Ogłoszenia parafialne

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 16.05.2021

18 maja, 2021 Admin
  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Przez cały dzień gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, przez któ­rą jest pro­wa­dzo­ny dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Po mszach św. zbie­ra­ne będą ofia­ry na potrze­by fundacji.

  2. Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz powró­cił już z reha­bi­li­ta­cji i skie­ro­wał do nas list. Z jego tre­ścią moż­na się zapo­znać na stro­nie inter­ne­to­wej naszej para­fii. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy modli­li się o powrót do zdro­wia Paste­rza naszej archidiecezji.

  3. W maju zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we odpra­wia­ne w naszym koście­le codzien­nie o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że nadal obo­wią­zu­je nas limit osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii w koście­le, któ­ry zwięk­szył się do 61 osób w gór­nym koście­le oraz do 55 w koście­le dolnym.

  4. W tym tygo­dniu dzie­ci, któ­re pierw­szy raz przy­ję­ły Komu­nię świę­tą w minio­ną sobo­tę będą prze­ży­wa­ły swój „bia­ły tydzień” uczest­ni­cząc w mszach świę­tych od ponie­dział­ku do czwart­ku o g. 18:30. Pole­ca­my dzie­ci i ich rodzi­ców modli­twie wszyst­kich Parafian.

  5. W ponie­dzia­łek 17 maja – Uro­czy­stość św. Andrze­ja Bobo­li – Patro­na Pol­ski i archi­die­ce­zji war­szaw­skiej. W tym dniu swo­je imie­ni­ny obcho­dzi ks. Sła­wo­mir Star­kow­ski. Na mszę św. w inten­cji ks. Sole­ni­zan­ta zapra­sza­my w następ­ną nie­dzie­lę o g. 13:00.

  6. Jest nam miło poin­for­mo­wać, że ks. dia­kon Dariusz Berć, któ­ry dwa lata temu przez rok był na prak­ty­ce w naszej para­fii przyj­mie świę­ce­nia kapłań­skie 29 maja br. o g. 10:00 w Koście­le Kate­dral­nym w Łom­ży, a Mszę św. Pry­mi­cyj­ną odpra­wi 30 maja b.r. o g. 12:00 w koście­le p.w. św. Sta­ni­sła­wa BM w Niedź­wiad­nej. Na obie uro­czy­sto­ści ks. dia­kon zapra­sza wszyst­kich Para­fian i pro­si o modli­twę w swo­jej inten­cji. Pisem­ne zapro­sze­nie zosta­ło wywie­szo­ne na tabli­cy ogłoszeń.

  7. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w nie­dzie­lę – 23 maja na Róża­niec o godz. 16:30 i Mszę św. o godz. 17:00. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Kry­sty­na Danu­ta Stęp­kow­ska l. 87, Tade­usz Ryszard Lewan­dow­ski l. 77, Mar­ty­na Maria Kem­piń­ska l. 32 Śp. Kry­sty­na Danu­ta Stęp­kow­ska l. 87, Tade­usz Ryszard Lewan­dow­ski l. 77, Mar­ty­na Maria Kem­piń­ska l. 32, Sta­ni­sław Szymczak

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 16.05.2021

18 maja, 2021 Admin Dzi­siaj Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Przez cały dzień gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, przez któ­rą jest pro­wa­dzo­ny dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Po mszach św. zbie­ra­ne będą ofia­ry na potrze­by fun­da­cji. Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz powró­cił już z reha­bi­li­ta­cji i skie­ro­wał do nas list.…

LIST METROPOLITY WARSZAWSKIEGO PRZED PLANOWANYMI BEATYFIKACJAMI I PO POWROCIE Z LECZENIA SZPITALNEGO

10 maja, 2021 Admin Kocha­ni Die­ce­zja­nie, Dro­dzy Kapła­ni die­ce­zjal­ni i zakon­ni, Sio­stry zakon­ne i wier­ni świec­cy! Na począt­ku maja, mie­sią­ca maryj­ne­go, piszę to sło­wo jako Wasz biskup, kie­ro­wa­ny tro­ską o naj­bliż­sze wyda­rze­nia w naszej archi­die­ce­zji, ale rów­nież z wdzięcz­no­ścią, jaką chcę wyra­zić Panu Bogu za dar życia i Waszą obec­ność przy mnie w ostat­nich tygo­dniach. 1. Siód­me­go czerw­ca ubie­głe­go…

