Ogłoszenia parafialne

Muzyczny Projekt ŚLADEM UBOGIEGO

Wrze­sień 18th, 2017 Admin

Autor­ski, muzycz­ny pro­jekt inspi­ro­wa­ny ducho­wo­ścią św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, opar­ty na pismach Bie­da­czy­ny a tak­że Jego hagio­gra­fiach. Muzy­ka pozwa­la­ją­ca wejść w kli­mat modli­twy i reflek­sji, okre­śla­na w mediach jako “muzy­ka ciszy”. Celem wyko­naw­ców two­rzą­cych pro­jekt jest przy­bli­że­nie słu­cha­czom oso­by św. Fran­cisz­ka i głę­bi Jego ducho­wo­ści. Cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą utwo­rów jest ich asce­tycz­na for­ma czer­pią­ca swą inspi­ra­cję z pro­ste­go i ubo­gie­go życia Ojca Serafickiego.

Autor­ka kom­po­zy­cji muzycz­nych: Daria Fran­cisz­ka Styczynski
Sło­wa: św. Fran­ci­szek z Asyżu
Opra­co­wa­nie gra­ficz­ne pro­jek­tu: Ewa Gnatkowska

PROJEKT TWORZĄ

Daria Fran­cisz­ka Sty­czyn­ski — wokal, gitara
Ewa Gnat­kow­ska — wokal

Skład chóralny:

Joan­na Sowiń­ska — sopran
Ewa Gnat­kow­ska — sopran
Lilia­na Giżew­ska — alt
Beata Gnia­dek — alt
Mar­cin Pogo­rzel­ski — tenor
Woj­ciech Konu­pek — bas
Jakub Mak­sy­miuk — bas

Instrumentaliści:

Nata­lia Wysoc­ka — skrzypce
Kata­rzy­na Den­kie­wicz — skrzypce
Syl­wia Gołę­biow­ska — skrzypce
Daria Daha­bi — altówka
Daria Grze­gorz — wiolonczela

Muzyczny Projekt ŚLADEM UBOGIEGO

Wrze­sień 18th, 2017 Admin Autor­ski, muzycz­ny pro­jekt inspi­ro­wa­ny ducho­wo­ścią św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, opar­ty na pismach Bie­da­czy­ny a tak­że Jego hagio­gra­fiach. Muzy­ka pozwa­la­ją­ca wejść w kli­mat modli­twy i reflek­sji, okre­śla­na w mediach jako “muzy­ka ciszy”. Celem wyko­naw­ców two­rzą­cych pro­jekt jest przy­bli­że­nie słu­cha­czom oso­by św. Fran­cisz­ka i głę­bi Jego ducho­wo­ści. Cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą utwo­rów jest ich asce­tycz­na for­ma czer­pią­ca swą inspi­ra­cję z pro­ste­go i ubo­gie­go życia Ojca Sera­fic­kie­go. Autor­ka
+ Czy­taj wię­cej

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.09.2017

Wrze­sień 16th, 2017 Admin Dzi­siaj, we wspo­mnie­nie św. Rober­ta Bel­lar­mi­na, imie­ni­ny obcho­dzi ks. Rober­to Rinal­do, wika­riusz naszej Para­fii. Skła­da­my Mu ser­decz­ne życze­nia, aby choć z dala od swo­jej Ojczy­zny mógł w naszej Para­fii doświad­czyć wie­le życz­li­wo­ści i rado­ści w swo­jej pra­cy dusz­pa­ster­skiej oraz sta­łej bli­sko­ści i opie­ki Chry­stu­sa, któ­ry Go powo­łał do misji ewan­ge­li­za­cyj­nej. Pro­si­my wszyst­kich o modli­twę w inten­cji Sole­ni­zan­ta. Zgod­nie z zapo­wie­dzią, przed kościo­łem odby­wa
+ Czy­taj wię­cej

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.09.2017

Wrze­sień 9th, 2017 Admin Przed kościo­łem zbie­ra­ne są pie­nią­dze do puszek na Wyż­sze Metro­po­li­tal­ne Semi­na­rium Duchow­ne w War­sza­wie. Wszyst­kim ofia­ro­daw­com bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Pro­wa­dzi­my remont gene­ral­ny budyn­ku ple­ba­nii. Nie­ste­ty w ostat­ni wto­rek na tere­nie pose­sji para­fial­nej nastą­pi­ła duża awa­ria sys­te­mu wodo­cią­go­we­go. Odcię­cie wody spa­ra­li­żo­wa­ło pra­cę Para­fii. Koniecz­ne było cza­so­we popro­wa­dze­nie pro­wi­zo­rycz­nej insta­la­cji napo­wierzch­nio­wej,
+ Czy­taj wię­cej

