Ogłoszenia parafialne

I NIEDZIELA ADWENTU — 03.12.2023

2 grud­nia, 2023 Admin
  1. Adwent to czas czu­wa­nia i rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30. Dzie­ci zapra­sza­my z lam­pio­na­mi. Po Rora­tach w holu przed zakry­stią będą przy­go­to­wa­ne dla dzie­ci gorą­ce kakao i słod­kie bułecz­ki. W cza­sie Adwen­tu zapra­sza­my też na lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła o g. 5:30 w dol­nym koście­le od ponie­dział­ku do piątku.

  2. Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Przed kościo­łem Para­fial­ny Oddział Cari­tas zbie­ra dat­ki na przy­go­to­wa­nie paczek świą­tecz­nych dla potrze­bu­ją­cych z naszej para­fii. Msza św. po por­tu­gal­sku w dol­nym koście­le o g. 9:30. Gru­pa Żywe­go Różań­ca zapra­sza na spo­tka­nie o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. Nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne i ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu o g. 18:00.

  3. W I ponie­dzia­łek mie­sią­ca msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my wypo­min­ki. W pią­tek 8 grud­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Msze św. według porząd­ku powsze­dnie­go. Legion Maryi zapra­sza na g. 12:00 na Godzi­nę Łaski oraz na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia o g. 15:00. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 12:00 do 17:30.

  4. Od następ­nej nie­dzie­li 10 grud­nia zapra­sza­my na trzy­dnio­we reko­lek­cje adwen­to­we, któ­re popro­wa­dzi ks. kano­nik Andrzej Krze­siń­ski, pro­boszcz para­fii św. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be­go w War­sza­wie. W nie­dzie­lę 10 grud­nia nauki reko­lek­cyj­ne pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych. W ponie­dzia­łek 11 grud­nia i we wto­rek 12 grud­nia msze świę­te z nauką reko­lek­cyj­ną o g. 10:00, 17:30 i 19:00. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Nie­dzie­la 10 grud­nia to dzień nasze­go dru­gie­go odpu­stu para­fial­ne­go, Wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Lore­tań­skiej – Patron­ki naszej świą­ty­ni. Uro­czy­sta msza św. odpu­sto­wa z Lita­nią Lore­tań­ską o g. 11:30. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian, a szcze­gól­nie gru­py para­fial­ne i asy­stę litur­gicz­ną. W cza­sie reko­lek­cji moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych. Szcze­gó­ło­wy pro­gram reko­lek­cji jest umiesz­czo­ny w kruch­cie i na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  5. Od jutra roz­pocz­nie­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą”. Pla­nu­je­my odwie­dzać: w ponie­dzia­łek 4 grud­nia ul: 1 Sierp­nia 11, 32, 32A oraz Sul­mie­rzyc­ka 3 i 4; we wto­rek 5 grud­nia: ul Leżaj­ska 1, 2 i 3; w śro­dę 6 grud­nia: al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1A, 2 i 10; w czwar­tek 7 grud­nia: al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 7, 12 i 18; w sobo­tę 8 grud­nia: ul. Ustrzyc­ka, ul. Rada­ro­wa nume­ry parzy­ste od 6A do 32, ul. Sło­wi­cza od 1 do 30 (bez 29). Miesz­kań­ców blo­ków pro­si­my o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” na klat­kach scho­do­wych. Kolę­dę roz­po­czy­na­my o g. 17:00, a w sobo­ty o g. 10:00. Nowych miesz­kań­ców para­fii oraz oso­by, u któ­rych już daw­no nie było „kolę­dy”, pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go adre­su lub umiesz­cze­nia na drzwiach miesz­ka­nia zna­ku zapro­sze­nia, takim zna­kiem jest też dla nas zawsze napis K+M+B+. W tym roku będzie­my odwie­dzać kolej­ną część para­fii, któ­rej nie odwie­dza­li­śmy w roku ubie­głym. Aktu­al­ny pro­gram „kolę­dy” jest umiesz­czo­ny w kruch­cie i na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  6. Trwa remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Dofi­nan­so­wa­nie z Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w kwo­cie 982.980,93 zł. sta­no­wi 80% cało­ści prac wyce­nio­nych na 1.228.726,16 zł. Nasz wkład to 245.745, 23 zł. Do koń­ca roku musi­my uzbie­rać jesz­cze oko­ło 45% tej kwo­ty. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy już wspar­li para­fię mate­rial­nie. Pro­si­my o pomoc wszyst­kich para­fian w wypeł­nie­niu naszych zobo­wią­zań oraz o modli­twę w inten­cji pomyśl­ne­go prze­pro­wa­dze­nia prac remontowych.

