Ogłoszenia parafialne

III NIEDZIELA ADWENTU — 16.12.2018

Gru­dzień 15th, 2018 Admin
 1. Pod­czas całe­go Adwen­tu zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, spra­wu­je­my w dni powsze­dnie o g. 6:30. Zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci z rodzi­ca­mi. Po Rora­tach dla dzie­ci przy­go­tu­je­my gorą­ce kakao i sło­dy­cze, aby mogły pójść bez­po­śred­nio do szko­ły. Dla tych, któ­rzy ze wzglę­du na pra­cę, czy szko­lę nie mogą przy­cho­dzić rano Mszę św. ku czci Mat­ki Bożej odpra­wia­my tak­że w śro­dy wie­czo­rem o g. 17:30.

 2. Do sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia zapra­sza­my pod­czas każ­dej mszy świę­tej w nie­dzie­lę i w tygo­dniu. Pro­si­my aby spo­wie­dzi przed­świą­tecz­nej nie odkła­dać na ostat­nią chwi­lę.

 3. Są jesz­cze wol­ne inten­cje w tym tygo­dniu na msze o 6.30.

 4. Oso­by chęt­ne do pomo­cy przy świą­tecz­nym wystro­ju kościo­ła zapra­sza­my do Gru­py Świą­tecz­nej i pro­si­my o kon­takt z ks. Gia­co­mo lub ks. Kazi­mie­rzem. Przez cały Adwent do pusz­ki z napi­sem Na kwia­ty zbie­ra­my dat­ki na zakup cho­inek i świą­tecz­ny wystrój kościo­ła.

 5. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na nabyć świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas, kar­ty świą­tecz­ne
  i opłat­ki
  . Zapra­sza­my do naby­wa­nia kalen­da­rzy na rok 2019 i kom­ple­tów kolę­do­wych; przyj­mu­je­my zapi­sy na pre­nu­me­ra­tę mie­sięcz­ni­ka Ore­mus na rok 2019. W tym roku nie będzie­my roz­pro­wa­dzać opłat­ków na tere­nie para­fii. Będą one dostęp­ne przez cały Adwent w skle­pi­ku para­fial­nym, w kan­ce­la­rii para­fial­nej
  i w zakry­stii. Skle­pik w cza­sie Adwen­tu jest czyn­ny tak­że po Rora­tach.

 6. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w następ­ną nie­dzie­lę — 23 grud­nia 2018 na Mszę św. o godz. 17:00.

 7. Plan wizy­ty dusz­pa­ster­skiej 17 i 18 grud­nia: 17.12.2018. (ponie­dzia­łek) - ul. ul. Baka­lar­ska 15a i 15b; Al. Kra­kow­ska 272, 270, 268; 18.12.2018. (wto­rek) — ul. 1 Sierp­nia 44, 44a, 42, 40a; Po świę­tach :28.12.2018 (pią­tek): 1 Sierp­nia 38, 40, 40b, 42a; 29.12.2018 (sobo­ta) – ul. Kra­ko­wia­ków, Bory­ny, Mate­rii, Lipow­cza­na, Jako­bi­nów, Leoni­da­sa, Sape­rów, Prud­nic­ka, Żego­ty.

  Dzię­ku­je­my tym któ­rzy przy­ję­li kolę­dę w tym tygo­dniu i pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, a chcia­ły­by to uczy­nić, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. Miesz­kań­ców blo­ków pro­si­my o wywie­sze­nie we wła­snym blo­ku w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Przy­kła­do­wy wzór ogło­sze­nia o kolę­dzie dostęp­ny jest w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy do koń­ca grud­nia wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii.

 8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Śp. Elż­bie­ta Rena­ta Kra­jew­ska l. 60, Śp. Tere­sa Jani­na Gaik l.80, Śp. Gustaw Bur­da.

III NIEDZIELA ADWENTU — 16.12.2018

Gru­dzień 15th, 2018 Admin Pod­czas całe­go Adwen­tu zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, spra­wu­je­my w dni powsze­dnie o g. 6:30. Zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci z rodzi­ca­mi. Po Rora­tach dla dzie­ci przy­go­tu­je­my gorą­ce kakao i sło­dy­cze, aby mogły pójść bez­po­śred­nio do
+ Czy­taj wię­cej

