Plan wizyty duszpasterskiej w naszej parafii 2019/2020

2 grud­nia (ponie­dzia­łek) ul. Rakow­ska 3
ul. Rakow­ska 4
ul. Rakow­ska 6
ul. Rakow­ska 8
3 grud­nia (wto­rek) ul. Rakow­ska 9
ul. Rakow­ska 10
ul. Klin­kie­ro­wa 3
4 grud­nia (śro­da) ul. Rakow­ska 11
ul. Klin­kie­ro­wa 5
5 grud­nia (czwar­tek) ul. Rakow­ska 12
ul. Rakow­ska 14
ul. Klin­kie­ro­wa 10
6 grud­nia (pią­tek) I pią­tek miesiąca
7 grud­nia (sobo­ta) ul. Hej­na­ło­wa
ul. Fajansowa
ul. Wagonowa
ul. Podborska
ul. Narożna
ul. Zbąszyńska
12 grud­nia (czwar­tek) ul. Rakow­ska 14A
ul. Rakow­ska 16
ul. Klin­kie­ro­wa 12
13 grud­nia (pią­tek) ul. Baka­lar­ska 15
ul. Baka­lar­ska 15A
ul. Baka­lar­ska 15B
14 grud­nia (sobo­ta) ul. Bor­su­cza
ul. Łopu­szań­ska 4 i 6
ul. Głuszycka
ul. Nadziei
ul. Analityczna
ul. Aksamitna
ul. Dzwonkowa
ul. Municypalna
ul. Daleszycka
ul. Działkowa
ul. Perlonowa
ul. Mineralna
ul. Ski­bic­ka 1 – 6
19 grud­nia (czwar­tek) ul. Insta­la­to­rów 5
ul. Klin­kie­ro­wa 1
ul. Klin­kie­ro­wa 2
ul. Klin­kie­ro­wa 6
ul. Klin­kie­ro­wa 8
20 grud­nia (pią­tek) al. Kra­kow­ska 291
al. Kra­kow­ska 291A
2 stycz­nia (czwar­tek) al. Kra­kow­ska 272
al. Kra­kow­ska 270
al. Kra­kow­ska 268
ul. Stru­bi­czów 4
3 stycz­nia (pią­tek) ul. Stru­bi­czów 8
ul. Stru­bi­czów 6
ul. Stru­bi­czów 5
ul. Stru­bi­czów 3
4 stycz­nia (sobo­ta) ul. Kolum­ba
ul. Nieduża
ul. Trzos
ul. Obotrycka
ul. Modularna
ul. Ski­bic­ka 7 – 38
ul. Malownicza
al. Kra­kow­ska 107
ul. Buńczuk
ul. Centralna
ul. Długopolska
7 stycz­nia (wto­rek) ul. Stru­bi­czów 1
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 20
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 18
8 stycz­nia (śro­da) al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 16
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 15
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 14
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 12
ul. 1 Sierp­nia 49
9 stycz­nia (czwar­tek) ul. 1 Sierp­nia 53
ul. 1 Sierp­nia 49A
ul. 1 Sierp­nia 49B
ul. 1 Sierp­nia 47A
ul. 1 Sierp­nia 47
10 stycz­nia (pią­tek) al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 10
ul. Stru­bi­czów 4A
ul. 1 Sierp­nia 42A
11 stycz­nia (sobo­ta) ul. Musz­kie­te­rów
ul. Rękodzielnicza
ul. Cyprysowa
13 stycz­nia (ponie­dzia­łek) ul. 1 Sierp­nia 45
ul. 1 Sierp­nia 44
ul. 1 Sierp­nia 41
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 6
ul. 1 Sierp­nia 40
14 stycz­nia (wto­rek) ul. 1 Sierp­nia 42
ul. 1 Sierp­nia 40A
ul. 1 Sierp­nia 38A
ul. 1 Sierp­nia 33
15 stycz­nia (śro­da) ul. 1 Sierp­nia 40B
ul. 1 Sierp­nia 39
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4A
16 stycz­nia (czwar­tek) ul. 1 Sierp­nia 37
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4
17 stycz­nia (pią­tek) ul. 1 Sierp­nia 32A
ul. 1 Sierp­nia 36
ul. 1 Sierp­nia 36B
18 stycz­nia (sobo­ta) ul. Sycow­ska
ul. Startowa
ul. Kazi­mie­rza Wielkiego
ul. Geologiczna
ul. Łobeska
ul. Skromna
ul. Trojańska
ul. Żegoty
ul. Prudnicka
20 stycz­nia (ponie­dzia­łek) ul. 1 Sierp­nia 38
ul. 1 Sierp­nia 35
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 2A
ul. 1 Sierp­nia 34
21 stycz­nia (wto­rek) ul. 1 Sierp­nia 31
ul. Sul­mie­rzyc­ka 6
ul. 1 Sierp­nia 34A
22 stycz­nia (śro­da) ul. 1 Sierp­nia 27
ul. Ustrzycka
ul. Leżaj­ska 4
ul. Leżaj­ska 3
ul. Leżaj­ska 2
ul. Leżaj­ska 1
ul. Rada­ro­wa 4
ul. Rada­ro­wa 4A
23 stycz­nia (czwar­tek) ul. Sul­mie­rzyc­ka 3
ul. Sul­mie­rzyc­ka 4
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 2
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 3
