Duszpasterze

Proboszcz parafii
Proboszcz parafii

ksiądz kano­nik dr Marek Makow­ski
sędzia Sądu Metro­po­li­tal­ne­go War­szaw­skie­go
Rok świę­ceń kapłań­skich: 1995r.
W para­fii od: 2015r.
Data imie­nin: 18 czerw­ca
e-mail: marek.makowski@franciszek-okecie.pl

Wikary
Wikary

ksiądz Mar­cin Sza­ta­nek
Rok świę­ceń kapłań­skich: 2012r.
W para­fii od: 2016r.
Uro­dzo­ny 4 kwiet­nia 1986 roku w Róża­nie jako naj­star­szy z pię­cior­ga rodzeń­stwa. Pocho­dzi z Para­fii św. Anny w Lubie­lu Nowym w die­ce­zji Łom­żyń­skiej. Absol­went Tech­ni­kum Drzew­ne­go w Wyszko­wie i Wyż­sze­go Metro­po­li­tal­ne­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w War­sza­wie. Po świę­ce­niach kapłań­skich został posła­ny jako wika­riusz do para­fii Obja­wie­nia Pań­skie­go w Bli­znem.

Wikary
Wikary

ksiądz Rober­to Rinal­do
Rok świę­ceń kapłań­skich: 2014r.
W para­fii od: 2016r.
Pocho­dzi z Para­fii św. Gerva­sio i Pro­ta­sio z Tre­vi­so we Wło­szech, bli­sko Wene­cji. Po matu­rze pra­co­wał jako custo­mer servi­ce w auto­sa­lo­nie Opel. W 2001 roku wstą­pił do Archi­die­ce­zjal­ne­go Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w War­sza­wie. Po świę­ce­niach kapłań­skich został posła­ny jako wika­riusz do nowo powsta­ją­cej para­fii świę­te­go Jana Paw­ła II na Bemo­wie.

Rezydent
Rezydent

ksiądz Andrzej Łagu­na
sędzia Sądu Metro­po­li­tal­ne­go War­szaw­skie­go
Rok świę­ceń kapłań­skich: 1993r.
W para­fii od: 2014r.
Data imie­nin: 30 listo­pa­da