WIZYTA DUSZPASTERSKA „KOLĘDA” – 2021 R.

Wizy­ta tyl­ko na zapro­sze­nie – zgło­sze­nia przyj­mu­je­my od 14 grud­nia do 31 grud­nia. Wszyst­kich pozo­sta­łych miesz­kań­ców przy­dzie­lo­nych ulic zapra­sza­my w danym dniu do Kościo­ła na Mszę św. o godz. 18.30 na spe­cjal­ne błogosławieństwo.

04.01.2021

Mine­ral­na + Ski­bic­ka (1 – 6)/ Dłu­go­pol­ska / Nie­du­ża / Kolum­ba / Aksa­mit­na / Dzwon­ko­wa / Per­lo­no­wa / Muni­cy­pal­na / Obo­tryc­ka / Trzos / Minu­to­wa / Dale­szyc­ka / Dział­ko­wa / Malow­ni­cza + Al. Kra­kow­ska 107 / Musz­kie­te­rów / Cen­tral­na / Buń­czuk / Ski­bic­ka (od Malown. do Rękodz.).

05.01.2021

Ręko­dziel­ni­cza / Sycow­ska / Cypry­so­wa / Jani­szow­ska / Sape­rów / Prud­nic­ka / Żego­ty / Tro­jań­ska / Robot­ni­cza / Leonidasa.

07.01.2021

Modu­lar­na / Lipow­cza­na / Mate­rii / Bory­ny / Jako­bi­nów / Kra­ko­wia­ków / Orze­cho­wa / Kol­neń­ska / Nasien­na / Skrom­na / Łobe­ska / Kazi­mie­rza Wielk. / Star­to­wa / Geo­lo­gicz­na / Fli­sa 7, 9, 11 / Łopu­szań­ska (cała) / Naroż­na / Wago­no­wa 1 – 22 i 19 / Zbą­szyń­ska / Pod­bor­ska 13 – 15 / Bor­su­cza / Głu­szyc­ka / Ana­li­tycz­na / Nadziei / Hej­na­ło­wa / Fajansowa.

08.01.2021

K.O.R. (17 Stycz­nia) 30, 34B, 36, 38, 39ABCDE, 40, 42, 44, 46, 52 – 76 / Pilchowicka.

 

11.01.2021

Tapi­cer­ska / Gład­ka / Sło­wi­cza 34 – 64 (od Hyn­ka do K.O.R.) / Saba­ły (od Hyn­ka do K.O.R.) / al. Kra­kow­ska 85 ‑255 (od Hyn­ka do Mine­ral­nej) / Maciej­ki / Ruchliwa.

12.01.2021

Astro­nau­tów 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 16A / Szybowcowa.

13.01.2021

Zaran­kie­wi­cza 4, 6A, 7, 9 / Tań­skie­go 3, 5, 7 / Drze­wiec­kie­go 3 / Żwir­ki i Wigu­ry 1A, 1B, 3, 5 / Wira­żo­wa / Bogucicka.

14.01.2021

Hyn­ka 3, 5, 7, 9 / Żwir­ki i Wigu­ry 15, 15A, 17, 17A, 19.

15.01.2021

1 Sierp­nia 27, 32A, 33, 34, 34A / 1 Sierp­nia 31 + Sul­mie­rzyc­ka 6

 

18.01.2021

1 Sierp­nia 36, 36B / 1 Sierp­nia 35 + Dwu­dzie­sto­lat­ków 2A / 1 Sierp­nia 37 + al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4.

19.01.2021

1 Sierp­nia 38, 38A, 40, 40A / 1 Sierp­nia 39 + Dwu­dzie­sto­lat­ków 4A.

20.01.2021

1 Sierp­nia 40B, 42, 42A, 44, 44A, 45 / 1 Sierp­nia 41 + Dwu­dzie­sto­lat­ków 6.

21.01.2021

1 Sierp­nia 47, 47A, 49, 49A, 49B, 53 / Stru­bi­czów 8.

22.01.2021

Al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 10, 12, 14, 15, 16, 18 / Rada­ro­wa 2A, 4, 4A.

 

25.01.2021

Al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 20 / Stru­bi­czów 1, 3, 4, 4A, 5, 6 / al. Kra­kow­ska 268, 270, 272.

26.01.2021

Al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1, 1A, 2, 3.

27.01.2021

Soliń­ska 19ABCD / Leżaj­ska 1 – 4 / Ustrzyc­ka / Sul­mie­rzyc­ka 3, 4 / Lechic­ka 4, 6.

28.01.2021

Rada­ro­wa 11 – 17 (nie­pa­rzy­ste) / Lechic­ka 8 / Lechic­ka 15 + Rada­ro­wa 9 / Lechic­ka 1 – 13 (nie­pa­rzy­ste).

29.01.2021

Al. Kra­kow­ska 262, 266 / Lechic­ka (od Rada­ro­wej do Saba­ły) / Rada­ro­wa (od Lechic­kiej do Hyn­ka) / Sło­wi­cza (od Lechic­kiej do Hyn­ka) / Czar­da­sza / Węgo­rzew­ska / Tra­pez / Saba­ły (od Lechic­kiej do Hynka).

 

01.02.2021

Rakow­ska 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.

02.02.2021

Rakow­ska 12, 14, 14A, 16 / Insta­la­to­rów 5 / Rów­no­le­gła / Klin­kie­ro­wa 5.

03.02.2021

Baka­lar­ska 15, 15A, 15B / al. Kra­kow­ska 291A.

04.02.2021

Klin­kie­ro­wa 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12.