Ogłoszenia parafialne

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.07.2020

4 lip­ca, 2020 Admin
  1. Dzi­siaj wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją przed kościo­łem ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną para­fii.

  2. Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00.

  3. W waka­cje do koń­ca sierp­nia w dni powsze­dnie rano odpra­wia­my mszę św. tyl­ko o g. 7:00, nie ma mszy św. o g. 6:30 i 8:00. Spo­wiedź rano 15 minut przed mszą świę­tą. Wie­czo­rem msze św. i spo­wiedź bez zmian. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki będzie tyl­ko przed połu­dniem do g. 12:00.

  4. Kan­ce­la­ria para­fial­na do koń­ca sierp­nia czyn­na tyl­ko w godzi­nach popo­łu­dnio­wych od g. 16:00 do 17:30. Nie ma dyżu­ru poran­ne­go we wtor­ki i piąt­ki.

  5. Latem mimo upa­łów oso­by nawie­dza­ją­ce kościo­ły, a zwłasz­cza uczest­ni­czą­ce w Mszy świę­tej, zobo­wią­za­ne są do god­ne­go stro­ju. Pamię­taj­my o tym rów­nież pod­czas cere­mo­nii ślub­nych: strój wesel­ny czę­sto nie jest odpo­wied­ni na litur­gię w koście­le. Przy­po­mi­na­my też o obo­wiąz­ku zasła­nia­nia twa­rzy i nosa masecz­ką. Czy­ni­my to nie tyl­ko z obo­wiąz­ku, ale i z miło­ści do bliź­nie­go, aby chro­nić go przed nie­świa­do­mym zara­że­niem.

  6. Apo­sto­lat Maryj­ny orga­ni­zu­je 25 lip­ca piel­grzym­kę do Czę­sto­cho­wy. Zapi­sy u p. Anny Tryc oraz w skle­pi­ku para­fial­nym.

  7. Skle­pik orga­ni­zu­je wyprze­daż ksią­żek i dewo­cjo­na­liów. Zapra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z oka­zji naby­cia w dobrej cenie ksią­żek o tema­ty­ce reli­gij­nej.

  8. Jutro w I ponie­dzia­łek mie­sią­ca msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. O g. 18:00 czy­ta­ne będą wypo­min­ki.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Tomasz Józef Fij­ka l. 91, Mał­go­rza­ta Nowa­kow­ska l.61, Sta­ni­sła­wa Ire­na Dwo­rak l. 70, Kry­sty­na Anna Nako­niecz­na l. 72, Elż­bie­ta Jarec­ka l. 95.

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.07.2020

4 lip­ca, 2020 Admin Dzi­siaj wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją przed kościo­łem ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną para­fii. Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00. W waka­cje do koń­ca sierp­nia w dni powsze­dnie rano odpra­wia­my mszę św. tyl­ko o g. 7:00, nie ma mszy św. o g. 6:30 i 8:00. Spo­wiedź rano 15 minut przed mszą świę­tą. Wie­czo­rem msze św. i spo­wiedź bez zmian. Ado­ra­cja
+ Czy­taj wię­cej

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.06.2020

27 czerw­ca, 2020 Admin Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30 Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zwal­nia­ją­ca z obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej nie­dziel­nej. Obec­nie nie ma już ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych dla wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne
+ Czy­taj wię­cej

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.06.2020

20 czerw­ca, 2020 Admin List Kard. Kazi­mie­rza Nycza: Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry! Papie­ski Wydział Teo­lo­gicz­ny w War­sza­wie roz­po­czął rekru­ta­cję na kolej­ny rok stu­diów aka­de­mic­kich. Nasza die­ce­zjal­na uczel­nia od bli­sko 60 lat słu­ży nie tyl­ko naszej die­ce­zji, lecz tak­że kil­ku­na­stu semi­na­rium i ośrod­kom zamiej­sco­wym w róż­nych mia­stach Pol­ski. Wie­lu jej absol­wen­tów jest czyn­nie zaan­ga­żo­wa­nych w życie Kościo­ła w róż­nych wspól­no­tach i insty­tu­cjach. Stu­dia magi­ster­skie z teo­lo­gii i kate­che­ty­ki moż­na
+ Czy­taj wię­cej

