WIZYTA DUSZPASTERSKA „KOLĘDA” – 2023/2024 R.

4 grud­nia 2023 ponie­dzia­łek ul. 1 Sierp­nia 11
ul. 1 Sierp­nia 32
ul. 1 Sierp­nia 32A
ul. Sul­mie­rzyc­ka 3
ul. Sul­mie­rzyc­ka 4
5 grud­nia wto­rek ul. Leżaj­ska 1
ul. Leżaj­ska 2
ul. Leżaj­ska 3
6 grud­nia 2023 śro­da al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1A
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 2
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 10
7 grud­nia 2023 czwar­tek al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 7
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 12
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 18
9 grud­nia 2023 sobo­ta ul. Ustrzyc­ka
ul. Rada­ro­wa nume­ry parzy­ste od 6A do 32
ul. Sło­wi­cza od 1 do 30 (bez 29).
13 grud­nia 2023 śro­da al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 14
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 15
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 16
ul. Stru­bi­czów 4A
14 grud­nia 2023 czwar­tek al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1
ul. Stru­bi­czów 1
ul. Stru­bi­czów 3
15 grud­nia 2023 pią­tek al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 20
ul. Stru­bi­czów 5
16 grud­nia 2023 sobo­ta ul. Leżaj­ska 4
ul. Soliń­ska 19ABCD
ul. Sło­wi­cza 29 – 62
ul. Stru­bi­czów 4

Miesz­kań­ców blo­ków pro­si­my o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” na klat­kach scho­do­wych. Kolę­dę roz­po­czy­na­my o g. 17:00, a w sobo­ty o g. 10:00. Nowych miesz­kań­ców para­fii, u któ­rych jesz­cze nigdy nie było „kolę­dy”, pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go adre­su. W tym roku będzie­my odwie­dzać kolej­ną część para­fii, któ­rej nie odwie­dza­li­śmy w roku ubiegłym.