Inwestycje

Trwa­ją pra­ce remon­to­we na ple­ba­nii. Ist­nie­je koniecz­ność wymia­ny insta­la­cji wod­no-kana­li­za­cyj­nej, cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia i elek­trycz­nej. Ich stan był kata­stro­fal­ny, nie były wymie­nia­ne od kil­ku­dzie­się­ciu lat. Na pozio­mie par­te­ru ple­ba­nii od mie­się­cy nie dzia­ła­ły łazien­ki, zale­wa­ne były piw­ni­ce.  Zamie­rza­my zain­sta­lo­wać obieg cie­płej wody, któ­rej do tej pory nie było (każ­de miesz­ka­nie mia­ło wła­sny pod­grze­wacz). W trak­cie odsła­nia­nia insta­la­cji odkry­wa­my popę­ka­ne rury kana­li­za­cyj­ne prze­żar­te rdzą, któ­re tyl­ko cudem jesz­cze obsłu­gi­wa­ły dom, w któ­rym miesz­ka­ją księ­ża. Poło­że­nie insta­la­cji wyma­ga inter­wen­cji w ścia­ny i pod­ło­gi. Osu­sze­nia będą wyma­ga­ły fun­da­men­ty. Jest to więc remont gene­ral­ny, bar­dzo kosz­tow­ny ale koniecz­ny. Na dzi­siaj wia­do­mo, że nie będzie nas stać na jed­no­ra­zo­wy remont całe­go domu, tyl­ko musi­my pro­wa­dzić pra­ce eta­pa­mi, gdyż zakres prac jest bar­dzo duży. Jest to trud­ne rów­nież pod wzglę­dem logi­stycz­nym, ponie­waż nie moż­na wypro­wa­dzić miesz­kań­ców – cały czas miesz­ka­ją tutaj księ­ża. Nie­któ­re insta­la­cje ze wzglę­dów tech­nicz­nych musi­my jed­nak zamon­to­wać od razu w całym domu, dla­te­go pro­si­my o wspar­cie mate­rial­ne. Potrze­ba jest utwo­rze­nia fun­du­szu remon­to­we­go. Od lip­ca pie­nią­dze skła­da­ne na tacę w każ­dą dru­gą nie­dzie­lę mie­sią­ca, jak rów­nież skła­da­ne w koście­le do skar­bo­ny z napi­sem „ofia­ra na kościół” będą prze­zna­cza­ne na fun­dusz remon­to­wy para­fii, a nie na bie­żą­cą dzia­łal­ność. Ufa­my, że po remon­cie popra­wi się efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na ple­ba­nii i stan­dard miesz­kań. Ma to zna­cze­nie rów­nież ze wzglę­du na to, że przy­by­wa  nowych blo­ków na tere­nie para­fii i widać dusz­pa­ster­ską potrze­bę skie­ro­wa­nia do naszej para­fii dodat­ko­we­go – trze­cie­go wika­riu­sza, o co roz­po­czę­li­śmy już sta­ra­nia w Kurii.  Jed­no­cze­śnie trwa­ją też pra­ce przy­go­to­waw­cze do remon­tu ele­wa­cji kościo­ła wraz z wymia­ną drzwi głów­nych. Wszyst­kie te pra­ce wyma­ga­ją oprócz pie­nię­dzy rów­nież roz­trop­no­ści w podej­mo­wa­niu waż­nych decy­zji, dla­te­go pro­si­my o modli­twę.

ks. Marek Makow­ski, pro­boszcz

 

Ks. Marek Makow­ski – pro­boszcz

Nr kon­ta para­fial­ne­go: 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414 (ING Bank Ślą­ski)

Remont kolumbarium na cmentarzu parafialnym

Ist­nie­ją­ce kolum­ba­rium na cmen­ta­rzu Para­fii św. Fran­cisz­ka z Asy­żu na Okę­ciu w War­sza­wie przy uli­cy P. Lipow­cza­na zosta­ło wyre­mon­to­wa­ne na…