Aktualności

Orędzie papieża Franciszka na 109. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2023

24 wrze­śnia, 2023 Admin ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 109. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY 2023 Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Dzi­siej­sze prze­pły­wy migra­cyj­ne są wyra­zem zło­żo­ne­go i wie­lo­aspek­to­we­go zja­wi­ska, któ­re­go zro­zu­mie­nie wyma­ga dokład­nej ana­li­zy wszyst­kich aspek­tów cha­rak­te­ry­zu­ją­cych róż­ne eta­py doświad­cze­nia migra­cyj­ne­go, od wyjaz­du po przy­jazd, w tym ewen­tu­al­ny powrót. Pra­gnąc wnieść swój wkład w ten wysi­łek odczy­ty­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści, posta­no­wi­łem…

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.09.2023

23 wrze­śnia, 2023 Admin Za tydzień 1 paź­dzier­ni­ka Nie­dzie­la św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, Patro­na naszej para­fii, połą­czo­na z pik­ni­kiem odpu­sto­wym. Chce­my w tym dniu w odpo­wie­dzi na wezwa­nie papie­ża Fran­cisz­ka o „czas dla stwo­rze­nia” odna­wiać nasze rela­cje z całym stwo­rze­niem, uczyć się wspól­ne­go świę­to­wa­nia, dzia­ła­nia i jed­no­cze­nia w modli­twie. Pik­nik roz­pocz­nie się sym­bo­licz­nym dzie­le­niem 7‑metrowym chle­bem po mszy św.…

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.09.2023

16 wrze­śnia, 2023 Admin Już dzi­siaj zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w śro­dę 4 paź­dzier­ni­ka. Msze św. o g. 6:30, 8:00, 17:30 i 19:00. O g. 15:00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 16:30 odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domo­wych przed kościo­łem. O g. 16:50 Róża­niec. O g. 18:00 nabo­żeń­stwo do…

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.09.2023

10 wrze­śnia, 2023 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca, taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Rów­no­le­gle do pro­ce­do­wa­nia wnio­sku o dota­cję na ter­mo­mo­der­ni­za­cję nasze­go kościo­ła w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej od daw­na pro­wa­dzi­li­śmy z deter­mi­na­cją poszu­ki­wa­nia innych źró­deł sfi­nan­so­wa­nia koniecz­ne­go remon­tu dachu kościo­ła. Jest nam dzi­siaj miło ogło­sić suk­ces podej­mo­wa­nych przez nas wysił­ków, pozy­tyw­nie na naszą…

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.09.2023

2 wrze­śnia, 2023 Admin W minio­nym tygo­dniu roz­po­czął pra­cę dusz­pa­ster­ską w naszej para­fii ks. Michał Kale­ta. Ser­decz­nie wita­my Księ­dza Micha­ła i pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian, aby słu­żąc naszej wspól­no­cie para­fial­nej mógł reali­zo­wać swo­je powo­ła­nie i roz­wi­jać cha­ry­zma­ty, któ­ry­mi Go Bóg obda­rzył, a w nas odna­leźć bra­ter­ską wspól­no­tę Kościo­ła. Z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my,…

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.08.2023

26 sierp­nia, 2023 Admin Od piąt­ku 1 wrze­śnia przy­wra­ca­my cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. msze świę­te poran­ne w dni powsze­dnie o g. 6:30 i 8:00 oraz mszę św. nie­dziel­ną z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Kan­ce­la­ria para­fial­na czyn­na będzie od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 17:30 oraz we wtor­ki i piąt­ki dodat­ko­wo przed…

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.08.2023

19 sierp­nia, 2023 Admin W sobo­tę 26 sierp­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej. Msze świę­te w naszym koście­le według porząd­ku powsze­dnie­go. Kan­ce­la­ria para­fial­na pra­cu­je w waka­cje od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 — 17:30. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w śro­dę 23 sierp­nia na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu…

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.08.2023

12 sierp­nia, 2023 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca, taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Zgod­nie z zapo­wie­dzią roz­po­czę­ły się pra­ce zabez­pie­cza­ją­ce i przy­go­to­waw­cze w ramach I eta­pu remon­tu dachu kościo­ła — część nad kapli­cą i zakry­stia­mi. Kapli­ca jest obec­nie wyłą­czo­na z użyt­ko­wa­nia wła­śnie ze wzglę­du na prze­cie­ka­ją­cy dach. Pra­ce remon­to­we obej­mą wymia­nę sta­re­go poszy­cia na nowe wraz z…

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.08.2023

5 sierp­nia, 2023 Admin W dzi­siej­sze Świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go przy­pa­da rów­nież I nie­dzie­la mie­sią­ca, jak zawsze zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo o g.18:00, któ­re jest oka­zją do oso­bi­stej modli­twy i ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Przy­po­mi­na­my, że moż­li­wość ado­ra­cji jest rów­nież w każ­dy pią­tek od g. 15:00 do 17:30. Orga­ni­zu­je­my piel­grzym­kę auto­ka­ro­wą na beaty­fi­ka­cję Rodzi­ny Ulmów, któ­ra odbę­dzie się w Mar­ko­wej 10 wrze­śnia.…

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.07.2023

29 lip­ca, 2023 Admin We wto­rek 1 sierp­nia przy­pa­da 79. Rocz­ni­ca wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce wal­ki Powstań­ców War­szaw­skich w naszej dziel­ni­cy odbę­dą się tra­dy­cyj­nie przy pomni­ku-kaplicz­ce Bazy Lot­ni­czej „Łuży­ce” u zbie­gu ul. Żwir­ki i Wigu­ry i Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków (daw­niej 17 Stycz­nia). Począ­tek o g. 11:00. Tego dnia o godz. 17.00 (tzw. Godzi­nie „W”) będą bić dzwo­ny wszyst­kich…

