Aktualności

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.08.2022

13 sierp­nia, 2022 Admin Jutro 15 sierp­nia — Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Msze świę­te według waka­cyj­ne­go porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym dniu tra­dy­cyj­nie bło­go­sła­wi się zio­ła i kwia­ty. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofia­ry. Tak jak infor­mo­wa­li­śmy poprzed­nio, Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej roz­po­czął pro­ce­du­rę roz­pa­try­wa­nia nasze­go wnio­sku na…

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.08.2022

6 sierp­nia, 2022 Admin Metro­po­li­ta War­szaw­ski Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz wysto­so­wał komu­ni­kat po tra­gicz­nym wypad­ku auto­ka­ru w Chor­wa­cji, w któ­rym ucier­pie­li Pola­cy piel­grzy­mu­ją­cy do Medju­go­rie: „Ota­czam modli­twą wszyst­kich poszko­do­wa­nych w wypad­ku pol­skie­go auto­ka­ru na tere­nie Chor­wa­cji. Zmar­łych w tym tra­gicz­nym zda­rze­niu pole­cam Miło­sier­dziu Boże­mu. Łączę się ducho­wo z rodzi­na­mi ofiar i skła­dam im naj­głęb­sze wyra­zy współ­czu­cia. Wier­nych pro­szę o modli­twę…

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 31.07.2022

30 lip­ca, 2022 Admin W ponie­dzia­łek 1 sierp­nia przy­pa­da 78. Rocz­ni­ca wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce wal­ki Powstań­ców War­szaw­skich w naszej dziel­ni­cy odbę­dą się tra­dy­cyj­nie przy pomni­ku-kaplicz­ce Bazy Lot­ni­czej „Łuży­ce” u zbie­gu ul. Żwir­ki i Wigu­ry i Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków (daw­niej 17 Stycz­nia). Począ­tek o g. 11:00. Wie­czo­rem o g. 17:30 w naszym koście­le msza św. w inten­cji zmar­łych…

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.07.2022

24 lip­ca, 2022 Admin 1.Dzisiaj z oka­zji wspo­mnie­nia św. Krzysz­to­fa, bło­go­sła­wień­stwo pojaz­dów mecha­nicz­nych odbę­dzie się po Mszach o g. 10:00, 11:30 i 17:00. 2. Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii ks. Jac­ka Krze­mie­nia – kape­la­na Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, któ­ra pro­wa­dzi dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Po mszach św. zbie­ra­ne będą ofia­ry na potrze­by fun­da­cji. 3.…

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.07.2022

16 lip­ca, 2022 Admin Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje zmie­nił się gra­fik mszy świę­tych: w nie­dzie­le nie ma mszy z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le, w dni powsze­dnie zamiast mszy św. o g. 6:30 i 8:00 jest jed­na msza rano o g. 7:00. Moż­li­wość spo­wie­dzi rano tyl­ko przed mszą świę­tą. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian. Ado­ra­cje Naj­święt­sze­go…

XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.07.2022

9 lip­ca, 2022 Admin Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje zmie­nił się gra­fik mszy świę­tych: w nie­dzie­le nie ma mszy z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le, w dni powsze­dnie zamiast mszy św. o g. 6:30 i 8:00 jest jed­na msza rano o g. 7:00. Moż­li­wość spo­wie­dzi rano tyl­ko przed mszą świę­tą. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian. Ado­ra­cje Naj­święt­sze­go…

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.07.2022

2 lip­ca, 2022 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Para­fial­ny Zespół Cari­tas zbie­ra przed kościo­łem ofia­ry na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne pro­wa­dzo­ne przez para­fię. Dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofia­ry. W sobo­tę 9 lip­ca Para­fial­ny Zespół Cari­tas zapra­sza na kolej­ną edy­cję „otwar­tej sza­fy”, gdzie za dar­mo moż­na zaopa­trzyć się w wyse­lek­cjo­no­wa­ne uży­wa­ne ubra­nia dobrej jako­ści. Moż­na też takie ubra­nia przy­nieść. „Otwar­ta sza­fa” będzie czyn­na…