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 09.05.2021

8 maja, 2021 Admin Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że nadal obo­wią­zu­je nas limit osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii w koście­le, któ­ry zwięk­szył się z 47 do 61 osób w gór­nym koście­le oraz z 42 do 55 w koście­le dol­nym. Kościół dol­ny będzie codzien­nie otwar­ty w cza­sie…

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 02.05.2021

1 maja, 2021 Admin Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le będą odpra­wia­ne codzien­nie o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że nadal obo­wią­zu­je nas limit osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii w koście­le, któ­ry w tym tygo­dniu od 5 maja zwięk­szy się z 47 do 61 osób w gór­nym koście­le oraz z 42 do 55 w koście­le dol­nym. Kościół…

Orędzie papieskie na 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2021

25 kwiet­nia, 2021 Admin ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA 2021 r. ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO ŚWIĘTY JÓZEF: MARZENIE POWOŁANIA   Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry! 8 grud­nia ubie­głe­go roku, z oka­zji 150. rocz­ni­cy ogło­sze­nia św. Józe­fa patro­nem Kościo­ła powszech­ne­go, roz­po­czął się spe­cjal­ny Rok jemu poświę­co­ny (por. Dekret Peni­ten­cja­rii Apo­stol­skiej z 8 grud­nia 2020 r.). Ze swej stro­ny napi­sa­łem List apo­stol­ski Patris…

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 25.04.2021

24 kwiet­nia, 2021 Admin Dzi­siaj Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­po­czy­na Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia do Kapłań­stwa i Życia Kon­se­kro­wa­ne­go pod hasłem “Zgro­ma­dze­ni na Świę­tej Wie­cze­rzy”. Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek przy­go­to­wał spe­cjal­ne orę­dzie na ten dzień, któ­re­go treść jest dostęp­na na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Pamię­taj­my w modli­twie rów­nież o Paste­rzu naszej archi­die­ce­zji Księ­dzu Kar­dy­na­le Kazi­mie­rzu Nyczu, któ­ry nadal jest w trak­cie…

III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 18.04.2021

17 kwiet­nia, 2021 Admin Pasterz naszej archi­die­ce­zji Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz opu­ścił już Cen­tral­ny Szpi­tal Kli­nicz­ny MSWiA w War­sza­wie. Naj­bliż­szy czas poświę­ci na reha­bi­li­ta­cję w jed­nym ze spe­cja­li­stycz­nych ośrod­ków. Skła­da­my podzię­ko­wa­nia wszyst­kim któ­rzy modli­li się w Jego inten­cji. Pona­wia­my jed­no­cze­śnie proś­bę o dal­szą modli­twę o powrót nasze­go Paste­rza do zdro­wia i peł­ni sił. Dzi­siej­sza III Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na usta­no­wio­na Nie­dzie­lą…

II NIEDZIELA WIELKANOCNA — 11.04.2021

10 kwiet­nia, 2021 Admin Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla całe­go Kościo­ła. W obli­czu prze­ży­wa­nej pan­de­mii i wie­lu innych zagro­żeń pro­śmy o pokój i miło­sier­dzie dla całe­go świa­ta. Módl­my się też o powrót do zdro­wia dla Paste­rza naszej archi­die­ce­zji – Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza.…

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 04.04.2021

4 kwiet­nia, 2021 Admin Wszyst­kim Para­fia­nom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia wiel­ka­noc­ne: aby każ­dy z nas mógł oso­bi­ście doświad­czyć w swo­im życiu bło­go­sła­wio­nych owo­ców zwy­cię­stwa Chry­stu­sa nad śmier­cią. Niech Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły wstę­pu­ją­cy do Ojca w nie­bie wsta­wia się za nami, aby­śmy mogli sta­wać się do Nie­go podob­ni. Niech z tego cza­su odosob­nie­nia i izo­la­cji ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne Miło­sier­ny Bóg…