Ogłoszenia parafialne

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.07.2021

25 lip­ca, 2021 Admin
  1. Dzi­siaj z woli Papie­ża Fran­cisz­ka obcho­dzo­ny jest Dzień Dziad­ków i Osób Star­szych, z racji wspo­mnie­nia świę­tych Joachi­ma i Anny — dziad­ków Pana Jezu­sa. Wszyst­kim Senio­rom życzy­my wsta­wien­nic­twa Ich patronów.

  2. Dzi­siaj w całej Pol­sce swo­ją modli­twą i ofia­rą wspie­ra­my poszko­do­wa­nych w kata­kli­zmach w naszym kra­ju i Euro­pie. Ofia­ry moż­na zło­żyć do puszek wycho­dząc z kościoła.

  3. Dzi­siaj po Mszach świę­tych odby­wa się przed kościo­łem poświę­ce­nie pojazdów.

  4. Tak­że dzi­siaj swo­je imie­ni­ny obcho­dzi ks. Gia­co­mo Calo­re. Życzy­my wszel­kich potrzeb­nych łask. Msza św. w Jego inten­cji będzie 15 sierpnia.

  5. W dniach 5 — 14 sierp­nia z kościo­ła aka­de­mic­kie­go św. Anny na Sta­rym Mie­ście wyru­szy 41 War­szaw­ska Aka­de­mic­ka Piel­grzym­ka Metro­po­li­tal­na. Zapi­sy on line na stro­nie wapm.waw.pl, nato­miast w dniach 6 – 14 sierp­nia z kościo­ła ojców Pau­li­nów przy ul. Dłu­giej wyru­szy War­szaw­ska Pie­sza Piel­grzym­ka. Szcze­gó­ły na plakatach.

  6. W następ­ną nie­dzie­lę 1 sierp­nia będzie­my obcho­dzić 77 rocz­ni­cę wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści są orga­ni­zo­wa­ne przez Urząd Dziel­ni­cy War­sza­wa Wło­chy o godz. 11.00 przy pomni­ku — kaplicz­ce (róg ul. Żwir­ki i Wigu­ry oraz ul. Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków. O godz. 17.00 tra­dy­cyj­nie usły­szy­my wycie syren i bicie dzwo­nów, zatrzy­maj­my się wte­dy, by uczcić pamięć Powstań­ców War­szaw­skich. Z tej racji w sobo­tę 31.07 orga­ni­zu­je­my rajd rowe­ro­wy na gro­by powstań­ców na War­szaw­skiej Woli. Zbiór­ka przed kościo­łem o godz. 10.00. Pro­si­my o zabra­nie zniczy.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.07.2021

25 lip­ca, 2021 Admin Dzi­siaj z woli Papie­ża Fran­cisz­ka obcho­dzo­ny jest Dzień Dziad­ków i Osób Star­szych, z racji wspo­mnie­nia świę­tych Joachi­ma i Anny — dziad­ków Pana Jezu­sa. Wszyst­kim Senio­rom życzy­my wsta­wien­nic­twa Ich patro­nów. Dzi­siaj w całej Pol­sce swo­ją modli­twą i ofia­rą wspie­ra­my poszko­do­wa­nych w kata­kli­zmach w naszym kra­ju i Euro­pie. Ofia­ry moż­na zło­żyć do puszek wycho­dząc z kościo­ła. Dzi­siaj…

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.07.2021

17 lip­ca, 2021 Admin Tra­dy­cyj­nie 5 sierp­nia sprzed kościo­ła aka­de­mic­kie­go św. Anny przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu w War­sza­wie wyru­szy 41. War­szaw­ska Aka­de­mic­ka Piel­grzym­ka Metro­po­li­tal­na. Będzie jej towa­rzy­szyć hasło – sło­wa św. Paw­ła — „Obyś na nowo roz­pa­lił cha­ry­zmat”. W tym roku zapi­sy tyl­ko dro­gą elek­tro­nicz­ną poprzez stro­nę inter­ne­to­wą piel­grzym­ki: www.wapm.waw.pl War­szaw­ska Piel­grzym­ka Pau­liń­ska pod hasłem “Józef Mąż Maryi” wyru­szy na…

XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.07.2021

10 lip­ca, 2021 Admin Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz wysto­so­wał do para­fii list z nastę­pu­ją­cym ape­lem: „W związ­ku z pan­de­mią Covid-19 i bra­kiem sku­tecz­ne­go lekar­stwa Kościół War­szaw­ski ape­lu­je o podej­mo­wa­nie akcji szcze­pień dla dobra całej spo­łecz­no­ści. Przy Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w War­sza­wie-Wila­no­wie, gdzie odbę­dzie się beaty­fi­ka­cja Ste­fa­na Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go i Mat­ki Elż­bie­ty Róży Czac­kiej, otwar­to powszech­nie dostęp­ny punkt szcze­pień. Niech…

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.07.2021

3 lip­ca, 2021 Admin Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje nie będzie mszy świę­tej w dol­nym koście­le o g. 11:15, a w dni powsze­dnie zamiast mszy św. o g. 6:30 i 8:00 jest jed­na msza świę­ta rano o g. 7:00. Moż­li­wość spo­wie­dzi rano tyl­ko przed mszą świę­tą. Pozo­sta­łe msze świę­te bez zmian. Ado­ra­cje Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki odby­wać się będą od…

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.06.2021

26 czerw­ca, 2021 Admin Roz­po­czę­ły się waka­cje. Do koń­ca waka­cji nie będzie mszy świę­tej w dol­nym koście­le o g. 11:15. Wszyst­kim dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my uda­ne­go odpo­czyn­ku i nabra­nia sił. Rów­nież gru­pa mini­stran­tów z naszej para­fii wyje­cha­ła z ks. Sła­wo­mi­rem na odpo­czy­nek w góry. W waka­cje zmie­nia się gra­fik mszy świę­tych w dni powsze­dnie: od czwart­ku 1 lip­ca zamiast…

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.06.2021

19 czerw­ca, 2021 Admin Kard. Kazi­mierz Nycz wydał reskrypt, w któ­rym odwo­łu­je udzie­lo­ną dys­pen­sę od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa w nie­dziel­nej Mszy świę­tej. Zmie­ni­ły się warun­ki sani­tar­ne i obec­nie jest moż­li­wość swo­bod­ne­go udzia­łu w Eucha­ry­stii — w miej­scach kul­tu reli­gij­ne­go obo­wią­zu­je nowy limit 50 proc. obło­że­nia, co ozna­cza, że w naszym koście­le w litur­giach może uczest­ni­czyć oko­ło 220 osób. Do tej licz­by…

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.06.2021

12 czerw­ca, 2021 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Przy­po­mi­na­my, że remont ple­ba­nii ze wzglę­dów eko­no­micz­nych został na razie wstrzy­ma­ny. Roz­po­czę­li­śmy nato­miast remont gene­ral­ny na zaple­czu kościo­ła przy­go­to­wu­ją­cy pomiesz­cze­nia dla nowej kan­ce­la­rii para­fial­nej, gdzie oprócz pomiesz­czeń kan­ce­la­ryj­nych znaj­dzie się miej­sce na archi­wum i pocze­kal­nię z toa­le­tą przy­sto­so­wa­ną dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com indy­wi­du­al­nym…

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI W SETNĄ ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

5 czerw­ca, 2021 Admin Buduj­my cywi­li­za­cję miło­ści!   Dro­gie Sio­stry i Bra­cia! Za kil­ka dni, 11 czerw­ca, w uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, bisku­pi zebra­ni na ple­nar­nym zebra­niu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu uro­czy­ście pono­wią akt poświę­ce­nia Pol­ski Ser­cu Jezu­sa. W tym samym dniu zosta­nie on odno­wio­ny we wszyst­kich pol­skich para­fiach, któ­re przy­go­to­wy­wa­ły się do tego wyda­rze­nia przez ostat­nie mie­sią­ce. Cho­dzi o…

X NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.06.2021

5 czerw­ca, 2021 Admin Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca jest jed­no­cze­śnie Świę­tem Dzięk­czy­nie­nia, usta­no­wio­nym przez Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza w 2008 roku. Para­fial­ny Oddział Cari­tas prze­pro­wa­dza przed kościo­łem kwe­stę na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofia­ry. Wspól­no­ta Żywe­go Różań­ca zapra­sza dzi­siaj na ostat­nie przed prze­rwą waka­cyj­ną spo­tka­nie o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. W lip­cu i sierp­niu spo­tkań nie…