Ogłoszenia parafialne

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.10.2019

Paź­dzier­nik 20th, 2019 Admin
  1. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Słu­cha­nie Sło­wa Boże­go daje nam świa­tło na pro­ble­my codzien­ne­go życia. Sko­rzy­staj­my z tego wyjąt­ko­we­go cza­su prze­po­wia­da­nia Keryg­ma­tu w naszej Para­fii.

  2. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych 1 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie msza świę­ta z pro­ce­sją na cmen­ta­rzu para­fial­nym o g. 12:00 w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da odpra­wio­na zosta­nie w koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmar­łych. Pamię­taj­my o upo­rząd­ko­wa­niu gro­bów na cmen­ta­rzach, rów­nież tych, w któ­rych jesz­cze nikt nie został pocho­wa­ny — bywa, że przez lata ule­gły uszko­dze­niu i ich stan wyma­ga inter­wen­cji.

  3. Rodzi­ców i dzie­ci zapra­sza­my na Bal Wszyst­kich Świę­tych, któ­ry odbę­dzie się w czwar­tek 31 paź­dzier­ni­ka o g. 17.30 w koście­le dol­nym po różań­cu z dzieć­mi. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i bile­ty u ks. Gia­co­mo. Pie­nią­dze zebra­ne z bile­tów posłu­żą na pokry­cie kosz­tów przy­go­to­wa­nia Balu.

  4. Z oka­zji 35. rocz­ni­cy męczeń­skiej śmier­ci bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki skle­pik para­fial­ny przy­go­to­wał ofer­tę książ­ki „Wszyst­ko o bło­go­sła­wio­nym”, któ­ra przed­sta­wia życie Księ­dza Jerze­go od naro­dzin, aż do wynie­sie­nia na ołta­rze.

  5. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza czci­cie­li Świę­te­go w śro­dę 23 paź­dzier­ni­ka na Mszę św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do Św. Ojca Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy mie­siąc. Spo­tka­nie for­ma­cyj­ne gru­py będzie w czwar­tek 24 paź­dzier­ni­ka o g. 18.30 po Różań­cu.

  6. We wto­rek 22 paź­dzier­ni­ka przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Jana Paw­ła II.

  7. Paź­dzier­nik jest z woli Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka ogło­szo­ny Nad­zwy­czaj­nym Mie­sią­cem Misyj­nym. Zapra­sza­my do wspar­cia misji w dwóch akcjach: w ponie­dzia­łek i wto­rek 21 – 22 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my do udzia­łu w zbiór­ce maku­la­tu­ry, z któ­rej dochód zasi­li pro­jek­ty budo­wa­nia stud­ni w Afry­ce. Maku­la­tu­rę moż­na będzie w tych dniach wrzu­cać do kon­te­ne­ra usta­wio­ne­go przed kościo­łem. Za tydzień – w nie­dzie­lę 27 paź­dzier­ni­ka Ojco­wie Misjo­na­rze Obla­ci Maryi Nie­po­ka­la­nej przez całą nie­dzie­lę będą kwe­sto­wać na rzecz misji oraz roz­pro­wa­dzać kalen­da­rze misyj­ne.

  8. Przy­po­mi­na­my, że są już przyj­mo­wa­ne inten­cje mszal­ne oraz „gre­go­rian­ki” na rok 2020.

  9. Dzi­siaj na wszyst­kich mszach świę­tych w Pol­sce odby­wa się licze­nie wier­nych dla celów sta­ty­sty­ki kościel­nej.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Wie­sła­wa Anie­la Gawi­nec­ka l. 72, Adam Robert Lesz­czyń­ski l. 47, Hen­ryk Kor­dysz l. 68, Elż­bie­ta Han­na Trych l. 70

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.10.2019

Paź­dzier­nik 20th, 2019 Admin Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Słu­cha­nie Sło­wa Boże­go daje nam świa­tło na pro­ble­my codzien­ne­go życia. Sko­rzy­staj­my z tego wyjąt­ko­we­go cza­su prze­po­wia­da­nia Keryg­ma­tu w naszej Para­fii. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych
+ Czy­taj wię­cej

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.10.2019

Paź­dzier­nik 12th, 2019 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne na tacę, prze­zna­czo­ne na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ki nim może­my pro­wa­dzić dalej remont budyn­ku ple­ba­nii i przy­go­to­wy­wać pro­jekt kom­plek­so­wej ter­mo­mo­der­ni­za­cji budyn­ku kościo­ła. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę obcho­dzi­my XIX edy­cję Dnia Papie­skie­go pod hasłem „Wstań­cie, chodź­my!”. Przed kościo­łem może­my wes­przeć mate­rial­nie Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra powsta­ła jako owoc piel­grzym­ki
+ Czy­taj wię­cej

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.10.2019

Paź­dzier­nik 5th, 2019 Admin Dzi­siaj I Nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej Para­fii. Spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w Sali nad zakry­stią. Przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we o g. 18:00. Róża­niec dla dzie­ci o g 17:15 przy kaplicz­ce M.B. Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w dol­nym koście­le, w śro­dy z wysta­wie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Jutro w I ponie­dzia­łek mie­sią­ca msza św.
+ Czy­taj wię­cej

