Ogłoszenia parafialne

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.06.2019

Czer­wiec 16th, 2019 Admin

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

  1. Dzi­siaj roz­po­czy­na się dwu­dnio­wa wizy­ta­cja kano­nicz­na J. E. Ks. Bisku­pa Micha­ła Jano­chy w naszej para­fii. Ks. Biskup prze­wod­ni­czy mszy świę­tej o g. 10:00, będzie też obec­ny i wygło­si Sło­wo pod­czas pozo­sta­łych mszy świę­tych nie­dziel­nych. Po połu­dniu ks. Biskup odwie­dzi domy zakon­ne na tere­nie naszej para­fii. O g. 16:30 będzie mia­ło miej­sce spo­tka­nie w dol­nym koście­le z gru­pa­mi dzia­ła­ją­cy­mi przy para­fii. Wie­czo­rem pod­czas mszy św. o g. 19:00 ks. Biskup udzie­li sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia 80 oso­bom: mło­dzie­ży i doro­słym. W ponie­dzia­łek wizy­ta­cja roz­pocz­nie się od g. 9:00 i obej­mie odwie­dzi­ny Domu dla bez­dom­nych „Beta­nia” oraz modli­twę na cmen­ta­rzu para­fial­nym oko­ło g. 9:30, na któ­rą zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian, zwłasz­cza tych, któ­rych bli­scy spo­czy­wa­ją na naszym cmen­ta­rzu. Następ­nie ks. Biskup odwie­dzi 5 naj­więk­szych pla­có­wek oświa­to­wych na tere­nie para­fii i prze­pro­wa­dzi wizy­ta­cję kan­ce­la­rii para­fial­nej oraz ple­ba­nii i budyn­ków para­fial­nych. O g. 15:30 ks. Biskup na zakoń­cze­nie wizy­ta­cji spo­tka się z Radą Kate­che­tycz­ną w pod­zie­miach domu para­fial­ne­go. Pole­caj­my Bogu Ks. Bisku­pa Micha­ła i Jego wizy­tę w naszej para­fii, aby była dla nas umoc­nie­niem w wie­rze i przy­czy­ni­ła się do jed­no­ści całej wspól­no­ty para­fial­nej.

  2. W ubie­głą nie­dzie­lę świę­to­wa­li­śmy zakoń­cze­nie okre­su wiel­ka­noc­ne­go na naszym pik­ni­ku para­fial­nym. Dzię­ku­je­my wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w przy­go­to­wa­nie pik­ni­ku: kan­dy­da­tom do bierz­mo­wa­nia, gru­pom para­fial­nym, sio­strom zakon­nym, dzie­ciom wystę­pu­ją­cym w kon­kur­sie talen­tów, szcze­gól­ne i ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia dla wszyst­kich Para­fian za fan­ty, nagro­dy i każ­dą pomoc w zor­ga­ni­zo­wa­niu tego wyda­rze­nia. Dzię­ku­je­my ks. Mar­ci­no­wi za koor­dy­na­cję całe­go pro­jek­tu oraz Dziel­ni­cy Wło­chy m.st. War­sza­wa za sfi­nan­so­wa­nie czę­ści atrak­cji dla dzie­ci.

  3. W czwar­tek 20 czerw­ca Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa (Boże Cia­ło). W naszym koście­le msze św. będą o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 i 17:00. Nie będzie Mszy św. o g. 13:00 i 19:00, ani mszy z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le. Po Mszy św. o g. 17:00 wyru­szy pro­ce­sja do 4 ołta­rzy. Pro­si­my wszyst­kich Para­fian, a szcze­gól­nie człon­ków grup para­fial­nych o włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nia do pro­ce­sji Boże­go Cia­ła i uświet­nie­nie jej swo­ją obec­no­ścią. Tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my oso­by mogą­ce nieść bal­da­chim i sztan­da­ry para­fial­ne. Pro­ce­sja przej­dzie uli­ca­mi Saba­ły, 1 Sierp­nia, Rada­ro­wą, Lechic­ką i Saba­ły z powro­tem do kościo­ła. Pro­si­my o ude­ko­ro­wa­nie okien i bal­ko­nów. Cen­tral­na pro­ce­sja Boże­go Cia­ła w War­sza­wie roz­pocz­nie się Mszą św. w bazy­li­ce archi­ka­te­dral­nej św. Jana Chrzci­cie­la na Sta­rym Mie­ście o g. 10:00 i przej­dzie tra­dy­cyj­ną tra­są przez Kra­kow­skie Przed­mie­ście na plac Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go.

