Ogłoszenia parafialne

NIEDZIELA PALMOWA — 05.04.2020

4 kwiet­nia, 2020 Admin
  1. Nie­dzie­la Pal­mo­wa roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Ze wzglę­du na wpro­wa­dzo­ne ogra­ni­cze­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne pod­czas litur­gii opusz­cza się obrzęd poświę­ce­nia palm oraz pro­ce­sję. Pobło­go­sła­wio­ne palem­ki będą dostęp­ne przed kościo­łem. Dzi­siaj roz­po­czy­na­my trans­mi­to­wa­nie nie­dziel­nej mszy świę­tej o g. 11:30 przez para­fial­ny kanał YouTu­be. Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej codzien­nie czy­ta­my Ewan­ge­lię z dnia i dzie­li­my się z Wami krót­kim komen­ta­rzem. Ser­decz­nie zapra­sza­my do tej for­my modli­twy we wspól­no­cie naszej para­fii. Pro­si­my o poin­for­mo­wa­nie innych o takiej moż­li­wo­ści. Przy­po­mi­na­my, że ilość wier­nych na poszcze­gól­nych mszach świę­tych i ado­ra­cjach nadal nie może prze­kra­czać 5 osób. Pozo­sta­łe oso­by, któ­re przyj­dą do kościo­ła będą mogły przy­jąć Komu­nię św. lub wyspo­wia­dać się w koście­le dol­nym.

  2. W Wiel­kim Tygo­dniu spo­wia­da­my do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie na każ­dej mszy świę­tej oraz pod­czas ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 19:00 do 20:00. Przy­po­mi­na­my, że w przy­pad­ku nie­moż­no­ści przy­ję­cia roz­grze­sze­nia sakra­men­tal­ne­go, a taką sytu­ację mamy obec­nie, akt żalu dosko­na­łe­go skut­ku­je prze­ba­cze­niem grze­chów, rów­nież śmier­tel­nych. Akt żalu dosko­na­łe­go, nale­ży wyra­zić poprzez szcze­rą proś­bę o prze­ba­cze­nie w spo­sób, w jaki peni­tent w danej chwi­li potra­fi. Póź­niej, jak tyl­ko to będzie już moż­li­we, każ­dy wier­ny powi­nien wyznać grze­chy w spo­wie­dzi sakra­men­tal­nej przed kapła­nem.

  3. Świę­te Tri­du­um Pas­chal­ne spra­wo­wać będzie­my bez wier­nych tyl­ko z małą asy­stą litur­gicz­ną, ale codzien­nie będzie trans­mi­sja na żywo przez kanał para­fial­ny YouTu­be, roz­pocz­nie się Mszą Świę­tą Wie­cze­rzy Pań­skiej w Wiel­ki Czwar­tek o g. 18:00. Na koniec litur­gii pomi­ja się prze­nie­sie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do tzw. Ciem­ni­cy i ado­ra­cję. Po mszy świę­tej od g. 20:00 do 21:00 moż­li­wość przy­ję­cia Komu­nii świę­tej. W Wiel­ki Pią­tek nie ma ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Ciem­ni­cy. O g. 15:00 Dro­ga Krzy­żo­wa bez udzia­łu wier­nych trans­mi­to­wa­na przez kanał YouTu­be naszej para­fii. Litur­gia Męki Pań­skiej o g. 18:00. Po niej prze­nie­sie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do sym­bo­licz­ne­go Gro­bu. Od g. 20:00 do 21:00 moż­li­wość przy­ję­cia Komu­nii świę­tej. W Wiel­ką Sobo­tę moż­li­wość ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 8:00 do 12:00 z uwzględ­nie­niem limi­tu 5 osób. Nie będzie poświę­ce­nia pokar­mów na stół wiel­ka­noc­ny. For­mu­ła modli­twy do odmó­wie­nia w domu będzie dostęp­na na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. W Wiel­ki Pią­tek, a jeśli to moż­li­we i w Wiel­ką Sobo­tę, aż do Wigi­lii Pas­chal­nej zacho­wu­je się post pas­chal­ny, tj. powstrzy­my­wa­nie się od pokar­mów mię­snych i post ilo­ścio­wy.

