Inwestycje

Naj­więk­szym wyzwa­niem inwe­sty­cyj­nym para­fii w mija­ją­cym roku była kon­ty­nu­acja gene­ral­ne­go remon­tu budyn­ku ple­ba­nii i przy­go­to­wa­nie remon­tu kościo­ła. Ks. Biskup Michał Jano­cha w uwa­gach po wizy­ta­cji kano­nicz­nej napi­sał: „Mia­łem oka­zję przyj­rzeć się zre­ali­zo­wa­nym już wnę­trzom /plebanii/ — zapro­jek­to­wa­ne są nowo­cze­śnie, nie­ba­nal­nie, ze sma­kiem. Po ukoń­cze­niu remon­tu ple­ba­nii ksiądz pro­boszcz sta­nie wobec zada­nia gene­ral­ne­go remon­tu zbu­do­wa­nej w latach osiem­dzie­sią­tych XX wie­ku świą­ty­ni. Pra­ce będą obej­mo­wać remont ele­wa­cji, wymia­nę insta­la­cji wod­no-kana­li­za­cyj­nej, elek­trycz­nej i grzew­czej, docie­ple­nie kopu­ły, wymia­na okien i drzwi. Wypo­sa­że­nie kościo­ła było przez dłu­gie lata cał­ko­wi­cie przy­pad­ko­we i cha­otycz­ne. Ksiądz pro­boszcz zdo­łał to wnę­trze wstęp­nie upo­rząd­ko­wać. Koniecz­ny będzie nowy pro­jekt cało­ścio­we­go wystro­ju wnę­trza, spo­rzą­dzo­ny w poro­zu­mie­niu z kurial­ną Komi­sją Archi­tek­to­nicz­no-Arty­stycz­ną. Pro­jekt musi być kom­plek­so­wy i cało­ścio­wy, a jego reali­za­cja roz­pi­sa­na na lata, w zależ­no­ści od pozy­ski­wa­nych środ­ków finansowych.”

W wyre­mon­to­wa­nych miesz­ka­niach ple­ba­nii miesz­ka­ją już wszy­scy trzej wika­riu­sze, zakoń­czo­ne zosta­ły też pra­ce w kuch­ni, jadal­ni i holu oraz w roz­mów­ni­cy. Zain­sta­lo­wa­na zosta­ła nowa kotłow­nia. Obec­nie wykań­cza­ne jest miesz­ka­nie pro­bosz­cza i pokój gościn­ny. W per­spek­ty­wie cze­ka nas dokoń­cze­nie remon­tu kla­tek scho­do­wych, pod­da­sza, remont piw­nic i odno­wie­nie ele­wa­cji. Pra­ce ze wzglę­dów finan­so­wych pro­wa­dzo­ne są w wol­niej­szym tem­pie. Z tego powo­du pod­ję­te zosta­ły rów­nież kro­ki w celu pozy­ska­nia poza para­fial­nych źró­deł finan­so­wa­nia przy­szłe­go remon­tu kościo­ła. We wrze­śniu 2019 roku zło­żo­ny został wnio­sek do Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej o dofi­nan­so­wa­nie ter­mo­mo­der­ni­za­cji nasze­go kościo­ła. Plan ter­mo­mo­der­ni­za­cji jest kom­plek­so­wy, zakła­da: wymia­nę okien i drzwi zewnętrz­nych, docie­ple­nie dachu i kopu­ły, remont ele­wa­cji, wymia­nę sys­te­mu c.o i insta­la­cję ogrze­wa­nia pod­ło­go­we­go wraz z wymia­ną posadz­ki, insta­la­cję wen­ty­la­cji, moder­ni­za­cję insta­la­cji elek­trycz­nej, insta­la­cję pane­li foto­wol­ta­icz­nych. Do wnio­sku dołą­czo­ne zosta­ły spo­rzą­dzo­ne przez para­fię audy­ty ener­ge­tycz­ne, inwen­ta­ry­za­cje i przed­mia­ry, zało­że­nia archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ne i kosz­to­ry­sy. Wyko­na­li­śmy bar­dzo dużą pra­cę kon­cep­cyj­ną, ufa­my, iż zakoń­czy się ona przy­zna­niem dota­cji, jeśli taka jest wola Boża. Wie­lo­krot­nie pro­si­li­śmy i nadal pro­si­my o modli­twę w tej inten­cji. Jeste­śmy rów­nież wdzięcz­ni za każ­de wspar­cie mate­rial­ne, gdyż pra­ce te, choć nie­wi­docz­ne dla oka Para­fian, wyma­ga­ją jed­nak dużych nakła­dów finan­so­wych. Jeste­śmy tak­że kon­tak­cie z kurial­ną Komi­sją Archi­tek­to­nicz­no-Arty­stycz­ną, o czym wspo­mniał ks. Biskup.

ks. Marek Makow­ski, proboszcz

Nr kon­ta para­fial­ne­go: 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414 (ING Bank Śląski)