Ogłoszenia parafialne

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.10.2018

Paź­dzier­nik 20th, 2018 Admin
  1. Któż z nas nie prze­ży­wa wąt­pli­wo­ści w wie­rze, zna­ków zapy­ta­nia, czy wręcz kry­zy­su wia­ry? – tym­cza­sem „to wła­śnie zwy­cię­ży­ło świat: nasza wia­ra” – pod tym hasłem ks. Gia­co­mo Calo­re zapra­sza na nowy cykl spo­tkań dla doro­słych i mło­dzie­ży, któ­ry roz­pocz­nie się w naj­bliż­szy pią­tek 26 paź­dzier­ni­ka o g. 19:30 w bocz­nej kapli­cy.

  2. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w naj­bliż­szy wto­rek – 23 paź­dzier­ni­ka na Mszę św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. O. Pio, w któ­rych Gru­pa modlić się będzie przez następ­ny mie­siąc.

  3. Dzi­siaj spo­tka­nie dla wszyst­kich kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia o g. 18:00 w koście­le dol­nym. W następ­ną nie­dzie­lę spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30.

  4. W tym tygo­dniu w ponie­dzia­łek 22 paź­dzier­ni­ka wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II – 40 rocz­ni­ca inau­gu­ra­cji pon­ty­fi­ka­tu.

  5. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Przy­po­mi­na­my, że w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Za zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach jed­no­ra­zo­wych modlić będzie­my się w Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da w cza­sie Mszy św. z pro­ce­sją za zmar­łych o g. 18:30.

  6. W przed­dzień uro­czy­sto­ści Wszyst­kich Świę­tych 31 paź­dzier­ni­ka orga­ni­zu­je­my dla dzie­ci Bal Wszyst­kich Świę­tych. Infor­ma­cje i bile­ty u ks. Mar­ci­na. Chęt­nie przyj­mie­my fan­ty na nagro­dy w kon­kur­sach dla dzie­ci.

  7. Z racji przy­pa­da­ją­cej dziś nie­dzie­li misyj­nej ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne na tacę i modli­twę w inten­cji misji i misjo­na­rzy. Szcze­gól­nie pole­ca­my modli­twie Ojców Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej, któ­rzy wspo­ma­ga­ją dusz­pa­ster­sko naszą para­fię. Kupu­jąc przed kościo­łem wyda­ny przez Ojców kalen­darz misyj­ny może­my wspo­móc pro­wa­dzo­ne przez nich dzie­ła misyj­ne na całym świe­cie.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Tade­usz Wło­dzi­mierz Paplak l. 85, Jan Korej­wo l. 86, Jan Alek­san­der Zimow­ski l. 82, Ire­na Micha­lak l. 83, Andrzej Hen­ryk Lubas l. 66

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.10.2018

Paź­dzier­nik 20th, 2018 Admin Któż z nas nie prze­ży­wa wąt­pli­wo­ści w wie­rze, zna­ków zapy­ta­nia, czy wręcz kry­zy­su wia­ry? – tym­cza­sem „to wła­śnie zwy­cię­ży­ło świat: nasza wia­ra” – pod tym hasłem ks. Gia­co­mo Calo­re zapra­sza na nowy cykl spo­tkań dla doro­słych i mło­dzie­ży, któ­ry roz­pocz­nie się w naj­bliż­szy pią­tek 26 paź­dzier­ni­ka o g. 19:30 w bocz­nej kapli­cy. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w naj­bliż­szy wto­rek –
+ Czy­taj wię­cej

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.10.2018

Paź­dzier­nik 13th, 2018 Admin Dzi­siaj XVIII Dzień Papie­ski pod hasłem „Pro­mie­nio­wa­nie ojco­stwa”. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze zabie­ra­ją ofia­ry do puszek na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”. We wto­rek 16 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da 40. rocz­ni­ca wybo­ru papie­ża św. Jana Paw­ła II. Z racji II nie­dzie­li mie­sią­ca – dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Pro­wa­dzo­ne są kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­no
+ Czy­taj wię­cej

