Aktualności

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 19.05.2024

18 maja, 2024 Admin W Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy się okres wiel­ka­noc­ny, a roz­po­czy­na okres zwy­kły w litur­gii Kościo­ła. W przy­szłą nie­dzie­lę koń­czy się tzw. okres komu­nii wiel­ka­noc­nej. Dzi­siaj o g. 9:30 msza św. po por­tu­gal­sku w dol­nym koście­le. Jesz­cze raz ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w ubie­głą nie­dzie­lę mate­rial­nie i logi­stycz­nie włą­czy­li się w przy­go­to­wa­nie jubi­le­uszu 90. rocz­ni­cy…

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO — 12.05.2024

11 maja, 2024 Admin W Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go obcho­dząc 90. rocz­ni­cę odpra­wie­nia 13 maja 1934 roku pierw­szej mszy świę­tej w nie­ist­nie­ją­cym już drew­nia­nym kościół­ku na Okę­ciu jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za wia­rę naszych przod­ków, któ­ra sta­ła u począt­ków utwo­rze­nia się naszej obec­nej para­fii w roku 1937. O począt­kach dusz­pa­ster­stwa na Okę­ciu przy­po­mi­na­ją nam wyeks­po­no­wa­ne po reno­wa­cji figu­ry św. Fran­cisz­ka z…

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 05.05.2024

4 maja, 2024 Admin W następ­ną nie­dzie­lę 12 maja w Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go obcho­dzić będzie­my 90. rocz­ni­cę odpra­wie­nia pierw­szej mszy św. w nie­ist­nie­ją­cym już drew­nia­nym kościół­ku na Okę­ciu, co mia­ło miej­sce 13 maja 1934 roku – pra­wie 3 lata przed powsta­niem naszej para­fii. Ser­decz­nie zapra­sza­my do świę­to­wa­nia tego jubi­le­uszu na mszy świę­tej o g. 11:30, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie J.E.…

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI — 03.05.2024

3 maja, 2024 Admin W dzi­siej­szą Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. Dobie­gła koń­ca reno­wa­cja figur św. Fran­cisz­ka z Asy­żu i św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, któ­re zosta­ły zde­mon­to­wa­ne z fron­to­nu nasze­go kościo­ła. Obie figu­ry sta­ły przez ponad pół wie­ku przed daw­nym drew­nia­nym kościół­kiem. Odno­wio­ne figu­ry zosta­ną wyeks­po­no­wa­ne w koście­le…

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 28.04.2023

27 kwiet­nia, 2024 Admin KOMUNIKAT Arcy­bi­sku­pa War­szaw­skie­go przed pere­gry­na­cją reli­kwii bł. Rodzi­ny Ulmów Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry, Reli­kwie, beaty­fi­ko­wa­nej 10 wrze­śnia ub. r., Rodzi­ny Ulmów – Józe­fa i Wik­to­rii oraz ich sied­mior­ga dzie­ci pere­gry­nu­ją po pol­skich die­ce­zjach. W sobo­tę, 4 maja, przy­bę­dą do naszej archi­die­ce­zji. Zosta­ną uro­czy­ście powi­ta­ne w bazy­li­ce archi­ka­te­dral­nej św. Jana Chrzci­cie­la. Będą prze­by­wać, do 11 maja,…

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 21.04.2024

20 kwiet­nia, 2024 Admin Dzi­siej­sza Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia Kapłań­skie i do Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Zakoń­czy­li­śmy w tym tygo­dniu napra­wę i malo­wa­nie ścian i sufi­tu w pre­zbi­te­rium i na ścia­nach bocz­nych kościo­ła, w miej­scach widocz­nych zacie­ków. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za modli­twę i ofia­ry skła­da­ne na…

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA — 07.04.2024

6 kwiet­nia, 2024 Admin Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na, usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez św. Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla całe­go Kościo­ła. W obli­czu woj­ny na Ukra­inie i w wie­lu innych miej­scach świa­ta pro­śmy o pokój i miło­sier­dzie dla całe­go świa­ta. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek o g. 15:00 na Koron­kę do…

