Ogłoszenia parafialne

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.02.2019

Luty 19th, 2019 Admin
  1. Od ponie­dział­ku 18 lute­go roz­po­czy­na­my nowy cykl kate­chez, któ­re nazy­wa­ne są kate­che­za­mi zwia­sto­wa­nia, ponie­waż tak jak w przy­pad­ku Zwia­sto­wa­nia Maryi mogą cał­ko­wi­cie odmie­nić nasze życie. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by zare­zer­wo­wać sobie czas — spo­tka­nia odby­wać się będą w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45.

  2. W poro­zu­mie­niu z Ojca­mi Wer­bi­sta­mi, któ­rzy pro­wa­dzą w War­sza­wie dusz­pa­ster­stwo Wiet­nam­czy­ków, poszu­ku­je­my wolon­ta­riu­szy do pro­wa­dze­nia w naszej para­fii lek­cji nauki języ­ka pol­skie­go. Oso­by chęt­ne pro­si­my o kon­takt.

  3. Para­fia orga­ni­zu­je wyjazd waka­cyj­ny dla dzie­ci i mło­dzie­ży do Bia­łe­go Dunaj­ca od 4 do 12 lip­ca. Infor­ma­cje u ks. Mar­ci­na.

  4. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w sobo­tę 23 lute­go na Róża­niec o g. 17.00 i Mszę św. o g.  17:30. Po Mszy św. – spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Gru­py. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest pusz­ka na inten­cje, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy mie­siąc

  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zofia Wero­ni­ka Kac­przak l. 62, Józef Bako­ta l. 92, Marian­na Kry­sty­na Sta­szew­ska l. 85, Jadwi­ga Lubas l.85, Hen­ryk Rosa l. 86, Domi­ce­la Cze­sła­wa Susło l. 92

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.02.2019

Luty 19th, 2019 Admin Od ponie­dział­ku 18 lute­go roz­po­czy­na­my nowy cykl kate­chez, któ­re nazy­wa­ne są kate­che­za­mi zwia­sto­wa­nia, ponie­waż tak jak w przy­pad­ku Zwia­sto­wa­nia Maryi mogą cał­ko­wi­cie odmie­nić nasze życie. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by zare­zer­wo­wać sobie czas — spo­tka­nia odby­wać się będą w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. W poro­zu­mie­niu z Ojca­mi Wer­bi­sta­mi, któ­rzy pro­wa­dzą w War­sza­wie dusz­pa­ster­stwo Wiet­nam­czy­ków, poszu­ku­je­my wolon­ta­riu­szy do pro­wa­dze­nia w naszej para­fii lek­cji nauki
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.02.2019

Luty 9th, 2019 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne będą na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim ofia­ro­daw­com, rów­nież tym, któ­rzy sys­te­ma­tycz­nie wpła­ca­ją pie­nią­dze bez­po­śred­nio na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki nim mogą postę­po­wać dalej pra­ce przy remon­cie gene­ral­nym ple­ba­nii, zaczął się też remont naj­więk­szej z salek w pod­zie­miach domu para­fial­ne­go, czy­li tzw. Cen­trum Jana Paw­ła II, jed­no­cze­śnie trwa­ją pra­ce
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.02.2019

Luty 3rd, 2019 Admin Zapro­sze­nie J.E. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza: Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry! Sie­dem­dzie­siąt lat temu, 6 lute­go 1949 roku, odbył się uro­czy­sty ingres Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Ste­fa­na Wyszyń­skie­go Arcy­bi­sku­pa War­szaw­skie­go i Gnieź­nień­skie­go, Metro­po­li­ty War­szaw­skie­go Pry­ma­sa Pol­ski do pro­ka­te­dry war­szaw­skiej, któ­rej funk­cję, z uwa­gi na znisz­czo­ną pod­czas II woj­ny świa­to­wej archi­ka­te­drę, peł­nił kościół semi­na­ryj­ny przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu w War­sza­wie. Z tej racji, w śro­dę, 6 lute­go br, o g.
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.01.2019

