Ogłoszenia parafialne

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.06.2018

Czer­wiec 16th, 2018 Admin
  1. Dzi­siaj świę­tu­je­my nasz Pik­nik Para­fial­ny, któ­ry orga­ni­zu­je­my przy współ­udzia­le Dziel­ni­cy Wło­chy m.st. War­sza­wy. Pik­nik roz­pocz­nie się Mszą św. z udzia­łem dzie­ci o g. 15:00. Cen­tral­nym wyda­rze­niem będzie kon­cert zespo­łu Maleo Reg­gae Roc­kers oko­ło g. 17:30. Pla­nu­je­my też wie­le atrak­cji dla dzie­ci, m. in. o g. 16:00 krót­ki teatrzyk Moni­ki Rosz­czak „O sło­niu, któ­ry wysie­dział jaj­ko” oraz kon­kurs talen­tów. Oso­by, któ­re przy­go­to­wa­ły cia­sta na pik­nik, mogą je skła­dać o g. 14:30 na sto­isku z cia­sta­mi. Nie będzie dziś mszy św. o g. 17:00. Wie­czo­rem odpra­wi­my tyl­ko mszę św. o g. 19:00 i po niej nabo­żeń­stwo czerw­co­we. Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­ne­go świę­to­wa­nia. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy swo­ją pra­cą przy­czy­ni­li do zor­ga­ni­zo­wa­nia tego para­fial­ne­go świę­ta.

  2. W śro­dę 20 czerw­cacza­sie Mszy św. o g. 18:30, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz, udzie­lo­ny zosta­nie Sakra­ment Bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży i doro­słym naszej Para­fii. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian do udzia­łu w tej litur­gii, kie­dy może­my jed­no­czyć się z Paste­rzem naszej die­ce­zji w modli­twie i wysłu­chać Jego homi­lii. Z racji tej uro­czy­sto­ści nabo­żeń­stwo czerw­co­we odpra­wio­ne będzie o g. 17:00.

  3. W tym tygo­dniu koń­czy się rok szkol­ny. Z racji waka­cji od następ­nej nie­dzie­li do wrze­śnia nie będzie już mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Dzie­ciom i rodzi­com życzy­my uda­ne­go wypo­czyn­ku waka­cyj­ne­go. Dzię­ku­je­my wszyst­kim kate­che­tom za pra­cę kate­che­tycz­ną w szko­łach. Spo­tka­nie Rady Kate­che­tycz­nej w czwar­tek 21 czerw­ca o g. 16:00. Nadal poszu­ku­je­my kate­che­tów do pra­cy od nowe­go roku szkol­ne­go.

  4. Ksiądz Mar­cin infor­mu­je, iż są jesz­cze wol­ne miej­sca na wyjazd do Włoch i do Buł­ga­rii. Wyjazd do Włoch w naj­bliż­szy pią­tek, zbiór­ka o g. 22:00 przed kościo­łem.

  5. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w naj­bliż­szą sobo­tę — 23 czerw­ca — na Róża­niec o godz. 17:00 i Mszę św. o 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. O. Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez następ­ny mie­siąc.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Jani­na Józe­fa Ślu­bow­ska l.84, Adam Melon l. 68

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.06.2018

Czer­wiec 16th, 2018 Admin Dzi­siaj świę­tu­je­my nasz Pik­nik Para­fial­ny, któ­ry orga­ni­zu­je­my przy współ­udzia­le Dziel­ni­cy Wło­chy m.st. War­sza­wy. Pik­nik roz­pocz­nie się Mszą św. z udzia­łem dzie­ci o g. 15:00. Cen­tral­nym wyda­rze­niem będzie kon­cert zespo­łu Maleo Reg­gae Roc­kers oko­ło g. 17:30. Pla­nu­je­my też wie­le atrak­cji dla dzie­ci, m. in. o g. 16:00 krót­ki teatrzyk Moni­ki Rosz­czak „O sło­niu, któ­ry wysie­dział jaj­ko” oraz kon­kurs talen­tów.
+ Czy­taj wię­cej

X NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.06.2018

Czer­wiec 10th, 2018 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy para­fii. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Dobie­ga­ją koń­ca pra­ce wykoń­cze­nio­we na pierw­szej kon­dy­gna­cji, obec­nie insta­lu­je­my wypo­sa­że­nie kuch­ni. W koście­le w przy­szłym tygo­dniu pla­nu­je­my moder­ni­za­cję oświe­tle­nia w pre­zbi­te­rium. Obec­nie więk­szość reflek­to­rów w pre­zbi­te­rium nie dzia­ła. Głów­ne świa­tło pocho­dzi z dwóch kan­de­la­brów, któ­re są w bar­dzo złym sta­nie, sto­ją jesz­cze tyl­ko dzię­ki temu, że
+ Czy­taj wię­cej

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA — IX NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.06.2018

