Plan wizyty duszpasterskiej w naszej parafii 2019/2020

2 grud­nia (ponie­dzia­łek) ul. Rakow­ska 3
ul. Rakow­ska 4
ul. Rakow­ska 6
ul. Rakow­ska 8
3 grud­nia (wto­rek) ul. Rakow­ska 9
ul. Rakow­ska 10
ul. Klin­kie­ro­wa 3
4 grud­nia (śro­da) ul. Rakow­ska 11
ul. Klin­kie­ro­wa 5
5 grud­nia (czwar­tek) ul. Rakow­ska 12
ul. Rakow­ska 14
ul. Klin­kie­ro­wa 10
6 grud­nia (pią­tek) I pią­tek mie­sią­ca
7 grud­nia (sobo­ta) ul. Hej­na­ło­wa
ul. Fajan­so­wa
ul. Wago­no­wa
ul. Pod­bor­ska
ul. Naroż­na
ul. Zbą­szyń­ska
12 grud­nia (czwar­tek) ul. Rakow­ska 14A
ul. Rakow­ska 16
ul. Klin­kie­ro­wa 12
13 grud­nia (pią­tek) ul. Baka­lar­ska 15
ul. Baka­lar­ska 15A
ul. Baka­lar­ska 15B
14 grud­nia (sobo­ta) ul. Bor­su­cza
ul. Łopu­szań­ska 4 i 6
ul. Głu­szyc­ka
ul. Nadziei
ul. Ana­li­tycz­na
ul. Aksa­mit­na
ul. Dzwon­ko­wa
ul. Muni­cy­pal­na
ul. Dale­szyc­ka
ul. Dział­ko­wa
ul. Per­lo­no­wa
ul. Mine­ral­na
ul. Ski­bic­ka 1 – 6

Prosimy o powiadomienie sąsiadów o wizycie księży, zwłaszcza w rejonach domów jednorodzinnych. W blokach do tej pory wieszaliśmy informacje o kolędzie, najczęściej były one jednak zrywane, dlatego od tego roku prosimy samych mieszkańców o wywieszenie we własnym bloku w porozumieniu z administracją domu informacji o kolędzie i przekazywanie jej sąsiadom. Przykładowy wzór ogłoszenia o kolędzie dostępny jest w zakrystii i kancelarii parafialnej. Kolędę zaczynamy w dni powszednie o g. 16:30, w sobotę o g. 10:00.