Ogłoszenia parafialne

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.11.2017

Listo­pad 18th, 2017 Admin
  1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest z woli Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka usta­no­wio­na jako I Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Z tej oka­zji zapra­sza­my do włą­cze­nia się w dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną pro­wa­dzo­ną przez Para­fial­ny Oddział Cari­tas. Nasza para­fia spra­wu­je też opie­kę dusz­pa­ster­ską nad Domem dla Bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17, któ­ry jest pro­wa­dzo­ny przez Kato­lic­ką Wspól­no­tę Chleb Życia. Dzi­siaj szcze­gól­nie soli­da­ry­zu­jąc się z ubo­gi­mi może­my wes­przeć mate­rial­nie tę Wspól­no­tę poprzez dat­ki skła­da­ne do skar­bo­ny przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy.

  2. W każ­dą II i IV nie­dzie­lę mie­sią­ca o g. 16:00 spra­wo­wa­na jest w dol­nym koście­le msza świę­ta po ukra­iń­sku w rycie rzym­sko­ka­to­lic­kim. Ser­decz­nie zapra­sza­my i pro­si­my o powia­do­mie­nie zain­te­re­so­wa­nych o tym dusz­pa­ster­stwie.

  3. Wraz ze Sto­wa­rzy­sze­niem Rodzin Abs­ty­nenc­kich „Źró­dło” ser­decz­nie zapra­sza­my dzi­siaj na kolej­ne spo­tka­nie poświę­co­ne życiu w trzeź­wo­ści, któ­re­go tema­tem będą: „Zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia zdro­wej rodzi­ny” oraz „Dziec­ko w rodzi­nie z pro­ble­mem alko­ho­lo­wym”. Spo­tka­nie o g. 11:00 i 17:00 w sali nad zakry­stią.

  4. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza na Róża­niec w czwar­tek, 23 listo­pa­da, o g. 17:00, któ­ry będzie odma­wia­ny w kapli­cy oraz na Mszę św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. O. Pio, w któ­rych Gru­pa modlić się będzie przez następ­ny mie­siąc.

  5. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na odbie­rać mie­sięcz­nik Ore­mus na gru­dzień. Jest też nowa dosta­wa dewo­cjo­na­liów.

  6. Spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia dzi­siaj o g. 17:00 w sali nad zakry­stią

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Marian­na Żukow­ska l. 97, Sta­ni­sła­wa Księ­żyk l. 96, Zenon Gon­tar­ski l. 61, Zbi­gniew Mazur­czak l. 88

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.11.2017

Listo­pad 18th, 2017 Admin Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest z woli Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka usta­no­wio­na jako I Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Z tej oka­zji zapra­sza­my do włą­cze­nia się w dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną pro­wa­dzo­ną przez Para­fial­ny Oddział Cari­tas. Nasza para­fia spra­wu­je też opie­kę dusz­pa­ster­ską nad Domem dla Bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17, któ­ry jest pro­wa­dzo­ny przez Kato­lic­ką Wspól­no­tę Chleb Życia. Dzi­siaj szcze­gól­nie soli­da­ry­zu­jąc się z ubo­gi­mi może­my wes­przeć
+ Czy­taj wię­cej

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.11.2017

Listo­pad 12th, 2017 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy skła­da­ją ofia­ry na ten cel, zarów­no dzi­siaj na tacę, jak i wpła­ca­jąc pie­nią­dze na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki tym ofia­rom uda­ło się nam już w peł­ni pokryć kosz­ty awa­rii wodo­cią­go­wej. Trwa­ją pra­ce nad moder­ni­za­cją sys­te­mu cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia w koście­le. Zain­sta­lo­wa­na zosta­ła auto­ma­ty­ka pogo­do­wa, któ­ra ma zop­ty­ma­li­zo­wać
+ Czy­taj wię­cej

Oświadczenie Prezydium KEP w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę

Listo­pad 4th, 2017 Admin OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELE W związ­ku z trwa­ją­cy­mi pra­ca­mi legi­sla­cyj­ny­mi nad pro­jek­tem usta­wy w spra­wie ogra­ni­cze­nia han­dlu w nie­dzie­le, jako Pre­zy­dium Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski – bio­rąc rów­nież pod uwa­gę licz­ne gło­sy wier­nych Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go i chrze­ści­jan z innych Kościo­łów – wyra­ża­my nasz nie­po­kój wobec losu oby­wa­tel­skiej ini­cja­ty­wy Związ­ku Zawo­do­we­go „Soli­dar­ność”, któ­ra zosta­ła popar­ta pod­pi­sa­mi ponad 500
+ Czy­taj wię­cej

