Ogłoszenia parafialne

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.09.2020

21 wrze­śnia, 2020 Admin
  1. We wto­rek 22 wrze­śnia Uro­czy­stość Rocz­ni­cy Poświę­ce­nia Kościo­ła Para­fial­ne­go. 33 lata temu Kar­dy­nał Józef Glemp doko­nał kon­se­kra­cji naszej świą­ty­ni dedy­ku­jąc ją Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej. Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za to miej­sce, gdzie może­my spra­wo­wać litur­gię, dzię­ku­je­my za wszyst­kich, któ­rzy swo­ją pra­cą i modli­twą przy­czy­ni­li się do jej powsta­nia: za ks. Ryszar­da Bień­kow­skie­go – ówcze­sne­go pro­bosz­cza i budow­ni­cze­go kościo­ła, za wszyst­kich para­fian, któ­rzy uczest­ni­czy­li w tru­dzie wzno­sze­nia tej świą­ty­ni. Msza świę­ta w inten­cji wszyst­kich fun­da­to­rów i ofia­ro­daw­ców nasze­go kościo­ła para­fial­ne­go zosta­nie odpra­wio­na we wto­rek o g. 17:30.

  2. Dzi­siaj przy­pa­da inna rocz­ni­ca: dokład­nie rok temu 20 wrze­śnia zło­ży­li­śmy w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie kom­plek­so­we­go pro­jek­tu ter­mo­mo­der­ni­za­cji nasze­go kościo­ła. Wnio­sek uzy­skał już pozy­tyw­ną oce­nę for­mal­ną, nadal jed­nak cze­ka­my na jego akcep­ta­cję mery­to­rycz­ną i – jak ufa­my — pod­pi­sa­nie umo­wy. Pro­si­my o modli­twę w tej inten­cji.

  3. Rodzi­ców dzie­ci w wie­ku od nie­mow­la­ków do 6 lat zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w ankie­cie doty­czą­cej moż­li­wo­ści zor­ga­ni­zo­wa­nia odręb­nej mszy świę­tej z udzia­łem tej gru­py wie­ko­wej. Ankie­ta znaj­du­je się na skar­bo­nach przy fila­rach na koń­cu kościo­ła.

  4. W sobo­tę 26 wrze­śnia na mszy św. o g. 10:00 pierw­szy raz przyj­mą Komu­nię św. dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 87 i 227 a o g. 12:00 ze szkół pry­wat­nych. Dzie­ci i ich rodzi­ców pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian.

  5. Już dzi­siaj zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w nie­dzie­lę 4 paź­dzier­ni­ka. Spe­cjal­nym gościem będzie ks. Car­los Cezar Dama­glio, Rek­tor Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Belem w Bra­zy­lii, któ­re­go reko­lek­cje w Wiel­kim Poście zosta­ły odwo­ła­ne z powo­du pan­de­mii. Odpu­sto­wi towa­rzy­szyć będzie wysta­wa ple­ne­ro­wa i pro­mo­cja ksią­żek o ks. Janie Zie­ja, kon­kurs dla dzie­ci o św. Fran­cisz­ku, ambu­lans, gdzie moż­na będzie oddać krew. Na mszy świę­tej o g. 11:30 pierw­szy raz zaśpie­wa nasz nowy chór para­fial­ny. Wie­czo­rem na mszy św. o g. 19:00 pod prze­wod­nic­twem bp Pio­tra Jarec­kie­go mło­dzież naszej para­fii przyj­mie sakra­ment bierz­mo­wa­nia. W przed­dzień uro­czy­sto­ści w sobo­tę 3 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my na litur­gię z bło­go­sła­wień­stwem zwie­rząt o g. 12:00 przed kościo­łem.

  6. Orga­ni­zu­je­my para­fial­ne wyj­ście na film o ks. Janie Zie­ja w kinie Wisła w śro­dę 30 wrze­śnia o g. 18:00. Zniż­ko­we bile­ty po 16 zł na hasło: Para­fia Okę­cie.