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.06.2022

25 czerw­ca, 2022 Admin W tym tygo­dniu dzie­ci i mło­dzież zakoń­czy­ły naukę w szko­łach. Przez całe waka­cje nie będzie mszy świę­tej z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Dzi­siaj mini­stran­ci wraz ze swo­im opie­ku­nem ks. Sła­wo­mi­rem wyjeż­dża­ją w góry do Zako­pa­ne­go. Wszyst­kim dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my uda­ne­go odpo­czyn­ku waka­cyj­ne­go. W waka­cje zmie­nia się gra­fik mszy świę­tych w…

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.06.2022

18 czerw­ca, 2022 Admin Jest nam miło poin­for­mo­wać, iż decy­zją ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza mia­no­wa­ny wika­riu­szem naszej para­fii został Wie­leb­ny Ks. Car­los Cezar Dama­glio, któ­ry powró­cił do Pol­ski po 9 latach misji w Ama­zo­nii w Bra­zy­lii, gdzie peł­nił urząd Rek­to­ra Mię­dzy­na­ro­do­we­go Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater. Ser­decz­nie wita­my i pole­ca­my Księ­dza modli­twie Para­fian. W tym tygo­dniu dzie­ci i mło­dzież koń­czą…

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ — 16.06.2022

16 czerw­ca, 2022 Admin Dzi­siaj Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Pań­skiej. W Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej msza św. pod prze­wod­nic­twem kard. Kazi­mie­rza Nycza o g. 10:00 a po niej pro­ce­sja do czte­rech ołta­rzy. W naszej para­fii porzą­dek mszy świę­tych nie­dziel­ny. Nie ma mszy świę­tej o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci oraz o g. 13:00. O g. 11:30 msza świę­ta z pro­ce­sją,…

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ — 12.06.2022

11 czerw­ca, 2022 Admin Dzi­siaj o g. 11:30 ks. Paweł Cygler, nowy wika­riusz naszej para­fii, odpra­wi mszę świę­tą z bło­go­sła­wień­stwem pry­mi­cyj­nym. Z tej oka­zji wie­czo­rem o g. 18:00 zapra­sza­my do dol­ne­go kościo­ła na wyjąt­ko­wy kon­cert: wystą­pi pocho­dzą­ca z Ełku kape­la „Trzy czwar­te”. Zespół wyko­na tra­dy­cyj­ne melo­die i pie­śni z Wileńsz­czy­zny: skocz­ne utwo­ry tanecz­ne oraz melan­cho­lij­ne pie­śni ludo­we z okre­su…

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 05.06.2022

4 czerw­ca, 2022 Admin Dzi­siej­sza Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy okres wiel­ka­noc­ny. Jest to jed­no­cze­śnie XV Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. Dzię­ku­je­my za bło­go­sła­wio­nych Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go i mat­kę Elż­bie­tę Różę Czac­ką – tak brzmi hasło tego­rocz­ne­go Świę­ta. W połu­dnie będzie odpra­wio­na uro­czy­sta Eucha­ry­stia w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej, w cza­sie któ­rej reli­kwie nowych bło­go­sła­wio­nych zosta­ną wpro­wa­dzo­ne do Świą­ty­ni. Od godz. 14.00 do…

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 29.05.2022

31 maja, 2022 Admin UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO W sobo­tę 28 maja ks. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił świę­ceń pre­zbi­te­ra­tu księ­dzu dia­ko­no­wi Paw­ło­wi Cygle­ro­wi, któ­ry odby­wał prak­ty­ki w naszej para­fii, jed­no­cze­śnie jest nam miło poin­for­mo­wać, że ks. Paweł został skie­ro­wa­ny do nas do pra­cy dusz­pa­ster­skiej. Ks. Paw­ła pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian i przy­po­mi­na­my, że odpra­wi mszę św. pry­mi­cyj­ną 12 czerw­ca o…

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 22.05.2022

21 maja, 2022 Admin Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00. Dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go w Sali nad zakry­stią. W tym tygo­dniu dzie­ci, któ­re pierw­szy raz przy­ję­ły Komu­nię świę­tą w minio­ną sobo­tę będą prze­ży­wa­ły swój „bia­ły tydzień” uczest­ni­cząc w mszach świę­tych od ponie­dział­ku do czwart­ku o g.…

