Ogłoszenia parafialne

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.08.2019

Sier­pień 17th, 2019 Admin
  1. Dzię­ku­je­my ks. Mar­ko­wi Bole­wic­kie­mu za waka­cyj­ną posłu­gę w naszej para­fii. Ks. Marek, któ­ry kie­dyś był wika­riu­szem tej para­fii, od wie­lu lat ewan­ge­li­zu­je na Ukra­inie, ale w mia­rę swo­ich moż­li­wość przy­jeż­dża do nas w waka­cje i świę­ta. Pro­si­my o modli­twę w inten­cji ks. Mar­ka, po mszy świę­tej przed kościo­łem będzie moż­na wes­przeć rów­nież mate­rial­nie jego misję.

  2. Ser­decz­ne Bóg zapłać Paniom, któ­re przy­go­to­wa­ły i roz­pro­wa­dza­ły tra­dy­cyj­ne bukie­ty ziół i kwia­tów na Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Dochód z bukie­tów został przez nie ofia­ro­wa­ny na potrze­by Para­fii.

  3. Jak już infor­mo­wa­li­śmy w czerw­cu, Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz mia­no­wał ks. Mar­ci­na Sza­tan­ka wika­riu­szem Para­fii Św. Józe­fa Oblu­bień­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Prusz­ko­wie. Dzię­ku­je­my ks. Mar­ci­no­wi za trzy­let­nią pra­cę i za zaan­ga­żo­wa­nie w dusz­pa­ster­stwo naszej para­fii. W następ­ną nie­dzie­lę 25 sierp­nia na mszy św. o g. 10:00 poże­gna­my ks. Mar­ci­na i będzie­my się modlić w Jego inten­cji. Życzy­my Księ­dzu wie­lu Bożych łask w nowym miej­scu pra­cy. Do pra­cy w naszej para­fii skie­ro­wa­ny został ks. Sła­wo­mir Star­kow­ski z para­fii p.w. Dobre­go Paste­rza w War­sza­wie. Zgod­nie z tym, co prze­ka­zał nam Ks. Kar­dy­nał wcze­śniej­sza infor­ma­cja, któ­ra doty­czy­ła ks. Mar­ci­na Ośko, była pomył­ką Kurii War­szaw­skiej. Księ­dza Sła­wo­mi­ra Star­kow­skie­go powi­ta­my uro­czy­ście w nie­dzie­lę 1 wrze­śnia.

  4. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza wszyst­kich czci­cie­li Świę­te­go w naj­bliż­szy pią­tek – 23 sierp­nia na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do Św. Ojca Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy mie­siąc.

  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Rafał Witold Bary­ga l. 32, Michał Mir­kow­ski l. 30.

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.08.2019

Sier­pień 17th, 2019 Admin Dzię­ku­je­my ks. Mar­ko­wi Bole­wic­kie­mu za waka­cyj­ną posłu­gę w naszej para­fii. Ks. Marek, któ­ry kie­dyś był wika­riu­szem tej para­fii, od wie­lu lat ewan­ge­li­zu­je na Ukra­inie, ale w mia­rę swo­ich moż­li­wość przy­jeż­dża do nas w waka­cje i świę­ta. Pro­si­my o modli­twę w inten­cji ks. Mar­ka, po mszy świę­tej przed kościo­łem będzie moż­na wes­przeć rów­nież mate­rial­nie jego misję. Ser­decz­ne Bóg zapłać Paniom, któ­re przy­go­to­wa­ły
+ Czy­taj wię­cej

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.08.2019

Sier­pień 10th, 2019 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Tra­dy­cyj­nie taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy modli­twą i mate­rial­nie wspie­ra­ją pro­wa­dzo­ne pra­ce remon­to­we budyn­ku ple­ba­nii i przy­go­to­wa­nia do remon­tu kościo­ła. W śro­dę 15 sierp­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym dniu tra­dy­cyj­nie bło­go­sła­wi się zio­ła i kwia­ty. Kan­ce­la­ria para­fial­na nie będzie czyn­na.
+ Czy­taj wię­cej