  7. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w śro­dę – 23 wrze­śnia na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny mie­siąc.

  8. W następ­ną nie­dzie­lę 27 wrze­śnia spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go wyjąt­ko­wo po połu­dniu o g. 15:30 i msza św. o g. 17:00

  9. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem, jeśli nie moż­na zacho­wać dystan­su 2 metrów oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; jeśli jest jeden ksiądz w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę. Aby przy­jąć god­nie Komu­nię św. na rękę nale­ży poło­żyć jed­ną dłoń na dru­giej krzy­żu­jąc je, pod­nieść wypro­sto­wa­ne dło­nie na wyso­kość ser­ca, ksiądz lub sza­farz kła­dzie Cia­ło Chry­stu­sa na naszej gór­nej dło­ni, następ­nie my dru­gą dło­nią, któ­ra jest pod spodem bie­rze­my Cia­ło Chry­stu­sa i prze­no­si­my je do ust, spo­ży­wa­jąc Je od razu. Nigdy nie odcho­dzi­my z Komu­nią św. do ław­ki, nie wycią­ga­my po Komu­nię św. tyl­ko jed­nej ręki, nie chwy­ta­my też Komu­nii św. dopó­ki nie spo­cznie na naszej dło­ni.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Wan­da Maria Fijał­kow­ska — Kor­da l. 89;

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.09.2020

21 wrze­śnia, 2020 Admin We wto­rek 22 wrze­śnia Uro­czy­stość Rocz­ni­cy Poświę­ce­nia Kościo­ła Para­fial­ne­go. 33 lata temu Kar­dy­nał Józef Glemp doko­nał kon­se­kra­cji naszej świą­ty­ni dedy­ku­jąc ją Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej. Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za to miej­sce, gdzie może­my spra­wo­wać litur­gię, dzię­ku­je­my za wszyst­kich, któ­rzy swo­ją pra­cą i modli­twą przy­czy­ni­li się do jej powsta­nia: za ks. Ryszar­da Bień­kow­skie­go – ówcze­sne­go pro­bosz­cza i budow­ni­cze­go kościo­ła,
+ Czy­taj wię­cej

“Budujmy więzi”. List pasterski z okazji X Tygodnia Wychowania w Polsce

13 wrze­śnia, 2020 Admin BUDUJMY WIĘZI! List paster­ski z oka­zji X Tygo­dnia Wycho­wa­nia w Pol­sce   Umi­ło­wa­ni w Chry­stu­sie Panu, Sio­stry i Bra­cia, Dzi­siej­sze czy­ta­nia mszal­ne wyra­ża­ją praw­dę o tym, że w oso­bi­sty roz­wój każ­de­go czło­wie­ka wpi­sa­ne są rela­cje z bliź­ni­mi. Pro­rok Eze­chiel przy­po­mi­na o naszej odpo­wie­dzial­no­ści za innych, wyra­ża­ją­cej się w tym, by nie prze­cho­dzić obo­jęt­nie wobec ich błę­dów i upad­ków. Jezus roz­sze­rza krąg odpo­wie­dzial­no­ści, mówiąc w Ewan­ge­lii o roli, jaką
+ Czy­taj wię­cej

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.09.2020

12 wrze­śnia, 2020 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne dzi­siaj na tacę oraz do puszek i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki nim może­my utrzy­my­wać bie­żą­cą dzia­łal­ność para­fii. Jesz­cze raz Bóg zapłać za Waszą hoj­ność. W ponie­dzia­łek 14 wrze­śnia Świę­to Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go. W tym roku z powo­du pan­de­mii w cza­sie Tru­du­um
+ Czy­taj wię­cej

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.09.2020

5 wrze­śnia, 2020 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas. Wraz z wolon­ta­riu­sza­mi Cari­tas zapra­sza­my też w naj­bliż­szą sobo­tę kolej­ny raz na akcję „otwar­ta sza­fa” – Zapra­sza­my wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by wypo­sa­żyć się w ubra­nia nie wyda­jąc nawet zło­tów­ki. Moż­na będzie wybie­rać samo­dziel­nie spo­śród rze­czy uży­wa­nych wyło­żo­nych na pół­kach i wie­sza­kach. „Otwar­ta sza­fa” sta­nie na tere­nie
+ Czy­taj wię­cej