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.09.2019

Wrze­sień 28th, 2019 Admin Dzi­siaj przy­pa­da 105. Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Nasza Para­fia we współ­pra­cy z Wer­bi­stow­skim Cen­trum Migran­ta Fu Shen­fu pro­wa­dzi już ponad rok dla wspól­no­ty wiet­nam­skiej bez­płat­ne zaję­cia z języ­ka pol­skie­go. O g. 10:00 Msza św. z udzia­łem wspól­no­ty wiet­nam­skiej pod prze­wod­nic­twem Ojców Wer­bi­stów: o. Józe­fa Thun i o. Krzysz­to­fa Malej­ko. Od wtor­ku przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we o g. 18:00. Z tej racji
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA — 22.09.2019

Wrze­sień 22nd, 2019 Admin Dokład­nie 32 lata temu — 22 wrze­śnia 1987 r. — Kar­dy­nał Józef Glemp w cza­sie uro­czy­stej mszy świę­tej doko­nał kon­se­kra­cji naszej świą­ty­ni, dedy­ko­wa­nej Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej. Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za to miej­sce, gdzie może­my spra­wo­wać litur­gię, dzię­ku­je­my za wszyst­kich któ­rzy swo­ją pra­cą i modli­twą przy­czy­ni­li się do jej powsta­nia, za ks. Ryszar­da Bień­kow­skie­go, ówcze­sne­go pro­bosz­cza — budow­ni­cze­go kościo­ła, za wszyst­kich Para­fian (wie­lu z nich
+ Czy­taj wię­cej

„Wszyscy tworzymy jedno”. Orędzie na 53. Światowy Dzień Środków Komunikowania Społecznego

Wrze­sień 14th, 2019 Admin „Wszy­scy two­rzy­my jed­no” (Ef 4,25). Od wir­tu­al­nych wspól­not spo­łecz­no­ścio­wych do wspól­not ludz­kich Dro­dzy bra­cia i sio­stry, Odkąd dostęp­ny był inter­net, Kościół zawsze sta­rał się pro­mo­wać jego uży­cie w służ­bie spo­tka­nia mię­dzy oso­ba­mi i soli­dar­no­ści mię­dzy wszyst­ki­mi. Poprzez to Orę­dzie chciał­bym po raz kolej­ny zachę­cić was do zasta­no­wie­nia się nad pod­sta­wa­mi i zna­cze­niem nasze­go bycia-w-rela­­cji i do ponow­ne­go odkry­cia, w bez­mia­rze wyzwań obec­nej sytu­acji komu­ni­ka­cyj­nej,
+ Czy­taj wię­cej

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.09.2019

Wrze­sień 14th, 2019 Admin Od kil­ku lat w cza­sie Wiel­kie­go Postu nasza para­fia zbie­ra fun­du­sze na pomoc cha­ry­ta­tyw­ną dla Syrii w ramach pro­gra­mu Cari­tas Pol­ska — Rodzi­na Rodzi­nie. W tym roku oprócz pomo­cy kon­kret­nym rodzi­nom uda­ło się nam wes­przeć tak­że mikro­pro­jekt gospo­dar­czy: pomoc w uru­cho­mie­niu skle­pi­ku rodzin­ne­go w Alep­po. Za tydzień 22 wrze­śnia przy­ja­dą do nas goście z Syrii i z Cari­tas Pol­ska koor­dy­nu­ją­cy ten pro­gram, aby podzię­ko­wać
+ Czy­taj wię­cej

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 08.09.2019

Wrze­sień 7th, 2019 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy mate­rial­nie wspie­ra­ją potrze­by remon­to­we naszej para­fii. Dzię­ki temu może­my postę­po­wać z pra­ca­mi remon­to­wy­mi w budyn­ku ple­ba­nii i przy­go­to­wy­wać remont kościo­ła. Pro­si­my też o modli­twę w tej inten­cji. Przed kościo­łem wolon­ta­riusz­ki prze­pro­wa­dza­ją zbiór­kę na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia z klas ósmych
+ Czy­taj wię­cej

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 01.09.2019

Sier­pień 31st, 2019 Admin Dzi­siaj przy­pa­da 80 rocz­ni­ca wybu­chu II woj­ny świa­to­wej. Z tej oka­zji pol­scy i nie­miec­cy bisku­pi we wspól­nym oświad­cze­niu napi­sa­li m.in.: „(..) wszy­scy musi­my szcze­rze uczest­ni­czyć w pro­ce­sie pojed­na­nia mię­dzy naszy­mi naro­da­mi. W tym celu czer­pie­my siłę z odwa­gi pol­skich bisku­pów, któ­rzy zapro­si­li Niem­cy i Pol­skę w 1965 roku, by z deter­mi­na­cją poszu­ki­wa­ły praw­dy i podą­ża­ły ścież­ka­mi pojed­na­nia. Ich prze­sła­nie, zna­ne zwłasz­cza ze słów — wyba­cza­my i pro­si­my
+ Czy­taj wię­cej