Plan wizyty duszpasterskiej w naszej parafii 2018/2019

3 grud­nia (ponie­dzia­łek) ul. Rakow­ska 9
ul. Rakow­ska 10
4 grud­nia (wto­rek) ul. Rakow­ska 11
ul. Rakow­ska 12
ul. Insta­la­to­rów 5
5 grud­nia (śro­da) ul. Rakow­ska 14
ul. Rakow­ska 16
6 grud­nia (czwar­tek) ul. Rakow­ska 14A
al. Kra­kow­ska 291
7 grud­nia (pią­tek) I pią­tek mie­sią­ca
8 grud­nia (sobo­ta) ul. Hej­na­ło­wa
ul. Fajan­so­wa
ul. Bor­su­cza
ul. Łopu­szań­ska 4
ul. Łopu­szań­ska 6
ul. Głu­szyc­ka
ul. Nadziei
ul. Ana­li­tycz­na
ul. Wago­no­wa
ul. Zbą­szyń­ska
ul. Pod­bor­ska
9 grud­nia (nie­dzie­la) Reko­lek­cje adwen­to­we
10 grud­nia (ponie­dzia­łek) Reko­lek­cje adwen­to­we
11 grud­nia (wto­rek) Reko­lek­cje adwen­to­we
12 grud­nia (śro­da) ul. Rakow­ska 4
ul. Rakow­ska 6
ul. Rakow­ska 8
13 grud­nia (czwar­tek) ul. Klin­kie­ro­wa 3
ul. Klin­kie­ro­wa 5
ul. Klin­kie­ro­wa 10
ul. Klin­kie­ro­wa 12
14 grud­nia (pią­tek) Al. Kra­kow­ska 291A
ul. Baka­lar­ska 15
15 grud­nia (sobo­ta) ul. Fli­sa 7
ul. Fli­sa 9
ul. Fli­sa 11
ul. Łopu­szań­ska
ul. Naroż­na
ul. Nasien­na
ul. Kol­neń­ska
ul. Orze­cho­wa
ul. Modu­lar­na
ul. Geo­lo­gicz­na
ul. Łobe­ska
ul. Star­to­wa
ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go
17 grud­nia (ponie­dzia­łek) ul. Baka­lar­ska 15A
ul. Baka­lar­ska 15B
Al. Kra­kow­ska 272
Al. Kra­kow­ska 270
Al. Kra­kow­ska 268
18 grud­nia (wto­rek) ul. 1 Sierp­nia 44
ul. 1 Sierp­nia 44A
ul. 1 Sierp­nia 42
ul. 1 Sierp­nia 40A
28 grud­nia (pią­tek) ul. 1 Sierp­nia 42A
ul. 1 Sierp­nia 40
ul. 1 Sierp­nia 40B
ul. 1 Sierp­nia 38
29 grud­nia (sobo­ta) ul. Kra­ko­wia­ków
ul. Bory­ny
ul. Mate­rii
ul. Lipow­cza­na
ul. Jako­bi­nów
ul. Leoni­da­sa
ul. Sape­rów
ul. Prud­nic­ka
ul. Żego­ty
2 stycz­nia (śro­da) ul. 1 Sierp­nia 38A
ul. 1 Sierp­nia 36
3 stycz­nia (czwar­tek) ul. 1 Sierp­nia 36B
ul. 1 Sierp­nia 34
ul. 1 Sierp­nia 34A
4 stycz­nia (pią­tek) I pią­tek mie­sią­ca
5 stycz­nia (sobo­ta) ul. Aksa­mit­na
ul. Dzwon­ko­wa
ul. Dale­szyc­ka
ul. Minu­to­wa
ul. Trzos
ul. Obo­tryc­ka
ul. Per­lo­no­wa
ul. Muni­cy­pal­na
ul. Mine­ral­na
ul. Ski­bic­ka 1 – 6
ul. Ski­bic­ka 7 – 38
ul. Dział­ko­wa
ul. Kolum­ba
ul. Nie­du­ża
7 stycz­nia (ponie­dzia­łek) ul. 1 Sierp­nia 53
ul. 1 Sierp­nia 47
ul 1 Sierp­nia 32A
8 stycz­nia (wto­rek) ul. 1 Sierp­nia 49
ul. 1 Sierp­nia 49A
ul. 1 Sierp­nia 49B
ul. 1 Sierp­nia 47A
ul. 1 Sierp­nia 45
9 stycz­nia (śro­da) ul. 1 Sierp­nia 41
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 6
ul. 1 Sierp­nia 33
ul. 1 Sierp­nia 27
10 stycz­nia (czwar­tek) ul. 1 Sierp­nia 39
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4A
ul. Stru­bi­czów 8
11 stycz­nia (pią­tek) ul. 1 Sierp­nia 37
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 16
12 stycz­nia (sobo­ta) ul. Cen­tral­na
ul. Malow­ni­cza
al. Kra­kow­ska 107
ul. Buń­czuk
ul. Dłu­go­pol­ska
ul. Robot­ni­cza
14 stycz­nia (ponie­dzia­łek) ul. 1 Sierp­nia 35
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 2
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 2A
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 14
15 stycz­nia (wto­rek) ul. 1 Sierp­nia 31
ul. Sul­mie­rzyc­ka 6
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 10
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 12
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 18
16 stycz­nia (śro­da) ul. Stru­bi­czów 1
ul. Stru­bi­czów 4
ul. Stru­bi­czów 4A
ul. Stru­bi­czów 5
17 stycz­nia (czwar­tek) ul. Stru­bi­czów 3
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 20
ul. Leżaj­ska 1
ul. Leżaj­ska 4
18 stycz­nia (pią­tek) al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 15
ul. Leżaj­ska 2
ul. Leżaj­ska 3
