Aktualności

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.07.2021

25 lip­ca, 2021 Admin Dzi­siaj z woli Papie­ża Fran­cisz­ka obcho­dzo­ny jest Dzień Dziad­ków i Osób Star­szych, z racji wspo­mnie­nia świę­tych Joachi­ma i Anny — dziad­ków Pana Jezu­sa. Wszyst­kim Senio­rom życzy­my wsta­wien­nic­twa Ich patro­nów. Dzi­siaj w całej Pol­sce swo­ją modli­twą i ofia­rą wspie­ra­my poszko­do­wa­nych w kata­kli­zmach w naszym kra­ju i Euro­pie. Ofia­ry moż­na zło­żyć do puszek wycho­dząc z kościo­ła. Dzi­siaj…

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.07.2021

17 lip­ca, 2021 Admin Tra­dy­cyj­nie 5 sierp­nia sprzed kościo­ła aka­de­mic­kie­go św. Anny przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu w War­sza­wie wyru­szy 41. War­szaw­ska Aka­de­mic­ka Piel­grzym­ka Metro­po­li­tal­na. Będzie jej towa­rzy­szyć hasło – sło­wa św. Paw­ła — „Obyś na nowo roz­pa­lił cha­ry­zmat”. W tym roku zapi­sy tyl­ko dro­gą elek­tro­nicz­ną poprzez stro­nę inter­ne­to­wą piel­grzym­ki: www.wapm.waw.pl War­szaw­ska Piel­grzym­ka Pau­liń­ska pod hasłem “Józef Mąż Maryi” wyru­szy na…

XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.07.2021

10 lip­ca, 2021 Admin Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz wysto­so­wał do para­fii list z nastę­pu­ją­cym ape­lem: „W związ­ku z pan­de­mią Covid-19 i bra­kiem sku­tecz­ne­go lekar­stwa Kościół War­szaw­ski ape­lu­je o podej­mo­wa­nie akcji szcze­pień dla dobra całej spo­łecz­no­ści. Przy Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w War­sza­wie-Wila­no­wie, gdzie odbę­dzie się beaty­fi­ka­cja Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go i Mat­ki Elż­bie­ty Róży Czac­kiej, otwar­to powszech­nie dostęp­ny punkt szcze­pień. Niech…

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.07.2021

3 lip­ca, 2021 Admin Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje nie będzie mszy świę­tej w dol­nym koście­le o g. 11:15, a w dni powsze­dnie zamiast mszy św. o g. 6:30 i 8:00 jest jed­na msza świę­ta rano o g. 7:00. Moż­li­wość spo­wie­dzi rano tyl­ko przed mszą świę­tą. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian. Ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki odby­wać się będą od…

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.06.2021

26 czerw­ca, 2021 Admin Roz­po­czę­ły się waka­cje. Do koń­ca waka­cji nie będzie mszy świę­tej w dol­nym koście­le o g. 11:15. Wszyst­kim dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my uda­ne­go odpo­czyn­ku i nabra­nia sił. Rów­nież gru­pa mini­stran­tów z naszej para­fii wyje­cha­ła z ks. Sła­wo­mi­rem na odpo­czy­nek w góry. W waka­cje zmie­nia się gra­fik mszy świę­tych w dni powsze­dnie: od czwart­ku 1 lip­ca zamiast…

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.06.2021

19 czerw­ca, 2021 Admin Kard. Kazi­mierz Nycz wydał reskrypt, w któ­rym odwo­łu­je udzie­lo­ną dys­pen­sę od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa w nie­dziel­nej Mszy świę­tej. Zmie­ni­ły się warun­ki sani­tar­ne i obec­nie jest moż­li­wość swo­bod­ne­go udzia­łu w Eucha­ry­stii — w miej­scach kul­tu reli­gij­ne­go obo­wią­zu­je nowy limit 50 proc. obło­że­nia, co ozna­cza, że w naszym koście­le w litur­giach może uczest­ni­czyć oko­ło 220 osób. Do tej licz­by…

