Aktualności

I NIEDZIELA ADWENTU — 29.11.2020

28 listo­pa­da, 2020 Admin Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Adwent – czas czu­wa­nia i rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła, w tym roku Lau­de­sy w dol­nym koście­le ze wzglę­du na więk­szą prze­strzeń. Od jutra zapra­sza­my też na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać…

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA — 22.11.2020

21 listo­pa­da, 2020 Admin Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta jest ostat­nią nie­dzie­lą roku litur­gicz­ne­go. Po mszy św. o g. 11:30 Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i akt poświę­ce­nia, za jego publicz­ne odmó­wie­nie moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny. Za tydzień I nie­dzie­la Adwen­tu, zbie­ra­ne będą ofia­ry na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy…

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 08.11.2020

7 listo­pa­da, 2020 Admin Obcho­dzi­my dzi­siaj XII Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym pod hasłem Repu­bli­ka Środ­ko­wo­afry­kań­ska. Przed kościo­łem moż­na zło­żyć ofia­rę na ten cel. Ofia­ry zosta­ną prze­ka­za­ne Sto­wa­rzy­sze­niu Pomoc Kościo­ło­wi w Potrze­bie. Dzi­siaj jest II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją naszą para­fię modli­twą i ofia­ra­mi mate­rial­ny­mi. Ma to szcze­gól­ne zna­cze­nie…

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH — 01.11.2020

1 listo­pa­da, 2020 Admin W związ­ku z decy­zją Rzą­du cmen­tarz para­fial­ny od 31 paź­dzier­ni­ka do 2 listo­pa­da pozo­sta­je zamknię­ty. Aby zapo­biec gro­ma­dze­niu się wier­nych na cmen­ta­rzach bisku­pi zachę­ca­ją do roz­ło­że­nia nawie­dze­nia gro­bów bli­skich na cały listo­pad. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych msze świę­te w koście­le według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Nie będzie mszy świę­tej w dol­nym koście­le z udzia­łem dzie­ci. Msza św.…

Apel Rady Stałej Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego

29 paź­dzier­ni­ka, 2020 Admin   APEL RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO 1. Dzi­siaj, kie­dy przez nasz kraj prze­ta­cza się fala ulicz­nych pro­te­stów, Papież Fran­ci­szek w cza­sie audien­cji ogól­nej skie­ro­wał waż­ne i zna­czą­ce sło­wa do Pola­ków. Przy­po­mniał w nich św. Jana Paw­ła II, któ­ry „zawsze wzy­wał do szcze­gól­nej miło­ści wobec sła­bych i bez­bron­nych,…

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.10.2020

24 paź­dzier­ni­ka, 2020 Admin Dzi­siaj przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją fun­du­sze na cha­ry­ta­tyw­ną dzia­łal­ność naszej para­fii, a szcze­gól­nie na pacz­ki świą­tecz­ne dla potrze­bu­ją­cych rodzin. Przy­po­mi­na­my, że w związ­ku z sytu­acją epi­de­micz­ną Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił dys­pen­sy od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej w nie­dzie­le i świę­ta naka­za­ne na tere­nie Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej. Sko­rzy­sta­nie z dys­pen­sy ozna­cza, iż nie­obec­ność…

Odpusty za zmarłych. Nowy dekret Penitencjarii Apostolskiej

24 paź­dzier­ni­ka, 2020 Admin DEKRET W bie­żą­cym roku, w aktu­al­nych oko­licz­no­ściach spo­wo­do­wa­nych pan­de­mią COVID-19, odpu­sty zupeł­ne dla wier­nych zmar­łych będzie moż­na uzy­skać przez cały listo­pad, przy zmie­nio­nych warun­kach i dosto­so­wa­nych do sytu­acji dzie­łach poboż­nych, aby zapew­nić bez­pie­czeń­stwo wier­nych.   Do niniej­szej Peni­ten­cja­rii Apo­stol­skiej dotar­ło wie­le próśb Świę­tych Paste­rzy, aby w tym roku, z powo­du epi­de­mii COVID-19, zmie­nio­no poboż­ne dzie­ła…