  4. Litur­gię Wigi­lii Pas­chal­nej roz­pocz­nie­my w sobo­tę o g. 21:00. Choć jest to naj­waż­niej­sza litur­gia w całym roku litur­gicz­nym, musi­my ją spra­wo­wać bez wier­nych tyl­ko z małą asy­stą litur­gicz­ną. Będzie trans­mi­to­wa­na na żywo przez kanał YouTu­be. Wigi­lia Pas­chal­na roz­po­czy­na Rezu­rek­cję, czy­li Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia. Nie będzie pro­ce­sji rezu­rek­cyj­nej o g. 6:30. Msze świę­te w Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia i Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny według zwy­kłe­go porząd­ku nie­dziel­ne­go z limi­tem ilo­ści osób wska­za­nym przez wła­dze pań­stwo­we. Pozo­sta­łym wier­nym udzie­li­my Komu­nii Świę­tej w koście­le dol­nym.

  5. Nasza Para­fia pro­wa­dzi akcję: „Głod­nych nakar­mić, spra­gnio­nych napo­ić”. W ramach Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas two­rzy­my listę osób z pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka zara­że­nia wiru­sem, któ­re nie mogą wycho­dzić z domu, aby pomóc im w zro­bie­niu zaku­pów i zała­twie­niu pil­nych spraw. Pro­si­my o zgła­sza­nie takich osób. Zapra­sza­my chęt­nych wolon­ta­riu­szy do włą­cze­nia się w tę akcję.

  6. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne do puszek, w kan­ce­la­rii i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. To wyraz naszej miło­ści do Kościo­ła i soli­dar­no­ści w utrzy­ma­niu para­fii, któ­ra w obec­nej sytu­acji stra­ci­ła głów­ne źró­dło utrzy­ma­nia jakim jest taca nie­dziel­na.

  7. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na od ponie­dział­ku do śro­dy w g. 16 – 17:30, bez dyżu­rów przed­po­łu­dnio­wych. Moż­na w niej nabyć świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas. Zachę­ca­my też do zama­wia­nia inten­cji mszal­nych w kan­ce­la­rii lub tele­fo­nicz­nie.

NIEDZIELA PALMOWA — 05.04.2020

4 kwiet­nia, 2020 Admin Nie­dzie­la Pal­mo­wa roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Ze wzglę­du na wpro­wa­dzo­ne ogra­ni­cze­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne pod­czas litur­gii opusz­cza się obrzęd poświę­ce­nia palm oraz pro­ce­sję. Pobło­go­sła­wio­ne palem­ki będą dostęp­ne przed kościo­łem. Dzi­siaj roz­po­czy­na­my trans­mi­to­wa­nie nie­dziel­nej mszy świę­tej o g. 11:30 przez para­fial­ny kanał YouTu­be. Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej codzien­nie czy­ta­my Ewan­ge­lię z dnia i dzie­li­my się z Wami krót­kim komen­ta­rzem. Ser­decz­nie zapra­sza­my do tej
+ Czy­taj wię­cej

Komunikat: Praktyka pierwszych piątków i sobót w okresie epidemii

4 kwiet­nia, 2020 Admin KOMUNIKAT Komi­sji ds. Kul­tu Boże­go i Dys­cy­pli­ny Sakra­men­tów KEP Prak­ty­ka pierw­szych piąt­ków i pierw­szych sobót mie­sią­ca w okre­sie epi­de­mii W okre­sie epi­de­mii dostęp do sakra­men­tal­nej spo­wie­dzi i sakra­men­tal­nej Komu­nii jest dla wie­lu wier­nych utrud­nio­ny, cza­sem wręcz nie­moż­li­wy. Z tego wzglę­du rodzą się wąt­pli­wo­ści co do zacho­wa­nia cią­gło­ści poboż­nych prak­tyk dzie­wię­ciu pierw­szych piąt­ków mie­sią­ca oraz pię­ciu pierw­szych sobót mie­sią­ca, któ­re
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 29.03.2020

28 mar­ca, 2020 Admin Wpro­wa­dzo­ne tydzień temu zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu naszej para­fii zosta­ją utrzy­ma­ne. Przy­po­mi­na­my, że nie zmie­ni­ły się godzi­ny mszy świę­tych powsze­dnich i nie­dziel­nych (zawie­szo­na zosta­ła tyl­ko msza o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci). Daj­my pierw­szeń­stwo uczest­nic­twa we mszy świę­tej oso­bom, któ­re zamó­wi­ły inten­cję mszal­ną. Codzien­nie od ponie­dział­ku do sobo­ty wpro­wa­dzi­li­śmy Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 19:00 do 20:00 z moż­li­wo­ścią spo­wie­dzi. Przy­po­mi­na­my,
+ Czy­taj wię­cej