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.08.2020

29 sierp­nia, 2020 Admin Jutro ostat­ni dzień waka­cji. Od wtor­ku 1 wrze­śnia powra­ca­my do cało­rocz­ne­go gra­fi­ku mszy świę­tych w nie­dzie­le i dni powsze­dnie. Dzie­ci zapra­sza­my w nie­dzie­le na mszę świę­tą o g. 11:15 do dol­ne­go kościo­ła. W dni powsze­dnie powró­cą msze świę­te poran­ne o g. 6:30 i 8:00. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 16:00 – 18:00 oraz przed połu­dniem we wtor­ki i piąt­ki w godzi­nach 11:00 – 13:00. Od
+ Czy­taj wię­cej

XXI niedziela zwykła — 23.08.2020

28 sierp­nia, 2020 Admin Uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. Msze św jak w dzień powsze­dni. Wspo­mnie­nie Męczeń­stwa Św Jana Chrzci­cie­la — uro­czy­stość w naszej Archi­ka­te­drze. Przy­po­mi­na­my, że obec­nie licz­ba wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le nie jest limi­to­wa­na, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le oraz uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem, jeśli nie moż­na zacho­wać dystan­su 2 metrów, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św.
+ Czy­taj wię­cej

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.08.2020

15 sierp­nia, 2020 Admin W odpo­wie­dzi na apel Papie­ża Fran­cisz­ka i Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, soli­da­ry­zu­jąc się z miesz­kań­ca­mi Bej­ru­tu, któ­rzy ucier­pie­li w wyni­ku tra­gicz­ne­go wybu­chu, orga­ni­zu­je­my dzi­siaj przed kościo­łem zbiór­kę na pomoc dla Liba­nu. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofia­ry. Przy­po­mi­na­my, że obec­nie licz­ba wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le nie jest limi­to­wa­na, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież oso­by spo­wia­da­ją­ce
+ Czy­taj wię­cej

Program obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

8 sierp­nia, 2020 Admin 13 sierp­nia  War­sza­wa o 18:00 w koście­le kon­ka­te­dral­nym Mat­ki Bożej Zwy­cię­skiej (ul. Gro­chow­ska 365) Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem kard. Kazi­mie­rza Nycza od 11:00 do 17.45 w kate­drze war­sza­w­sko-pra­­skiej św. Micha­ła Archa­nio­ła i św. Flo­ria­na Męczen­ni­ka tema­tycz­na gra miej­ska dla dzie­ci i mło­dzie­ży: Zostań ochot­ni­kiem 1920 roku o 18:00 Msza Świę­ta w inten­cji obroń­ców Ojczy­zny w 1920 roku; po Eucha­ry­stii Apel Pole­głych z udzia­łem woj­sko­wej asy­sty hono­ro­wej; Woło­min
+ Czy­taj wię­cej

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.08.2020

8 sierp­nia, 2020 Admin W tym tygo­dniu przy­pa­da 100. rocz­ni­ca Bitwy War­szaw­skiej. W 1920 r., w decy­du­ją­cej bitwie Pola­cy obro­ni­li swo­ją Ojczy­znę. To wła­śnie pod War­sza­wą został zatrzy­ma­ny pochód rewo­lu­cyj­nej bol­sze­wic­kiej armii, któ­ra nio­sła zagła­dę całej cywi­li­za­cji chrze­ści­jań­skiej, wpro­wa­dza­jąc pro­gra­mo­wy ate­izm oraz ludo­bój­czy ter­ror. Widząc owo­ce tam­te­go zwy­cię­stwa wie­rzy­my głę­bo­ko, że mia­ło ono przede wszyst­kim wymiar ducho­wy. Boga­ty pro­gram uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­cych to
+ Czy­taj wię­cej