Ogłoszenia parafialne

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.09.2022

24 wrze­śnia, 2022 Admin
  1. Za tydzień 2 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my na Nie­dzie­lę św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. W tym dniu będzie moż­na zostać hono­ro­wym daw­cą krwi odda­jąc krew w ambu­lan­sie usta­wio­nym przed kościo­łem. O g. 16:00 odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domo­wych przed kościo­łem, wie­czo­rem o g. 20:00 zapra­sza­my na kon­cert a cap­pel­la Chó­ru Kame­ral­ne­go „In Laeti­tia”.

  2. Już dzi­siaj zapra­sza­my też na nasz odpust para­fial­ny św. Fran­cisz­ka z Asy­żu we wto­rek 4 paź­dzier­ni­ka. Msze św. według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. O g. 15:00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 17:00 Róża­niec, o g. 17:30 msza św. z bło­go­sła­wień­stwem reli­kwia­mi św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, o g. 19:00 msza św. pod prze­wod­nic­twem J. E. Bisku­pa Pio­tra Jarec­kie­go, w cza­sie któ­rej zosta­nie udzie­lo­ny Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży naszej parafii.

  3. Wszyst­kich kan­dy­da­tów do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia, któ­rzy uczest­ni­czy­li w przy­go­to­wa­niach przez ostat­ni rok zapra­sza­my we wto­rek 27 wrze­śnia wraz z rodzi­ca­mi na mszę św. o g. 18:30 i spotkanie.

  4. W I sobo­tę mie­sią­ca – 1 paź­dzier­ni­ka — Rodzi­na Radia Maryja zapra­sza na Mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie.

  5. Od sobo­ty 1 paź­dzier­ni­ka roz­po­czy­na­my Nabo­żeń­stwa Różań­co­we, któ­re będą odpra­wia­ne codzien­nie o g. 18:00, dla dzie­ci Róża­niec od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 17:15 w dol­nym koście­le. Zachę­ca­my też wszyst­kich do oso­bi­stej modli­twy różańcowej.

  6. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Mag­da­le­na Doro­ta Rewer­ska l. 61, Elż­bie­ta Wan­da Mura­no­wicz l. 71

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.09.2022

24 wrze­śnia, 2022 Admin Za tydzień 2 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my na Nie­dzie­lę św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. W tym dniu będzie moż­na zostać hono­ro­wym daw­cą krwi odda­jąc krew w ambu­lan­sie usta­wio­nym przed kościo­łem. O g. 16:00 odbę­dzie się tra­dy­cyj­ne bło­go­sła­wień­stwo zwie­rząt domo­wych przed kościo­łem, wie­czo­rem o g. 20:00 zapra­sza­my na kon­cert a cap­pel­la Chó­ru Kame­ral­ne­go „In Laeti­tia”. Już dzi­siaj zapra­sza­my też…

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.09.2022

17 wrze­śnia, 2022 Admin Już dzi­siaj zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny św. Fran­cisz­ka z Asy­żu we wto­rek 4 paź­dzier­ni­ka. Msze św. według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. O g. 15:00 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 17:00 Róża­niec, o g. 17:30 msza św. z bło­go­sła­wień­stwem reli­kwia­mi św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, o g.…

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.09.2022

9 wrze­śnia, 2022 Admin Jutro Mszą św. o godz. 18:30 roz­pocz­nie się spo­tka­nie dla wszyst­kich lek­to­rów, mini­stran­tów i kan­dy­da­tów. Z ini­cja­ty­wy Rady Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tów Euro­py (CCEE) w śro­dę, 14 wrze­śnia br. w Świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go, będzie­my obcho­dzi­li Dzień Modlitw za Ukra­inę jako wyraz soli­dar­no­ści Euro­py z naro­dem ukra­iń­skim. Zapra­sza­my na Msze świę­tą. W sobo­tę, 17 wrze­śnia obcho­dzić będzie­my…

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.09.2022

3 wrze­śnia, 2022 Admin Od 1 wrze­śnia przy­wró­ci­li­śmy cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. msze świę­te poran­ne w dni powsze­dnie o g. 6:30 i 8:00 oraz mszę św. nie­dziel­ną z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Kan­ce­la­ria para­fial­na jest czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 17:30 oraz we wtor­ki i piąt­ki dodat­ko­wo przed połu­dniem…

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.08.2022

27 sierp­nia, 2022 Admin Od czwart­ku 1 wrze­śnia przy­wra­ca­my cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. msze świę­te poran­ne w dni powsze­dnie o g. 6:30 i 8:00 oraz mszę św. nie­dziel­ną z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Kan­ce­la­ria para­fial­na czyn­na będzie od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 17:30 oraz we wtor­ki i piąt­ki dodat­ko­wo przed…

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.08.2022

20 sierp­nia, 2022 Admin W pią­tek 26 sierp­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej. Msze świę­te w naszym koście­le według porząd­ku powsze­dnie­go. Kan­ce­la­ria para­fial­na pra­cu­je w waka­cje od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 — 17:30. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza we wto­rek 23 sierp­nia na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu…

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.08.2022

13 sierp­nia, 2022 Admin Jutro 15 sierp­nia — Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Msze świę­te według waka­cyj­ne­go porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym dniu tra­dy­cyj­nie bło­go­sła­wi się zio­ła i kwia­ty. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofia­ry. Tak jak infor­mo­wa­li­śmy poprzed­nio, Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej roz­po­czął pro­ce­du­rę roz­pa­try­wa­nia nasze­go wnio­sku na…

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.08.2022

6 sierp­nia, 2022 Admin Metro­po­li­ta War­szaw­ski Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz wysto­so­wał komu­ni­kat po tra­gicz­nym wypad­ku auto­ka­ru w Chor­wa­cji, w któ­rym ucier­pie­li Pola­cy piel­grzy­mu­ją­cy do Medju­go­rie: „Ota­czam modli­twą wszyst­kich poszko­do­wa­nych w wypad­ku pol­skie­go auto­ka­ru na tere­nie Chor­wa­cji. Zmar­łych w tym tra­gicz­nym zda­rze­niu pole­cam Miło­sier­dziu Boże­mu. Łączę się ducho­wo z rodzi­na­mi ofiar i skła­dam im naj­głęb­sze wyra­zy współ­czu­cia. Wier­nych pro­szę o modli­twę…

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 31.07.2022

30 lip­ca, 2022 Admin W ponie­dzia­łek 1 sierp­nia przy­pa­da 78. Rocz­ni­ca wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce wal­ki Powstań­ców War­szaw­skich w naszej dziel­ni­cy odbę­dą się tra­dy­cyj­nie przy pomni­ku-kaplicz­ce Bazy Lot­ni­czej „Łuży­ce” u zbie­gu ul. Żwir­ki i Wigu­ry i Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków (daw­niej 17 Stycz­nia). Począ­tek o g. 11:00. Wie­czo­rem o g. 17:30 w naszym koście­le msza św. w inten­cji zmar­łych…