Duszpasterze

Proboszcz parafii
Proboszcz parafii

ksiądz kano­nik dr Marek Makow­ski
sędzia Sądu Metro­po­li­tal­ne­go War­szaw­skie­go
Rok świę­ceń kapłań­skich: 1995r.
W para­fii od: 2015r.
Data imie­nin: 18 czerw­ca

Wikary

ksiądz Sła­wo­mir Star­kow­ski
Rok świę­ceń kapłań­skich: 2005r.
W para­fii od: 2019r.

Wikary

ksiądz Kazi­mierz Fieć­ko
Rok świę­ceń kapłań­skich: 2002r.
W para­fii od: 2018r.

Wikary
Wikary

ksiądz Gia­co­mo Calo­re
Rok świę­ceń kapłań­skich: 2018r.
W para­fii od: 2018r.
Pocho­dzi z para­fii Madon­na Pel­le­gri­na w Padwie. Od 13 roku życia zwią­za­ny jest z Dro­gą Neo­ka­te­chu­me­nal­ną. W trak­cie for­ma­cji semi­na­ryj­nej był na prak­ty­ce misyj­nej w róż­nych pol­skich die­ce­zjach.

Rezydent
Rezydent

ksiądz Andrzej Łagu­na
sędzia Sądu Metro­po­li­tal­ne­go War­szaw­skie­go
Rok świę­ceń kapłań­skich: 1993r.
W para­fii od: 2014r.
Data imie­nin: 30 listo­pa­da