Ogłoszenia parafialne

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 21.04.2019

Kwie­cień 20th, 2019 Admin
  1. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go i licz­ny udział w litur­giach. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla służ­by litur­gicz­nej i ks. Mar­ci­na, dla tych, któ­rzy przy­go­to­wa­li Ciem­ni­cę i Grób Pań­ski, a szcze­gól­nie dla p. Dariu­sza Kamiń­skie­go, dla ks. Gia­co­mo, scho­lii i orga­ni­sty, dla wszyst­kich księ­ży i kle­ry­ka Dariu­sza oraz dla pra­cow­ni­ków para­fii. Dzię­ki wspól­ne­mu wysił­ko­wi może­my świę­to­wać to naj­waż­niej­sze w roku litur­gicz­nym rado­sne świę­to Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go. Życzy­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom, aby każ­dy mógł oso­bi­ście doświad­czyć w swo­im życiu bło­go­sła­wio­nych owo­ców zwy­cię­stwa Chry­stu­sa nad śmier­cią. Niech Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły wstę­pu­ją­cy do Ojca w nie­bie wsta­wia się za nami.

  2. Jutro Ponie­dzia­łek w Okta­wie Wiel­ka­no­cy – tra­dy­cyj­nie Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le. Wolon­ta­riu­sze zbie­rać będą ofia­ry do puszek na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski.

  3. W Świę­ta Wiel­ka­noc­ne i Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia kiosk para­fial­ny jest zamknię­ty. Pra­sę kato­lic­ką moż­na nabyć w zakry­stii.

  4. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza we naj­bliż­szy wto­rek – 23 kwiet­nia — na Róża­niec o godz. 17.00 i Mszę św. o godz. 17:30. Po Mszy św. – spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Gru­py. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do Św. Ojca Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy mie­siąc.

  5. W pią­tek, 26 kwiet­nia, z racji Okta­wy Wiel­ka­no­cy moż­na spo­ży­wać pokar­my mię­sne.

  6. W następ­ną nie­dzie­lę spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia o g. 18:00 w dol­nym koście­le.

  7. Są jesz­cze wol­ne miej­sca na piel­grzym­kę 4 maja do Kali­sza – do Sank­tu­arium św. Józe­fa. Infor­ma­cje i zapi­sy u prze­wod­ni­czą­cej Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Mie­czy­sła­wa Wie­sła­wa Borow­ska l. 86, Ali­cja Tere­sa Nako­niecz­na l. 64

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 21.04.2019

Kwie­cień 20th, 2019 Admin Dzię­ku­je­my wszyst­kim za włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go i licz­ny udział w litur­giach. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla służ­by litur­gicz­nej i ks. Mar­ci­na, dla tych, któ­rzy przy­go­to­wa­li Ciem­ni­cę i Grób Pań­ski, a szcze­gól­nie dla p. Dariu­sza Kamiń­skie­go, dla ks. Gia­co­mo, scho­lii i orga­ni­sty, dla wszyst­kich księ­ży i kle­ry­ka Dariu­sza oraz dla pra­cow­ni­ków para­fii. Dzię­ki wspól­ne­mu wysił­ko­wi może­my świę­to­wać to naj­waż­niej­sze w roku litur­gicz­nym rado­sne świę­to
+ Czy­taj wię­cej

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 14.04.2019 r

Kwie­cień 13th, 2019 Admin NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ Wczo­raj wika­riusz naszej para­fii ks. Mar­cin Sza­ta­nek obcho­dził swo­je imie­ni­ny. Życzy­my czci­god­ne­mu Sole­ni­zan­to­wi wszel­kich łask Bożych i pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian. Dzi­siaj 6. Nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu — Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień, w któ­rym wspo­mi­na­my Mękę Chry­stu­sa, poczy­na­jąc od Jego mesjań­skie­go wjaz­du do Jero­zo­li­my. Zapra­sza­my do uczest­nic­twa w litur­giach Świę­te­go Tru­du­um Pas­chal­ne­go, któ­re roz­pocz­nie się
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 07.04.2019

Kwie­cień 7th, 2019 Admin Wolon­ta­riu­sze Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas zbie­ra­ją dziś ofia­ry na pacz­ki świą­tecz­ne dla bez­dom­nych i potrze­bu­ją­cych. Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Przez cały Wiel­ki Post moż­na też skła­dać ofia­ry prze­zna­czo­ne na pomoc dla Syrii Rodzi­na Rodzi­nie, orga­ni­zo­wa­ną przez Cari­tas Pol­ska. Skar­bo­na na ten cel znaj­du­je się przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Ofia­ry skła­da­ne
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 31.03.2019

