Ogłoszenia parafialne

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA — 22.11.2020

21 listo­pa­da, 2020 Admin
  1. Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta jest ostat­nią nie­dzie­lą roku litur­gicz­ne­go. Po mszy św. o g. 11:30 Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i akt poświę­ce­nia, za jego publicz­ne odmó­wie­nie moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny. Za tydzień I nie­dzie­la Adwen­tu, zbie­ra­ne będą ofia­ry na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w Warszawie.

  2. Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30.

  3. Przy­po­mi­na­my, że w związ­ku z pan­de­mią Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił dys­pen­sy od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej w nie­dzie­le i świę­ta naka­za­ne na tere­nie Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej. Ape­lu­je­my, aby zwłasz­cza oso­by, któ­re mają jakie­kol­wiek obja­wy cho­ro­bo­we pozo­sta­ły w domu. 

  4. Zale­ce­nia sani­tar­ne nakła­da­ją na nas ogra­ni­cze­nia licz­by uczest­ni­ków litur­gii do 1 oso­by na 15 m 2. Powierzch­nia gór­ne­go kościo­ła pozwa­la na uczest­nic­two w litur­gii do 61 osób. Dla osób, któ­re nie zmiesz­czą się uru­cha­mia­my nagło­śnie­nie litur­gii z gór­ne­go kościo­ła w koście­le dol­nym, gdzie może zmie­ścić się kolej­ne 55 osób. Będzie tam udzie­la­na rów­nież Komu­nia Św. Razem może więc w litur­gii uczest­ni­czyć do 116 osób. 

  5. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę. 

  6. Para­fial­ny Zespół Cari­tas pro­wa­dzi akcję: „Głod­nych nakar­mić, spra­gnio­nych napo­ić”. Poma­ga­my oso­bom star­szym w zro­bie­niu zaku­pów i zała­twie­niu pil­nych spraw. Zapra­sza­my też chęt­nych wolon­ta­riu­szy do włą­cze­nia się w tę akcję. Szcze­gó­ły moż­na zna­leźć na tabli­cy ogło­szeń i stro­nie inter­ne­to­wej parafii. 

  7. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza czci­cie­li Świę­te­go w ponie­dzia­łek – 23 listo­pa­da na Róża­niec św. o godz. 17:00 i Mszę św. o godz.  17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  8. W sobo­tę 28 listo­pa­da w ramach przy­go­to­wa­nia do beaty­fi­ka­cji Słu­gi Boże­go Kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go Róża­niec o g. 17:00 z roz­wa­ża­nia­mi tajem­nic rado­snych Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia. Po mszy świę­tej o g. 17:30 akt oso­bi­ste­go odda­nia się Mat­ce Bożej.

  9. W tym tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jerzy Sawe­ryn Pie­tra­szek l. 74; Janusz Grze­gorz Szo­stek l. 83; Tade­usz Dyl­czyń­ski l. 84; Ali­cja Kot l. 89; Ewa Gra­ży­na Kra­szew­ska l. 74; Janusz Zbi­gniew Giz­ka l. 89; Andrzej Jan Pła­nec­ki l. 74; Wła­dy­sła­wa Wan­da Mar­sza­łek l. 84

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA — 22.11.2020

21 listo­pa­da, 2020 Admin Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta jest ostat­nią nie­dzie­lą roku litur­gicz­ne­go. Po mszy św. o g. 11:30 Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i akt poświę­ce­nia, za jego publicz­ne odmó­wie­nie moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny. Za tydzień I nie­dzie­la Adwen­tu, zbie­ra­ne będą ofia­ry na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy…

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 08.11.2020

7 listo­pa­da, 2020 Admin Obcho­dzi­my dzi­siaj XII Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym pod hasłem Repu­bli­ka Środ­ko­wo­afry­kań­ska. Przed kościo­łem moż­na zło­żyć ofia­rę na ten cel. Ofia­ry zosta­ną prze­ka­za­ne Sto­wa­rzy­sze­niu Pomoc Kościo­ło­wi w Potrze­bie. Dzi­siaj jest II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją naszą para­fię modli­twą i ofia­ra­mi mate­rial­ny­mi. Ma to szcze­gól­ne zna­cze­nie…

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH — 01.11.2020

1 listo­pa­da, 2020 Admin W związ­ku z decy­zją Rzą­du cmen­tarz para­fial­ny od 31 paź­dzier­ni­ka do 2 listo­pa­da pozo­sta­je zamknię­ty. Aby zapo­biec gro­ma­dze­niu się wier­nych na cmen­ta­rzach bisku­pi zachę­ca­ją do roz­ło­że­nia nawie­dze­nia gro­bów bli­skich na cały listo­pad. W Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych msze świę­te w koście­le według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Nie będzie mszy świę­tej w dol­nym koście­le z udzia­łem dzie­ci. Msza św.…

