Duszpasterze

Proboszcz parafii
Proboszcz parafii

ksiądz kano­nik dr Marek Makow­ski
sędzia Sądu Metro­po­li­tal­ne­go War­szaw­skie­go
Rok świę­ceń kapłań­skich: 1995r.
W para­fii od: 2015r.
Data imie­nin: 18 czerw­ca

Wikary
Wikary

ksiądz Mar­cin Sza­ta­nek
Rok świę­ceń kapłań­skich: 2012r.
W para­fii od: 2016r.
Uro­dzo­ny 4 kwiet­nia 1986 roku w Róża­nie jako naj­star­szy z pię­cior­ga rodzeń­stwa. Pocho­dzi z Para­fii św. Anny w Lubie­lu Nowym w die­ce­zji Łom­żyń­skiej. Absol­went Tech­ni­kum Drzew­ne­go w Wyszko­wie i Wyż­sze­go Metro­po­li­tal­ne­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w War­sza­wie. Po świę­ce­niach kapłań­skich został posła­ny jako wika­riusz do para­fii Obja­wie­nia Pań­skie­go w Bli­znem.

Wikary

ksiądz Kazi­mierz Fieć­ko
Rok świę­ceń kapłań­skich: 2002r.
W para­fii od: 2018r.

Wikary
Wikary

ksiądz Gia­co­mo Calo­re
Rok świę­ceń kapłań­skich: 2018r.
W para­fii od: 2018r.
Pocho­dzi z para­fii Madon­na Pel­le­gri­na w Padwie. Od 13 roku życia zwią­za­ny jest z Dro­gą Neo­ka­te­chu­me­nal­ną. W trak­cie for­ma­cji semi­na­ryj­nej był na prak­ty­ce misyj­nej w róż­nych pol­skich die­ce­zjach.

Rezydent
Rezydent

ksiądz Andrzej Łagu­na
sędzia Sądu Metro­po­li­tal­ne­go War­szaw­skie­go
Rok świę­ceń kapłańskichomize.php?url=http%3A%2F%2Fwww.franciszek-okecie.pl%2F: 1993r.
W para­fii od: 2014r.
Data imie­nin: 30 listo­pa­da