Ogłoszenia parafialne

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 19.05.2024

18 maja, 2024 Admin
  1. W Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy się okres wiel­ka­noc­ny, a roz­po­czy­na okres zwy­kły w litur­gii Kościo­ła. W przy­szłą nie­dzie­lę koń­czy się tzw. okres komu­nii wielkanocnej.

  2. Dzi­siaj o g. 9:30 msza św. po por­tu­gal­sku w dol­nym kościele.

  3. Jesz­cze raz ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w ubie­głą nie­dzie­lę mate­rial­nie i logi­stycz­nie włą­czy­li się w przy­go­to­wa­nie jubi­le­uszu 90. rocz­ni­cy odpra­wie­nia pierw­szej mszy świę­tej w nie­ist­nie­ją­cym już drew­nia­nym kościół­ku na Okę­ciu. Rela­cja z tych uro­czy­sto­ści zosta­ła zare­je­stro­wa­na przez TVP3 i zosta­nie wyemi­to­wa­na w pro­gra­mie poświę­co­nym spra­wom Kościo­ła pt. Mazow­sze sacrum i pro­fa­num w ponie­dzia­łek 27 maja o g. 19:30.

  4. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we przez cały mie­siąc o g. 18:00. Zachę­ca­my do modli­twy Lita­nią Lore­tań­ską zarów­no w naszym koście­le, jak i przy kaplicz­kach przy­droż­nych, tam, gdzie jest taka tradycja.

  5. W sobo­tę 25 maja Para­fial­ny Zespół Cari­tas zapra­sza na kolej­ną edy­cję „Otwar­tej Sza­fy”, gdzie w godzi­nach 11:00 – 13:00 każ­dy może za dar­mo zaopa­trzyć się w wyse­lek­cjo­no­wa­ną uży­wa­ną odzież dobrej jako­ści lub podzie­lić się taką odzie­żą z innymi.

  6. Zachę­ca­my do wspar­cia finan­so­we­go wyjaz­du para­fial­nych kolo­nii let­nich dla dzie­ci i mło­dzie­ży, któ­rych koszt jest wyż­szy niż opła­ty pobie­ra­ne od rodzi­ców dzie­ci. Ofia­ry moż­na skła­dać do pusz­ki na fila­rze kościo­ła lub na kon­to ban­ko­we poda­ne na pla­ka­cie w kruch­cie kościoła.

  7. Od ponie­dział­ku do czwart­ku o g. 18:30 msze św. z udzia­łem dzie­ci, któ­re przy­ję­ły I Komu­nię św., pole­ca­my dzie­ci i ich rodzi­ny modli­twie Parafian.

  8. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji Ojczy­zny i poko­ju na świecie.

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 19.05.2024

18 maja, 2024 Admin W Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy się okres wiel­ka­noc­ny, a roz­po­czy­na okres zwy­kły w litur­gii Kościo­ła. W przy­szłą nie­dzie­lę koń­czy się tzw. okres komu­nii wiel­ka­noc­nej. Dzi­siaj o g. 9:30 msza św. po por­tu­gal­sku w dol­nym koście­le. Jesz­cze raz ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy w ubie­głą nie­dzie­lę mate­rial­nie i logi­stycz­nie włą­czy­li się w przy­go­to­wa­nie jubi­le­uszu 90. rocz­ni­cy…

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO — 12.05.2024

11 maja, 2024 Admin W Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go obcho­dząc 90. rocz­ni­cę odpra­wie­nia 13 maja 1934 roku pierw­szej mszy świę­tej w nie­ist­nie­ją­cym już drew­nia­nym kościół­ku na Okę­ciu jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za wia­rę naszych przod­ków, któ­ra sta­ła u począt­ków utwo­rze­nia się naszej obec­nej para­fii w roku 1937. O począt­kach dusz­pa­ster­stwa na Okę­ciu przy­po­mi­na­ją nam wyeks­po­no­wa­ne po reno­wa­cji figu­ry św. Fran­cisz­ka z…