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.06.2021

12 czerw­ca, 2021 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Przy­po­mi­na­my, że remont ple­ba­nii ze wzglę­dów eko­no­micz­nych został na razie wstrzy­ma­ny. Roz­po­czę­li­śmy nato­miast remont gene­ral­ny na zaple­czu kościo­ła przy­go­to­wu­ją­cy pomiesz­cze­nia dla nowej kan­ce­la­rii para­fial­nej, gdzie oprócz pomiesz­czeń kan­ce­la­ryj­nych znaj­dzie się miej­sce na archi­wum i pocze­kal­nię z toa­le­tą przy­sto­so­wa­ną dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com indy­wi­du­al­nym…

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI W SETNĄ ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

5 czerw­ca, 2021 Admin Buduj­my cywi­li­za­cję miło­ści!   Dro­gie Sio­stry i Bra­cia! Za kil­ka dni, 11 czerw­ca, w uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, bisku­pi zebra­ni na ple­nar­nym zebra­niu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu uro­czy­ście pono­wią akt poświę­ce­nia Pol­ski Ser­cu Jezu­sa. W tym samym dniu zosta­nie on odno­wio­ny we wszyst­kich pol­skich para­fiach, któ­re przy­go­to­wy­wa­ły się do tego wyda­rze­nia przez ostat­nie mie­sią­ce. Cho­dzi o…

X NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.06.2021

5 czerw­ca, 2021 Admin Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca jest jed­no­cze­śnie Świę­tem Dzięk­czy­nie­nia, usta­no­wio­nym przez Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza w 2008 roku. Para­fial­ny Oddział Cari­tas prze­pro­wa­dza przed kościo­łem kwe­stę na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofia­ry. Wspól­no­ta Żywe­go Różań­ca zapra­sza dzi­siaj na ostat­nie przed prze­rwą waka­cyj­ną spo­tka­nie o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. W lip­cu i sierp­niu spo­tkań nie…

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA — 03.06.2021

2 czerw­ca, 2021 Admin Komu­ni­kat Arcy­bi­sku­pa War­szaw­skie­go doty­czą­cy Odno­wie­nia Aktu Poświę­ce­nia Naro­du Pol­skie­go Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezusa:Sto lat temu, 3 czerw­ca 1921 r., po odzy­ska­niu przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści, pol­scy bisku­pi doko­na­li aktu poświę­ce­nia Ojczy­zny Naj­święt­sze­mu Ser­cu Jezu­sa. W tym roku obcho­dzi­my 100. rocz­ni­cę tego wyda­rze­nia. Z tej racji, w pią­tek 11 czerw­ca, w Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, w…

IX NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.05.2021

29 maja, 2021 Admin Dzi­siaj Uro­czy­stość Trój­cy Prze­naj­święt­szej. Po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go w sali nad zakry­stią. Wczo­raj w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie przy­ję­ło świę­ce­nia kapłań­skie 26 dia­ko­nów archi­die­ce­zji war­szaw­skiej, wśród nich ks. Kamil Sta­wiń­ski, któ­ry decy­zją Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza został mia­no­wa­ny wika­riu­szem naszej para­fii. Ksiądz neo­pre­zbi­ter swo­je obo­wiąz­ki obej­mie pod koniec sierp­nia.…

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 23.05.2021

22 maja, 2021 Admin Dzi­siaj Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go, któ­ry koń­czy Okres Wiel­ka­no­cy. Zapra­sza­my do koń­ca maja na nabo­żeń­stwa majo­we odpra­wia­ne w naszym koście­le codzien­nie o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że nadal obo­wią­zu­je nas limit osób uczest­ni­czą­cych w litur­giach w koście­le, któ­ry zwięk­szył się do 61 osób w gór­nym koście­le oraz do 55 w koście­le dol­nym. Gru­pa Modli­twy św. O.…

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 16.05.2021

18 maja, 2021 Admin Dzi­siaj Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Przez cały dzień gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, przez któ­rą jest pro­wa­dzo­ny dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Po mszach św. zbie­ra­ne będą ofia­ry na potrze­by fun­da­cji. Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz powró­cił już z reha­bi­li­ta­cji i skie­ro­wał do nas list.…