  4. W tym tygo­dniu koń­czy się rok szkol­ny. Z racji waka­cji do wrze­śnia nie będzie już mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Pozo­sta­łe msze świę­te nie­dziel­ne bez zmian. Dzie­ciom i rodzi­com życzy­my uda­ne­go wypo­czyn­ku waka­cyj­ne­go.

  5. Gru­pa św. O. Pio zapra­sza w nie­dzie­lę – 23 czerw­ca na Róża­niec o g. 16:30 i Mszę św. o g. 17:00, a po Mszy św. na spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje, w któ­rych Gru­pa będzie modlić się przez następ­ny mie­siąc.

  6. Skle­pik para­fial­ny od 30 czerw­ca do koń­ca sierp­nia będzie zamknię­ty. Pro­si­my o odbie­ra­nie lip­co­we­go i sierp­nio­we­go nume­ru „Ore­mus”. Jest jesz­cze kil­ka wol­nych miejsc na wyjazd piel­grzym­ko­wo – rekre­acyj­ny do Kacwi­na. Infor­ma­cje w skle­pi­ku.

  7. Zapra­sza­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach czerw­co­wych, codzien­nie o g. 18:00.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Hen­ry­ka Radziej l. 99, Mał­go­rza­ta Danu­ta Kukla l. 52, Wacław Grze­lak l. 78, Jani­na Roma­na Radow­ska l. 72

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.06.2019

Czer­wiec 16th, 2019 Admin UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ Dzi­siaj roz­po­czy­na się dwu­dnio­wa wizy­ta­cja kano­nicz­na J. E. Ks. Bisku­pa Micha­ła Jano­chy w naszej para­fii. Ks. Biskup prze­wod­ni­czy mszy świę­tej o g. 10:00, będzie też obec­ny i wygło­si Sło­wo pod­czas pozo­sta­łych mszy świę­tych nie­dziel­nych. Po połu­dniu ks. Biskup odwie­dzi domy zakon­ne na tere­nie naszej para­fii. O g. 16:30 będzie mia­ło miej­sce spo­tka­nie w dol­nym koście­le z gru­pa­mi dzia­ła­ją­cy­mi
+ Czy­taj wię­cej

VIII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 09.06.2019

Czer­wiec 8th, 2019 Admin UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Dzi­siaj Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Koń­cząc okres wiel­ka­noc­ny może­my świę­to­wać ten dzień na para­fial­nym pik­ni­ku rodzin­nym. Pik­nik roz­pocz­nie się mszą świę­tą z udzia­łem dzie­ci o g. 15:00 w gór­nym koście­le (nie ma dzi­siaj mszy św. o g. 11:15.) Następ­nie odbę­dą się przy­go­to­wa­ne przez orga­ni­za­to­rów kon­kur­sy i atrak­cje dla dzie­ci. Pik­nik zakoń­czy kon­cert ple­ne­ro­wy zespo­łu „Dla­Te­go” oko­ło
+ Czy­taj wię­cej

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 02.06.2019

Czer­wiec 1st, 2019 Admin WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA Dzi­siaj Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go i XII już Dzień Dzięk­czy­nie­nia, któ­ry obcho­dzi­my pod hasłem: Dzię­ku­je­my za wiel­kich paste­rzy – Jana Paw­ła II i Pry­ma­sa Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. O godz. 8.00 z pla­cu Pił­sud­skie­go wyru­szy do Wila­no­wa pro­ce­sja, któ­ra zakoń­czy się uro­czy­stą Mszą Świę­tą dzięk­czyn­ną z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej o godz. 12.00. Wie­czo­rem, o godz. 20.30 na
+ Czy­taj wię­cej

WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Słowo biskupów do wiernych

Maj 25th, 2019 Admin WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Sło­wo bisku­pów do wier­nych Kto by się stał powo­dem grze­chu dla jed­ne­go z tych małych, któ­rzy wie­rzą we Mnie, temu było­by lepiej kamień młyń­ski zawie­sić u szyi i uto­pić go w głę­bi morza (Mk 9, 42) Dro­gie Sio­stry i dro­dzy Bra­cia! W ostat­nim cza­sie wspól­no­ta Kościo­ła w Pol­sce wstrzą­sa­na jest kolej­ny­mi bole­sny­mi infor­ma­cja­mi o wyko­rzy­sty­wa­niu sek­su­al­nym dzie­ci i mło­dzie­ży przez nie­któ­rych
+ Czy­taj wię­cej

