Ogłoszenia parafialne

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.02.2020

15 lute­go, 2020 Admin
  1. Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Na skar­bo­nach przy wyj­ściu z kościo­ła oraz na tabli­cy ogło­szeń znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki spo­sób moż­na to uczy­nić. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com.

  2. Przy­po­mi­na­my, że w cza­sie ferii zimo­wych nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Msza św. o g. 11:15 powró­ci w pierw­szą nie­dzie­lę mar­ca.

  3. W minio­nym tygo­dniu zakoń­czy­li­śmy wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą”. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy nas gości­li w swo­ich domach. Była to oka­zja do zapo­zna­nia się, wspól­nej modli­twy i krót­kiej roz­mo­wy. Bóg zapłać za wszel­kie ofia­ry mate­rial­ne zło­żo­ne przy tej oka­zji na potrze­by Para­fii. Jeśli ktoś nie mógł przy­jąć księ­dza z „kolę­dą” w wyzna­czo­nym ter­mi­nie, a chciał­by to jesz­cze uczy­nić – dodat­ko­wa „kolę­da” odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 17 lute­go na indy­wi­du­al­ne zapro­sze­nie.

  4. Roz­po­czy­na­my kurs przy­go­to­wa­nia do sakra­men­tu mał­żeń­stwa. Pierw­sze spo­tka­nie i zapi­sy w pią­tek 21 lute­go o g. 19:30 w kapli­cy bocz­nej. Infor­ma­cje u ks. Kazi­mie­rza.

  5. Zapra­sza­my na kolej­ne spo­tka­nie chó­ru para­fial­ne­go, pro­wa­dzo­ne­go przez dyry­gen­ta — p. Jaku­ba Kacz­mar­ka. Cie­szy­my się, że zgło­si­ło się już ponad 20 osób. Zapra­sza­my mło­dzież od 16 roku życia i doro­słych. Szcze­gól­ne zapro­sze­nie kie­ru­je­my do męż­czyzn. Nie trze­ba mieć wykształ­ce­nia muzycz­ne­go ani doświad­cze­nia chó­ral­ne­go. Pró­by odby­wa­ją się raz w tygo­dniu we wtor­ki w g. 19:00 – 21:00 w pod­zie­miach domu para­fial­ne­go.

  6. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w nie­dzie­lę 23 lute­go na Róża­niec o g. 16:30 i Mszę św. o g. 17:00. Po Mszy św. spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do Św. Ojca Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy mie­siąc.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Joan­na Świ­stak l. 60, Anna Sosnow­ska l. 76

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.02.2020

15 lute­go, 2020 Admin Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Na skar­bo­nach przy wyj­ściu z kościo­ła oraz na tabli­cy ogło­szeń znaj­du­ją się ulot­ki z instruk­cją, w jaki spo­sób moż­na to uczy­nić. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com. Przy­po­mi­na­my, że w cza­sie ferii zimo­wych nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le.
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.02.2020

8 lute­go, 2020 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy przez swo­je ofia­ry mate­rial­ne i modli­twę wspie­ra­ją naszą para­fię. Przy­po­mi­na­my, że w cza­sie ferii zimo­wych nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Msza św. o g. 11:15 powró­ci w pierw­szą nie­dzie­lę mar­ca. W naj­bliż­szym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: w ponie­dzia­łek
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.02.2020

2 lute­go, 2020 Admin ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO Dzi­siaj Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go — Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go – skła­da­my ser­decz­ne życze­nia pra­cu­ją­cym w naszej para­fii sio­strom zakon­nym ze Zgro­ma­dze­nia Córek Bożej Miło­ści oraz Ojcom Misjo­na­rzom Obla­tom Maryi Nie­po­ka­la­nej poma­ga­ją­cym nam w dusz­pa­ster­stwie. Taca prze­zna­czo­na jest tra­dy­cyj­nie na pomoc zako­nom klau­zu­ro­wym. Jest to jed­no­cze­śnie I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem wolon­ta­riusz­ki zbie­ra­ją ofia­ry na dzia­łal­ność Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas.
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.01.2020