Komunikat w związku z apelem papieża Franciszka

25 mar­ca, 2020 Admin Komu­ni­kat Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski w związ­ku z ape­lem Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka Nawią­zu­jąc do proś­by Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka ser­decz­nie pro­szę, aby w śro­dę 25 mar­ca br. w Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go o godzi­nie 12.00, we wszyst­kich kate­drach i kościo­łach w Pol­sce, bisku­pi oraz kapła­ni odmó­wi­li Anioł Pań­ski, modli­twę Ojcze nasz i 3 razy Zdro­waś Mary­jo w inten­cji usta­nia epi­de­mii, za cho­rych, za służ­by medycz­ne
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 22.03.2020

21 mar­ca, 2020 Admin Dzi­siaj mia­ły roz­po­cząć się para­fial­ne reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Zosta­ły odwo­ła­ne, ale dzię­ki uprzej­mo­ści nasze­go reko­lek­cjo­ni­sty ks. Car­lo­sa Cesa­ra Dama­glio, otrzy­ma­li­śmy nagra­nie jego reko­lek­cji, któ­re wygło­sił w Pary­żu, tuż przed anu­lo­wa­nym przy­lo­tem do Pol­ski. Reko­lek­cje są dostęp­ne na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z tej for­my przy­go­to­wa­nia do świąt wiel­ka­noc­nych. Z racji małej ilo­ści wier­nych w koście­le szu­ka­my nowych
+ Czy­taj wię­cej

reskrypt Kardynała Nycza w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

20 mar­ca, 2020 Admin Mając na uwa­dze dobro ducho­we wier­nych Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej oraz wyko­nu­jąc wska­za­nia Rady Sta­łej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, niniej­szym ze wzglę­du na zagro­że­nie zdro­wia oraz życia, zgod­nie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodek­su Pra­wa Kano­nicz­ne­go udzie­lam dys­pen­sy od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej do dnia 29 mar­ca br. nastę­pu­ją­cym wier­nym: – oso­bom w pode­szłym wie­ku,
+ Czy­taj wię­cej

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

14 mar­ca, 2020 Admin Z wia­rą w Opatrz­ność Bożą i w tro­sce o życie i zdro­wie spo­łe­czeń­stwa i w nawią­za­niu do komu­ni­ka­tów Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski podej­mu­je­my decy­zję o wpro­wa­dze­niu pre­wen­cyj­nych środ­ków ostroż­no­ści w sytu­acji zagro­że­nia koro­na­wi­ru­sem. Kościół od dwóch tysiąc­le­ci słu­ży oso­bom cho­rym i potrze­bu­ją­cym, nawet w cza­sach epi­de­mii, nie rezy­gnu­jąc z gło­sze­nia Ewan­ge­lii oraz spra­wo­wa­nia sakra­men­tów świę­tych. 1. Mając na uwa­dze zagro­że­nie zdro­wia oraz życia (zgod­nie z kan.
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 15.03.2020

14 mar­ca, 2020 Admin Wpro­wa­dze­nie sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go w Pol­sce wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie naszej Para­fii. Prze­ży­wa­my tę sytu­ację z wia­rą i ufno­ścią w Bożą Opatrz­ność, musi­my się jed­nak zasto­so­wać do zale­ceń insty­tu­cji pań­stwo­wych i prze­ło­żo­nych kościel­nych. Infor­mu­je­my, że bez zmian pozo­sta­ją w naszej para­fii: godzi­ny mszy świę­tych powsze­dnich i nie­dziel­nych (zawie­sza­my jedy­nie mszę św. o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym), korzy­sta­nie z Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia i z Sakra­men­tu
+ Czy­taj wię­cej

KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA

14 mar­ca, 2020 Admin Sza­now­ni Pań­stwo Więk­szość państw Euro­py, w tym nasi naj­bliż­si sąsie­dzi, odno­to­wa­ło już przy­pad­ki zara­że­nia koro­na­wi­ru­sem. Zapew­ne i my w Pol­sce doświad­czy­my pierw­sze­go przy­pad­ku zara­że­nia. Naj­waż­niej­szy w kon­tak­cie z każ­dym wiru­sem jest dostęp do infor­ma­cji, wie­dza, a tak­że spo­kój i zdro­wy roz­są­dek. Inne koro­na­wi­ru­sy od daw­na są w Pol­sce przy­czy­ną infek­cji dróg odde­cho­wych. Co nie­zwy­kle istot­ne, ok. 80 proc. infek­cji wywo­ła­nych koro­na­wi­ru­sem z Chin prze­bie­ga
+ Czy­taj wię­cej