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.10.2020

17 paź­dzier­ni­ka, 2020 Admin Dzi­siaj Nie­dzie­la Misyj­na. Misją Kościo­ła jest ewan­ge­li­za­cja i dawa­nie świa­dec­twa wobec świa­ta. W naszej para­fii regu­lar­nie gości­my róż­nych misjo­na­rzy, któ­rych wspo­ma­ga­my ducho­wo i mate­rial­nie. Dzi­siej­sza taca w całym Koście­le prze­zna­czo­na jest na misje. W związ­ku z sytu­acją epi­de­micz­ną Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił dys­pen­sy od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej w nie­dzie­le i świę­ta naka­za­ne na…

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.10.2020

10 paź­dzier­ni­ka, 2020 Admin Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się aktyw­nie w przy­go­to­wa­nie i świę­to­wa­nie odpu­stu para­fial­ne­go. Miło nam poin­for­mo­wać, że zebra­li­śmy ponad 10 litrów krwi od hono­ro­wych krwio­daw­ców. To bar­dzo dobry wynik. Przy­po­mi­na­my, że moż­na zapi­sy­wać się do nowe­go chó­ru para­fial­ne­go, oso­by zain­te­re­so­wa­ne mogą zosta­wić swój adres mailo­wy w zakry­stii. Dzi­siaj XX Dzień Papie­ski. Przed kościo­łem zbie­ra­my ofia­ry…

UROCZYSTOŚĆ ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU — 04.10.2020

3 paź­dzier­ni­ka, 2020 Admin Dzi­siaj w naszej para­fii Uro­czy­stość św. Fran­cisz­ka z Asy­żu — odpust para­fial­ny. Spe­cjal­nym gościem jest ks. Car­los Cezar Dama­glio, Rek­tor Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Belem w Bra­zy­lii, któ­re­go reko­lek­cje w Wiel­kim Poście zosta­ły odwo­ła­ne z powo­du pan­de­mii. Po mszy św. będzie moż­na przed kościo­łem chwi­lę poroz­ma­wiać z ks. Car­lo­sem i wes­przeć mate­rial­nie dzie­ło misyj­ne…

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.09.2020

26 wrze­śnia, 2020 Admin Dzi­siaj przy­pa­da Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Z ini­cja­ty­wy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry na pomoc dla uchodź­ców poszko­do­wa­nych w poża­rze na wyspie Les­bos w Gre­cji. Bisku­pi Pol­scy w ape­lu o wspar­cie napi­sa­li: „Wia­do­mo­ści i obra­zy poża­ru obo­zu i koczo­wi­ska i dra­ma­tycz­ny los kil­ku­na­stu tysię­cy uchodź­ców na wyspie Les­bos wywo­łu­ją prze­ra­że­nie i…

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA 106. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY

26 wrze­śnia, 2020 Admin Jak Jezus Chry­stus, zmu­sze­ni do uciecz­ki. Przy­jąć, chro­nić, pro­mo­wać i inte­gro­wać prze­sie­dleń­ców wewnętrz­nych   Na począt­ku tego roku, w moim prze­mó­wie­niu do człon­ków Kor­pu­su Dyplo­ma­tycz­ne­go akre­dy­to­wa­ne­go przy Sto­li­cy Apo­stol­skiej, do wyzwań współ­cze­sne­go świa­ta zali­czy­łem dra­mat prze­sie­dleń­ców wewnętrz­nych: „Kon­flik­ty i kry­zy­sy huma­ni­tar­ne, zaostrza­ne przez zawi­ro­wa­nia kli­ma­tycz­ne, powięk­sza­ją licz­bę prze­sie­dleń­ców i oddzia­łu­ją na oso­by, któ­re już żyją…

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.09.2020

21 wrze­śnia, 2020 Admin We wto­rek 22 wrze­śnia Uro­czy­stość Rocz­ni­cy Poświę­ce­nia Kościo­ła Para­fial­ne­go. 33 lata temu Kar­dy­nał Józef Glemp doko­nał kon­se­kra­cji naszej świą­ty­ni dedy­ku­jąc ją Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej. Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za to miej­sce, gdzie może­my spra­wo­wać litur­gię, dzię­ku­je­my za wszyst­kich, któ­rzy swo­ją pra­cą i modli­twą przy­czy­ni­li się do jej powsta­nia: za ks. Ryszar­da Bień­kow­skie­go – ówcze­sne­go pro­bosz­cza i…