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 05.05.2024

4 maja, 2024 Admin W następ­ną nie­dzie­lę 12 maja w Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go obcho­dzić będzie­my 90. rocz­ni­cę odpra­wie­nia pierw­szej mszy św. w nie­ist­nie­ją­cym już drew­nia­nym kościół­ku na Okę­ciu, co mia­ło miej­sce 13 maja 1934 roku – pra­wie 3 lata przed powsta­niem naszej para­fii. Ser­decz­nie zapra­sza­my do świę­to­wa­nia tego jubi­le­uszu na mszy świę­tej o g. 11:30, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie J.E.…

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI — 03.05.2024

3 maja, 2024 Admin W dzi­siej­szą Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. Dobie­gła koń­ca reno­wa­cja figur św. Fran­cisz­ka z Asy­żu i św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, któ­re zosta­ły zde­mon­to­wa­ne z fron­to­nu nasze­go kościo­ła. Obie figu­ry sta­ły przez ponad pół wie­ku przed daw­nym drew­nia­nym kościół­kiem. Odno­wio­ne figu­ry zosta­ną wyeks­po­no­wa­ne w koście­le…

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 28.04.2023

27 kwiet­nia, 2024 Admin KOMUNIKAT Arcy­bi­sku­pa War­szaw­skie­go przed pere­gry­na­cją reli­kwii bł. Rodzi­ny Ulmów Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry, Reli­kwie, beaty­fi­ko­wa­nej 10 wrze­śnia ub. r., Rodzi­ny Ulmów – Józe­fa i Wik­to­rii oraz ich sied­mior­ga dzie­ci pere­gry­nu­ją po pol­skich die­ce­zjach. W sobo­tę, 4 maja, przy­bę­dą do naszej archi­die­ce­zji. Zosta­ną uro­czy­ście powi­ta­ne w bazy­li­ce archi­ka­te­dral­nej św. Jana Chrzci­cie­la. Będą prze­by­wać, do 11 maja,…

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 21.04.2024

20 kwiet­nia, 2024 Admin Dzi­siej­sza Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia Kapłań­skie i do Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Zakoń­czy­li­śmy w tym tygo­dniu napra­wę i malo­wa­nie ścian i sufi­tu w pre­zbi­te­rium i na ścia­nach bocz­nych kościo­ła, w miej­scach widocz­nych zacie­ków. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za modli­twę i ofia­ry skła­da­ne na…

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA — 07.04.2024

6 kwiet­nia, 2024 Admin Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na, usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez św. Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla całe­go Kościo­ła. W obli­czu woj­ny na Ukra­inie i w wie­lu innych miej­scach świa­ta pro­śmy o pokój i miło­sier­dzie dla całe­go świa­ta. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek o g. 15:00 na Koron­kę do…

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 31.03.2024

30 mar­ca, 2024 Admin Wszyst­kim Para­fia­nom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia wiel­ka­noc­ne: niech Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły wstę­pu­ją­cy do Ojca w nie­bie wsta­wia się za nami, aby­śmy mogli sta­wać się do Nie­go podob­ni. Niech ze świę­to­wa­nia Miste­rium Pas­chal­ne­go Miło­sier­ny Bóg wypro­wa­dzi dla nas dobro, któ­re zaowo­cu­je miło­ścią w naszym życiu rodzin­nym, para­fial­nym i spo­łecz­nym. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go:…

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE WIELKIEJ NOWENNY PRZED DWUTYSIĄCLECIEM DZIEŁA ODKUPIENIA

23 mar­ca, 2024 Admin W roku 2033 będzie­my obcho­dzić rocz­ni­cę dwu­ty­siąc­le­cia Odku­pie­nia, jakie­go doko­nał nasz Pan Jezus Chry­stus przez swo­ją mękę, śmierć, zmar­twych­wsta­nie, wnie­bo­wstą­pie­nie i zesła­nie Ducha Świę­te­go. Dzie­więć lat, któ­re poprze­dza­ją ten wiel­ki Jubi­le­usz, jest dla Kościo­ła w Pol­sce wspa­nia­łą oka­zją do oży­wie­nia wia­ry, a nade wszyst­ko do dzięk­czy­nie­nia za „wiel­kie rze­czy, jakie uczy­nił Wszech­moc­ny” (Łk 1, 49).…