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.08.2019

Sier­pień 3rd, 2019 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na dzia­łal­ność Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofia­ry. Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00. W tym tygo­dniu wyru­sza­ją z War­sza­wy na Jasną Górę piel­grzym­ki orga­ni­zo­wa­ne przez Dusz­pa­ster­stwo Aka­de­mic­kie przy koście­le św. Anny w War­sza­wie oraz przez Ojców Pau­li­nów przy koście­le św. Ducha w War­sza­wie. Szcze­gó­ło­we
+ Czy­taj wię­cej

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.07.2019

Lipiec 27th, 2019 Admin W czwar­tek 25 lip­ca w świę­to św. Jaku­ba obcho­dził swo­je imie­ni­ny nasz wika­riusz — ks. Gia­co­mo Calo­re. Skła­da­my dro­gie­mu Sole­ni­zan­to­wi ser­decz­ne życze­nia, aby każ­de­go dnia mógł doświad­czać w swo­im życiu rado­ści i poko­ju pły­ną­cych od Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go. W naj­bliż­szy czwar­tek 1 sierp­nia przy­pa­da 75. Rocz­ni­ca wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce wal­ki Powstań­ców War­szaw­skich w naszej dziel­ni­cy odbę­dą się tra­dy­cyj­nie przy pomni­­ku-kapli­cz­ce Bazy
+ Czy­taj wię­cej

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.07.2019

Lipiec 20th, 2019 Admin Gru­pa Modli­tew­na św. o. Pio zapra­sza wszyst­kich czci­cie­li Świę­te­go w naj­bliż­szy wto­rek – 23 lip­ca na róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. ojca Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy mie­siąc. W kolej­nym tygo­dniu, w śro­dę 31 lip­ca zosta­nie odpra­wio­na Msza św. o g. 17:30
+ Czy­taj wię­cej

XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.07.2019

Lipiec 13th, 2019 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za skła­da­ne ofia­ry. Z tych środ­ków może­my dalej pro­wa­dzić pra­ce remon­to­we w budyn­ku ple­ba­nii oraz przy­go­to­wy­wać doku­men­ta­cję pro­­je­k­to­­wo-budo­w­la­­ną do remon­tu ele­wa­cji i wnę­trza kościo­ła. Te pra­ce przy­go­to­waw­cze, któ­rych jesz­cze nie widać, wyma­ga­ją też dużych nakła­dów finan­so­wych, dla­te­go tym bar­dziej dzię­ku­je­my wszyst­kim za zro­zu­mie­nie potrzeb naszej
+ Czy­taj wię­cej

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.07.2019

Lipiec 6th, 2019 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry na dzia­łal­ność Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wspar­cie naszych dzia­łań cha­ry­ta­tyw­nych. Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje w nie­dzie­le nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Pozo­sta­łe msze świę­te nie­dziel­ne bez zmian. W dni powsze­dnie odpra­wia­my rano jed­ną mszę św. o g.
+ Czy­taj wię­cej

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.06.2019

Czer­wiec 29th, 2019 Admin F Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30 Z racji waka­cji do wrze­śnia nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Pozo­sta­łe msze świę­te nie­dziel­ne bez zmian. Od ponie­dział­ku 1 lip­ca do koń­ca sierp­nia w dni powsze­dnie rano odpra­wiać będzie­my mszę św. tyl­ko o g. 7:00, nie będzie więc mszy o g. 6:30 i 8:00. Wie­czo­rem
+ Czy­taj wię­cej

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.06.2019

Czer­wiec 22nd, 2019 Admin Gru­pa św. O. Pio zapra­sza dzi­siaj na Róża­niec o g. 16:30 i Mszę św. o g.  17:00, a po Mszy św. na spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje, w któ­rych Gru­pa będzie modlić się przez następ­ny mie­siąc. Za tydzień w nie­dzie­lę 30 czerw­ca spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30 Z racji waka­cji do wrze­śnia nie będzie
+ Czy­taj wię­cej