Ogłoszenia parafialne

I NIEDZIELA ADWENTU — 01.12.2019

Listo­pad 30th, 2019 Admin
  1. Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca roz­po­czy­na Adwent – jest to czas czu­wa­nia — rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30. Zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci z rodzi­ca­mi. Po Rora­tach dla dzie­ci przy­go­tu­je­my gorą­ce kakao i sło­dy­cze, aby mogły pójść bez­po­śred­nio do szko­ły. Dla tych, któ­rzy ze wzglę­du na pra­cę, czy szko­lę nie mogą przy­cho­dzić rano — Msza św. ku czci Mat­ki Bożej odpra­wia­na będzie tak­że w śro­dy o g. 17:30.

  2. Dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne dzi­siaj na tacę, zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­zna­czo­ne zosta­ną na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Jed­no­cze­śnie przed kościo­łem Para­fial­nym Oddział Cari­tas zbie­ra dziś dat­ki na przy­go­to­wa­nie paczek świą­tecz­nych dla potrze­bu­ją­cych z naszej para­fii. Dzię­ku­je­my wszyst­kim ofia­ro­daw­com.

  3. Spo­tka­nie Gru­py Różań­co­wej o g. 15:30. Z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne o g. 18:00. Opra­wę muzycz­ną i roz­wa­ża­nia do ado­ra­cji popro­wa­dzi Wspól­no­ta Ema­nu­el.

  4. Jak infor­mo­wa­li­śmy wcze­śniej Papież Fran­ci­szek pole­cił wpi­sać Wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Lore­tań­skiej do Kalen­da­rza Rzym­skie­go, tym samym będzie odtąd obcho­dzo­ne w całym Koście­le powszech­nym. To pod­nie­sie­nie ran­gi świę­ta Patron­ki nasze­go kościo­ła jest dla nas wiel­ką rado­ścią. Już dzi­siaj ser­decz­nie zapra­sza­my na mszę świę­ta odpu­sto­wą 10 grud­nia o g. 18:30, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie J.E. bp. Rafał Mar­kow­ski. O g. 18:00 zaśpie­wa­my Lita­nię Lore­tań­ską.

  5. Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we odbę­dą się 15, 16 i 17 grud­nia. Popro­wa­dzi je ks. Piotr Jut­kie­wicz – dok­to­rant na Papie­skim Insty­tu­cie Biblij­nym w Rzy­mie. Nauki reko­lek­cyj­ne i spo­wiedź na wszyst­kich mszach świę­tych nie­dziel­nych, a w dni powsze­dnie o g. 10:00, 17:30 i 19:00.

  6. W ponie­dzia­łek msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Czy­ta­nie wypo­min­ków pół godzi­ny przed mszą świę­tą. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź od g. 16:30. O g. 17:30 msza świę­ta, na któ­ra zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci, któ­re przy­ję­ły w tym roku I Komu­nię św. i ich rodzi­ców. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  7. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na nabyć świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas i opłat­ki. Nie będzie­my roz­pro­wa­dzać opłat­ków na tere­nie para­fii. Będą one dostęp­ne przez cały Adwent w skle­pi­ku para­fial­nym, w kan­ce­la­rii para­fial­nej i w zakry­stii. Skle­pik para­fial­ny będzie czyn­ny rów­nież po mszy św. rorat­niej.

  8. Od począt­ku Adwen­tu roz­po­czy­na­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą”. Pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, a chcia­ły­by to uczy­nić, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. Plan wizyt od 2 do 7 grud­nia 2019: 02.12. (ponie­dzia­łek) – ul. Rakow­ska 3, 4, 68; 03.12. (wto­rek)ul. Rakow­ska 910 oraz Klin­kie­ro­wa 3; 04.12. (śro­da) – ul. Rakow­ska 11 i Klin­kie­ro­wa 5; 05.12 (czwar­tek) – ul. Rakow­ska 12 i 14 oraz ul. Klin­kie­ro­wa 1007.12. (sobo­ta) – ul. Hej­na­ło­wa, Fajan­so­wa, Bor­su­cza, Łopu­szań­ska 4 i 6, Głu­szyc­ka, Nadziei, Ana­li­tycz­na, Wago­no­wa, Wago­no­wa 19, Zbą­szyń­ska, Pod­bor­ska i Naroż­na. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży. W poprzed­nich latach wie­sza­li­śmy infor­ma­cje o kolę­dzie, naj­czę­ściej były one jed­nak zry­wa­ne, dla­te­go od ubie­głe­go roku pro­si­my samych miesz­kań­ców o wywie­sze­nie we wła­snym blo­ku w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Przy­kła­do­wy wzór ogło­sze­nia o kolę­dzie dostęp­ny jest w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00.

