Ogłoszenia parafialne

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.01.2023

28 stycz­nia, 2023 Admin
  1. Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii mło­dzież z Ełku, któ­ra zbie­ra pie­nią­dze na wyjazd na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży do Lizbo­ny, a wie­czo­rem o g. 18:00 wyko­na kon­cert wraz z wykła­dem na temat muzy­ki przed­wo­jen­nej Wileńsz­czy­zny. /krótkie świadectwo/

  2. W zakry­stii przyj­mu­je­my zgło­sze­nia od mło­dzie­ży z naszej para­fii chęt­nej na wyjazd na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży w Lizbo­nie, któ­re odbę­dą się od 1 do 6 sierp­nia br.

  3. Roz­po­czy­na­my ostat­nie 2 tygo­dnie wizy­ty dusz­pa­ster­skiej, zwa­nej „kolę­dą”, pla­nu­je­my odwie­dzić: w ponie­dzia­łek (30.01.): ul. 1 Sierp­nia 35 i al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 2A; we wto­rek (31.01.): ul. 1 Sierp­nia 31 i ul. Sul­mie­rzyc­ka 6; w śro­dę (01.02.): ul. 1 Sierp­nia 27 i 36B; w czwar­tek (02.02.): ul. 1 Sierp­nia 53.; w ponie­dzia­łek (06.02.): ul. 1 Sierp­nia 34, 34A i 47A; we wto­rek (07.02.): ul. 1 Sierp­nia 41 i al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 6 oraz ul. 1 Sierp­nia 49; w śro­dę (08.02.): ul. 1 Sierp­nia 39 i al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4A oraz ul. 1 Sierp­nia 47; w czwar­tek (09.02.): ul. 1 Sierp­nia 37 i al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4, w pią­tek (10.02.): ul. 1 Sierp­nia 36, 45, 49A i 49B. Kolę­dę roz­po­czy­na­my od g. 17:00. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach. Plan z ter­mi­na­mi „kolę­dy” do 10 lute­go umiesz­czo­ny jest na tabli­cy ogło­szeń w kruch­cie oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Ze wzglę­du na wzrost licz­by miesz­kań­ców naszej para­fii i powsta­nie nowych dużych osie­dli, w tym roku odwie­dzi­my oko­ło poło­wy miesz­kań­ców para­fii. Zakoń­czy­my „kolę­dę” 10 lute­go wraz z roz­po­czę­ciem ferii zimo­wych. Do przy­szłej nie­dzie­li 5 lute­go przyj­mu­je­my zgło­sze­nia od osób, któ­re bar­dzo chcia­ły­by jesz­cze w tym roku zapro­sić księ­dza z „kolę­dą”, mimo, iż nie ma ich w pla­nie „kolę­dy”. Zgło­szo­ne wizy­ty będzie­my reali­zo­wać w dniach 13 – 15 lute­go. Wizy­ta dusz­pa­ster­ska w pozo­sta­łej czę­ści para­fii odbę­dzie się w przy­szłym roku.

  4. W czwar­tek 2 lute­go przy­pa­da Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, zwy­cza­jo­wo zwa­ne Świę­tem Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. W kan­ce­la­rii moż­na zaopa­trzyć się w grom­ni­ce. W dniu świę­ta świe­ce sprze­da­wa­ne będą przed każ­dą Mszą św. w koście­le. Jest to rów­nież Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Taca prze­zna­czo­na będzie na zako­ny klauzurowe.

  5. To już ostat­nie dni z deko­ra­cją świą­tecz­ną naszej świą­ty­ni. W czwar­tek 2 lute­go po mszy św. o g. 18:30 zapra­sza­my para­fian, zwłasz­cza męż­czyzn, do pomo­cy przy wyno­sze­niu cho­inek i szop­ki oraz roz­bie­ra­niu deko­ra­cji świą­tecz­nych.

  6. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź od g. 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Legion Maryi zapra­sza na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia o g. 15:00 w inten­cji pokoju.

  7. W I sobo­tę mie­sią­ca o godz. 8:00 Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Fran­cisz­ka Kąc­ka l.94, Hele­na Stań­ska l.98, Anna Ade­la Archu­tow­ska l.81, Zofia Więc­kow­ska l.89, Ire­na Kłos l.95

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.01.2023

28 stycz­nia, 2023 Admin Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii mło­dzież z Ełku, któ­ra zbie­ra pie­nią­dze na wyjazd na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży do Lizbo­ny, a wie­czo­rem o g. 18:00 wyko­na kon­cert wraz z wykła­dem na temat muzy­ki przed­wo­jen­nej Wileńsz­czy­zny. /krótkie świadectwo/ W zakry­stii przyj­mu­je­my zgło­sze­nia od mło­dzie­ży z naszej para­fii chęt­nej na wyjazd na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży w Lizbo­nie, któ­re…

