Aktualności

I NIEDZIELA ADWENTU — 27.11.2022

26 listo­pa­da, 2022 Admin Adwent to czas czu­wa­nia i rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30. Dzie­ci zapra­sza­my z lam­pio­na­mi. Po Rora­tach w holu przed zakry­stią będą przy­go­to­wa­ne dla dzie­ci gorą­ce kakao i słod­kie bułecz­ki. W cza­sie Adwen­tu zapra­sza­my…

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.11.2022

19 listo­pa­da, 2022 Admin Dzi­siaj, w ostat­nią nie­dzie­lę roku litur­gicz­ne­go, obcho­dzi­my Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Po mszy św. o g. 11:30 Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i akt poświę­ce­nia, za jego publicz­ne odmó­wie­nie moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny. Za tydzień I nie­dzie­la Adwen­tu, zbie­ra­ne będą ofia­ry na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Na reko­lek­cje adwen­to­we zapra­sza­my w…

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.11.2022

12 listo­pa­da, 2022 Admin Dzi­siaj obcho­dzi­my VI Świa­to­wy Dzień Ubo­gich pod hasłem „Chry­stus dla was stał się ubo­gim” (por. 2 Kor 8, 9). Jest to jed­no­cze­śnie Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym poświę­co­ny Ukra­inie. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze zbie­ra­ją ofia­ry na pomoc dla Ukra­iny orga­ni­zo­wa­ną przez Fun­da­cję Pomoc Kościo­ło­wi w Potrze­bie. Z racji II nie­dzie­li mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny…

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.11.2022

5 listo­pa­da, 2022 Admin Zapra­sza­my dzi­siaj na Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne o g. 18:00. Spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. Jutro I ponie­dzia­łek mie­sią­ca. Msza świę­ta w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych moż­na jesz­cze zgła­szać…

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.10.2022

29 paź­dzier­ni­ka, 2022 Admin We wto­rek 1 listo­pa­da świę­tu­je­my Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, a w śro­dę 2 listo­pa­da Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed…

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.10.2022

22 paź­dzier­ni­ka, 2022 Admin Dzi­siaj świę­tu­je­my Nie­dzie­lę Misyj­ną. Taca prze­zna­czo­na jest na misje. W naszej para­fii gości­my Ojców Misjo­na­rzy Obla­tów Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­rzy po każ­dej mszy świę­tej roz­pro­wa­dzać będą kalen­da­rze misyj­ne, jako cegieł­ki wspar­cia dla dzia­łal­no­ści misyj­nej swo­je­go zako­nu. W ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45 w dol­nym koście­le odby­wa się cykl kate­chez dla mło­dzie­ży i doro­słych. Zachę­ca­my…

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.10.2022

15 paź­dzier­ni­ka, 2022 Admin Od ponie­dział­ku 17 paź­dzier­ni­ka roz­pocz­nie się cykl kate­chez dla doro­słych, któ­re będą odby­wać się w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45 w dol­nym koście­le. Dzi­siaj świę­tu­je­my XXII Dzień Papie­ski. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze zbie­ra­ją ofia­ry na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra powsta­ła jako owoc piel­grzym­ki św. Jana Paw­ła II do Ojczy­zny w 1999 roku. Sty­pen­dia wypła­ca­ne…

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.10.2022

8 paź­dzier­ni­ka, 2022 Admin Tra­dy­cyj­nie w II nie­dzie­lę mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za skła­da­ne ofia­ry. Tak jak infor­mo­wa­li­śmy, w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej trwa pro­ce­du­ra roz­pa­try­wa­nia nasze­go wnio­sku na dofi­nan­so­wa­nie ter­mo­mo­der­ni­za­cji kościo­ła. Z uzy­ska­nych w Fun­du­szu infor­ma­cji wyni­ka, że nie ma moż­li­wo­ści rewa­lo­ry­za­cji prze­wi­dzia­nej 3 lata temu we wnio­sku kwo­ty dota­cji,…

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.10.2022

1 paź­dzier­ni­ka, 2022 Admin Dzi­siaj świę­tu­je­my Nie­dzie­lę św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, patro­na naszej para­fii. Dzień ten z ini­cja­ty­wy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka poświę­co­ny jest na całym świe­cie dzięk­czy­nie­niu Bogu za Jego pięk­ny dar, jakim jest nasza zie­mia, a tak­że prze­pra­sza­niu za zanie­dba­nia ludz­ko­ści prze­ciw śro­do­wi­sku natu­ral­ne­mu. Nie­dzie­la Świę­te­go Fran­cisz­ka ma też na celu zwró­ce­nie uwa­gi na pro­ble­my eko­lo­gicz­ne i spo­łecz­ne…

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.09.2022

24 wrze­śnia, 2022 Admin Za tydzień 2 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my na Nie­dzie­lę św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. W tym dniu będzie moż­na zostać hono­ro­wym daw­cą krwi odda­jąc krew w ambu­lan­sie usta­wio­nym przed kościo­łem. O g. 16:00 odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domo­wych przed kościo­łem, wie­czo­rem o g. 20:00 zapra­sza­my na kon­cert a cap­pel­la Chó­ru Kame­ral­ne­go „In Laeti­tia”. Już dzi­siaj zapra­sza­my też…