Kwie­cień 1st, 2019 Admin Dzi­siaj gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, któ­rej dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” mie­ści się przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Człon­ko­wie wspól­no­ty zbie­rać będą ofia­ry na potrze­by fun­da­cji po każ­dej mszy św. Będzie moż­na rów­nież wes­przeć ich dzie­ło poprzez kup­no wyro­bów spo­żyw­czych wspól­no­ty — (sło­wo ks. Jac­ka Krze­mie­nia) Zapra­sza­my wszyst­kich wier­nych, a szcze­gól­nie
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 24.03.2019

Marzec 23rd, 2019 Admin Roz­po­czy­na­my dzi­siaj Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re pro­wa­dzi ks. Michał Orlic­ki, Rek­tor Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Rydze na Łotwie, wie­lo­let­ni dusz­pa­sterz aka­de­mic­ki kościo­ła św. Anny w War­sza­wie. Módl­my się w inten­cji tych reko­lek­cji, o Ducha św. dla Reko­lek­cjo­ni­sty, aby reko­lek­cje przy­bli­ży­ły nas wszyst­kich do Boga i umoc­ni­ły w wie­rze. Nauki reko­lek­cyj­ne w nie­dzie­lę na wszyst­kich mszach świę­tych, w ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę (25, 26
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 17.03.2019

Marzec 16th, 2019 Admin Dru­ga nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu jest Nie­dzie­lą Ad gen­tes – to dzień modli­twy, postu i soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze zbie­ra­ją ofia­ry na misje ad gen­tes, czy­li do naro­dów. Poma­ga­jąc w ten spo­sób może­my wziąć udział w dzie­le ewan­ge­li­za­cji. Misje moż­na wes­przeć rów­nież prze­sy­ła­jąc SMS pod numer umiesz­czo­ny na pla­ka­cie infor­ma­cyj­nym w kruch­cie kościo­ła. Wszyst­kich zapra­sza­my na kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. Wia­ra
+ Czy­taj wię­cej

I NIEDZIELA WIELIEGO POSTU — 10.03.2019

Marzec 9th, 2019 Admin Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z ks. Pre­fek­tem Pedro Guzma­nem i semi­na­rzy­sta­mi. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na będzie wes­przeć mate­rial­nie Semi­na­rium, któ­re utrzy­mu­je się tyl­ko z ofiar wier­nych. Jak w każ­dą II nie­dzie­lę mie­sią­ca ofia­ry zebra­ne na tace prze­zna­czo­ne będą na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com. Wszyst­kich zapra­sza­my na kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. Wia­ra rodzi się ze
+ Czy­taj wię­cej

„Zapraszam na wspólne dziękczynienie”. Święto Papieskie w Świątyni Opatrzności Bożej

Marzec 3rd, 2019 Admin Na obcho­dy 6. rocz­ni­cy wybo­ru papie­ża Fran­cisz­ka na Sto­li­cę Pio­tro­wą zapra­sza die­ce­zjan kard. Kazi­mierz Nycz • W nie­dzie­lę, 3 mar­ca w kościo­łach archi­die­ce­zji war­szaw­skiej czy­ta­ne jest zapro­sze­nie na Świę­to Papie­skie 13 mar­ca w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej Dro­dzy Die­ce­zja­nie, w śro­dę, 13 mar­ca br., będzie­my obcho­dzi­li Świę­to Papie­skie z racji 6. rocz­ni­cy wybo­ru Papie­ża Fran­cisz­ka na Sto­li­cę św. Pio­tra. Jed­no­cze­śnie będzie­my
+ Czy­taj wię­cej

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.03.2019

Marzec 2nd, 2019 Admin Wolon­ta­riu­sze Cari­tas zbie­ra­ją dzi­siaj przed kościo­łem ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną w naszej Para­fii. Dzie­ła Cari­tas moż­na też wes­przeć dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com. Doro­słych i mło­dzież zapra­sza­my na kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. W tym tygo­dniu bar­dzo waż­na kate­che­za: gło­szo­ny będzie keryg­mat – dobra nowi­na o Jezu­sie Chry­stu­sie, któ­ry zwy­cię­żył grzech i śmierć. Spo­tka­nia
+ Czy­taj wię­cej