Ogłoszenia parafialne

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.10.2021

24 paź­dzier­ni­ka, 2021 Admin
  1. Dzi­siaj obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Misyj­ny, nazy­wa­ny w Pol­sce Nie­dzie­lą Misyj­ną. To dzień modli­twy i wspar­cia mate­rial­ne­go misji na świe­cie, taca zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­zna­czo­na będzie na misje.

  2. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie msza świę­ta z pro­ce­sją na cmen­ta­rzu para­fial­nym o g. 12:00 w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian. W związ­ku z tym 1 listo­pa­da nie będzie mszy św. w koście­le o g. 11:30 i 13:00 oraz o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Pozo­sta­łe msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie w koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmarłych.

  3. Dzie­ci wraz z rodzi­ca­mi zapra­sza­my na Bal Wszyst­kich Świę­tych, któ­ry odbę­dzie się w nie­dzie­lę 31 paź­dzier­ni­ka w koście­le dol­nym o g. 16. Pod­czas balu prze­wi­dzia­ne są gry i zaba­wy dla dzie­ci oraz lote­ria z nagro­da­mi. Zachę­ca­my do prze­bra­nia się za dowol­ne­go świę­te­go lub świę­tą. W zakry­stii moż­na nabyć bile­ty wstę­pu, z któ­rych dochód zosta­nie prze­zna­czo­ny na nagrody.

  4. To już ostat­ni tydzień paź­dzier­ni­ka. Nabo­żeń­stwa różań­co­we odpra­wia­my codzien­nie o g. 18:00 oraz dla dzie­ci w dol­nym koście­le o g. 17:15 od ponie­dział­ku do piątku.

  5. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczyzny.

  6. Przy­po­mi­na­my, że moż­na już zama­wiać inten­cje mszal­ne na przy­szły rok.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Marian­na Ewa Kra­ko­wiak l. 86, Ewa Ziem­bic­ka l. 98, Jani­na Godlew­ska l. 69, Hali­na Mil­ler l. 83, Bole­sław Han­del l. 96

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.10.2021

24 paź­dzier­ni­ka, 2021 Admin Dzi­siaj obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Misyj­ny, nazy­wa­ny w Pol­sce Nie­dzie­lą Misyj­ną. To dzień modli­twy i wspar­cia mate­rial­ne­go misji na świe­cie, taca zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­zna­czo­na będzie na misje. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych…

List pasterski KEP: “Synod, czyli nasza wspólna droga”

16 paź­dzier­ni­ka, 2021 Admin SYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA List paster­ski w związ­ku z XVI Zgro­ma­dze­niem Ogól­nym Syno­du Bisku­pów   Dro­gie Sio­stry, dro­dzy Bra­cia, „(…) Syn Czło­wie­czy nie przy­szedł, aby Mu słu­żo­no, lecz żeby słu­żyć i dać swo­je życie jako okup za wie­lu” (Mk 10,45). To, usły­sza­ne przed chwi­lą zda­nie Chry­stu­sa, moż­na potrak­to­wać nie tyl­ko jako stresz­cze­nie całej dzi­siej­szej…

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.10.2021

16 paź­dzier­ni­ka, 2021 Admin W dniach 9 i 10 paź­dzier­ni­ka odby­ło się w Rzy­mie Uro­czy­ste roz­po­czę­cie XVI Zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go Syno­du Bisku­pów, któ­re­go temat brzmi: „Ku Kościo­ło­wi syno­dal­ne­mu: komu­nia, uczest­nic­two i misja” Faza die­ce­zjal­na Syno­du w Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej roz­pocz­nie się dzi­siaj Mszą Świę­tą odpra­wio­ną w archi­ka­te­drze war­szaw­skiej o godz. 11.00 pod prze­wod­nic­twem Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza. Obec­ni będą przed­sta­wi­cie­le róż­nych…

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.10.2021

9 paź­dzier­ni­ka, 2021 Admin Dzi­siaj świę­tu­je­my XXI Dzień Papie­ski. Przed kościo­łem zbie­ra­my ofia­ry na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra powsta­ła jako owoc piel­grzym­ki św. Jana Paw­ła II do Ojczy­zny w 1999 roku. Sty­pen­dia wypła­ca­ne przez fun­da­cję tysiąc­om uczniów i stu­den­tów z całej Pol­ski pozwa­la­ją im roz­wi­jać swo­je talen­ty. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się aktyw­nie w przy­go­to­wa­nie i świę­to­wa­nie…

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.10.2021

2 paź­dzier­ni­ka, 2021 Admin Dzi­siaj świę­tu­je­my po raz czwar­ty usta­no­wio­ną przez papie­ża Fran­cisz­ka Nie­dzie­lę świę­te­go Fran­cisz­ka, obcho­dzo­ną pod hasłem: „Niech cała zie­mia bło­go­sła­wi Pana”, zapra­sza­my, aby po litur­gii o g. 11:30 zatrzy­mać się na chwi­lę przed kościo­łem, aby wspól­nie podzie­lić się chle­bem, dzię­ku­jąc Bogu za wszel­kie dobra, któ­re od Nie­go daje nam natu­ra oraz za naszą przy­na­leż­ność do wspól­no­ty…

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.09.2021

26 wrze­śnia, 2021 Admin Od piąt­ku 1 paź­dzier­ni­ka roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa różań­co­we, któ­re będą w dni powsze­dnie po Mszy św. o godz. 17:30, a w nie­dzie­le o godz. 18:00. A dla dzie­ci w dol­nym koście­le o 17:15 od ponie­dział­ku do piąt­ku. Zachę­ca­my wszyst­kich do oso­bi­stej modli­twy różań­co­wej. W pią­tek przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź pod­czas Mszy świę­tych i od godz.…

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.09.2021

18 wrze­śnia, 2021 Admin Mło­dzież, któ­ra w ubie­głym roku roz­po­czę­ła przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia zapra­sza­my wraz z rodzi­ca­mi na spo­tka­nie w ponie­dzia­łek 20 wrze­śnia o g. 18:30 w koście­le. Już dzi­siaj zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w ponie­dzia­łek 4 paź­dzier­ni­ka. Msze św. według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. O g. 15:00 wysta­wie­nie…

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.09.2021

11 wrze­śnia, 2021 Admin Skła­da­my dziś Bogu dzięk­czy­nie­nie za dłu­go ocze­ki­wa­ną przez pol­ski Kościół beaty­fi­ka­cję Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i Mat­ki Elż­bie­ty Róży Czac­kiej, któ­ra w spo­sób uro­czy­sty zosta­nie ogło­szo­na w cza­sie mszy św. o g. 12:00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie. Na proś­bę Kard. Kazi­mie­rza Nycza odwo­łu­je­my msze św. o g. 11:15, 11:30 i 13:00, aby włą­czyć się…

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.09.2021

4 wrze­śnia, 2021 Admin Dzi­siaj zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­pro­wa­dza­my zbiór­kę do puszek na rzecz uchodź­ców z Afga­ni­sta­nu, dla któ­rych Cari­tas orga­ni­zu­je pomoc na tere­nie nasze­go kra­ju. Z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne o g. 18:00. Wspól­no­ta Żywe­go Różań­ca zapra­sza dzi­siaj na spo­tka­nie o g. 15:30 w Sali nad zakry­stią. Przy­po­mi­na­my, że od 1 wrze­śnia przy­wró­co­ny został cało­rocz­ny gra­fik…