“Budujmy więzi”. List pasterski z okazji X Tygodnia Wychowania w Polsce

13 wrze­śnia, 2020 Admin BUDUJMY WIĘZI! List paster­ski z oka­zji X Tygo­dnia Wycho­wa­nia w Pol­sce   Umi­ło­wa­ni w Chry­stu­sie Panu, Sio­stry i Bra­cia, Dzi­siej­sze czy­ta­nia mszal­ne wyra­ża­ją praw­dę o tym, że w oso­bi­sty roz­wój każ­de­go czło­wie­ka wpi­sa­ne są rela­cje z bliź­ni­mi. Pro­rok Eze­chiel przy­po­mi­na o naszej odpo­wie­dzial­no­ści za innych, wyra­ża­ją­cej się w tym, by nie prze­cho­dzić obo­jęt­nie wobec ich…

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.09.2020

12 wrze­śnia, 2020 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne dzi­siaj na tacę oraz do puszek i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki nim może­my utrzy­my­wać bie­żą­cą dzia­łal­ność para­fii. Jesz­cze raz Bóg zapłać za Waszą hoj­ność. W ponie­dzia­łek 14 wrze­śnia Świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. W tym roku z powo­du…

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.09.2020

5 wrze­śnia, 2020 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas. Wraz z wolon­ta­riu­sza­mi Cari­tas zapra­sza­my też w naj­bliż­szą sobo­tę kolej­ny raz na akcję „otwar­ta sza­fa” – Zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by wypo­sa­żyć się w ubra­nia nie wyda­jąc nawet zło­tów­ki. Moż­na będzie wybie­rać samo­dziel­nie spo­śród rze­czy uży­wa­nych wyło­żo­nych na pół­kach i wie­sza­kach.…

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.08.2020

29 sierp­nia, 2020 Admin Jutro ostat­ni dzień waka­cji. Od wtor­ku 1 wrze­śnia powra­ca­my do cało­rocz­ne­go gra­fi­ku mszy świę­tych w nie­dzie­le i dni powsze­dnie. Dzie­ci zapra­sza­my w nie­dzie­le na mszę świę­tą o g. 11:15 do dol­ne­go kościo­ła. W dni powsze­dnie powró­cą msze świę­te poran­ne o g. 6:30 i 8:00. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 – 18:00…

XXI niedziela zwykła — 23.08.2020

28 sierp­nia, 2020 Admin Uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. Msze św jak w dzień powsze­dni. Wspo­mnie­nie Męczeń­stwa Św Jana Chrzci­cie­la — uro­czy­stość w naszej Archi­ka­te­drze. Przy­po­mi­na­my, że obec­nie licz­ba wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le nie jest limi­to­wa­na, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le oraz uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem, jeśli nie moż­na zacho­wać…

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.08.2020

15 sierp­nia, 2020 Admin W odpo­wie­dzi na apel Papie­ża Fran­cisz­ka i Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, soli­da­ry­zu­jąc się z miesz­kań­ca­mi Bej­ru­tu, któ­rzy ucier­pie­li w wyni­ku tra­gicz­ne­go wybu­chu, orga­ni­zu­je­my dzi­siaj przed kościo­łem zbiór­kę na pomoc dla Liba­nu. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofia­ry. Przy­po­mi­na­my, że obec­nie licz­ba wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le nie jest limi­to­wa­na, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da…

Program obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

8 sierp­nia, 2020 Admin 13 sierp­nia  War­sza­wa o 18:00 w koście­le kon­ka­te­dral­nym Mat­ki Bożej Zwy­cię­skiej (ul. Gro­chow­ska 365) Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem kard. Kazi­mie­rza Nycza od 11:00 do 17.45 w kate­drze war­szaw­sko-pra­skiej św. Micha­ła Archa­nio­ła i św. Flo­ria­na Męczen­ni­ka tema­tycz­na gra miej­ska dla dzie­ci i mło­dzie­ży: Zostań ochot­ni­kiem 1920 roku o 18:00 Msza Świę­ta w inten­cji obroń­ców Ojczy­zny w 1920 roku; po Eucha­ry­stii Apel…