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 22.01.2023

21 stycz­nia, 2023 Admin Zapro­sze­nie Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza: Dro­dzy Die­ce­zja­nie! Jutro mija 10 rocz­ni­ca śmier­ci Kar­dy­na­ła Józe­fa Glem­pa, Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty Gnieź­nień­skie­go i War­szaw­skie­go, Pry­ma­sa Pol­ski, Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski. Tego dnia w archi­ka­te­drze war­szaw­skiej o g. 19.00 zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta kon­ce­le­bro­wa­na w inten­cji zmar­łe­go Kar­dy­na­ła Józe­fa, któ­rej będę prze­wod­ni­czył. Homi­lię wygło­si Pry­mas Pol­ski – Arcy­bi­skup Woj­ciech…

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.01.2023

14 stycz­nia, 2023 Admin Ser­decz­nie zapra­sza­my w następ­ną nie­dzie­lę — 22 stycz­nia — na kon­cert kolęd w wyko­na­niu Chó­ru Kame­ral­ne­go „In Laeti­tia”, któ­ry odbę­dzie się wie­czo­rem o g. 20:00. Rów­nież w następ­ną nie­dzie­lę po mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le odbę­dą się Jaseł­ka w wyko­na­niu uczniów Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 88 przy ul. Rada­ro­wej, a…

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO — 08.01.2023

7 stycz­nia, 2023 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za zło­żo­ne ofia­ry na tacę, do skar­bon i na kon­to para­fial­ne. Spo­tka­nie opłat­ko­we Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30 w sali nad zakry­stią, spo­tka­nie opłat­ko­we Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w dol­nym koście­le. Zapra­sza­my na kon­cert kolęd w wyko­na­niu…

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2023

5 stycz­nia, 2023 Admin Dzi­siaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Zapra­sza­my dzie­ci na mszę św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le. W cza­sie każ­dej mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kadzi­dła i kre­dy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go, któ­re pod kie­run­kiem p. Anny Tryc przy­go­to­wa­ły tra­dy­cyj­nie na ten dzień kre­dę i kadzi­dło, w…

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI — 01.01.2023

31 grud­nia, 2022 Admin W Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, na począt­ku Nowe­go Roku 2023, skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia sło­wa­mi Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka z przy­go­to­wa­ne­go na dzi­siej­szy dzień Orę­dzia na 56. Świa­to­wy Dzień Poko­ju: „Wszyst­kim męż­czy­znom i kobie­tom dobrej woli, życzę budo­wa­nia dzień po dniu, jako rze­mieśl­ni­kom poko­ju, dobre­go roku! Niech Mary­ja Nie­po­ka­la­na, Mat­ka Jezu­sa i…

BOŻE NARODZENIE – 25.12.2022

24 grud­nia, 2022 Admin W Uro­czy­stość Boże­go Naro­dze­nia skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia: niech Jezus – Ksią­żę Poko­ju — przy­no­si nam pokój, siłę i radość, a Jego zbaw­cza Miłość niech towa­rzy­szy nam w Nowym Roku 2023! Taca zbie­ra­na w cza­sie Paster­ki zgod­nie z wolą ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zosta­nie prze­zna­czo­na na Dom Samot­nej Mat­ki w Sko­li­mo­wie. Ser­decz­nie…

IV NIEDZIELA ADWENTU — 18.12.2020

17 grud­nia, 2022 Admin Roz­po­czy­na­my ostat­ni tydzień Adwen­tu: od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 6:30 zapra­sza­my na Rora­ty. Lau­de­sy – poran­na modli­twa kościo­ła o g 5:30 w dol­nym koście­le. W sobo­tę 24 grud­nia Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Msze świę­te odpra­wia­ne będą tyl­ko rano, nie będzie mszy o g. 17:30 i 18:30, aby­śmy mogli przy­go­to­wać się i uro­czy­ście cele­bro­wać wie­cze­rze wigi­lij­ną.…

III NIEDZIELA ADWENTU — 11.12.2022

10 grud­nia, 2022 Admin Dzi­siaj ostat­ni dzień reko­lek­cji adwen­to­wych. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ks. Car­lo­so­wi Cesa­ro­wi Dama­glio za wygło­szo­ne nauki. Przez cały Adwent zapra­sza­my na Rora­ty o g. 6:30. Po Rora­tach w holu przed zakry­stią czę­stu­je­my dzie­ci gorą­cym kakao i słod­ki­mi bułecz­ka­mi. W cza­sie Adwen­tu zapra­sza­my też na lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła o g. 5:30 w dol­nym koście­le od ponie­dział­ku…