Ogłoszenia parafialne

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 18.02.2017

Luty 19th, 2018 Admin
  1. Dzi­siaj gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień — kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, któ­rej dom dla osób bez­dom­nych “Beta­nia” mie­ści się na tere­nie naszej para­fii przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Człon­ko­wie wspól­no­ty zbie­rać będą ofia­ry na potrze­by fun­da­cji po każ­dej mszy św. Będzie moż­na rów­nież wes­przeć to dzie­ło poprzez kup­no wyro­bów wspól­no­ty.
  2. Taca dzi­siej­sza prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Bóg zapłać za skła­da­ne ofia­ry. W przy­szłą nie­dzie­lę zbiór­ka do puszek na rzecz Dzie­ła pomo­cy misjo­na­rzom Ad gen­tes.
  3. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na Jutrz­nię — poran­ną modli­twę Kościo­ła — od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 w kapli­cy bocz­nej. Nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej odby­wa­ją się w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci o g. 17:15 w koście­le dol­nym. Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o 18:00.
  4. Nasza para­fia podob­nie jak w roku ubie­głym uczest­ni­czy w dzie­le cha­ry­ta­tyw­nym Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nym przez Cari­tas Pol­ska, wspie­ra­my finan­so­wo rodzi­ny poszko­do­wa­ne w woj­nie w Syrii. Ofia­ry na ten cel moż­na skła­dać przez cały Wiel­ki Post do pusz­ki z napi­sem — jał­muż­na wiel­ko­post­na. W ubie­głym roku dzię­ki prze­pro­wa­dzo­nej zbiór­ce uda­ło się nam wes­przeć mate­rial­nie 6 rodzin syryj­skich przez okres 6 mie­się­cy. Cari­tas naszej para­fii moż­na też wes­przeć prze­ka­zu­jąc 1% podat­ku w roz­li­cze­niu podat­ko­wym. Infor­ma­cja jak to zro­bić znaj­du­je się na tabli­cy ogło­szeń. Ser­decz­ne Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne na cele cha­ry­ta­tyw­ne.
  5. Na proś­bę papie­ża Fran­cisz­ka 23 lute­go — naj­bliż­szy pią­tek — prze­ży­wać będzie­my Dzień modli­twy i postu w inten­cji poko­ju, a szcze­gól­nie w Demo­kra­tycz­nej Repu­bli­ce Kon­ga i Suda­nie Połu­dnio­wym.
  6. W następ­ną nie­dzie­lę — 25 lute­go — o g. 12:30 spo­tka­nie człon­ków i sym­pa­ty­ków wspól­no­ty Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go.
  7. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio. zapra­sza w pią­tek 23 lute­go na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30 oraz na spo­tka­nie for­ma­cyj­ne po Mszy św. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji, w któ­rych za wsta­wien­nic­twem św. O. Pio Gru­pa modlić się będzie przez następ­ny mie­siąc.
  8. Legion Maryi orga­ni­zu­je 3 mar­ca wyjazd na Miste­rium Męki Pań­skiej do Czer­wiń­ska. Infor­ma­cje i zapi­sy w skle­pi­ku para­fial­nym.
  9. Para­fia przyj­mie do pra­cy zakry­stian­kę oraz kate­che­tów od nowe­go roku szkol­ne­go. Infor­ma­cje u ks. Pro­bosz­cza. Są jesz­cze wol­ne inten­cje mszal­ne na naj­bliż­szy tydzień.
  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Zofia Vogel l. 97.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 18.02.2017

Luty 19th, 2018 Admin Dzi­siaj gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień — kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, któ­rej dom dla osób bez­dom­nych “Beta­nia” mie­ści się na tere­nie naszej para­fii przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Człon­ko­wie wspól­no­ty zbie­rać będą ofia­ry na potrze­by fun­da­cji po każ­dej mszy św. Będzie moż­na rów­nież wes­przeć to dzie­ło poprzez kup­no wyro­bów wspól­no­ty. Taca dzi­siej­sza prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium
+ Czy­taj wię­cej