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.10.2018

Paź­dzier­nik 6th, 2018 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca – Świę­to Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Różań­co­wej. O g.16:30 spo­tka­nie Brac­twa Różań­co­we­go w sali nad zakry­stią. Przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we odpra­wia­ne są w dni powsze­dnie i nie­dzie­le o g. 18:00. Z tej racji nie ma innych nabo­żeństw. Róża­niec dla dzie­ci od ponie­dział­ku do piąt­ku o g 17:15 przy kaplicz­ce M.B. Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w dol­nym koście­le. Przed kościo­łem
+ Czy­taj wię­cej

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.09.2018

Wrze­sień 29th, 2018 Admin Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30. Rów­nież dzi­siaj spo­tka­nie dla rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św. po mszy św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we o g. 18:00. Z tej racji nie będzie innych nabo­żeństw. Róża­niec dla dzie­ci o g 17:15 przy kaplicz­ce M.B. Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w dol­nym koście­le.
+ Czy­taj wię­cej

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.09.2018

Wrze­sień 22nd, 2018 Admin Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii ks. Mar­ka Bole­wic­kie­go, któ­ry od wie­lu lat prze­by­wa na misji na Ukra­inie. Ks. Marek pro­si o modli­twę i wspar­cie mate­rial­ne dla swo­jej misji, będzie kwe­sto­wał przed kościo­łem po mszy świę­tej. Gru­pa św. O. Pio zapra­sza dzi­siaj na mszę św. o g. 17:00 i spo­tka­nie for­ma­cyj­ne po mszy świę­tej. 100 lat temu, 20 wrze­śnia 1918 roku
+ Czy­taj wię­cej

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.09.2018

Wrze­sień 15th, 2018 Admin Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na Archi­die­ce­zjal­ne Semi­na­rium Duchow­ne w War­sza­wie. Pamię­taj­my w modli­twie o tych, któ­rzy przy­go­to­wu­ją się do kapłań­stwa. Już teraz zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny we wspo­mnie­nie Św. Fran­cisz­ka z Asy­żu 4 paź­dzier­ni­ka. Uro­czy­sta Msza Św. o godz. 18.30 po niej oko­ło 19.30 kon­cert Zespo­łu Deus Meus zor­ga­ni­zo­wa­ny przy współ­pra­cy z Dziel­ni­cą Wło­chy m. st. War­sza­wy. Przyj­mu­je­my zapi­sy kan­dy­da­tów do
+ Czy­taj wię­cej

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.09.2018

Wrze­sień 9th, 2018 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. – Taca prze­zna­czo­na jest na potrze­by remon­to­we naszej para­fii. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Jeste­śmy też w trak­cie wymia­ny i dobo­ru odpo­wied­nie­go oświe­tle­nia w pre­zbi­te­rium kościo­ła, trwa­ją kon­sul­ta­cje archi­­te­k­to­­ni­cz­no-budo­w­la­­ne zwią­za­ne z wybo­rem kon­cep­cji remon­tu ele­wa­cji fron­to­wej kościo­ła. W ubie­głą nie­dzie­lę infor­mo­wa­li­śmy, że wyko­na­na zosta­ła też czę­ścio­wa napra­wa orga­nów kościel­nych. Wszyst­kim skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za modli­twę w inten­cji pro­wa­dzo­nych
+ Czy­taj wię­cej

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.09.2018

Wrze­sień 1st, 2018 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. – Przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej para­fii. Spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca o g. 16:30. Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne o g. 18:00. Od wrze­śnia przy­wra­ca­my cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. msze świę­te poran­ne w dni powsze­dnie o g. 6:30 i 8:00 oraz mszę św. nie­dziel­ną z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. W ubie­głym tygo­dniu prze­pro­wa­dzo­na
+ Czy­taj wię­cej

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.08.2018

Sier­pień 25th, 2018 Admin Od dzi­siej­szej nie­dzie­li roz­po­czy­na pra­cę w naszej para­fii nowy wika­riusz – ks. Kazi­mierz Fieć­ko, któ­ry przy­cho­dzi do nas z sąsied­niej para­fii w Raszy­nie. Ser­decz­nie wita­my ks. Kazi­mie­rza i pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian, aby słu­żąc naszej wspól­no­cie para­fial­nej mógł reali­zo­wać swo­je powo­ła­nie i roz­wi­jać cha­ry­zma­ty, któ­ry­mi Bóg Go obda­rzył, a w nas odna­leźć bra­ter­ską wspól­no­tę Kościo­ła. Dzi­siaj Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej
+ Czy­taj wię­cej