  7. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć opłat­ki i świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas. Będą one dostęp­ne rów­nież po mszach św. rorat­nich i w kan­ce­la­rii parafialnej.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Win­cen­ty Woś l.89, Wie­sław Jan Żebrow­ski l. 86, Marek Jan Patel­ski l. 69, Roma­na Alek­san­dra Duka­­cze­w­ska-Baran l. 90

I NIEDZIELA ADWENTU — 03.12.2023

2 grud­nia, 2023 Admin Adwent to czas czu­wa­nia i rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30. Dzie­ci zapra­sza­my z lam­pio­na­mi. Po Rora­tach w holu przed zakry­stią będą przy­go­to­wa­ne dla dzie­ci gorą­ce kakao i słod­kie bułecz­ki. W cza­sie Adwen­tu zapra­sza­my…

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA — 26.11.2023

25 listo­pa­da, 2023 Admin Dzi­siaj, w ostat­nią nie­dzie­lę roku litur­gicz­ne­go, obcho­dzi­my Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Po mszy św. o g. 11:30 Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i akt poświę­ce­nia, za jego publicz­ne odmó­wie­nie moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny. Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza na spo­tka­nie po mszy św. o g. 11:30 w sali nad zakry­stią. Za tydzień I nie­dzie­la Adwen­tu, zbie­ra­ne…

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.11.2023

18 listo­pa­da, 2023 Admin Dzi­siaj obcho­dzi­my VII Świa­to­wy Dzień Ubo­gich pod hasłem „Nie odwra­caj twa­rzy od żad­ne­go bie­da­ka” (Tb 4, 7). Na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii moż­na zapo­znać się z oko­licz­no­ścio­wym orę­dziem papie­ża Fran­cisz­ka. W sobo­tę 24 listo­pa­da Para­fial­ny Oddział Cari­tas zapra­sza na akcję „otwar­ta sza­fa”: gdzie moż­na będzie za dar­mo zaopa­trzyć się w wyse­lek­cjo­no­wa­ne uży­wa­ne ubra­nia dobrej jako­ści. Moż­na…

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.11.2023

11 listo­pa­da, 2023 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Przy­po­mi­na­my, że trwa remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Całość prac zosta­ła wyce­nio­na na 1.228.726,16 zł, z cze­go 80% sta­no­wi dofi­nan­so­wa­nie z Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w kwo­cie 982.980,93 zł. Nasz wkład to 245.745, 23 zł., któ­ry musi­my uzbie­rać do koń­ca roku, bra­ku­je nam jesz­cze oko­ło 60%…

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.11.2023

4 listo­pa­da, 2023 Admin Zapro­sze­nie Metro­po­li­ty War­szaw­skie­go: Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie, zapra­szam Was w sobo­tę, 11 listo­pa­da, do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej na uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. O godzi­nie 10.00, w obec­no­ści naj­wyż­szych władz pań­stwo­wych, zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta, pod­czas któ­rej będzie­my dzię­ko­wać Opatrz­no­ści Bożej za wol­ną i nie­pod­le­głą Ojczy­znę oraz zawie­rzać Bogu losy Pol­ski i całe­go naro­du. W…

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.10.2023

28 paź­dzier­ni­ka, 2023 Admin W śro­dę 1 listo­pa­da świę­tu­je­my Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, a w czwar­tek 2 listo­pa­da Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed…

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 22.10.2023

21 paź­dzier­ni­ka, 2023 Admin Dzi­siaj świę­tu­je­my Nie­dzie­lę Misyj­ną pod hasłem „Misje ser­cem Kościo­ła”. Taca prze­zna­czo­na jest na misje. W naszej para­fii gości­my Ojców Misjo­na­rzy Obla­tów Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­rzy po każ­dej mszy świę­tej roz­pro­wa­dzać będą kalen­da­rze misyj­ne, jako cegieł­ki wspar­cia dla dzia­łal­no­ści misyj­nej zako­nu. Dzi­siaj przy­pa­da tak­że wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II, przez cały dzień wysta­wio­ne są obok ołta­rza…

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.10.2023

14 paź­dzier­ni­ka, 2023 Admin Dzi­siaj XXIII Dzień Papie­ski, obcho­dzo­ny w tym roku pod hasłem: „Jan Paweł II. Cywi­li­za­cja życia”. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na Fun­da­cję Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia. Fun­da­cja od ponad 20 lat pro­wa­dzi pro­gram sty­pen­dial­ny wyrów­nu­ją­cy szan­se edu­ka­cyj­ne mło­dzie­ży, pocho­dzą­cej z małych miej­sco­wo­ści. W tym roku obej­mu­je pomo­cą ok. 2000 osób z 40 die­ce­zji Pol­ski.…

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 08.10.2023

7 paź­dzier­ni­ka, 2023 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Przy­po­mi­na­my, że trwa remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Całość prac zosta­ła wyce­nio­na na 1.228.726,16 zł, z cze­go 80% sta­no­wi dofi­nan­so­wa­nie z Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w kwo­cie 982.980,93 zł. Nasz wkład to 245.745, 23 zł., któ­ry musi­my uzbie­rać do koń­ca roku. Pro­si­my o wpła­ty na tacę,…