Sty­czeń 27th, 2019 Admin Dzi­siaj po połu­dniu gości­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z War­sza­wy, któ­re­go kle­ry­cy po ostat­niej mszy świę­tej wie­czor­nej o g. 20:00 wystą­pią z kon­cer­tem „Kolę­dy świa­ta”. Ser­decz­nie zapra­sza­my, wstęp wol­ny. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Moż­li­wość spo­wie­dzi w cza­sie mszy świę­tych oraz od g. 17:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień Ado­ra­cja
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.01.2019

Sty­czeń 20th, 2019 Admin Trwa Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, do 25 stycz­nia modli­my się o wza­jem­ne zro­zu­mie­nie i zjed­no­cze­nie wszyst­kich kościo­łów chrze­ści­jań­skich, Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o nabo­żeń­stwach eku­me­nicz­nych i spo­tka­niach wywie­szo­ne są na pla­ka­tach w kruch­cie kościo­ła. Za tydzień — w nie­dzie­lę 27 stycz­nia – gościć będzie­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z War­sza­wy, któ­re­go kle­ry­cy po ostat­niej mszy świę­tej wie­czor­nej o g. 20:00 wystą­pią z kon­cer­tem „Kolę­dy świa­ta”.
+ Czy­taj wię­cej

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO — 13.01.2019

Sty­czeń 13th, 2019 Admin Dzi­siaj g. 14:00 wystą­pi w naszym koście­le słyn­ny Chór Chło­pię­cy i Męski Fil­har­mo­nii Poznań­skiej Poznań­skie Sło­wi­ki z kon­cer­tem „Sło­wi­cze Kolę­do­wa­nie”. W ostat­nią nie­dzie­lę mie­sią­ca – 27 stycz­nia – gościć będzie­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z War­sza­wy, któ­re­go kle­ry­cy po ostat­niej mszy świę­tej wie­czor­nej o g. 20:00 wystą­pią z kon­cer­tem „Kolę­dy świa­ta”. Na oba kon­cer­ty ser­decz­nie zapra­sza­my, wstęp wol­ny. Ser­decz­nie
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2019

Sty­czeń 6th, 2019 Admin Dzi­siaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go – Trzech Kró­li. Po Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o 11:15 wyru­szy wokół kościo­ła Orszak Trzech Kró­li. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kre­dy i kadzi­dła. Dzię­ku­je­my Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go za przy­go­to­wa­nie kre­dy i kadzi­dła. Zbie­ra­na dziś taca prze­zna­czo­na jest tra­dy­cyj­nie na misje. Gru­pa Żywe­go Różań­ca zapra­sza dziś o g. 15:00 na spo­tka­nie opłat­ko­we w dol­nym koście­le.
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI — 01.01.2019

Sty­czeń 1st, 2019 Admin W Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, w Nowym Roku 2019, życzy­my wszyst­kim Para­fia­nom rado­ści z doświad­cze­nia miło­ści miło­sier­ne­go Boga, poko­ju ser­ca, wszel­kiej pomyśl­no­ści w życiu rodzin­nym i zawo­do­wym! Niech Naj­święt­sza Mary­ja Pan­na Lore­tań­ska – Patron­ka naszej świą­ty­ni wsta­wia się za każ­dym z nas, któ­rzy tutaj wzy­wa­my Jej Imie­nia, a św. Fran­ci­szek – Patron para­fii ota­cza nas swo­ją opie­ką i wyjed­nu­je u Boga potrzeb­ne
+ Czy­taj wię­cej

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY- 30.12.2018

Gru­dzień 29th, 2018 Admin Dzi­siej­sza nie­dzie­la to Uro­czy­stość Świę­tej Rodzi­ny. Na mszy świę­tej o g. 13:00 pary mał­żeń­skie, któ­re w tym roku obcho­dzą jubi­le­usze zawar­cia sakra­men­tu mał­żeń­stwa, odna­wia­ją swo­je przy­rze­cze­nia mał­żeń­skie. Jubi­la­tom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia. Niech ich wza­jem­na miłość nie­ustan­nie odna­wia się i wzra­sta. Jutro ostat­ni dzień roku kalen­da­rzo­we­go roku. Zapra­sza­my na mszę św. o g. 17:30, aby dzię­ko­wać Bogu za minio­ny rok.
+ Czy­taj wię­cej