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.11.2017

Listo­pad 4th, 2017 Admin Zapro­sze­nie Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza: Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie! W sobo­tę, 11 listo­pa­da br., zapra­szam Was do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej na uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Świą­ty­nia Opatrz­no­ści Bożej jako Wotum Naro­du jest szcze­gól­nym miej­scem do prze­ży­wa­nia tego rodza­ju uro­czy­sto­ści. Obcho­dy roz­pocz­nie­my Mszą Świę­tą, któ­ra zosta­nie odpra­wio­na o godzi­nie 9.00, w obec­no­ści przed­sta­wi­cie­li Epi­sko­pa­tu Pol­ski i naj­wyż­szych władz pań­stwo­wych. Pod­czas Eucha­ry­stii
+ Czy­taj wię­cej

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.10.2017

Paź­dzier­nik 29th, 2017 Admin W tym tygo­dniu przy­pa­da Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Przy­po­mi­na­my, że w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych będzie­my odpra­wiać msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. będzie­my odczy­ty­wać suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach jed­no­ra­zo­wych
+ Czy­taj wię­cej

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 22.10.2017

Paź­dzier­nik 22nd, 2017 Admin Dzi­siaj Kościół obcho­dzi Świa­to­wy Dzień Misyj­ny, nazy­wa­ny w Pol­sce Nie­dzie­lą Misyj­ną, tra­dy­cyj­nie taca prze­zna­czo­na jest na wspar­cie misji. Może­my to rów­nież uczy­nić kupu­jąc przed kościo­łem kalen­darz misyj­ny wyda­ny przez Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej, któ­rych przed­sta­wi­cie­li gości­my przez cały dzień w naszej para­fii. Jesz­cze dzi­siaj może­my pod­pi­sać się pod popar­tą przez Kon­fe­ren­cję Epi­sko­pa­tu Pol­ski ini­cja­ty­wą oby­wa­tel­ską „zatrzy­maj
+ Czy­taj wię­cej

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.10.2017

Paź­dzier­nik 14th, 2017 Admin Dzi­siaj w całej Pol­sce odby­wa się licze­nie wier­nych w kościo­łach, któ­re ma nie tyl­ko cha­rak­ter sta­ty­stycz­ny ale słu­ży lep­sze­mu zara­dza­niu potrze­bom dusz­pa­ster­skim die­ce­zji. O g. 17:00 zapra­sza­my na Róża­niec. Dzi­siaj po mszy św. o 18:00 spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia w sali nad zakry­stią. Roz­po­czął się die­ce­zjal­ny kurs przy­go­to­wu­ją­cy do peł­nie­nia posłu­gi lek­to­ra. Z naszej para­fii zosta­ło dele­go­wa­nych na
+ Czy­taj wię­cej

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 08.10.2017

Paź­dzier­nik 7th, 2017 Admin Dzi­siaj XVII Dzień Papie­ski. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze zbie­ra­ją do puszek dat­ki na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”. Fun­da­cja wspie­ra obec­nie 2300 mło­dych sty­pen­dy­stów, któ­rzy modlić się będą w inten­cji dar­czyń­ców Fun­da­cji pod­czas Mszy św. w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej, cele­bro­wa­nej przez ks. Kard. Kazi­mie­rza Nycza. Tra­dy­cyj­nie, po Mszy świę­tej odbę­dzie się Kon­cert Galo­wy Dnia Papie­skie­go trans­mi­to­wa­ny przez Pro­gram 1 Tele­wi­zji
+ Czy­taj wię­cej

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 01.10.2017

Wrze­sień 30th, 2017 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Zapra­sza­my o g. 17:00 na kon­cert uwiel­bie­nia – „Śla­dem ubo­gie­go” – jest to muzycz­ny pro­jekt inspi­ro­wa­ny ducho­wo­ścią św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, opar­ty na jego pismach i hagio­gra­fiach. Muzy­cy i woka­li­ści przy­go­to­wa­li rów­nież opra­wę muzycz­ną mszy św. nie­dziel­nej o g. 16:00 i 18:00. Z tej racji na pierw­szy paź­dzier­ni­ko­wy Róża­niec zapra­sza­my o g. 15:30. Zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­pro­wa­dza­my dziś przed kościo­łem dru­gą
+ Czy­taj wię­cej