Papieskie orędzie na Wielki Post 2018

Luty 10th, 2018 Admin O poście, jał­muż­nie i modli­twie jako środ­kach wal­ki z zakła­ma­nia­mi naszych cza­sów wska­zał papież w swo­im tego­rocz­nym orę­dziu na Wiel­ki Post. Jego hasłem są sło­wa zaczerp­nię­te z Ewan­ge­lii św. Mate­usza: „Ponie­waż wzmo­że się nie­pra­wość, osty­gnie miłość wie­lu” (Mt 24, 12.) Publi­ku­je­my tekst papie­skie­go orę­dzia: „Ponie­waż wzmo­że się nie­pra­wość, osty­gnie miłość wie­lu” (Mt 24, 12) Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry! Ponow­nie zbli­ża
+ Czy­taj wię­cej

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.02.2017

Luty 10th, 2018 Admin Dzi­siaj obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Cho­rych, zapra­sza­my na Mszę w inten­cji cho­rych o g. 11:30, po mszy chęt­nym udzie­li­my sakra­men­tu namasz­cze­nia cho­rych. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na Para­fial­ny Fun­dusz Remon­to­wy, a szcze­gól­nie na pokry­cie kosz­tów usu­nię­cia awa­rii sie­ci kana­li­za­cyj­nej, za któ­re musi­my zapła­cić ponad 16 tys. zł. Bóg zapłać za Waszą hoj­ność, dzię­ki któ­rej krok po
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.01.2018

Luty 3rd, 2018 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas. Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Na skar­bo­nach przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki spo­sób nale­ży to uczy­nić. Za tydzień taca będzie prze­zna­czo­na na
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.01.2018

Sty­czeń 27th, 2018 Admin Przy­po­mi­na­my, że od nowe­go roku msze świę­te nie­dziel­ne po połu­dniu odpra­wia­ne są o g. 17:00 i 19:00. Po feriach za tydzień powró­ci msza świę­ta z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15. Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Na skar­bo­nach przy wyj­ściu z kościo­ła znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.01.2018

Sty­czeń 20th, 2018 Admin Od 18 do 25 stycz­nia obcho­dzi­my Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. Zakoń­czy go 26 stycz­nia Dzień Dia­lo­gu z Isla­mem. Har­mo­no­gram nabo­żeństw i spo­tkań wywie­szo­ny został na tabli­cy infor­ma­cyj­nej w kruch­cie kościo­ła. Przy­po­mi­na­my, że od nowe­go roku msze świę­te nie­dziel­ne po połu­dniu odpra­wia­ne są o g. 17:00 i 19:00. W cza­sie ferii zimo­wych nie ma mszy świę­tych z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15. We wto­rek
+ Czy­taj wię­cej

List Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki

Sty­czeń 13th, 2018 Admin Umi­ło­wa­ni w Panu Sio­stry i Bra­cia! Rok 2018 jest obcho­dzo­ny w Koście­le w Pol­sce jako Rok Świę­te­go Sta­ni­sła­wa Kost­ki. Ten mło­dy pol­ski szlach­cic podob­nie jak Samu­el usły­szał Boga, woła­ją­ce­go go po imie­niu. I jak Samu­el odpo­wie­dział: „Mów, Panie, bo słu­ga Twój słucha!”(1 Sm 3,9), a następ­nie z deter­mi­na­cją poszedł peł­nić wolę Bożą wbrew wszel­kim prze­ciw­no­ściom. Świę­te­go Sta­ni­sła­wa Kost­kę pra­gnie­my zapro­sić dzi­siaj, aby
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.01.2018

Sty­czeń 13th, 2018 Admin Dzi­siaj obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Orę­dzie Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka wyda­ne z tej oka­zji moż­na zna­leźć na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Pamię­taj­my w modli­twie o Pola­kach na emi­gra­cji, o tych, któ­rzy przy­by­li do nasze­go kra­ju zza wschod­niej gra­ni­cy i o wszyst­kich migran­tach i uchodź­cach na całym świe­cie, szcze­gól­nie o ofia­rach kon­flik­tów zbroj­nych. Jak w każ­dą II nie­dzie­lę mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy.
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2018

Sty­czeń 6th, 2018 Admin Dzi­siaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go – Trzech Kró­li. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kre­dy i kadzi­dła. Dzię­ku­je­my Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go za przy­go­to­wa­nie kre­dy i kadzi­dła. Taca tra­dy­cyj­nie prze­zna­czo­na jest na misje. Po Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o 11:15 wyru­szy wokół nasze­go kościo­ła Orszak Trzech Kró­li, a po nim śpie­wa­nie kolęd przy­go­to­wa­ne przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą Towa­rzy­stwa Edu­ka­cyj­ne­go Wizja. Przy­po­mi­na­my, że
+ Czy­taj wię­cej