Aktualności

„Święty Jan Paweł Wielki”. Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

18 mar­ca, 2023 Admin W ostat­nich dniach mamy do czy­nie­nia z bez­pre­ce­den­so­wym ata­kiem na oso­bę i wize­ru­nek Świę­te­go Jana Paw­ła II. Dzie­je się to w Ojczyź­nie Papie­ża, któ­ry jak nikt inny roz­sła­wił imię Pol­ski na całym świe­cie. „Papież Jan Paweł II – pisał bur­mistrz Rzy­mu z oka­zji jego beaty­fi­ka­cji – zosta­wił nie­za­tar­ty znak na histo­rii chrze­ści­jań­stwa oraz na histo­rii…

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 19.03.2023

18 mar­ca, 2023 Admin Roz­po­czy­na­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne. Wita­my ser­decz­nie w naszej para­fii reko­lek­cjo­ni­stę — ks. dr Ada­ma Gor­lew­skie­go, bibli­stę, pro­fe­so­ra Aka­de­mii Kato­lic­kiej w War­sza­wie. Pro­si­my o modli­twę w Jego inten­cji oraz o Ducha św. na czas reko­lek­cji dla nas wszyst­kich. W nie­dzie­lę nauki reko­lek­cyj­ne na wszyst­kich mszach świę­tych oprócz mszy z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym. W ponie­dzia­łek,…

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

11 mar­ca, 2023 Admin Świę­ty Jan Paweł II to jeden z naj­wy­bit­niej­szych papie­ży i naj­więk­szych Pola­ków. Jego papie­skie prze­po­wia­da­nie, apo­stol­skie wizy­ty, a tak­że wysił­ki dyplo­ma­tycz­ne przy­czy­ni­ły się do wzro­stu ducho­we­go milio­nów ludzi na całym świe­cie. Dla nich Papież Polak był i pozo­sta­je moral­nym punk­tem odnie­sie­nia, nauczy­cie­lem wia­ry, a tak­że orę­dow­ni­kiem w nie­bie. W tym świe­tle szo­ku­ją­ce są pró­by zdys­kre­dy­to­wa­nia…

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 12.03.2023

11 mar­ca, 2023 Admin Z oka­zji 10 rocz­ni­cy wybo­ru papie­ża Fran­cisz­ka, w ponie­dzia­łek, 13 mar­ca, o godz. 18:00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej odbę­dzie się uro­czy­sta Msza świę­ta z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył abp Salva­to­re Pen­nac­chio, koń­czą­cy posłu­gę Nun­cju­sza Apo­stol­skie­go w Pol­sce. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy w inten­cji papie­ża. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca – taca prze­zna­czo­na jest na…

Zaproszenie na Mszę świętą z okazji 10 rocznicy wyboru papieża Franciszka

4 mar­ca, 2023 Admin Dzie­sięć lat temu, 13 mar­ca 2013 roku, Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek został wybra­ny na papie­ża po nie­spo­dzie­wa­nej rezy­gna­cji papie­ża Bene­dyk­ta XVI. Zapra­szam wszyst­kich die­ce­zjan na Mszę Świę­tą dzięk­czyn­ną z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski, któ­ra będzie spra­wo­wa­na w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w ponie­dzia­łek, 13 mar­ca o godzi­nie 18.00. Dzię­ku­je­my za pon­ty­fi­kat i pro­si­my o Boże bło­go­sła­wień­stwo na dal­sze…

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 26.02.2023

4 mar­ca, 2023 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca – wolon­ta­riusz­ki z Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją przed kościo­łem ofia­ry na pacz­ki wiel­ka­noc­ne dla ubo­gich z naszej para­fii. Tra­dy­cyj­nie w II nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Kościół w Pol­sce obcho­dzi Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Fun­dusz Dzie­ło Pomo­cy „Ad Gen­tes” wspie­ra pol­skich misjo­na­rzy i w pro­wa­dze­niu dzieł ewan­ge­li­za­cyj­nych, cha­ry­ta­tyw­nych, medycz­nych i…