Czer­wiec 3rd, 2018 Admin Dzi­siaj w I nie­dzie­lę czerw­ca przy­pa­da XI Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. Dzię­ku­je­my Bogu za wszel­kie dobro jakie otrzy­ma­li­śmy w życiu indy­wi­du­al­nym, para­fial­nym i spo­łecz­nym. Zgod­nie z wolą Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza przed kościo­łem prze­pro­wa­dza­my zbiór­kę do puszek na rzecz Sank­tu­arium Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie. O g. 16:30 spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca w Sali nad zakry­stią. Po połu­dniu zapra­sza­my o g. 18:00 na Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne
+ Czy­taj wię­cej

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ  — 27.05.2018

Maj 26th, 2018 Admin Za tydzień przy­pa­da XI Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. Ks. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz skie­ro­wał do nas nastę­pu­ją­ce sło­wo: Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie, Bra­cia i Sio­stry! Przed nami bar­dzo inten­syw­ny dusz­pa­ster­sko i waż­ny ducho­wo prze­łom maja i czerw­ca. Naj­pierw, 31 maja, w naj­bliż­szy czwar­tek, będzie­my prze­ży­wa­li uro­czy­stość Boże­go Cia­ła z pro­ce­sją eucha­ry­stycz­ną do czte­rech ołta­rzy. W każ­dej para­fii będzie­my wyzna­wać wia­rę w obec­ność Chry­stu­sa w Naj­święt­szym Sakra­men­cie i świad­czyć o tym
+ Czy­taj wię­cej

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 20.05.2018

Maj 20th, 2018 Admin Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po Mszy św. o g. 11:30. Zapra­sza­my na kate­che­zy dla osób doro­słych i mło­dzie­ży, któ­re odby­wa­ją się we wtor­ki i czwart­ki o g. 19:45 w koście­le dol­nym. W tym tygo­dniu dwie ostat­nie już kate­che­zy — war­to ich wysłu­chać nawet jeśli wcze­śniej nie byli­śmy ani razu! Orga­ni­zu­je­my wraz z Dziel­ni­cą Wło­chy i Fun­da­cją Tato.net warsz­ta­ty dla ojców pod hasłem „7 sekre­tów efek­tyw­ne­go
+ Czy­taj wię­cej

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 13.05.2018

Maj 13th, 2018 Admin UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Tra­dy­cyj­nie taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na potrze­by naszej para­fii zarów­no na tacę jak i za pośred­nic­twem kon­ta ban­ko­we­go. Przed kościo­łem moż­na będzie wes­przeć mate­rial­nie misję w Japo­nii. Gości dzi­siaj w naszej para­fii ks. Mate­usz Klech, któ­ry 2 lata temu został posła­ny do Japo­nii.
+ Czy­taj wię­cej

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 06.05.2018

Maj 5th, 2018 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca o g. 16:30. O g. 18:00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Nabo­żeń­stwo Majo­we. Zapra­sza­my na kate­che­zy, dla osób doro­słych i mło­dzie­ży. Spo­tka­nia odby­wa­ją się we wtor­ki i czwart­ki o g. 19:45 w koście­le dol­nym. W ten wto­rek kolej­na waż­na kate­che­za, na któ­rą moż­na przyjść lub zapro­sić zna­jo­mych nawet jeśli nie słu­cha­li­śmy poprzed­nich kate­chez! W ponie­dzia­łek msza św.
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 29.04.2018

Kwie­cień 28th, 2018 Admin Obcho­dzi­my dziś Dzień Męczeń­stwa Ducho­wień­stwa Pol­skie­go, któ­ry jest kon­ty­nu­acją corocz­ne­go dzięk­czy­nie­nia księ­ży – więź­niów Dachau za wyzwo­le­nie obo­zu 29 kwiet­nia 1945 roku. War­to pamię­tać, że w cza­sie II woj­ny świa­to­wej Dachau było głów­nym obo­zem dla duchow­nych kato­lic­kich, pro­te­stanc­kich i pra­wo­sław­nych. Wśród ok. 3 tys. uwię­zio­nych zakon­ni­ków, dia­ko­nów, księ­ży i bisku­pów kato­lic­kich bli­sko 1800 pocho­dzi­ło z Pol­ski. Nie­mal poło­wa z nich zosta­ła
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 22.04.2018

Kwie­cień 21st, 2018 Admin Dzi­siaj w Nie­dzie­lę Dobre­go Paste­rza tra­dy­cyj­nie taca prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Bóg zapłać za skła­da­ne ofia­ry. Pro­si­my o modli­twę za kle­ry­ków semi­na­rium a tak­że w inten­cji naszej para­fii, aby­śmy mogli otrzy­mać wspar­cie dusz­pa­ster­skie w posta­ci dodat­ko­we­go trze­cie­go wika­riu­sza. Roz­po­czę­li­śmy w naszej para­fii cykl kate­chez, któ­re są szan­są dla osób doro­słych i mło­dzie­ży, aby odkryć na nowo radość
+ Czy­taj wię­cej