Plan wizyty duszpasterskiej w naszej parafii

5 grud­nia (wto­rek) al. Kra­kow­ska 291
6 grud­nia (śro­da) al. Kra­kow­ska 291A
ul. Rakow­ska 9
7 grud­nia (czwar­tek) ul. Rakow­ska 10
ul. Rakow­ska 11
8 grud­nia (pią­tek) Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny
9 grud­nia (sobo­ta) ul. Hej­na­ło­wa
ul. Fajan­so­wa
ul. Naroż­na
ul. Bor­su­cza
ul. Głu­szyc­ka
ul. Nadziei
ul. Ana­li­tycz­na
ul. Zbą­szyń­ska
ul. Wago­no­wa
ul. Pod­bor­ska
10 grud­nia (nie­dzie­la) Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we
11 grud­nia (ponie­dzia­łek) Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we
12 grud­nia (wto­rek) Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we
13 grud­nia (śro­da) ul. Rakow­ska 12
ul. Rakow­ska 16
al. Kra­kow­ska 272
al. Kra­kow­ska 270
14 grud­nia (czwar­tek) al. Kra­kow­ska 268
ul. Stru­bi­czów 8
ul. Stru­bi­czów 6
ul. Stru­bi­czów 5
15 grud­nia (pią­tek) ul. Stru­bi­czów 4A
ul. Stru­bi­czów 4
ul. Stru­bi­czów 3
ul. Stru­bi­czów 1
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 20
16 grud­nia (sobo­ta) ul. Aksa­mit­na
ul. Dzwon­ko­wa
ul. Muni­cy­pal­na
ul. Dale­szyc­ka
ul. Mine­ral­na
ul. Kolum­ba
ul. Ski­bic­ka od 1 do 6
ul. Dział­ko­wa
ul. Nie­du­ża
ul. Trzos
ul. Obo­tryc­ka
ul. Per­lo­no­wa
18 grud­nia (ponie­dzia­łek) al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 18
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 16
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 15
19 grud­nia (wto­rek) al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 14
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 12
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 10
ul. 1 Sierp­nia 53
27 grud­nia (śro­da) ul. 1 Sierp­nia 42
28 grud­nia (czwar­tek) ul. 1 Sierp­nia 49
ul. 1 Sierp­nia 47
ul. 1 Sierp­nia 47A
ul. 1 Sierp­nia 45
ul. 1 Sierp­nia 44
ul. 1 Sierp­nia 41
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 6
29 grud­nia (pią­tek) ul. 1 Sierp­nia 49B
ul. 1 Sierp­nia 49A
ul. 1 Sierp­nia 44A
ul. 1 Sierp­nia 39
ul. 1 Sierp­nia 33
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4A
30 grud­nia (sobo­ta) ul. 1 Sierp­nia 36B nr 1 – 65
ul. Cen­tral­na
ul. Malow­ni­cza
ul. Buń­czuk
ul. Jani­szow­ska
ul. Dłu­go­pol­ska
30 grud­nia (sobo­ta) ul. 1 Sierp­nia 36B nr 1 – 65
ul. Cen­tral­na
ul. Malow­ni­cza
ul. Buń­czuk
ul. Jani­szow­ska
ul. Dłu­go­pol­ska
2 stycz­nia (wto­rek) ul. 1 Sierp­nia 42A
ul. 1 Sierp­nia 37
ul. 1 Sierp­nia 35
ul. 1 Sierp­nia 32A
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 2A
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 2
3 stycz­nia (śro­da) ul. 1 Sierp­nia 40A
ul. 1 Sierp­nia 31
ul. Sul­mie­rzyc­ka 6
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1
4 stycz­nia (czwar­tek) ul. 1 Sierp­nia 40B
ul. 1 Sierp­nia 27
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1A
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 3
ul. Rada­ro­wa 4
ul. Rada­ro­wa 2A
ul. Ustrzyc­ka
ul. Leżaj­ska 4
ul. Leżaj­ska 1
5 stycz­nia (pią­tek) ul. 1 Sierp­nia 40
6 stycz­nia (sobo­ta) Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go (Trzech Kró­li)
8 stycz­nia (ponie­dzia­łek) ul. 1 Sierp­nia 38A
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4
ul. Leżaj­ska 3
ul. Leżaj­ska 2
9 stycz­nia (wto­rek) ul. 1 Sierp­nia 38
ul. Sul­mie­rzyc­ka 3
ul. Sul­mie­rzyc­ka 4
ul. Lechic­ka 4
ul. Lechic­ka 6
ul. Soliń­ska 19ABCD
10 stycz­nia (śro­da) ul. 1 Sierp­nia 34A
ul. Lechic­ka 8
ul. Lechic­ka domy od Rada­ro­wej do Saba­ły