  9. Przez cały Adwent do pusz­ki z napi­sem Na kwia­ty moż­na skła­dać ofia­ry na zakup cho­inek i świą­tecz­ny wystrój kościo­ła.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Krzysz­tof Mie­czy­sław Stę­pień l. 61, Hen­ry­ka Dru­żyń­ska l. 75, Zofia Kozłow­ska l.90

I NIEDZIELA ADWENTU — 01.12.2019

Listo­pad 30th, 2019 Admin Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca roz­po­czy­na Adwent – jest to czas czu­wa­nia — rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30.
+ Czy­taj wię­cej

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.11.2019

Listo­pad 24th, 2019 Admin Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta Dzi­siaj Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go. Na zakoń­cze­nie mszy św. o g. 11:30 odmó­wie­nie aktu przy­ję­cia Jezu­sa Chry­stu­sa za Kró­la i Pana. Jest to jed­no­cze­śnie świę­to służ­by litur­gicz­nej. Pro­si­my o modli­twę w inten­cji mini­stran­tów, aby mogli czer­pać radość ze swo­jej posłu­gi i wzra­stać w wie­rze. Po mszy o 11.30 odbę­dzie się tak­że spo­tka­nie
+ Czy­taj wię­cej

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.11.2019

Listo­pad 16th, 2019 Admin Z woli Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka prze­ży­wa­my dziś w Koście­le III Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją nasze para­fial­ne dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne, a zwłasz­cza dzię­ku­je­my za pra­cę wolon­ta­riu­szek zaan­ga­żo­wa­nych w Para­fial­nym Zespo­le Cari­tas. Para­fian, któ­rzy chcie­li­by włą­czyć się w pra­ce Zespo­łu pro­si­my o kon­takt z ks. Pro­bosz­czem. Otwar­cie na potrze­by dru­gie­go czło­wie­ka ma roz­ma­ite wymia­ry: mate­rial­ne i ducho­we. Semi­na­ria Misyj­ne Redem­to­ris Mater są
+ Czy­taj wię­cej

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.11.2019

Listo­pad 10th, 2019 Admin Zapro­sze­nie Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza: Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie! Zapra­szam Was w ponie­dzia­łek, 11 listo­pa­da, do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej na uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. O godz. 17.00 odbę­dzie się oko­licz­no­ścio­wy kon­cert Boże, coś Pol­skę, a po nim wspól­ne śpie­wa­nie pie­śni reli­gij­nych i patrio­tycz­nych. Świę­to­wa­nie zakoń­czy­my o godz. 19.18 zapa­le­niem Świe­cy Nie­pod­le­gło­ści w Świą­ty­ni i naszych domach oraz Mszą Świę­tą z uro­czy­stym odmó­wie­niem Aktu Dzięk­czy­nie­nia
+ Czy­taj wię­cej

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.11.2019

Listo­pad 3rd, 2019 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Zapra­sza­my na g. 18:00 na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, do któ­rej opra­wę muzycz­ną i wybór tek­stów biblij­nych do roz­wa­ża­nia przy­go­to­wa­ła i popro­wa­dzi Wspól­no­ta Emma­nu­el. Spo­tka­nie Gru­py Różań­co­wej o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Jutro bar­dzo waż­na kate­che­za. War­to w niej uczest­ni­czyć nawet jeśli
+ Czy­taj wię­cej

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.10.2019

Paź­dzier­nik 26th, 2019 Admin Metro­po­li­ta War­szaw­ski Kard. Kazi­mierz Nycz poin­for­mo­wał o decy­zji papie­ża Fran­cisz­ka, iż w nie­dzie­lę 7 czerw­ca 2020 r. na Pl. Pił­sud­skie­go w War­sza­wie odbę­dzie się beaty­fi­ka­cja Czci­god­ne­go Słu­gi Boże­go kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Od ogło­sze­nia daty i miej­sca beaty­fi­ka­cji roz­po­czy­na­ją się ofi­cjal­ne przy­go­to­wa­nia do tej uro­czy­sto­ści, o któ­rych będzie­my jesz­cze infor­mo­wać. Paź­dzier­nik jest z woli Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka ogło­szo­ny Nad­zwy­czaj­nym Mie­sią­cem Misyj­nym. Przez całą
+ Czy­taj wię­cej

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.10.2019

Paź­dzier­nik 20th, 2019 Admin Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Słu­cha­nie Sło­wa Boże­go daje nam świa­tło na pro­ble­my codzien­ne­go życia. Sko­rzy­staj­my z tego wyjąt­ko­we­go cza­su prze­po­wia­da­nia Keryg­ma­tu w naszej Para­fii. Zbli­ża się Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we za zmar­łych przyj­mu­je­my w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. W inten­cji zmar­łych
+ Czy­taj wię­cej

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.10.2019

Paź­dzier­nik 12th, 2019 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne na tacę, prze­zna­czo­ne na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ki nim może­my pro­wa­dzić dalej remont budyn­ku ple­ba­nii i przy­go­to­wy­wać pro­jekt kom­plek­so­wej ter­mo­mo­der­ni­za­cji budyn­ku kościo­ła. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę obcho­dzi­my XIX edy­cję Dnia Papie­skie­go pod hasłem „Wstań­cie, chodź­my!”. Przed kościo­łem może­my wes­przeć mate­rial­nie Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra powsta­ła jako owoc piel­grzym­ki
+ Czy­taj wię­cej

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.10.2019

Paź­dzier­nik 5th, 2019 Admin Dzi­siaj I Nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej Para­fii. Spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w Sali nad zakry­stią. Przez cały paź­dzier­nik nabo­żeń­stwa różań­co­we o g. 18:00. Róża­niec dla dzie­ci o g 17:15 przy kaplicz­ce M.B. Fatim­skiej lub przy złej pogo­dzie w dol­nym koście­le, w śro­dy z wysta­wie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Jutro w I ponie­dzia­łek mie­sią­ca msza św.
+ Czy­taj wię­cej