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 26.02.2023

25 lute­go, 2023 Admin Dzi­siaj gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, przez któ­rą jest pro­wa­dzo­ny dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Po mszach św. zbie­ra­ne będą ofia­ry na potrze­by fun­da­cji. Zgod­nie z zapo­wie­dzią z ubie­głej nie­dzie­li w kościo­łach całej Pol­ski prze­pro­wa­dza­na jest dziś zbiór­ka na pomoc dla bro­nią­cej się…

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2023. „Asceza wielkopostna, itinerarium synodalne”

19 lute­go, 2023 Admin Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Ewan­ge­lie Mate­usza, Mar­ka i Łuka­sza zgod­nie opi­su­ją wyda­rze­nie prze­mie­nie­nia Jezu­sa. Widzi­my w nim odpo­wiedź Pana na nie­zro­zu­mie­nie, jakie oka­za­li mu jego ucznio­wie. Nie­co wcze­śniej bowiem doszło do poważ­nej kon­tro­wer­sji mię­dzy Nauczy­cie­lem a Szy­mo­nem Pio­trem, któ­ry po wyzna­niu wia­ry w Jezu­sa jako Chry­stu­sa, Syna Boże­go, odrzu­cił Jego zapo­wiedź męki i krzy­ża. Jezus…

Apel przewodniczącego KEP w związku z pierwszą rocznicą agresji rosyjskiej na Ukrainię

19 lute­go, 2023 Admin W pią­tek 24 lute­go br. minie rok od zbrod­ni­czej napa­ści Rosji na Ukra­inę. Do tej pory woj­na pochło­nę­ła set­ki tysię­cy osób, nie tyl­ko żoł­nie­rzy, ale rów­nież cywi­lów, w tym kobie­ty, dzie­ci i oso­by star­sze. Milio­ny osób stra­ci­ły domy i zosta­ły zmu­szo­ne do uciecz­ki w poszu­ki­wa­niu pomo­cy i bez­piecz­ne­go schro­nie­nia. W ewan­ge­licz­nym geście miło­sier­ne­go sama­ry­ta­ni­na, otwo­rzy­li­śmy…

VII NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.02.2023

19 lute­go, 2023 Admin Dzi­siaj gości w naszej para­fii i gło­si homi­lie ks. Zbi­gniew Lenart, któ­ry jest wie­lo­let­nim misjo­na­rzem w Kazach­sta­nie. Po mszy świę­tej będzie moż­na wes­przeć mate­rial­nie jego misję. Za tydzień taca prze­zna­czo­na będzie na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Z racji ferii zimo­wych dla dzie­ci i mło­dzie­ży do nie­dzie­li 26 lute­go włącz­nie nie będzie mszy…

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.02.2023

11 lute­go, 2023 Admin Roz­po­czę­ły się ferie zimo­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży, z tego powo­du do nie­dzie­li 26 lute­go włącz­nie nie będzie mszy św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją para­fię modli­twą i mate­rial­nie. Cze­ka­my na dal­sze pro­ce­do­wa­nie przez Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki…

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.02.2023

4 lute­go, 2023 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją przed kościo­łem ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną naszej para­fii. Moż­na ją wes­przeć rów­nież dekla­ru­jąc na ten cel 1,5 % w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Infor­ma­cja w jaki spo­sób to uczy­nić znaj­du­je się na ulot­kach przy wyj­ściu z kościo­ła oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my. W ubie­głym roku…

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.01.2023

28 stycz­nia, 2023 Admin Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii mło­dzież z Ełku, któ­ra zbie­ra pie­nią­dze na wyjazd na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży do Lizbo­ny, a wie­czo­rem o g. 18:00 wyko­na kon­cert wraz z wykła­dem na temat muzy­ki przed­wo­jen­nej Wileńsz­czy­zny. /krótkie świadectwo/ W zakry­stii przyj­mu­je­my zgło­sze­nia od mło­dzie­ży z naszej para­fii chęt­nej na wyjazd na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży w Lizbo­nie, któ­re…