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.09.2022

17 wrze­śnia, 2022 Admin Już dzi­siaj zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny św. Fran­cisz­ka z Asy­żu we wto­rek 4 paź­dzier­ni­ka. Msze św. według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. O g. 15:00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 17:00 Róża­niec, o g. 17:30 msza św. z bło­go­sła­wień­stwem reli­kwia­mi św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, o g.…

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.09.2022

9 wrze­śnia, 2022 Admin Jutro Mszą św. o godz. 18:30 roz­pocz­nie się spo­tka­nie dla wszyst­kich lek­to­rów, mini­stran­tów i kan­dy­da­tów. Z ini­cja­ty­wy Rady Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tów Euro­py (CCEE) w śro­dę, 14 wrze­śnia br. w Świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go, będzie­my obcho­dzi­li Dzień Modlitw za Ukra­inę jako wyraz soli­dar­no­ści Euro­py z naro­dem ukra­iń­skim. Zapra­sza­my na Msze świę­tą. W sobo­tę, 17 wrze­śnia obcho­dzić będzie­my…

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.09.2022

3 wrze­śnia, 2022 Admin Od 1 wrze­śnia przy­wró­ci­li­śmy cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. msze świę­te poran­ne w dni powsze­dnie o g. 6:30 i 8:00 oraz mszę św. nie­dziel­ną z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Kan­ce­la­ria para­fial­na jest czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 17:30 oraz we wtor­ki i piąt­ki dodat­ko­wo przed połu­dniem…

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.08.2022

27 sierp­nia, 2022 Admin Od czwart­ku 1 wrze­śnia przy­wra­ca­my cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. msze świę­te poran­ne w dni powsze­dnie o g. 6:30 i 8:00 oraz mszę św. nie­dziel­ną z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Kan­ce­la­ria para­fial­na czyn­na będzie od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 17:30 oraz we wtor­ki i piąt­ki dodat­ko­wo przed…

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.08.2022

20 sierp­nia, 2022 Admin W pią­tek 26 sierp­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej. Msze świę­te w naszym koście­le według porząd­ku powsze­dnie­go. Kan­ce­la­ria para­fial­na pra­cu­je w waka­cje od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 — 17:30. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza we wto­rek 23 sierp­nia na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu…

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.08.2022

13 sierp­nia, 2022 Admin Jutro 15 sierp­nia — Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Msze świę­te według waka­cyj­ne­go porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym dniu tra­dy­cyj­nie bło­go­sła­wi się zio­ła i kwia­ty. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofia­ry. Tak jak infor­mo­wa­li­śmy poprzed­nio, Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej roz­po­czął pro­ce­du­rę roz­pa­try­wa­nia nasze­go wnio­sku na…

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.08.2022

6 sierp­nia, 2022 Admin Metro­po­li­ta War­szaw­ski Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz wysto­so­wał komu­ni­kat po tra­gicz­nym wypad­ku auto­ka­ru w Chor­wa­cji, w któ­rym ucier­pie­li Pola­cy piel­grzy­mu­ją­cy do Medju­go­rie: „Ota­czam modli­twą wszyst­kich poszko­do­wa­nych w wypad­ku pol­skie­go auto­ka­ru na tere­nie Chor­wa­cji. Zmar­łych w tym tra­gicz­nym zda­rze­niu pole­cam Miło­sier­dziu Boże­mu. Łączę się ducho­wo z rodzi­na­mi ofiar i skła­dam im naj­głęb­sze wyra­zy współ­czu­cia. Wier­nych pro­szę o modli­twę…

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 31.07.2022

30 lip­ca, 2022 Admin W ponie­dzia­łek 1 sierp­nia przy­pa­da 78. Rocz­ni­ca wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce wal­ki Powstań­ców War­szaw­skich w naszej dziel­ni­cy odbę­dą się tra­dy­cyj­nie przy pomni­ku-kaplicz­ce Bazy Lot­ni­czej „Łuży­ce” u zbie­gu ul. Żwir­ki i Wigu­ry i Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków (daw­niej 17 Stycz­nia). Począ­tek o g. 11:00. Wie­czo­rem o g. 17:30 w naszym koście­le msza św. w inten­cji zmar­łych…

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.07.2022

24 lip­ca, 2022 Admin 1.Dzisiaj z oka­zji wspo­mnie­nia św. Krzysz­to­fa, bło­go­sła­wień­stwo pojaz­dów mecha­nicz­nych odbę­dzie się po Mszach o g. 10:00, 11:30 i 17:00. 2. Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii ks. Jac­ka Krze­mie­nia – kape­la­na Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, któ­ra pro­wa­dzi dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Po mszach św. zbie­ra­ne będą ofia­ry na potrze­by fun­da­cji. 3.…

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.07.2022

16 lip­ca, 2022 Admin Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje zmie­nił się gra­fik mszy świę­tych: w nie­dzie­le nie ma mszy z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le, w dni powsze­dnie zamiast mszy św. o g. 6:30 i 8:00 jest jed­na msza rano o g. 7:00. Moż­li­wość spo­wie­dzi rano tyl­ko przed mszą świę­tą. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian. Ado­ra­cje Naj­święt­sze­go…