WIZYTA DUSZPASTERSKA „KOLĘDA” – 2023/2024 R.

4 grud­nia 2023 ponie­dzia­łek ul. 1 Sierp­nia 11
ul. 1 Sierp­nia 32
ul. 1 Sierp­nia 32A
ul. Sul­mie­rzyc­ka 3
ul. Sul­mie­rzyc­ka 4
5 grud­nia wto­rek ul. Leżaj­ska 1
ul. Leżaj­ska 2
ul. Leżaj­ska 3
6 grud­nia 2023 śro­da al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1A
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 2
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 10
7 grud­nia 2023 czwar­tek al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 7
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 12
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 18
9 grud­nia 2023 sobo­ta ul. Ustrzyc­ka
ul. Rada­ro­wa nume­ry parzy­ste od 6A do 32
ul. Sło­wi­cza od 1 do 30 (bez 29).
13 grud­nia 2023 śro­da al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 14
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 15
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 16
ul. Stru­bi­czów 4A
14 grud­nia 2023 czwar­tek al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1
ul. Stru­bi­czów 1
ul. Stru­bi­czów 3
15 grud­nia 2023 pią­tek al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 20
ul. Stru­bi­czów 5
16 grud­nia 2023 sobo­ta ul. Leżaj­ska 4
ul. Soliń­ska 19ABCD
ul. Sło­wi­cza 29 – 62
ul. Stru­bi­czów 4
2 stycz­nia 2024 wto­rek Stru­bi­czów 8
4 stycz­nia 2024 czwar­tek Stru­bi­czów 6
Rada­ro­wa 4
Rada­ro­wa 4A
8 stycz­nia 2024 ponie­dzia­łek Rada­ro­wa 2A
Rada­ro­wa 9
Rada­ro­wa 11
Rada­ro­wa 13
9 stycz­nia 2024 wto­rek Rada­ro­wa 17
Lechic­ka 8
10 stycz­nia 2024 śro­da Rada­ro­wa 15
Lechic­ka 4
11 stycz­nia 2024 czwar­tek Lechic­ka 1
Lechic­ka 1A
Lechic­ka 1B
12 stycz­nia 2024 pią­tek Lechic­ka 6
Lechic­ka 15
Lechic­ka 14
13 stycz­nia 2024 sobo­ta Lechic­ka 3
Lechic­ka 3A
Lechic­ka 3B
Lechic­ka 5
Lechic­ka 5C
Lechic­ka 5B
Lechic­ka 5C
Lechic­ka 7
Lechic­ka 9
Lechic­ka 11
Lechic­ka 13
Lechic­ka 19
Lechic­ka 25
Lechic­ka 25A
Lechic­ka 27
Lechic­ka 29
15 stycz­nia 2024 ponie­dzia­łek al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 3 od nr 36
16 stycz­nia 2024 wto­rek al. Kra­kow­ska 266
17 stycz­nia 2024 śro­da ul. Saba­ły 20
ul. Saba­ły 22A
ul. Saba­ły 24 do 40
18 stycz­nia 2024 czwar­tek ul. Saba­ły 18
19 stycz­nia 2024 pią­tek ul. Saba­ły 16
20 stycz­nia 2024 sobo­ta ul. Saba­ły od 3 do 17C
22 stycz­nia 2024 ponie­dzia­łek ul. Żwir­ki i Wigu­ry 15
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 15A
23 stycz­nia 2024 wto­rek ul. Żwir­ki i Wigu­ry 17
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 17A
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 19
24 stycz­nia 2024 śro­da ul. Żwir­ki i Wigu­ry 1A
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 1B
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 3
25 stycz­nia 2024 czwar­tek ul. Żwir­ki i Wigu­ry 5
ul. Hyn­ka 5
26 stycz­nia 2024 pią­tek ul. Hyn­ka 7
ul. Hyn­ka 9
27 stycz­nia 2024 sobo­ta ul. Czar­da­sza cała
ul. Węgorzewska
29 stycz­nia 2024 ponie­dzia­łek ul. Tań­skie­go 3
ul. Tań­skie­go 5
ul. Tań­skie­go 7
ul. Astro­nau­tów 4
ul. Astro­nau­tów 6
30 stycz­nia 2024 wto­rek ul. Astro­nau­tów 3
ul. Astro­nau­tów 8
ul. Astro­nau­tów 10
31 stycz­nia 2024 śro­da ul. Astro­nau­tów 12
ul. Astro­nau­tów 14
ul. Astro­nau­tów 15
1 lute­go 2024 czwar­tek ul. Astro­nau­tów 16
ul. Astro­nau­tów 16A
ul. Drze­wiec­kie­go 3
3 lute­go 2024 sobo­ta ul. Zaran­kie­wi­cza 4
ul. Zaran­kie­wi­cza 6A
ul. Zaran­kie­wi­cza 7
ul. Zaran­kie­wi­cza 9
5 lute­go 2024 ponie­dzia­łek ul. Lechic­ka 1
ul. KOR 34B
ul. KOR 36
6 lute­go 2024 wto­rek ul. KOR 38
ul. KOR 40
ul. KOR42
ul. KOR 44
ul. KOR 46
7 lute­go 2024 śro­da ul. KOR 39A
ul. KOR 39B
ul. KOR 39C
ul. KOR 39D
ul. KOR 39E
8 lute­go 2024 czwar­tek ul. Hyn­ka 3
ul. Szy­bow­co­wa 5
ul. Wira­żo­wa 4
ul. KOR 52 – 76
9 lute­go 2024 pią­tek NA ZAPROSZENIE
12 lute­go 2024 ponie­dzia­łek NA ZAPROSZENIE
13 lute­go 2024 wto­rek NA ZAPROSZENIE

Miesz­kań­ców blo­ków pro­si­my o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” na klat­kach scho­do­wych. Kolę­dę roz­po­czy­na­my o g. 17:00, a w sobo­ty o g. 10:00. Nowych miesz­kań­ców para­fii, u któ­rych jesz­cze nigdy nie było „kolę­dy”, pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go adre­su. W tym roku będzie­my odwie­dzać kolej­ną część para­fii, któ­rej nie odwie­dza­li­śmy w roku ubiegłym.