Porządek Mszy Św. i nabożeństw

w3

Msze św. niedzielne
Kościół gór­ny
700; 830; 1000; 1130; 1300; 1700; 1900
Kościół dol­ny
1115 dla dzieci;
(w ferie zimo­we, świą­tecz­ne oraz w okre­sie waka­cji nieczynny)
Msze św. w dni powsze­dnie – Kościół górny
630; 800; 1730; 1830
Msze św. w waka­cyj­ne dni powsze­dnie – Kościół górny
700; 1730; 1830
I ponie­dzia­łek miesiąca
1800 wypominki
1830 Msza świę­ta w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach
I pią­tek miesiąca
630; 800; 1730 (dla dzie­ci); 1830
Nabo­żeń­stwa
Ponie­dzia­łek Nabo­żeń­stwo do Mat­ki Boskiej Lore­tań­skiej po mszy św. o 1730
Wto­rek Nabo­żeń­stwo do św. Anto­nie­go z Padwy po mszy św. o 1730
Śro­da Nabo­żeń­stwo do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy po mszy św. o 1730
Czwar­tek Nabo­żeń­stwo do św. Fran­cisz­ka z Asy­żu po mszy św. o 1730
Pią­tek Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa po mszy św. o 800
Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go o g. 1500 (poza wakacjami)
Sobo­ta Nabo­żeń­stwo do Mat­ki Bożej Fatim­skiej po mszy św. o 800

Adoracja Najświętszego Sakramentu

pią­tek od godz. 1500 do 1730

Nabożeństwa okresowe