25 stycz­nia, 2020 Admin Po raz pierw­szy świę­tu­je­my dzi­siaj usta­no­wio­ną przez papie­ża Fran­cisz­ka Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. Ojciec Świę­ty napi­sał: „Jest moim gorą­cym pra­gnie­niem, aby Sło­wo Boże było coraz bar­dziej czczo­ne, zna­ne i upo­wszech­nio­ne, aby poprzez nie moż­na było lepiej zro­zu­mieć tajem­ni­cę miło­ści, któ­ra wypły­wa z tego źró­dła miło­sier­dzia”. Z tej oka­zji zapra­sza­my wie­czo­rem o g. 18:00 na uro­czy­ste Nie­szpo­ry z homi­lią i roz­wa­ża­niem Sło­wa Boże­go.
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.01.2020

18 stycz­nia, 2020 Admin Wczo­raj roz­po­czął się Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, któ­ry potrwa do sobo­ty 25 stycz­nia. Obcho­dzo­ny jest pod hasłem: Życz­li­wy­mi bądź­cie (Dz 28, 2). Pro­gram uro­czy­sto­ści eku­me­nicz­nych i spo­tkań wywie­szo­ny jest na tabli­cy ogło­szeń. Za tydzień pierw­szy raz świę­to­wać będzie­my usta­no­wio­ną przez papie­ża Fran­cisz­ka Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. Ojciec Świę­ty napi­sał: „Nie­dzie­la Sło­wa Boże­go sta­je się odpo­wied­nim momen­tem tego
+ Czy­taj wię­cej

XXIII DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM17 STYCZNIA 2020 r.

12 stycz­nia, 2020 Admin „Pamię­taj o dniu szabatu,aby nale­ży­cie go świę­to­wać” (Wj 20,8) SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. DIALOGU Z JUDAIZMEM Obcho­dy Dnia Juda­izmu, któ­re mają już sta­łe miej­sce w kalen­da­rzu litur­gicz­nym wie­lu kra­jów euro­pej­skich, w naszej ojczyź­nie odby­wa­ją się po raz dwu­dzie­sty trze­ci. Dzień ten w swych zało­że­niach jest ini­cja­ty­wą wewnątrz­ko­ściel­ną, jed­nak w jego obcho­dach uczest­ni­czą zapra­sza­ni przed­sta­wi­cie­le gmin żydow­skich wraz z rabi­na­mi.
+ Czy­taj wię­cej

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO — 12.01.2020

12 stycz­nia, 2020 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Naj­więk­szym wyzwa­niem inwe­sty­cyj­nym para­fii w ubie­głym roku była kon­ty­nu­acja gene­ral­ne­go remon­tu budyn­ku ple­ba­nii i przy­go­to­wa­nie remon­tu kościo­ła. W wyre­mon­to­wa­nych miesz­ka­niach ple­ba­nii miesz­ka­ją już wszy­scy trzej wika­riu­sze, zakoń­czo­ne zosta­ły pra­ce w kuch­ni, jadal­ni, holu i roz­mów­ni­cy. Zain­sta­lo­wa­na zosta­ła nowa kotłow­nia. Obec­nie wykań­cza­ne jest miesz­ka­nie pro­bosz­cza i pokój gościn­ny. W per­spek­ty­wie cze­ka nas
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM — 05.01.2020

4 stycz­nia, 2020 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Gru­pa Żywe­go Różań­ca zapra­sza o g. 15:00 na spo­tka­nie opłat­ko­we w dol­nym koście­le. O g. 18:00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Jutro — 6 stycz­nia — Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go – Trzech Kró­li. Po Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 wyru­szy wokół kościo­ła Orszak Trzech Kró­li. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kre­dy i kadzi­dła. Dzię­ku­je­my Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go za przy­go­to­wa­nie kre­dy i kadzi­dła. W Uro­czy­stość
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI — 01.01.2020

1 stycz­nia, 2020 Admin W Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, w Nowym Roku 2020, życzy­my wszyst­kim Para­fia­nom rado­ści z doświad­cze­nia miło­ści miło­sier­ne­go Boga, poko­ju ser­ca, wszel­kiej pomyśl­no­ści w życiu rodzin­nym i zawo­do­wym! Niech Naj­święt­sza Mary­ja Pan­na Lore­tań­ska – Patron­ka naszej świą­ty­ni wsta­wia się za każ­dym z nas, któ­rzy tutaj wzy­wa­my Jej Imie­nia, a św. Fran­ci­szek – Patron para­fii ota­cza nas swo­ją opie­ką i wyjed­nu­je u Boga potrzeb­ne
+ Czy­taj wię­cej