ul. Ustrzyc­ka
19 stycz­nia (sobo­ta) ul. Musz­kie­te­rów
ul. Ręko­dziel­ni­cza
ul. Jani­szow­ska
21 stycz­nia (ponie­dzia­łek) Al. Kra­kow­ska 266
Al. Kra­kow­ska 262
ul. Stru­bi­czów 6
ul. Rada­ro­wa 4
ul. Rada­ro­wa 4A
ul. Lechic­ka od Rada­ro­wej do Saba­ły
22 stycz­nia (wto­rek) ul. Rada­ro­wa 2A
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 3
ul. Sul­mie­rzyc­ka 3
23 stycz­nia (śro­da) ul Sul­mie­rzyc­ka 4
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1A
ul. Soliń­ska 19 ABCD
24 stycz­nia (czwar­tek) ul. Lechic­ka 4
ul. Lechic­ka 6
ul. Lechic­ka 8
ul. Rada­ro­wa 13
ul. Rada­ro­wa 15
25 stycz­nia (pią­tek) ul. Lechic­ka 1
ul. Lechic­ka 1A
ul. Lechic­ka 1B
ul. Lechic­ka 3
ul. Lechic­ka 3AB
ul. Lechic­ka 5
ul. Lechic­ka 5ABC
ul. Lechic­ka 7
ul. Lechic­ka 9
ul. Lechic­ka 11
ul. Lechic­ka 13
ul. Lechic­ka 15
ul. Rada­ro­wa 9
ul. Rada­ro­wa 11
ul. Rada­ro­wa 17
26 stycz­nia (sobo­ta) ul. Sycow­ska
ul. Cypry­so­wa
ul. Tro­jań­ska
ul. Wira­żo­wa
ul. 17 Stycz­nia 30
ul. 17 Stycz­nia — domy jed­no­ro­dzin­ne nr 52 – 76
ul. Maciej­ki
ul. Ruchli­wa
28 stycz­nia (ponie­dzia­łek) ul. Żwir­ki i Wigu­ry 19
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 17a
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 17
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 15a
29 stycz­nia (wto­rek) ul. Żwir­ki i Wigu­ry 1A
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 1B
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 3
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 5
ul. Hyn­ka 7
30 stycz­nia (śro­da) ul. Żwir­ki i Wigu­ry 15
ul. Hyn­ka 3
ul. Hyn­ka 5
ul. Hyn­ka 9
ul. Tań­skie­go 3
ul. Tań­skie­go 5
31 stycz­nia (czwar­tek) ul. Tań­skie­go 7
ul. Astro­nau­tów 3
ul. Astro­nau­tów 4
ul. Astro­nau­tów 6
ul. Astro­nau­tów 10
1 lute­go (pią­tek) I pią­tek mie­sią­ca
2 lute­go (sobo­ta) ul. Pil­cho­wic­ka
ul. Rada­ro­wa (od Hyn­ka do KOR – 17 Stycz­nia)
ul. Sło­wi­cza
ul. Tapi­cer­ska
ul. Gład­ka nr 1 – 38
4 lute­go (ponie­dzia­łek) ul. Astro­nau­tów 8
ul. Astro­nau­tów 12
ul. Astro­nau­tów 14
ul. Astro­nau­tów 15
ul. Astro­nau­tów 16
5 lute­go (wto­rek) ul. Astro­nau­tów 16A
ul. Drze­wiec­kie­go 3
ul. Zaran­kie­wi­cza 4
ul. Zaran­kie­wi­cza 6A
ul. Zaran­kie­wi­cza 7
6 lute­go (śro­da) ul. Zaran­kie­wi­cza 9
ul. Szy­bow­co­wa 5
ul. KOR (d.17 Stycz­nia) 34B
ul. KOR (d.17 Stycz­nia) 36
ul. KOR (d.17 Stycz­nia) 38
ul. KOR (d.17 Stycz­nia) 42
ul. KOR (d.17 Stycz­nia) 44
7 lute­go (czwar­tek) ul. KOR (d.17 Stycz­nia) 39A
ul. KOR (d.17 Stycz­nia) 39B
ul. KOR (d.17 Stycz­nia) 39C
ul. KOR (d.17 Stycz­nia) 39D
ul. KOR (d.17 Stycz­nia) 40
ul. KOR (d.17 Stycz­nia) 46
8 lute­go (pią­tek) ul. KOR (d.17 Stycz­nia) 39E
ul. Rada­ro­wa (od Lechic­kiej do Hyn­ka)
ul. Węgo­rzew­ska
ul. Czar­da­sza
9 lute­go (sobo­ta) ul. Saba­ły od nr 3 do 20
11 lute­go (ponie­dzia­łek) ul. Saba­ły od nr 21 do 62
12 lute­go (wto­rek) Al. Kra­kow­ska od Hyn­ka do Malow­ni­czej po obu stro­nach bez nr 107
ZAKOŃCZENIE „KOLĘDY”
13 lute­go (śro­da) dodat­ko­wa „kolę­da” na zapro­sze­nie
14 lute­go (czwar­tek) dodat­ko­wa „kolę­da” na zapro­sze­nie

Prosimy o powiadomienie sąsiadów o wizycie księży, zwłaszcza w rejonach domów jednorodzinnych. W blokach do tej pory wieszaliśmy informacje o kolędzie, najczęściej były one jednak zrywane, dlatego od tego roku prosimy samych mieszkańców o wywieszenie we własnym bloku w porozumieniu z administracją domu informacji o kolędzie i przekazywanie jej sąsiadom. Przykładowy wzór ogłoszenia o kolędzie dostępny jest w zakrystii i kancelarii parafialnej. Kolędę zaczynamy w dni powszednie o g. 16:30, w sobotę o g. 10:00.