WIZYTA DUSZPASTERSKA „KOLĘDA” – 2022 R.

10.01.2022 Mine­ral­na + Ski­bic­ka (1 – 6)/ Dłu­go­pol­ska / Nie­du­ża / Kolum­ba / Aksa­mit­na / Dzwon­ko­wa / Per­lo­no­wa / Muni­cy­pal­na / Obo­tryc­ka / Trzos / Minu­to­wa / Dale­szyc­ka / Dział­ko­wa / Malow­ni­cza + Al. Kra­kow­ska 107 / Musz­kie­te­rów / Cen­tral­na / Buń­czuk / Ski­bic­ka (od Malow­ni­czej do Ręko­dziel­ni­czej), Ręko­dziel­ni­cza / Sycow­ska / Cypry­so­wa / Jani­szow­ska / Sape­rów / Prud­nic­ka / Żego­ty / Tro­jań­ska / Robot­ni­cza / Leonidasa.
11.01.2022 Modu­lar­na / Lipow­cza­na / Mate­rii / Bory­ny / Jako­bi­nów / Kra­ko­wia­ków / Orze­cho­wa / Kol­neń­ska / Nasien­na / Skrom­na / Łobe­ska / Kazi­mie­rza Wielk. / Star­to­wa / Geo­lo­gicz­na / Fli­sa 5, 5A, 7, 9, 11 / Łopu­szań­ska (cała) / Naroż­na / Wago­no­wa 1 – 22 i 19 / Zbą­szyń­ska / Pod­bor­ska 13 – 15 / Bor­su­cza / Głu­szyc­ka / Ana­li­tycz­na / Nadziei / Hej­na­ło­wa / Fajansowa.
12.01.2022 K.O.R., 30, 34B, 36, 38, 39-ABCDE, 40, 42, 44, 46, 52 – 76 / Pil­cho­wic­ka, Tapi­cer­ska / Gład­ka / Sło­wi­cza 34 – 64 (od Hyn­ka do K.O.R.) / Saba­ły (od Hyn­ka do K.O.R.) / al. Kra­kow­ska 85 ‑255 (od Hyn­ka do Mine­ral­nej) / Maciej­ki / Ruchliwa.
13.01.2022 Astro­nau­tów 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 16A / Szy­bow­co­wa, Zaran­kie­wi­cza 4, 6A, 7, 9 / Tań­skie­go 3, 5, 7 / Drze­wiec­kie­go 3 / Żwir­ki i Wigu­ry 1A, 1B, 3, 5, 15, 15A, 17, 17A, 19/ Wira­żo­wa / Bogu­cic­ka, Hyn­ka 3, 5, 7, 9.
14.01.2022 1 Sierp­nia 27, 31, 32, 32A, 33, 34, 34A / Sul­mie­rzyc­ka 6
17.01.2022 1 Sierp­nia 35,36, 36B, 37, 38, 38A, 39, 40, 40A, / Dwu­dzie­sto­lat­ków 2A, 4, 4A.
18.01.2022 1 Sierp­nia 40B, 41, 42, 42A, 44, 44A, 45,47, 47A, 49, 49A, 49B, 53.
19.01.2022 Al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 6, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 / Rada­ro­wa 2A, 4, 4A, Stru­bi­czów 1, 3, 4, 4A, 5, 6,8 / al. Kra­kow­ska 268, 270, 272.
20.01.2022 Al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1, 1A, 2, 3, Soliń­ska 19ABCD / Leżaj­ska 1 – 4 / Ustrzyc­ka / Sul­mie­rzyc­ka 3, 4 / Rada­ro­wa 9 – 17 (nie­pa­rzy­ste) / Lechic­ka 1 – 15.
21.01.2022 Al. Kra­kow­ska 262, 266 / Lechic­ka (od Rada­ro­wej do Saba­ły) / Rada­ro­wa (od Lechic­kiej do Hyn­ka) / Sło­wi­cza (od Lechic­kiej do Hyn­ka) / Czar­da­sza / Węgo­rzew­ska / Tra­pez / Saba­ły (od Lechic­kiej do Hynka).
24.01.2022 Rakow­ska 3, 4, 5, 5A, 6, 8, 9, 10, 11.
25.01.2022 Rakow­ska 12, 14, 14A, 16 / Insta­la­to­rów 5, 5A / Równoległa
26.01.2022 Baka­lar­ska 15, 15A, 15B / al. Kra­kow­ska 291A.
27.01.2022 Klin­kie­ro­wa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.
28.01.2022 Łopu­szań­ska 51/53 (Mia­stecz­ko Nowa Ochota)

(Ter­min dodat­ko­wy zgło­sze­nia w kancelarii)

W tym roku wizy­ta dusz­pa­ster­ska tyl­ko na zapro­sze­nia, któ­re nale­ża­ło skła­dać do 6 stycz­nia br. W wyzna­czo­nych dniach „kolę­da” roz­po­czy­na się od g. 17:00.