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 15.05.2022

14 maja, 2022 Admin Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00. W tym tygo­dniu dzie­ci, któ­re pierw­szy raz przy­ję­ły Komu­nię świę­tą w minio­ną sobo­tę będą prze­ży­wa­ły swój „bia­ły tydzień” uczest­ni­cząc w mszach świę­tych od ponie­dział­ku do czwart­ku o g. 18:30. W sobo­tę 21 maja Pierw­szą Komu­nię Świę­tą przyj­mą dzie­ci klas trze­cich ze Szko­ły…

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 08.05.2022

7 maja, 2022 Admin Dzi­siej­sza nie­dzie­la zwa­na Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na w Koście­le tydzień modlitw o powo­ła­nia kapłań­skie i zakon­ne. Z racji II nie­dzie­li mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest tra­dy­cyj­nie na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Tak jak infor­mo­wa­li­śmy poprzed­nio, dobiegł koń­ca remont kan­ce­la­rii para­fial­nej wraz z prze­bu­do­wą pomiesz­czeń. Pra­ce te nie zosta­ły jesz­cze do koń­ca przez para­fię roz­li­czo­ne. Jeste­śmy wdzięcz­ni za…

III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 01.05.2022

30 kwiet­nia, 2022 Admin Dzi­siaj koń­czy w naszej para­fii prak­ty­ki dusz­pa­ster­skie ks. dia­kon Paweł Cygler. Ksiądz dia­kon Paweł w tym cza­sie odbył prak­ty­ki kate­che­tycz­ne w szko­le, gło­sił homi­lie, prze­wod­ni­czył nabo­żeń­stwom, posłu­gi­wał gru­pom i wspól­no­tom, odwie­dzał cho­rych, wspo­ma­gał nas księ­ży w wie­lu obo­wiąz­kach dusz­pa­ster­skich, dał się poznać jako gor­li­wy i ser­decz­ny przy­ja­ciel. Jeste­śmy wdzięcz­ni za czas Jego posłu­gi wśród nas,…

II NIEDZIELA WIELKANOCNA — 24.04.2022

23 kwiet­nia, 2022 Admin Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na, usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla całe­go Kościo­ła. W obli­czu woj­ny na Ukra­inie i w wie­lu innych miej­scach świa­ta pro­śmy o pokój i miło­sier­dzie dla całe­go świa­ta. Legion Maryi zapra­sza na Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go w naszym koście­le w każ­dy…

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 17.04.2022

16 kwiet­nia, 2022 Admin Wszyst­kim Para­fia­nom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia wiel­ka­noc­ne: aby każ­dy z nas mógł oso­bi­ście doświad­czyć w swo­im życiu bło­go­sła­wio­nych owo­ców zwy­cię­stwa Chry­stu­sa nad śmier­cią. Niech Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły wstę­pu­ją­cy do Ojca w nie­bie wsta­wia się za nami, aby­śmy mogli sta­wać się do Nie­go podob­ni. Niech ze świę­to­wa­nia Miste­rium Pas­chal­ne­go Miło­sier­ny Bóg wypro­wa­dzi dla nas dobro, któ­re zaowo­cu­je miło­ścią…

NIEDZIELA PALMOWA — 10.04.2022

9 kwiet­nia, 2022 Admin Nie­dzie­lą Pal­mo­wą Kościół roz­po­czy­na WIELKI TYDZIEŃ, w któ­rym wspo­mi­na­my Mękę Chry­stu­sa, poczy­na­jąc od Jego mesjań­skie­go wjaz­du do Jero­zo­li­my. O g. 18:00 na ostat­nie w Wiel­kim Poście Gorz­kie Żale. Do sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia zapra­sza­my jesz­cze do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie. Księ­ża będą spo­wia­dać pod­czas wszyst­kich mszy św., a wie­czo­rem, aż do ostat­nie­go peni­ten­ta. Kan­ce­la­ria…