Cmentarz parafialny

Para­fia posia­da, odzy­ska­ny w 1990 roku, cmen­tarz grze­bal­ny o powierzch­ni 6000 m² (naj­mniej­szy w War­sza­wie). Poło­żo­ny w odle­gło­ści 1,2 km. od kościo­ła przy ul. Paw­ła Lipowczana.

Cmen­tarz został zało­żo­ny pod koniec lat 30 — tych XX w. jako cmen­tarz dla żoł­nie­rzy, któ­rzy zgi­nę­li w obro­nie Ojczy­zny i Stolicy.

W cen­tral­nym miej­scy cmen­ta­rza usy­tu­owa­no krzyż osa­dzo­ny na mar­mu­ro­wym coko­le, na któ­rym umiesz­czo­no tabli­cę epi­ta­fij­ną poświę­co­ną pamię­ci pole­głych i pomor­do­wa­nych żoł­nie­rzy Armii Kra­jo­wej i cywil­nych miesz­kań­ców Okęcia.

Administracja cmentarza

Wszel­kie­go rodza­ju spra­wy doty­czą­ce cmen­ta­rza moż­na zre­ali­zo­wać w biu­rze Admi­ni­stra­cji Cmen­ta­rza znaj­du­ją­cym się w budyn­ku Domu Pogrze­bo­we­go Cer­ber przy ple­ba­nii para­fial­nej lub pod nume­rem tele­fo­nu 501 714 719.

Dokumenty do pobrania:

Pro­jekt tabli­cy nagrob­nej w kolumbarium

 

Wiadomości związane z cmentarzem parafialnym