Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.

 

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd.) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca i inne ofiary indywidualne. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 (dolny kościół); 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:30 oraz we wtorki i piątki dodatkowo przed południem od 11:00 do 13:00.

Wejście od ul. Hynka.

kurs przedmałżeński

Nowy kurs przedmałżeński rozpocznie się 8 kwietnia 2024r o 19.30.

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.06.2024

Naro­do­wy Marsz dla Życia i Rodzi­ny wyru­szy dzi­siaj o g. 12:30 z Pl. Trzech Krzy­ży w War­sza­wie, a zakoń­czy się o g. 14:00 przy Bel­we­de­rze. Marsz...

X NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.06.2024

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim ofia­ro­daw­com. Dzię­ki uprzej­mo­ści fir­my E.L.Bruk Pana...

IX NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.06.2024

Dzi­siaj obcho­dzi­my Świę­to Dzięk­czy­nie­nia pod hasłem: „Dzię­ku­je­my za służ­bę czło­wie­ko­wi”. W Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie o g. 12:00 uro­czy­sta msza świę­ta pod...

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA — 30.05.2024

Dzi­siaj Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Pań­skiej – Boże Cia­ło. W Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej msza św. pod prze­wod­nic­twem kard. Kazi­mie­rza Nycza o g. 10:00...

Warto odwiedzić

NASZA LOKALIZACJA

Jak trafić?

5 września podpisana została umowa z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą: „Wymiana poszycia dachu kościoła parafialnego”.Całość prac została wyceniona na 1.228.726,16 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie w kwocie 982.980,93 zł. Umowa zakłada generalny remont całego dachu płaskiego kościoła oraz wymianę okien w kopule kościoła na styku dachu płaskiego. Jest to dla naszej Parafii ogromna szansa na zrealizowanie dużej części planowanego remontu generalnego całego kościoła, na który sami nie moglibyśmy sobie pozwolić. Przed nami stoi teraz zadanie pilnego zrealizowania remontu, rozliczenia dotacji i zgromadzenia wkładu własnego w wysokości 20 % całości kosztów remontu, czyli dokładnie 245.745, 23 zł. To bardzo dużo, a musimy to zrobić do końca tego roku. Będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie pomagające parafii w wypełnieniu zobowiązań. Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na tacę, wpłacane na konto parafialne, czy składane do skarbon w kościele.