Plan wizyty duszpasterskiej w naszej parafii

3 grud­nia (ponie­dzia­łek) ul. Rakow­ska 9
ul. Rakow­ska 10
4 grud­nia (wto­rek) ul. Rakow­ska 11
ul. Rakow­ska 12
ul. Insta­la­to­rów 5
5 grud­nia (śro­da) ul. Rakow­ska 14
ul. Rakow­ska 16
6 grud­nia (czwar­tek) ul. Rakow­ska 14A
al. Kra­kow­ska 291
7 grud­nia (pią­tek) I pią­tek mie­sią­ca
8 grud­nia (sobo­ta) ul. Hej­na­ło­wa
ul. Fajan­so­wa
ul. Bor­su­cza
ul. Łopu­szań­ska 4
ul. Łopu­szań­ska 6
ul. Głu­szyc­ka
ul. Nadziei
ul. Ana­li­tycz­na
ul. Wago­no­wa
ul. Zbą­szyń­ska
ul. Pod­bor­ska
9 grud­nia (nie­dzie­la) Reko­lek­cje adwen­to­we
10 grud­nia (ponie­dzia­łek) Reko­lek­cje adwen­to­we
11 grud­nia (wto­rek) Reko­lek­cje adwen­to­we
12 grud­nia (śro­da) ul. Rakow­ska 4
ul. Rakow­ska 6
ul. Rakow­ska 8
13 grud­nia (czwar­tek) ul. Klin­kie­ro­wa 3
ul. Klin­kie­ro­wa 5
ul. Klin­kie­ro­wa 10
ul. Klin­kie­ro­wa 12
14 grud­nia (pią­tek) Al. Kra­kow­ska 291A
ul. Baka­lar­ska 15
15 grud­nia (sobo­ta) ul. Fli­sa 7
ul. Fli­sa 9
ul. Fli­sa 11
ul. Łopu­szań­ska
ul. Naroż­na
ul. Nasien­na
ul. Kol­neń­ska
ul. Orze­cho­wa
ul. Modu­lar­na
ul. Geo­lo­gicz­na
ul. Łobe­ska
ul. Star­to­wa
ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go
17 grud­nia (ponie­dzia­łek) ul. Baka­lar­ska 15A
ul. Baka­lar­ska 15B
Al. Kra­kow­ska 272
Al. Kra­kow­ska 270
Al. Kra­kow­ska 268
18 grud­nia (wto­rek) 1-go Sierp­nia 44
1 Sierp­nia 44A
1 Sierp­nia 42
1 Sierp­nia 40A
28 grud­nia (pią­tek) 1 Sierp­nia 42A
1 Sierp­nia 40
1 Sierp­nia 40B
1 Sierp­nia 38
29 grud­nia (sobo­ta) ul. Kra­ko­wia­ków
ul. Bory­ny
ul. Mate­rii
ul. Lipow­cza­na
ul. Jako­bi­nów
ul. Leoni­da­sa
ul. Sape­rów
ul. Prud­nic­ka
ul. Żego­ty

Prosimy o powiadomienie sąsiadów o wizycie księży, zwłaszcza w rejonach domów jednorodzinnych. W blokach do tej pory wieszaliśmy informacje o kolędzie, najczęściej były one jednak zrywane, dlatego od tego roku prosimy samych mieszkańców o wywieszenie we własnym bloku w porozumieniu z administracją domu informacji o kolędzie i przekazywanie jej sąsiadom. Przykładowy wzór ogłoszenia o kolędzie dostępny jest w zakrystii i kancelarii parafialnej. Kolędę zaczynamy w dni powszednie o g. 16:30, w sobotę o g. 10:00.