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 26.05.2019

Maj 25th, 2019 Admin Zra­nie­ni w Koście­le — to nowa ini­cja­ty­wa świec­kich kato­li­ków skie­ro­wa­na do osób dotknię­tych prze­mo­cą sek­su­al­ną. Dzwo­niąc na bez­płat­ny tele­fon 800 280 900, moż­na uzy­skać odpo­wied­nią pomoc i pora­dę, wspar­cie psy­cho­lo­ga, praw­ni­ka lub dusz­pa­ste­rza, moż­na uzy­skać też pomoc w zgło­sze­niu prze­stęp­stwa do wła­ści­wych insty­tu­cji kościel­nych i pań­stwo­wych. Roz­mo­wy pro­wa­dzo­ne są cał­ko­wi­cie ano­ni­mo­wo. Na tabli­cy ogło­szeń znaj­du­je się pla­kat z infor­ma­cja­mi na temat tele­fo­nu wspar­cia.
+ Czy­taj wię­cej

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 19.05.2019

Maj 18th, 2019 Admin Dzi­siaj o g. 18:00 spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia w dol­nym koście­le. Sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia udzie­li kan­dy­da­tom ks. biskup Michał Jano­cha w cza­sie wizy­ta­cji kano­nicz­nej, któ­ra będzie mia­ła miej­sce w naszej para­fii za mie­siąc 16 i 17 czerw­ca. Pro­gram wizy­ta­cji zosta­nie poda­ny w póź­niej­szym ter­mi­nie. Już teraz pole­ca­my kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia modli­twie wszyst­kich Para­fian. Przy­go­to­wu­je­my się do orga­ni­za­cji pik­ni­ku para­fial­ne­go, któ­ry
+ Czy­taj wię­cej

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 12.05.2019

Maj 11th, 2019 Admin “Kapłań­stwo? Mał­żeń­stwo? Życie zakon­ne? Jeśli zada­jesz sobie podob­ne pyta­nia, bądź zasta­na­wiasz się nad wybo­rem swo­jej dro­gi życio­wej, to jest to ogło­sze­nie dla Cie­bie! Wyż­sze Metro­po­li­tal­ne Semi­na­rium Duchow­ne w War­sza­wie orga­ni­zu­je week­en­do­we reko­lek­cje dla roze­zna­ją­cych powo­ła­nie, któ­re odbę­dą się w dniach 17 – 19 maja br. To dobry czas, by w ciszy i spo­ko­ju roze­znać wolę Bożą na swo­je życie.
+ Czy­taj wię­cej

III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 05.05.2019

Maj 5th, 2019 Admin “Kapłań­stwo? Mał­żeń­stwo? Życie zakon­ne? Jeśli zada­jesz sobie podob­ne pyta­nia, bądź zasta­na­wiasz się nad wybo­rem swo­jej dro­gi życio­wej, to jest to ogło­sze­nie dla Cie­bie! Wyż­sze Metro­po­li­tal­ne Semi­na­rium Duchow­ne w War­sza­wie orga­ni­zu­je week­en­do­we reko­lek­cje dla roze­zna­ją­cych powo­ła­nie, któ­re odbę­dą się w dniach 17 – 19 maja br. To dobry czas, by w ciszy i spo­ko­ju roze­znać wolę Bożą na swo­je życie.
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA WIELKANOCY — MIŁOSIERDZIA BOŻEGO — 28.04.2019

Kwie­cień 27th, 2019 Admin W naszej para­fii gości­my księ­dza Grze­go­rza Wie­czor­ka z Nowo­sy­bir­ska, któ­ry jest misjo­na­rzem. Zapra­sza­my do udzia­łu we Mszy św. o godz. 15.00 przy figu­rze Jezu­sa Miło­sier­ne­go w Par­ku Moczy­dło. Po mszy kon­cert zespo­łu „Tru­ba­du­rzy”. W ponie­dzia­łek 29 kwiet­nia obcho­dzo­ny jest Dzień Męczeń­stwa Ducho­wień­stwa Pol­skie­go w cza­sie II woj­ny świa­to­wej. Od śro­dy roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa majo­we, będą one o godz. 18.00 każ­de­go dnia
+ Czy­taj wię­cej