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 31.03.2024

30 mar­ca, 2024 Admin Wszyst­kim Para­fia­nom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia wiel­ka­noc­ne: niech Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły wstę­pu­ją­cy do Ojca w nie­bie wsta­wia się za nami, aby­śmy mogli sta­wać się do Nie­go podob­ni. Niech ze świę­to­wa­nia Miste­rium Pas­chal­ne­go Miło­sier­ny Bóg wypro­wa­dzi dla nas dobro, któ­re zaowo­cu­je miło­ścią w naszym życiu rodzin­nym, para­fial­nym i spo­łecz­nym. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go:…

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE WIELKIEJ NOWENNY PRZED DWUTYSIĄCLECIEM DZIEŁA ODKUPIENIA

23 mar­ca, 2024 Admin W roku 2033 będzie­my obcho­dzić rocz­ni­cę dwu­ty­siąc­le­cia Odku­pie­nia, jakie­go doko­nał nasz Pan Jezus Chry­stus przez swo­ją mękę, śmierć, zmar­twych­wsta­nie, wnie­bo­wstą­pie­nie i zesła­nie Ducha Świę­te­go. Dzie­więć lat, któ­re poprze­dza­ją ten wiel­ki Jubi­le­usz, jest dla Kościo­ła w Pol­sce wspa­nia­łą oka­zją do oży­wie­nia wia­ry, a nade wszyst­ko do dzięk­czy­nie­nia za „wiel­kie rze­czy, jakie uczy­nił Wszech­moc­ny” (Łk 1, 49).…

NIEDZIELA PALMOWA — 24.03.2024

23 mar­ca, 2024 Admin Nie­dzie­lą Pal­mo­wą Kościół roz­po­czy­na WIELKI TYDZIEŃ, w któ­rym wspo­mi­na­my Mękę Chry­stu­sa, poczy­na­jąc od Jego mesjań­skie­go wjaz­du do Jero­zo­li­my. O g. 18:00 zapra­sza­my na ostat­nie w Wiel­kim Poście Gorz­kie Żale. Z sakra­men­tu spo­wie­dzi moż­na korzy­stać w naszej para­fii jesz­cze do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie. Księ­ża będą spo­wia­dać pod­czas wszyst­kich mszy św., a wie­czo­rem, aż do ostat­nie­go peni­ten­ta.…

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17.03.2024

16 mar­ca, 2024 Admin W naj­bliż­szy pią­tek 22 mar­ca nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej odpra­wi­my o g. 19:00 prze­cho­dząc uli­ca­mi naszej para­fii. Po ostat­niej mszy świę­tej wyru­szy­my uli­ca­mi: Saba­ły, Lechic­ką, Sło­wi­czą i Węgo­rzew­ską. Zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu. Przy­nie­śmy świe­ce na to nabo­żeń­stwo. Pro­si­my o zaopa­trze­nie się w osłon­ki na świe­ce, aby wosk nie wyle­wał się na ław­ki i posadz­kę kościo­ła. Nie…

Słowo Arcybiskupa Warszawskiego na IV niedzielę Wielkiego Postu 2024

9 mar­ca, 2024 Admin  Raduj się Jero­zo­li­mo i wszy­scy, któ­rzy ją miłu­je­cie… SŁOWO ARCYBISKUPA WARSZAWSKIEGO NA IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry, Wier­ni Kościo­ła war­szaw­skie­go! W histo­rii litur­gii wiel­ko­post­nej dzi­siej­sza nie­dzie­la jest nazwa­na Laeta­re – raduj­cie się! Msza świę­ta zaczy­na się od słów przy­po­mnia­nych w tytu­le listu. Odno­si­my je dziś do nowe­go Jeru­za­lem, do nie­ba, w któ­rym Bóg…

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 10.03.2024

9 mar­ca, 2024 Admin Dzi­siaj roz­po­czy­na się tydzień reko­lek­cyj­ny dla naszej para­fii. Wita­my ser­decz­nie ks. Mate­usza Wojt­cza­ka, psy­cho­lo­ga, dok­to­ran­ta Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w War­sza­wie, któ­ry popro­wa­dzi reko­lek­cje dla doro­słych i mło­dzie­ży. Dzi­siaj nauki reko­lek­cyj­ne na wszyst­kich mszach świę­tych oprócz mszy z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym. Dal­szy ciąg reko­lek­cji w śro­dę, czwar­tek i pią­tek — 13, 14 i…

