Ogłoszenia parafialne

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 28.02.2021

27 lute­go, 2021 Admin
 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest dniem Modli­twy, postu i soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. W naszej para­fii czę­sto gości­my misjo­na­rzy, któ­rych wspie­ra­my mate­rial­nie i ducho­wo. Rów­nież dzi­siaj po każ­dej mszy świę­tej wolon­ta­riusz­ki z Legio­nu Maryi zbie­ra­ją do puszek ofia­ry na rzecz dzie­ła pomo­cy misjo­na­rzom “Ad gen­tes”.

 2. Po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go.

 3. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku na Jutrz­nię – poran­ną modli­twę Kościo­ła o g. 5:30 w koście­le dol­nym, nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 w koście­le gór­nym, dla dzie­ci o g. 17:00 w koście­le dol­nym oraz Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne odbę­dą się w dniach 14 – 17 mar­ca. Popro­wa­dzi je ks. dr Sła­wo­mir Abra­mow­ski, lekarz i bibli­sta, pro­boszcz Para­fii św. Jana Paw­ła II w War­sza­wie, wie­lo­let­ni misjo­narz w Izra­elu i Palestynie. 

 4. W każ­dą nie­dzie­lę po nabo­żeń­stwie Gorz­kich Żali będzie moż­na nabyć książ­ki o tema­ty­ce wiel­ko­post­nej, a od następ­nej nie­dzie­li rów­nież świe­ce Cari­tas i kar­ty świąteczne.

 5. Dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej Para­fii moż­na wes­przeć dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Infor­ma­cje jak to zro­bić znaj­du­ją się na ulot­kach przy wyj­ściu z kościo­ła i na stro­nie inter­ne­to­wej. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom. 

 6. Jezus wziął z sobą Pio­tra, Jaku­ba i Jana i zapro­wa­dził ich samych na górę wyso­ką. Tam się prze­mie­nił wobec nich.”- czy­ta­my w dzi­siej­szej Ewan­ge­lii. Oka­zją do spo­tka­nia z Jezu­sem uka­zu­ją­cym nam swo­ją chwa­łę są w naszej para­fii kate­che­zy zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45 w dol­nym koście­le. Ser­decz­nie zapraszamy.

 7. Dzi­siaj o g. 20:00 po ostat­niej mszy świę­tej zapra­sza­my na krót­ki kon­cert w wyko­na­niu Kwar­te­tu Wokal­ne­go Can­tus Antu­qu­us. W pro­gra­mie utwo­ry sakral­ne, któ­re skom­po­no­wał Gio­van­ni Pier­lu­igi da Pale­stri­na. Wstęp wolny.

 8. W ponie­dzia­łek 1 mar­ca msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą świę­tą odczy­ty­wa­ne będą wypo­min­ki. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy za zmarłych.

 9. W śro­dę 3 mar­ca przy­pa­da 14. rocz­ni­ca nomi­na­cji kard. Kazi­mie­rza Nycza na arcy­bi­sku­pa archi­die­ce­zji war­szaw­skiej. W czwar­tek — 4 mar­ca — świę­to św. Kazi­mie­rza Kró­le­wi­cza, dzień imie­nin Księ­dza Kar­dy­na­ła, a tak­że nasze­go wika­riu­sza — ks. Kazi­mie­rza Fieć­ko. Czci­god­nych Sole­ni­zan­tów pole­ca­my modli­twie Para­fian. Msza św. w inten­cji ks. Kazi­mie­rza Fieć­ko odpra­wio­na zosta­nie 4 mar­ca o g. 6:30.

 10. Z racji I piąt­ku mie­sią­ca moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Spo­wiedź na wszyst­kich mszach świę­tych oraz po połu­dniu od g. 17:00 do 19:00. Przez cały dzień Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. W pią­tek roz­po­czy­na się rów­nież przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu chrztu dla dzie­ci powy­żej 7 roku życia, spo­tka­nie w kapli­cy o g. 19:15.

 11. W I sobo­tę mar­ca o godz. 8:00 odpra­wio­na będzie Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP, a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie, na któ­re zapra­sza Rodzi­na Radia Maryja.

 12. Przy­po­mi­na­my, że ze wzglę­du na zale­ce­nia sani­tar­ne licz­ba uczest­ni­ków litur­gii powin­na być ogra­ni­czo­na do 61 osób w gór­nym koście­le oraz 55 osób w koście­le dol­nym, gdzie jest uru­cho­mio­ne nagło­śnie­nie z kościo­ła gór­ne­go. Udzie­la­na jest tam dla chęt­nych rów­nież Komu­nia św. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. na rękę. 