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.07.2023

24 lip­ca, 2023 Admin Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje nie ma mszy z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le, a w dni powsze­dnie jest jed­na msza rano o g. 7:00. Spo­wiedź rano 15 minut przed mszą świę­tą. Kan­ce­la­ria para­fial­na w lip­cu i sierp­niu jest czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 – 17:30. Orga­ni­zu­je­my piel­grzym­kę auto­ka­ro­wą jed­no­dnio­wą na beaty­fi­ka­cję…

XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.07.2023

24 lip­ca, 2023 Admin Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje nie ma mszy z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le, a w dni powsze­dnie jest jed­na msza rano o g. 7:00. Spo­wiedź rano 15 minut przed mszą świę­tą. Kan­ce­la­ria para­fial­na w lip­cu i sierp­niu jest czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 – 17:30. Orga­ni­zu­je­my piel­grzym­kę auto­ka­ro­wą jed­no­dnio­wą na beaty­fi­ka­cję…

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.07.2023

8 lip­ca, 2023 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca, taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Od śro­dy trwa­ją pra­ce pie­lę­gna­cyj­ne zie­le­ni na całej pose­sji para­fial­nej: pole­ga­ją przede wszyst­kim na usu­nię­ciu uschłych drzew oraz reduk­cji i usu­nię­ciu suchych gałę­zi i kona­rów, mogą­cych sta­no­wić zagro­że­nie. Pra­ce będą kon­ty­nu­owa­ne w ponie­dzia­łek. To bar­dzo duże przed­się­wzię­cie. W sumie pie­lę­gna­cją zosta­nie obję­tych ponad 100…

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.07.2023

1 lip­ca, 2023 Admin Dzi­siaj z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne i ado­ra­cję o g. 18:00. W waka­cje zmie­nił się gra­fik mszy świę­tych: w nie­dzie­le nie ma mszy z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le, w dni powsze­dnie do koń­ca sierp­nia zamiast mszy św. o g. 6:30 i 8:00 jest jed­na msza rano o…

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.06.2023

24 czerw­ca, 2023 Admin W waka­cje zmie­nia się gra­fik mszy świę­tych: w nie­dzie­le nie ma mszy z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le, w dni powsze­dnie od 1 lip­ca do koń­ca sierp­nia zamiast mszy św. o g. 6:30 i 8:00 jest jed­na msza rano o g. 7:00. Moż­li­wość spo­wie­dzi rano tyl­ko przed mszą świę­tą. Pozo­sta­łe msze świę­te…

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.06.2023

17 czerw­ca, 2023 Admin W tym tygo­dniu dzie­ci i mło­dzież koń­czą naukę w szko­łach. Msze świę­te na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go według porząd­ku usta­lo­ne­go z kate­che­ta­mi. Od następ­nej nie­dzie­li przez całe waka­cje nie będzie mszy świę­tej z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my uda­ne­go odpo­czyn­ku waka­cyj­ne­go i zapra­sza­my na msze świę­te w gór­nym koście­le.…

X NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO — 11.06.2023

10 czerw­ca, 2023 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy para­fii, któ­ry obec­nie zasi­la nasze roz­li­cze­nia za pra­ce już wyko­na­ne, zwłasz­cza przy remon­cie kan­ce­la­rii para­fial­nej. Przy­go­to­wu­je­my się też na remont dachu pła­skie­go kościo­ła, któ­ry przy­naj­mniej w czę­ści musi­my prze­pro­wa­dzić w te waka­cje. Ofia­ry na ten cel moż­na skła­dać rów­nież do pusz­ki na fila­rze z napi­sem:…

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ — 08.06.2023

9 czerw­ca, 2023 Admin Dzi­siaj Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Pań­skiej – Boże Cia­ło. W Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej msza św. pod prze­wod­nic­twem kard. Kazi­mie­rza Nycza o g. 10:00 a po niej pro­ce­sja do czte­rech ołta­rzy. W naszej para­fii porzą­dek mszy świę­tych nie­dziel­ny. Nie ma mszy świę­tej o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci oraz o g. 13:00. O g. 11:30 msza…

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ — 04.06.2023

3 czerw­ca, 2023 Admin Dzi­siaj obcho­dzi­my Uro­czy­stość Trój­cy Prze­naj­święt­szej i XVI Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. O g. 12:00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie uro­czy­sta Msza św. z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski. Jest to jed­no­cze­śnie 35 rocz­ni­ca kon­se­kra­cji bisku­piej Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza, pole­ca­my nasze­go Paste­rza modli­twie wszyst­kich Para­fian. W Dniu Dzięk­czy­nie­nia tra­dy­cyj­nie odby­wa się zbiór­ka na Świą­ty­nię Opatrz­no­ści Bożej. Z tej…

SŁOWO ARCYBISKUPA WARSZAWSKIEGO PRZED ŚWIĘTEM DZIĘKCZYNIENIA 2023

27 maja, 2023 Admin 1. Zbli­ża się kolej­ne, już XVI Świę­to Dzięk­czy­nie­nia w War­sza­wie przy Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej. W tym cza­sie powsta­ło reli­gij­ne wyda­rze­nie w sto­li­cy na wzór uro­czy­sto­ści Kró­lo­wej Pol­ski w Czę­sto­cho­wie, św. Woj­cie­cha w Gnieź­nie czy św. Sta­ni­sła­wa w Kra­ko­wie. Źró­dłem tego nowe­go wyda­rze­nia jest histo­rycz­na obiet­ni­ca twór­ców Kon­sty­tu­cji 3 Maja doty­czą­ca wybu­do­wa­nia w War­sza­wie Świą­ty­ni Opatrz­no­ści…