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.09.2017

Wrze­sień 2nd, 2017 Admin Para­fial­ny Oddział Cari­tas zbie­ra dziś przed kościo­łem ofia­ry na pomo­ce szkol­ne dla dzie­ci. Do tej pory zaku­pi­li­śmy już i roz­da­li­śmy potrze­bu­ją­cym przy­bo­ry szkol­ne, ple­ca­ki i ubra­nia do szko­ły na kwo­tę ponad 2500 zł. Wszyst­kim ofia­ro­daw­com ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Apo­sto­lat Maryj­ny świę­tu­je dzi­siaj 20-lecie ist­nie­nia w naszej para­fii. Mszy świę­tej o g. 11:30 prze­wod­ni­czy ks. Jerzy Basaj – Dyrek­tor Sto­wa­rzy­sze­nia Cudow­ne­go
+ Czy­taj wię­cej

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.08.2017

Sier­pień 26th, 2017 Admin Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest ostat­nią, kie­dy msze świę­te spra­wu­je­my według porząd­ku waka­cyj­ne­go. Od piąt­ku — 1 wrze­śnia — wra­ca­my do zwy­kłe­go porząd­ku mszy świę­tych, tzn. wzna­wia­my w dni powsze­dnie msze św. poran­ne o g. 6:30 i 8:00, a w nie­dzie­le przy­wra­ca­my msze św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le z udzia­łem dzie­ci oraz o g. 16:00.
+ Czy­taj wię­cej

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.08.2017

Sier­pień 19th, 2017 Admin Komu­ni­kat Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski: “Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry 8 wrze­śnia 2017 r. przy­pa­da 300. rocz­ni­ca koro­na­cji Cudow­ne­go Obra­zu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. Nało­że­nie papie­skich koron na wize­ru­nek Bogu­ro­dzi­cy dopeł­ni­ło nie­ja­ko ślu­bów zło­żo­nych przez kró­la Jana Kazi­mie­rza, któ­ry po obro­nie Jasnej Góry przed Szwe­da­mi, 1 kwiet­nia 1656 r. obrał Naj­święt­szą Dzie­wi­cę Kró­lo­wą i Patron­ką Kró­le­stwa Pol­skie­go. Uro­czy­stość koro­na­cyj­na w 1717 r. zjed­no­czy­ła
+ Czy­taj wię­cej

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.08.2017

Sier­pień 12th, 2017 Admin 1. Zgod­nie z zapo­wie­dzią dzi­siaj w II nie­dzie­lę mie­sią­ca taca zbie­ra­na pod­czas mszy świę­tych prze­zna­czo­na będzie na fun­dusz remon­to­wy. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim za wspie­ra­nie tych prac modli­twą i ofia­ra­mi mate­rial­ny­mi. Ofia­ry na fun­dusz remon­to­wy moż­na rów­nież skła­dać do pusz­ki z napi­sem „ofia­ra na kościół” lub bez­po­śred­nio na kon­to para­fial­ne, któ­re­go numer znaj­dzie­my na stro­nie inter­ne­to­wej
+ Czy­taj wię­cej

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.08.2017

Sier­pień 6th, 2017 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas zbie­ra­ją pie­nią­dze na bied­nych naszej para­fii. Za tydzień ofia­ry z tacy prze­zna­czo­ne będą na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją pra­ce remon­to­we mate­rial­nie i ducho­wo. Wie­czo­rem z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne o g. 19:00. Jutro o 18:00 wypo­min­ki, msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Legion Maryi
+ Czy­taj wię­cej

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.07.2017

Lipiec 29th, 2017 Admin Z oka­zji wspo­mnie­nia św. Krzysz­to­fa (w nie­dzie­lę) dzi­siaj będzie­my poświę­cać pojaz­dy po mszy św. o godz. 11:30 i po 18:00. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­ry­ch do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy od 7:30 do 12:00. Moż­li­wo­ść spo­wie­dzi pod­czas mszy świę­ty­ch oraz wie­czo­rem od g. 17 do 19. Skle­pik para­fial­ny jest już
+ Czy­taj wię­cej