 13. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Piotr Kule­ta l. 71; Zbi­gniew Jan Bier­nat l.71; Irmi­na Jani­na Ści­bor l. 77; Jan Przy­bysz l. 84; Zofia Emi­lia Kotań­ska l. 87

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 28.02.2021

27 lute­go, 2021 Admin Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest dniem Modli­twy, postu i soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. W naszej para­fii czę­sto gości­my misjo­na­rzy, któ­rych wspie­ra­my mate­rial­nie i ducho­wo. Rów­nież dzi­siaj po każ­dej mszy świę­tej wolon­ta­riusz­ki z Legio­nu Maryi zbie­ra­ją do puszek ofia­ry na rzecz dzie­ła pomo­cy misjo­na­rzom “Ad gen­tes”. Po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my…

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 21.02.2021

20 lute­go, 2021 Admin W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na jutrz­nię – poran­ną modli­twę kościo­ła o g. 5:30 w koście­le dol­nym, nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 w koście­le gór­nym i dla dzie­ci o g. 17:00 w koście­le dol­nym oraz Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. W każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu po nabo­żeń­stwie Gorz­kich Żali przy wyj­ściu…

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.02.2021

13 lute­go, 2021 Admin W tym tygo­dniu Śro­da Popiel­co­wa roz­pocz­nie okres Wiel­kie­go Postu. Msze świę­te o g. 6:30, 8:00, 10:00, 17:30 i 19:00. Pod­czas każ­dej Mszy św. obrzęd posy­pa­nia popio­łem. Obo­wią­zu­je post ści­sły, któ­ry jest postem ilo­ścio­wym, pole­ga na spo­ży­ciu tyl­ko jed­ne­go posił­ku do syta i doty­czy wszyst­kich mię­dzy 18 a 60 rokiem życia oraz wstrzy­ma­nie się od pokar­mów…

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.02.2021

6 lute­go, 2021 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca, przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wspar­cie. Wie­czo­rem o g. 18:00 zapra­sza­my na Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne. Zakoń­czy­li­śmy wizy­ty dusz­pa­ster­skie w domach tych Para­fian, któ­rzy zgło­si­li nam zapro­sze­nie oraz kolę­do­wa­nie po mszach świę­tych wie­czor­nych w koście­le. Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za te spo­tka­nia i moż­li­wość wspól­nej…

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 31.01.2021

30 stycz­nia, 2021 Admin Ostat­nia nie­dzie­la stycz­nia obcho­dzo­na jest w koście­le kato­lic­kim jako Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych. Cho­ro­ba, o któ­rej zapo­mnie­li już miesz­kań­cy więk­szo­ści kra­jów roz­wi­nię­tych, w naj­uboż­szych rejo­nach świat jest nadal groź­na. Św. Fran­ci­szek z Asy­żu, św. Ludwik, św. Elż­bie­ta Węgier­ska, św. Kin­ga, św. Tere­sa z Kal­ku­ty sta­no­wią dziś inspi­ra­cję dla misjo­na­rzy pra­cu­ją­cych wśród trę­do­wa­tych w Azji, Afry­ce, Ame­ry­ce…

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.01.2021

23 stycz­nia, 2021 Admin Dzi­siaj przy­pa­da trze­cia nie­dzie­la okre­su zwy­kłe­go, któ­ra zgod­nie z wolą Papie­ża Fran­cisz­ka jest Nie­dzie­lą Sło­wa Boże­go — przy­po­mi­na nam o zna­cze­niu i war­to­ści Pisma Świę­te­go dla życia chrze­ści­jań­skie­go. Ojciec Świę­ty napi­sał: „Jako chrze­ści­ja­nie jeste­śmy jed­nym ludem kro­czą­cym w histo­rii, jeste­śmy sil­ni obec­no­ścią Pana pośród nas, któ­ry do nas prze­ma­wia i nas kar­mi. Dzień poświę­co­ny Biblii…

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.01.2021

17 stycz­nia, 2021 Admin Dzi­siaj w Koście­le kato­lic­kim w Pol­sce obcho­dzi­my XXIV Dzień Juda­izmu pod hasłem zaczerp­nię­tym z Księ­gi Powtó­rzo­ne­go Pra­wa: „Kła­dę przed tobą życie i szczę­ście, śmierć i nie­szczę­ście. Dzień Juda­izmu sta­no­wi oka­zję do wza­jem­ne­go pozna­nia i bra­ter­stwa oraz wspól­ne­go świa­dec­twa wia­ry w Boga. Pamię­taj­my o modli­twie za naszych star­szych bra­ci w wie­rze. Od jutra roz­po­czy­na się Tydzień…

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO — 10.01.2021

9 stycz­nia, 2021 Admin Dzi­siaj dru­ga nie­dzie­la mie­sią­ca – Nie­dzie­la Chrztu Pań­skie­go. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją naszą para­fię mate­rial­nie skła­da­jąc ofia­ry na tacę, do puszek i doko­nu­jąc wpłat bez­po­śred­nio na kon­to para­fial­ne. Ma to szcze­gól­ne zna­cze­nie w cza­sie pan­de­mii, gdy do kościo­ła przy­cho­dzi mniej wier­nych niż przed pan­de­mią. Pro­si­my też o modli­twę,…

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2021

5 stycz­nia, 2021 Admin 1.Dzisiaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Zapra­sza­my dzie­ci na mszę św. o g. 11:15w dol­nym koście­le i wspól­ne kolędowanie.W cza­sie każ­dej mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kadzi­dła i kre­dy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go, któ­re pod kie­run­kiem p. Anny Tryc przy­go­to­wa­ły tra­dy­cyj­nie na ten dzień kre­dę i kadzi­dło,…