24 stycz­nia (pią­tek) al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1A
ul. Soliń­ska 19ABCD
25 stycz­nia (sobo­ta) ul. Leoni­da­sa
ul. Orzechowa
ul. Saperów
ul. Robotnicza
ul. Krakowiaków
ul. Jakobinów
ul. Materii
ul. Lipowczana
ul. Boryny
ul. Nasienna
ul. Kolneńska
ul. Łopuszańska
27 stycz­nia (ponie­dzia­łek) ul. Rada­ro­wa 2A
ul. Lechic­ka 4
ul. Lechic­ka 6
ul. Lechic­ka 8
ul. Lechic­ka od Rada­ro­wej do Saba­ły – nr 10, 12, 14 i od 16 do 29
28 stycz­nia (wto­rek) ul. Lechic­ka 1
ul. Lechic­ka 1A
ul. Lechic­ka 1B
ul. Lechic­ka 3
ul. Lechic­ka 3A
ul. Lechic­ka 3B
ul. Lechic­ka 5
ul. Lechic­ka 5A
ul. Lechic­ka 5B
ul. Lechic­ka 5C
ul. Lechic­ka 7
ul. Lechic­ka 9
ul. Lechic­ka 11
ul. Lechic­ka 13
ul. Lechic­ka 15
ul. Rada­ro­wa 9
ul. Rada­ro­wa 11
ul. Rada­ro­wa 13
ul. Rada­ro­wa 15
ul. Rada­ro­wa 17
29 stycz­nia (śro­da) ul. Żwir­ki i Wigu­ry 1A
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 1B
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 3
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 5
ul. Hyn­ka 3
ul. Hyn­ka 5
ul. Tań­skie­go 3
ul. Tań­skie­go 5
30 stycz­nia (czwar­tek) ul. Tań­skie­go 7
ul. Hyn­ka 7
ul. Hyn­ka 9
ul. Astro­nau­tów 3
ul. Astro­nau­tów 4
31 stycz­nia (pią­tek) ul. Astro­nau­tów 6
ul. Astro­nau­tów 8
ul. Astro­nau­tów 10
ul. Astro­nau­tów 12
ul. Astro­nau­tów 14
ul. Astro­nau­tów 15
ul. Astro­nau­tów 16
ul. Astro­nau­tów 16A
ul. Zaran­kie­wi­cza 6A
1 lute­go (sobo­ta) ul. Fli­sa 7
ul. Fli­sa 9
ul. Fli­sa 11
ul. Wirażowa
ul. Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków, daw­na 17 Stycz­nia nr 30, 52 – 76
ul. Pilchowicka
ul. Maciejki
al. Kra­kow­ska od ul. Hyn­ka do ul. Malow­ni­czej – nume­ry parzy­ste 216 – 234 i nume­ry nie­pa­rzy­ste 85, 109 – 255
3 lute­go (ponie­dzia­łek) ul. KOR 40
ul. KOR 42
ul. KOR 44
ul. KOR 46
ul. Zaran­kie­wi­cza 7
4 lute­go (wto­rek) ul. KOR 38
ul. KOR 36
ul. KOR 34B
ul. Zaran­kie­wi­cza 4
ul. Szy­bow­co­wa 5
5 lute­go (śro­da) ul. Drze­wiec­kie­go 3
ul. Zaran­kie­wi­cza 9
al. Kra­kow­ska 266
6 lute­go (czwar­tek) ul. KOR 39A
ul. KOR 39B
ul. KOR 39C
ul. KOR 39D
ul. KOR 39E
7 lute­go (pią­tek) ul. Saba­ły 21
ul. Saba­ły 23
8 lute­go (sobo­ta) ul. Saba­ły od Hyn­ka do KOR (nr 25 – 58)
10 lute­go (ponie­dzia­łek) ul. Żwir­ki i Wigu­ry 15
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 15A
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 17
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 17A
11 lute­go (wto­rek) ul. Żwir­ki i Wigu­ry 19
ul. Saba­ły 16
12 lute­go (śro­da) ul. Saba­ły od Lechic­kiej do Hyn­ka: nr od 3 do 24 (bez 16 i 18)
13 lute­go (czwar­tek) ul. Saba­ły 18
ul. Węgorzewska
ul. Czardasza
14 lute­go (pią­tek) ul. Gład­ka
ul. Tapicerska
ul. Janiszowska
15 lute­go (sobo­ta) ul. Rada­ro­wa cała: od Lechic­kiej do Hyn­ka nr 6A-32 oraz od Hyn­ka do KOR nr 34 – 64
ul. Sło­wi­cza cała: od Lechic­kiej do Hyn­ka nr 1 – 30 + od Hyn­ka do KOR nr od 29 do 62
17 lute­go (ponie­dzia­łek) indy­wi­du­al­ne zgłoszenia

Prosimy o powiadomienie sąsiadów o wizycie księży, zwłaszcza w rejonach domów jednorodzinnych. W blokach do tej pory wieszaliśmy informacje o kolędzie, najczęściej były one jednak zrywane, dlatego od tego roku prosimy samych mieszkańców o wywieszenie we własnym bloku w porozumieniu z administracją domu informacji o kolędzie i przekazywanie jej sąsiadom. Przykładowy wzór ogłoszenia o kolędzie dostępny jest w zakrystii i kancelarii parafialnej. Kolędę zaczynamy w dni powszednie o g. 16:30, w sobotę o g. 10:00.