — 11.06.2017

Czer­wiec 11th, 2017 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca, taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Trwa I etap remon­tu gene­ral­ne­go budyn­ku ple­ba­nii. Dobie­ga­ją koń­ca pra­ce zwią­za­ne z wymia­ną insta­la­cji elek­trycz­nej w koście­le: m.in. wymie­nio­ne zosta­ły roz­dziel­nie, włącz­nie z roz­dziel­nią głów­ną oraz dopro­wa­dzo­no uzie­mie­nie do roz­dziel­nic i oczysz­czo­no złą­cza odgro­mo­we. W ubie­głym tygo­dniu prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły rów­nież zabie­gi pie­lę­gna­cyj­ne drzew wokół kościo­ła, mają­ce na celu usu­nię­cie suchych
+ Czy­taj wię­cej

X ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA — UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 04.06.2017

Czer­wiec 3rd, 2017 Admin Dzi­siaj Nie­dzie­la Zesła­nia Ducha Świę­te­go, koń­czy się Okres Wiel­ka­noc­ny, jest to jed­no­cze­śnie X Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. Zgod­nie z wolą Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zbiór­ka do puszek przed kościo­łem prze­zna­czo­na jest na budo­wę Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie. Ser­decz­nie zachę­ca­my do wspar­cia tego wotum naro­do­we­go. Przy wyj­ściu z kościo­ła na fila­rach znaj­du­ją się ulot­ki infor­ma­cyj­ne. Dzi­siaj przy­pa­da rów­nież 29. rocz­ni­ca kon­se­kra­cji
+ Czy­taj wię­cej

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO — 28.06.2017

Maj 27th, 2017 Admin Dzi­siaj przy­pa­da 36. rocz­ni­ca śmier­ci Słu­gi Boże­go Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Wraz z całym Kościo­łem pol­skim modli­my się o rychłą beaty­fi­ka­cję paste­rza naszej archi­die­ce­zji. Za tydzień Nie­dzie­la Zesła­nia Ducha Świę­te­go, jest to jed­no­cze­śnie X Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. Spe­cjal­ne zapro­sze­nie skie­ro­wał do nas Kard. Kazi­mierz Nycz: W naj­bliż­szą nie­dzie­lę spo­tka­my się w Wila­no­wie, w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej, na dzie­sią­tym Świę­cie Dzięk­czy­nie­nia. Naucze­ni przez św.
+ Czy­taj wię­cej

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 21.05.2017

Maj 20th, 2017 Admin Dzi­siaj na Mszy św. o g. 10:00 odby­wa się w naszym koście­le uro­czy­stość I Komu­nii. Pole­ca­my dzie­ci i ich rodzi­ny modli­twie wszyst­kich Para­fian. Przez cały tzw. „bia­ły tydzień” dzie­ci będą uczest­ni­czyć w Mszach św. o g. 18:30. W sobo­tę dzie­ci uda­dzą się z piel­grzym­ką do Liche­nia. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re odpra­wia­ne są w dni powsze­dnie o g. 18:00 a w nie­dzie­le o g. 17:00. W tym tygo­dniu
+ Czy­taj wię­cej

List Episkopatu Polski na 100 rocznicę objawień fatimskich

Maj 13th, 2017 Admin W dzi­siej­szej Ewan­ge­lii Jezus zwra­ca uwa­gę na jed­ną z istot­nych cech zbaw­czej miło­ści, mia­no­wi­cie na jej zwią­zek z Boży­mi przy­ka­za­nia­mi. „Jeże­li Mnie miłu­je­cie, będzie­cie zacho­wy­wać moje przy­ka­za­nia. (…) Kto ma przy­ka­za­nia moje i zacho­wu­je je, ten Mnie miłu­je” (J, 14,15.21). Miłość uwi­dacz­nia się przez zacho­wy­wa­nie przy­ka­zań i gwa­ran­tu­je praw­dzi­we zjed­no­cze­nie z Bogiem w Zmar­twych­wsta­łym Chry­stu­sie. Nara­sta­ją­cy obec­nie defi­cyt miło­ści, z rów­no­cze­snym lek­ce­wa­że­niem
+ Czy­taj wię­cej