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 03.03.2024

2 mar­ca, 2024 Admin Dzi­siaj przy­pa­da 17. rocz­ni­ca nomi­na­cji Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza na Paste­rza naszej Archi­die­ce­zji, a 4 mar­ca dzień Jego imie­nin. Pamię­taj­my w modli­twie o naszym Bisku­pie. Prze­ży­wa­jąc odkry­wa­nie tajem­nic swo­je­go chrztu na Dro­dze Neo­ka­te­chu­me­nal­nej bra­cia i sio­stry z II wspól­no­ty w naszej para­fii po okre­sie misji gło­sze­nia w para­fii Dobrej Nowi­ny o Jezu­sie Chry­stu­sie publicz­nie wyzna­ją…

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 25.02.2024

24 lute­go, 2024 Admin Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w dol­nym koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g.19:45. Słu­cha­nie Sło­wa Boże­go daje nam świa­tło na pro­ble­my codzien­ne­go życia. Sko­rzy­staj­my z tego wyjąt­ko­we­go cza­su prze­po­wia­da­nia Keryg­ma­tu w naszej Para­fii. W cza­sie Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 i Gorz­kie Żale…

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 18.02.2024

17 lute­go, 2024 Admin Dzi­siaj gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życiax, przez któ­rą pro­wa­dzo­ne są w całej Pol­sce domy dla osób bez­dom­nych, m.in. na tere­nie naszej para­fii Dom „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Po mszach św. zbie­ra­ne będą ofia­ry na potrze­by fun­da­cji. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w…

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.02.2024

10 lute­go, 2024 Admin W tym tygo­dniu roz­po­czy­na­my okres Wiel­kie­go Postu. W Śro­dę Popiel­co­wą msze świę­te będą spra­wo­wa­ne według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza o g. 10:00. Ostat­nia msza wie­czor­na o g. 19:00 zamiast o 18:30. Obo­wią­zu­je post ści­sły, któ­ry pole­ga na spo­ży­ciu tyl­ko jed­ne­go posił­ku do syta i doty­czy wszyst­kich pomię­dzy 18 a 60 rokiem życia oraz wstrze­mięź­li­wość od…

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.02.2024

3 lute­go, 2024 Admin Roz­po­czę­ła się reno­wa­cja figur św. Fran­cisz­ka z Asy­żu i św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, któ­re zosta­ły zde­mon­to­wa­ne z fron­to­nu kościo­ła. Pod koniec ubie­głe­go roku Para­fia pod­pi­sa­ła umo­wę z Fun­da­cją PKO Ban­ku Pol­skie­go na sfi­nan­so­wa­nie reno­wa­cji figu­ry św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, obec­nie zbie­ra­my środ­ki na reno­wa­cję dru­giej rzeź­by. Obie figu­ry sta­ły przez ponad pół wie­ku przed daw­nym drew­nia­nym…

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.01.2024

27 stycz­nia, 2024 Admin Od ponie­dział­ku 29 stycz­nia roz­po­czy­na­my cykl kate­chez zwia­sto­wa­nia dla doro­słych i mło­dzie­ży, któ­re odby­wać się będą w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45 w dol­nym koście­le. Dzi­siaj ostat­nia nie­dzie­la z deko­ra­cją świą­tecz­ną naszej świą­ty­ni. Scho­la mło­dzie­żo­wa zapra­sza po mszy świę­tej o g. 19:00 na wspól­ne Kolę­do­wa­nie Ostat­niej Szan­sy. Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza na spo­tka­nie po mszy…

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.01.2024

20 stycz­nia, 2024 Admin Przy­po­mi­na­my, że ze wzglę­du na ferie zimo­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży dzi­siaj i w następ­ną nie­dzie­le 29 stycz­nia nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym o g. 11:15. Para­fia orga­ni­zu­je wyjazd mini­stran­tów do Zako­pa­ne­go w dniach 22 – 27 stycz­nia z opie­ku­nem ks. Paw­łem. Na fila­rze przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­je się pusz­ka, do…