Apel Rady Stałej Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego

29 paź­dzier­ni­ka, 2020 Admin   APEL RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO 1. Dzi­siaj, kie­dy przez nasz kraj prze­ta­cza się fala ulicz­nych pro­te­stów, Papież Fran­ci­szek w cza­sie audien­cji ogól­nej skie­ro­wał waż­ne i zna­czą­ce sło­wa do Pola­ków. Przy­po­mniał w nich św. Jana Paw­ła II, któ­ry „zawsze wzy­wał do szcze­gól­nej miło­ści wobec sła­bych i bez­bron­nych,…

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.10.2020

24 paź­dzier­ni­ka, 2020 Admin Dzi­siaj przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją fun­du­sze na cha­ry­ta­tyw­ną dzia­łal­ność naszej para­fii, a szcze­gól­nie na pacz­ki świą­tecz­ne dla potrze­bu­ją­cych rodzin. Przy­po­mi­na­my, że w związ­ku z sytu­acją epi­de­micz­ną Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił dys­pen­sy od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej w nie­dzie­le i świę­ta naka­za­ne na tere­nie Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej. Sko­rzy­sta­nie z dys­pen­sy ozna­cza, iż nie­obec­ność…

Odpusty za zmarłych. Nowy dekret Penitencjarii Apostolskiej

24 paź­dzier­ni­ka, 2020 Admin DEKRET W bie­żą­cym roku, w aktu­al­nych oko­licz­no­ściach spo­wo­do­wa­nych pan­de­mią COVID-19, odpu­sty zupeł­ne dla wier­nych zmar­łych będzie moż­na uzy­skać przez cały listo­pad, przy zmie­nio­nych warun­kach i dosto­so­wa­nych do sytu­acji dzie­łach poboż­nych, aby zapew­nić bez­pie­czeń­stwo wier­nych.   Do niniej­szej Peni­ten­cja­rii Apo­stol­skiej dotar­ło wie­le próśb Świę­tych Paste­rzy, aby w tym roku, z powo­du epi­de­mii COVID-19, zmie­nio­no poboż­ne dzie­ła…

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.10.2020

17 paź­dzier­ni­ka, 2020 Admin Dzi­siaj Nie­dzie­la Misyj­na. Misją Kościo­ła jest ewan­ge­li­za­cja i dawa­nie świa­dec­twa wobec świa­ta. W naszej para­fii regu­lar­nie gości­my róż­nych misjo­na­rzy, któ­rych wspo­ma­ga­my ducho­wo i mate­rial­nie. Dzi­siej­sza taca w całym Koście­le prze­zna­czo­na jest na misje. W związ­ku z sytu­acją epi­de­micz­ną Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił dys­pen­sy od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej w nie­dzie­le i świę­ta naka­za­ne na…

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.10.2020

10 paź­dzier­ni­ka, 2020 Admin Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się aktyw­nie w przy­go­to­wa­nie i świę­to­wa­nie odpu­stu para­fial­ne­go. Miło nam poin­for­mo­wać, że zebra­li­śmy ponad 10 litrów krwi od hono­ro­wych krwio­daw­ców. To bar­dzo dobry wynik. Przy­po­mi­na­my, że moż­na zapi­sy­wać się do nowe­go chó­ru para­fial­ne­go, oso­by zain­te­re­so­wa­ne mogą zosta­wić swój adres mailo­wy w zakry­stii. Dzi­siaj XX Dzień Papie­ski. Przed kościo­łem zbie­ra­my ofia­ry…

UROCZYSTOŚĆ ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU — 04.10.2020

3 paź­dzier­ni­ka, 2020 Admin Dzi­siaj w naszej para­fii Uro­czy­stość św. Fran­cisz­ka z Asy­żu — odpust para­fial­ny. Spe­cjal­nym gościem jest ks. Car­los Cezar Dama­glio, Rek­tor Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Belem w Bra­zy­lii, któ­re­go reko­lek­cje w Wiel­kim Poście zosta­ły odwo­ła­ne z powo­du pan­de­mii. Po mszy św. będzie moż­na przed kościo­łem chwi­lę poroz­ma­wiać z ks. Car­lo­sem i wes­przeć mate­rial­nie dzie­ło misyj­ne…