Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

J 8, 12

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
19-22 MARCA 2023
PROWADZI: KS. DR ADAM GORLEWSKI, BIBLISTA

NIEDZIELA – 19 marca
Nauki rekolekcyjne na Mszach o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00 i 19:00
Msza św. o g. 11:15 z udziałem dzieci - krótkie słowo Rekolekcjonisty skierowane
do rodziców
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – g. 18:00
Spowiedź podczas wszystkich Mszy świętych
PONIEDZIAŁEK – 20 marca
Nauki rekolekcyjne w czasie Mszy św. o g. 10:00, (11:45 młodzież), 17:30 i 19:00
Spowiedź podczas wszystkich Mszy świętych
WTOREK – 21 marca
Nauki rekolekcyjne w czasie Mszy św. o g. 10:00, (11:45 młodzież), 17:30 i 19:00
Spowiedź podczas wszystkich Mszy świętych
ŚRODA – 22 marca - WIELKOPOSTNY KOŚCIÓŁ STACYJNY WARSZAWY
Nauki rekolekcyjne w czasie Mszy św. o g. 10:00, (11:45 młodzież), 17:30 i 20:00
g. 15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
g. 16:50 - Różaniec
g. 19:00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
g. 21:00 – Apel Jasnogórski
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 8:30-10:00; 13:00-17:30

W czasie rekolekcji możliwość spowiedzi podczas każdej mszy św.

25 marca - Dzień Świętości Życia

W sobotę 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze święte według porządku powszedniego. Jest to Dzień Świętości Życia, w kościele będą wyłożone informacje, jak dokonać duchowej adopcji dziecka poczętego. W niedzielę 26 marca będzie można dokonać takiej duchowej adopcji na zakończenie każdej mszy świętej.
 

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd.) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca i inne ofiary indywidualne. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

solidarni z Ukrainą
Parafialny Odział Caritas uruchomił specjalny numer telefonu dla osób, które chciałyby pomóc uchodźcom z Ukrainy albo same chciałyby zaangażować się w taką pomoc lub też znają osoby, które potrzebują pomocy.

Telefon 533 044 270 jest dostępny 7 dni w tygodniu tylko w sprawach Parafialnego Oddziału Caritas.

Tam można też zgłaszać gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy w swoich domach.

 

Modlitwa o pokój na Ukrainie

Różaniec - codziennie w dni powszednie o g. 16:50.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 dolny kościół; 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:30 oraz we wtorki i piątki od 11:00 do 13:00

Wejście od ul. Hynka.

W dniu 11 listopada kancelaria parafialna nieczynna

kurs przedmałżeński

23.02.2023 - czwartki o godz.19.30, zakończenie 27.04.2023
oraz 
07.09.2023 - czwartki o godz. 19.30, zakończenie 09.11.2023.
Nie ma konieczności wcześniejszych zapisów.

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

„Święty Jan Paweł Wielki”. Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostat­nich dniach mamy do czy­nie­nia z bez­pre­ce­den­so­wym ata­kiem na oso­bę i wize­ru­nek Świę­te­go Jana Paw­ła II. Dzie­je się to w Ojczyź­nie Papie­ża,...

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 19.03.2023

Roz­po­czy­na­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne. Wita­my ser­decz­nie w naszej para­fii reko­lek­cjo­ni­stę — ks. dr Ada­ma Gor­lew­skie­go, bibli­stę, pro­fe­so­ra Aka­de­mii Kato­lic­kiej w War­sza­wie. Pro­si­my o modli­twę w Jego...

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

Świę­ty Jan Paweł II to jeden z naj­wy­bit­niej­szych papie­ży i naj­więk­szych Pola­ków. Jego papie­skie prze­po­wia­da­nie, apo­stol­skie wizy­ty, a tak­że wysił­ki dyplo­ma­tycz­ne przy­czy­ni­ły się...

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 12.03.2023

Z oka­zji 10 rocz­ni­cy wybo­ru papie­ża Fran­cisz­ka, w ponie­dzia­łek, 13 mar­ca, o godz. 18:00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej odbę­dzie się uro­czy­sta Msza świę­ta...

Warto odwiedzić

NASZA LOKALIZACJA

Jak trafić?