ul. Rada­ro­wa 4A
ul. Lechic­ka 1
ul. Lechic­ka 15
ul. Saba­ły nr od 3 do 15
11 stycz­nia (czwar­tek) ul. 1 Sierp­nia 36
ul. Lechic­ka 1A
ul. Lechic­ka 1B
ul. Lechic­ka 3, 3AB, 5, 5Ac
ul. Lechic­ka 7
ul. Lechic­ka 9
ul. Lechic­ka 11
ul. Lechic­ka 13
ul. Rada­ro­wa 9
ul. Rada­ro­wa 11
ul. Rada­ro­wa 13
ul. Rada­ro­wa 15
ul. Rada­ro­wa 17
ul. Rada­ro­wa domy jed­no­ro­dzin­ne od Lechic­kiej do Hyn­ka — nr od 6A do 32
12 stycz­nia (pią­tek) ul. 1 Sierp­nia 34
ul. Sło­wi­cza domy jed­no­ro­dzin­ne od Lechic­kiej do Hyn­ka nr 1 – 30
ul. Czar­da­sza
ul. Węgo­rzew­ska
ul. Tra­pez
al. Kra­kow­ska 262
al. Kra­kow­ska 266
ul. Saba­ły 16
13 stycz­nia (sobo­ta) ul. 1 Sierp­nia 36B nr 66 – 125
ul. Ski­bic­ka nr 7 – 38
ul. Ręko­dziel­ni­cza
ul. Musz­kie­te­rów
15 stycz­nia (ponie­dzia­łek) ul. Saba­ły 17
ul. Saba­ły 17A
ul. Saba­ły 17B
ul. Saba­ły 18
ul. Saba­ły 20
ul. Saba­ły 20A
ul. Sabały24
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 17
16 stycz­nia (wto­rek) ul. Żwir­ki i Wigu­ry 15
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 15A
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 17A
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 19
17 stycz­nia (śro­da) ul. Żwir­ki i Wigu­ry 1A
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 1B
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 3
ul. Żwir­ki i Wigu­ry 5
ul. Hyn­ka 3
ul. Astro­nau­tów 4
18 stycz­nia (czwar­tek) ul. Tań­skie­go 3
ul. Hyn­ka 5
ul. Hyn­ka 7
19 stycz­nia (pią­tek) ul. Hyn­ka 9
ul. Tań­skie­go 5
ul. Tań­skie­go 7
20 stycz­nia (sobo­ta) ul. Sycow­ska
ul. Wira­żo­wa
ul. Bogu­cic­ka
ul. 17 Stycz­nia 30
22 stycz­nia (ponie­dzia­łek) ul. Astro­nau­tów 3
ul. Astro­nau­tów 12
ul. Astro­nau­tów 16A
23 stycz­nia (wto­rek) ul. Astro­nau­tów 6
ul. Astro­nau­tów 8
ul. Astro­nau­tów 14
ul. Astro­nau­tów 15
ul. Astro­nau­tów 16
ul. Zaran­kie­wi­cza 9
24 stycz­nia (śro­da) ul. Astro­nau­tów 10
ul. Drze­wiec­kie­go 3
ul. Zaran­kie­wi­cza 6A
ul. Zaran­kie­wi­cza 7
25 stycz­nia (czwar­tek) ul. Zaran­kie­wi­cza 4
ul. Szy­bow­co­wa 5
ul. 17 Stycz­nia 34B
ul. 17 Stycz­nia 36
ul. 17 Stycz­nia 46
26 stycz­nia (pią­tek) ul. 17 Stycz­nia 38
ul. 17 Stycz­nia 40
ul. 17 Stycz­nia 42
ul. 17 Stycz­nia 44
27 stycz­nia (sobo­ta) ul. Cypry­so­wa
ul. Tro­jań­ska
ul. Żego­ty
ul. Prud­nic­ka
ul. Robot­ni­cza
29 stycz­nia (ponie­dzia­łek) ul. 17 stycz­nia 39A
ul. 17 stycz­nia 39B
ul. 17 stycz­nia 39C
ul. 17 stycz­nia 39D
ul. 17 stycz­nia 39E
30 stycz­nia (wto­rek) ul. 17 stycz­nia (domy od 52 do 76)
ul. Pil­cho­wic­ka
ul. Sło­wi­cza (od Hyn­ka do Pil­cho­wic­kiej nr 29 – 62)
ul. Gład­ka
31 stycz­nia (śro­da) ul. Saba­ły (od Hyn­ka do 17 Stycz­nia)
1 stycz­nia (czwar­tek) ul. Tapi­cer­ska
ul. Rada­ro­wa (od Hyn­ka do 17 Stycz­nia)
al. Kra­kow­ska (od Hyn­ka do Mine­ral­nej)
ul. Maciej­ki
ul. Ruchli­wa
2 stycz­nia (pią­tek) I pią­tek mie­sią­ca — Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go
3 stycz­nia (sobo­ta) ul. Fli­sa 7, 9 i 11
ul. Sape­rów
ul. Leoni­da­sa
ul. Lipow­cza­na
ul. Mate­rii
ul. Kra­ko­wia­ków
ul. Jako­bi­nów
5 stycz­nia (ponie­dzia­łek) ul. Kol­neń­ska
ul. Nasien­na
ul. Orze­cho­wa
ul. Naroż­na
ul. Modu­lar­na
ul. Star­to­wa
ul. Kazi­mie­rza Wlk
ul. Geo­lo­gicz­na
ul. Łobe­ska
ul. Skrom­na
6 stycz­nia (wto­rek) ul. Łopu­szań­ska
ul. Bory­ny
ul. Insta­la­to­rów 5
ul. Rakow­ska 14
ul. Rakow­ska 14A
7 stycz­nia (śro­da) dodat­ko­wa kolę­da na zapro­sze­nie

“Kolędę” zaczynamy w dni powszednie o g. 16:30, w sobotę o g. 10:00.