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.06.2020

13 czerw­ca, 2020 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne dzi­siaj na tacę oraz do puszek i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. Dzię­ki nim może­my utrzy­my­wać bie­żą­cą dzia­łal­ność para­fii. Jesz­cze raz Bóg zapłać za Waszą hoj­ność. Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zwal­nia­ją­ca z obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ — 07.06.2020

6 czerw­ca, 2020 Admin Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zwal­nia­ją­ca z obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej nie­dziel­nej obec­nie nie ma już ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych prze­by­wa­ją­cych w koście­le wier­nych, nale­ży jedy­nie zacho­wy­wać bez­piecz­ny odstęp i zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 31.05.2020

30 maja, 2020 Admin W nawią­za­niu do wska­zań z listu Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza wpro­wa­dza­my nastę­pu­ją­ce zmia­ny w dusz­pa­ster­stwie naszej para­fii: zawie­sza­my trans­mi­sje inter­ne­to­we mszy świę­tej nie­dziel­nej oraz komen­ta­rze do Ewan­ge­lii w dni powsze­dnie, czy­li tzw. Piguł­ki Sło­wa — ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wier­nie śle­dzi­li nasze dusz­pa­ste­rzo­wa­nie w sie­ci, szcze­gól­ne sło­wa wdzięcz­no­ści dla tych, któ­rzy poma­ga­li nam w spra­wach tech­nicz­nych wzna­wia­my pra­ce dusz­pa­ster­ską w gru­pach doro­słych – pro­si­my
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO — 24.05.2020

23 maja, 2020 Admin Za tydzień Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go zakoń­czy okres wiel­ka­noc­ny. Przy­po­mi­na­my, że 7 czerw­ca, w Uro­czy­stość Trój­cy Prze­naj­święt­szej, koń­czy się czas na przy­ję­cie tzw. Komu­nii wiel­ka­noc­nej, dla­te­go mimo obo­wią­zy­wa­nia dys­pen­sy od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej zachę­ca­my, by rze­tel­nie zwe­ry­fi­ko­wać, czy w obec­nej sytu­acji nadal ist­nie­je przy­czy­na do korzy­sta­nia z tej dys­pen­sy. W naszym koście­le może już gro­ma­dzić się
+ Czy­taj wię­cej

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 17.05.2020

16 maja, 2020 Admin Ks. Sła­wo­mir Star­kow­ski, wika­riusz naszej para­fii, obcho­dzi dziś swo­je imie­ni­ny. Czci­god­ne­mu Sole­ni­zan­to­wi skła­da­my ser­decz­ne życze­nia, aby Bóg obda­rzał Go potrzeb­ny­mi łaska­mi do wypeł­nie­nia swo­je­go powo­ła­nia, pole­ca­my ks. Mar­ci­na modli­twie wszyst­kich Para­fian, o g. 13:00 msza świę­ta w inten­cji Sole­ni­zan­ta. Miło nam poin­for­mo­wać, że ksiądz kle­ryk Dariusz Berć, któ­ry 2 lata temu peł­nił rocz­ną prak­ty­kę w naszej para­fii jako zakry­stia­nin,
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10.05.2020

9 maja, 2020 Admin Przy­po­mi­na­my, że Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił wszyst­kim wier­nym, aż do odwo­ła­nia dys­pen­sy od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej. Pamię­taj­my jed­nak, że nie jest to sytu­acja nor­mal­na, kie­dy wier­ni, uczest­ni­cząc w Eucha­ry­stii jedy­nie za pomo­cą środ­ków spo­łecz­ne­go prze­ka­zu, nie mogą być na niej obec­ni fizycz­nie i mogą przyj­mo­wać jedy­nie Komu­nię Świę­tą ducho­wą. W duchu ostat­nich wypo­wie­dzi papie­ża
+ Czy­taj wię­cej