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 22.01.2023

21 stycz­nia, 2023 Admin Zapro­sze­nie Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza: Dro­dzy Die­ce­zja­nie! Jutro mija 10 rocz­ni­ca śmier­ci Kar­dy­na­ła Józe­fa Glem­pa, Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty Gnieź­nień­skie­go i War­szaw­skie­go, Pry­ma­sa Pol­ski, Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski. Tego dnia w archi­ka­te­drze war­szaw­skiej o g. 19.00 zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta kon­ce­le­bro­wa­na w inten­cji zmar­łe­go Kar­dy­na­ła Józe­fa, któ­rej będę prze­wod­ni­czył. Homi­lię wygło­si Pry­mas Pol­ski – Arcy­bi­skup Woj­ciech…

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.01.2023

14 stycz­nia, 2023 Admin Ser­decz­nie zapra­sza­my w następ­ną nie­dzie­lę — 22 stycz­nia — na kon­cert kolęd w wyko­na­niu Chó­ru Kame­ral­ne­go „In Laeti­tia”, któ­ry odbę­dzie się wie­czo­rem o g. 20:00. Rów­nież w następ­ną nie­dzie­lę po mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le odbę­dą się Jaseł­ka w wyko­na­niu uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 88 przy ul. Rada­ro­wej, a…

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO — 08.01.2023

7 stycz­nia, 2023 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za zło­żo­ne ofia­ry na tacę, do skar­bon i na kon­to para­fial­ne. Spo­tka­nie opłat­ko­we Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30 w sali nad zakry­stią, spo­tka­nie opłat­ko­we Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w dol­nym koście­le. Zapra­sza­my na kon­cert kolęd w wyko­na­niu…

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2023

5 stycz­nia, 2023 Admin Dzi­siaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Zapra­sza­my dzie­ci na mszę św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le. W cza­sie każ­dej mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kadzi­dła i kre­dy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go, któ­re pod kie­run­kiem p. Anny Tryc przy­go­to­wa­ły tra­dy­cyj­nie na ten dzień kre­dę i kadzi­dło, w…

Podsumowanie roku 2022

1 stycz­nia, 2023 Admin 31.12.2022 r. Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Sio­stry! Dzi­siaj 31 grud­nia 2022 roku o g. 9:34 odszedł do Pana w wie­ku 95 lat dro­gi naszym ser­com papież eme­ryt Bene­dykt XVI. Jego śmierć w ostat­nim dniu roku jest dla nas dzi­siaj zapro­sze­niem nie tyl­ko do spoj­rze­nia na prze­mi­jal­ność nasze­go życia, ale rów­nież na owoc­ność wypeł­nie­nia nasze­go ziem­skie­go…

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI — 01.01.2023

31 grud­nia, 2022 Admin W Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, na począt­ku Nowe­go Roku 2023, skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia sło­wa­mi Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka z przy­go­to­wa­ne­go na dzi­siej­szy dzień Orę­dzia na 56. Świa­to­wy Dzień Poko­ju: „Wszyst­kim męż­czy­znom i kobie­tom dobrej woli, życzę budo­wa­nia dzień po dniu, jako rze­mieśl­ni­kom poko­ju, dobre­go roku! Niech Mary­ja Nie­po­ka­la­na, Mat­ka Jezu­sa i…

List na Boże Narodzenie 2022

24 grud­nia, 2022 Admin „Albo­wiem Dzie­cię nam się naro­dzi­ło, Syn został nam dany, na Jego bar­kach spo­czę­ła wła­dza. Nazwa­no Go imie­niem: Prze­dziw­ny Dorad­ca, Bóg Moc­ny, Odwiecz­ny Ojciec, Ksią­żę Poko­ju”. Iz 9, 5 Dro­dzy Para­fia­nie! Przy­ja­cie­le naszej para­fii! Boże Naro­dze­nie to czas poko­ju i miło­ści, za któ­ry­mi tęsk­ni­my, umę­cze­ni cią­gły­mi woj­na­mi i nie­po­ko­ja­mi, tymi codzien­ny­mi, toczą­cy­mi się w naszych rodzi­nach,…