LIST METROPOLITY WARSZAWSKIEGO PRZED PLANOWANYMI BEATYFIKACJAMI I PO POWROCIE Z LECZENIA SZPITALNEGO

10 maja, 2021 Admin Kocha­ni Die­ce­zja­nie, Dro­dzy Kapła­ni die­ce­zjal­ni i zakon­ni, Sio­stry zakon­ne i wier­ni świec­cy! Na począt­ku maja, mie­sią­ca maryj­ne­go, piszę to sło­wo jako Wasz biskup, kie­ro­wa­ny tro­ską o naj­bliż­sze wyda­rze­nia w naszej archi­die­ce­zji, ale rów­nież z wdzięcz­no­ścią, jaką chcę wyra­zić Panu Bogu za dar życia i Waszą obec­ność przy mnie w ostat­nich tygo­dniach. 1. Siód­me­go czerw­ca ubie­głe­go…

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 09.05.2021

8 maja, 2021 Admin Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że nadal obo­wią­zu­je nas limit osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii w koście­le, któ­ry zwięk­szył się z 47 do 61 osób w gór­nym koście­le oraz z 42 do 55 w koście­le dol­nym. Kościół dol­ny będzie codzien­nie otwar­ty w cza­sie…

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 02.05.2021

1 maja, 2021 Admin Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le będą odpra­wia­ne codzien­nie o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że nadal obo­wią­zu­je nas limit osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii w koście­le, któ­ry w tym tygo­dniu od 5 maja zwięk­szy się z 47 do 61 osób w gór­nym koście­le oraz z 42 do 55 w koście­le dol­nym. Kościół…

Orędzie papieskie na 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2021

25 kwiet­nia, 2021 Admin ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA 2021 r. ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO ŚWIĘTY JÓZEF: MARZENIE POWOŁANIA   Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry! 8 grud­nia ubie­głe­go roku, z oka­zji 150. rocz­ni­cy ogło­sze­nia św. Józe­fa patro­nem Kościo­ła powszech­ne­go, roz­po­czął się spe­cjal­ny Rok jemu poświę­co­ny (por. Dekret Peni­ten­cja­rii Apo­stol­skiej z 8 grud­nia 2020 r.). Ze swej stro­ny napi­sa­łem List apo­stol­ski Patris…

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 25.04.2021

24 kwiet­nia, 2021 Admin Dzi­siaj Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­po­czy­na Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia do Kapłań­stwa i Życia Kon­se­kro­wa­ne­go pod hasłem “Zgro­ma­dze­ni na Świę­tej Wie­cze­rzy”. Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek przy­go­to­wał spe­cjal­ne orę­dzie na ten dzień, któ­re­go treść jest dostęp­na na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Pamię­taj­my w modli­twie rów­nież o Paste­rzu naszej archi­die­ce­zji Księ­dzu Kar­dy­na­le Kazi­mie­rzu Nyczu, któ­ry nadal jest w trak­cie…

III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 18.04.2021

17 kwiet­nia, 2021 Admin Pasterz naszej archi­die­ce­zji Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz opu­ścił już Cen­tral­ny Szpi­tal Kli­nicz­ny MSWiA w War­sza­wie. Naj­bliż­szy czas poświę­ci na reha­bi­li­ta­cję w jed­nym ze spe­cja­li­stycz­nych ośrod­ków. Skła­da­my podzię­ko­wa­nia wszyst­kim któ­rzy modli­li się w Jego inten­cji. Pona­wia­my jed­no­cze­śnie proś­bę o dal­szą modli­twę o powrót nasze­go Paste­rza do zdro­wia i peł­ni sił. Dzi­siej­sza III Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na usta­no­wio­na Nie­dzie­lą…

II NIEDZIELA WIELKANOCNA — 11.04.2021

10 kwiet­nia, 2021 Admin Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla całe­go Kościo­ła. W obli­czu prze­ży­wa­nej pan­de­mii i wie­lu innych zagro­żeń pro­śmy o pokój i miło­sier­dzie dla całe­go świa­ta. Módl­my się też o powrót do zdro­wia dla Paste­rza naszej archi­die­ce­zji – Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza.…