II NIEDZIELA ADWENTU — 09.12.2018

Gru­dzień 13th, 2018 Admin Dzi­siaj roz­po­czę­li­śmy Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re potrwa­ją do wtor­ku 11 grud­nia, pro­wa­dzi je ks. Moisés Marín Pérez — Obroń­ca Węzła Mał­żeń­skie­go w Sądzie Metro­po­li­tal­nym War­szaw­skim – ser­decz­nie wita­my Ks. Reko­lek­cjo­ni­stę, pro­si­my o modli­twę w Jego inten­cji i w inten­cji tych reko­lek­cji, aby pro­wa­dzi­ły nas do nawró­ce­nia ku Chry­stu­so­wi. Nauki reko­lek­cyj­ne i moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas wszyst­kich mszy nie­dziel­nych. W ponie­dzia­łek i wto­rek msze
+ Czy­taj wię­cej

I NIEDZIELA ADWENTU — 02.12.2018

Gru­dzień 1st, 2018 Admin Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca roz­po­czy­na Adwent – jest to czas czu­wa­nia — rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30.
+ Czy­taj wię­cej

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.11.2018

Listo­pad 25th, 2018 Admin Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta Dzi­siaj Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go. Na zakoń­cze­nie mszy św. o g. 11:30 odmó­wie­nie aktu przy­ję­cia Jezu­sa Chry­stu­sa za Kró­la i Pana. Dzi­siaj odby­wa się rów­nież pro­mo­cja lek­tor­ska czte­rech naszych mini­stran­tów: Szy­mo­na, Jaku­ba, Kon­ra­da i Micha­ła, któ­rzy w koście­le semi­na­ryj­nym przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu pod­czas mszy św. o g. 16:00 zosta­ną uro­czy­ście
+ Czy­taj wię­cej

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.11.2018

Listo­pad 18th, 2018 Admin Dzi­siaj obcho­dzi­my II Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek wysto­so­wał na ten dzień Orę­dzie, któ­re jest dostęp­ne na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Przy tej oka­zji zachę­ca­my do włą­cze­nia się w pra­cę Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas, któ­ry pro­wa­dzi dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną na tere­nie Para­fii. Potrze­by są duże, a zespół mały. Jak co roku będzie­my wspo­ma­gać dzie­ła Cari­tas kupu­jąc świe­ce na stół
+ Czy­taj wię­cej

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.11.2018

Listo­pad 11th, 2018 Admin List Papie­ża Fran­cisz­ka do Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski na Świę­to Nie­pod­le­gło­ści: „Sto lat temu, w dniu 11 listo­pa­da, Pol­ska odzy­ska­ła nie­pod­le­głość. Wraz z zakoń­cze­niem I woj­ny świa­to­wej zamknął się okres domi­na­cji rosyj­skiej, pru­skiej i austriac­kiej nad naro­dem, któ­ry przed roz­bio­ra­mi współ­two­rzył histo­rię chrze­ści­jań­skiej Euro­py, wno­sząc całe bogac­two wła­snej, szla­chet­nej kul­tu­ry i ducho­wo­ści. Odzy­ska­nie suwe­ren­no­ści było oku­pio­ne poświę­ce­niem wie­lu synów Pol­ski, któ­rzy
+ Czy­taj wię­cej

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.11.2018

Listo­pad 3rd, 2018 Admin Zapro­sze­nie, któ­re kie­ru­je do nas J.E. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz: Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie! Zapra­szam Was w nie­dzie­lę, 11 listo­pa­da, do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej na uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. O g. 9.00, w obec­no­ści naj­wyż­szych władz pań­stwo­wych, zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta, pod­czas któ­rej będzie­my dzię­ko­wać Opatrz­no­ści Bożej za wol­ną i nie­pod­le­głą Ojczy­znę oraz zawie­rzać Bogu losy Pol­ski i całe­go naro­du. O g.
+ Czy­taj wię­cej

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.10.2018

Paź­dzier­nik 27th, 2018 Admin Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30. W tym tygo­dniu w czwar­tek 1 listo­pa­da Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych — msze świę­te będzie­my odpra­wia­li w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: w koście­le o g. 7:00, 8:30, 10:00 i 19:00, o g. 12:00 Msza świę­ta na cmen­ta­rzu para­fial­nym w inten­cji wszyst­kich zmar­łych Para­fian wraz z pro­ce­sją. Nie będzie mszy świę­tych o g. 11:30, 13:00 i 17:00 oraz mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g.
+ Czy­taj wię­cej

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.10.2018

Paź­dzier­nik 20th, 2018 Admin Któż z nas nie prze­ży­wa wąt­pli­wo­ści w wie­rze, zna­ków zapy­ta­nia, czy wręcz kry­zy­su wia­ry? – tym­cza­sem „to wła­śnie zwy­cię­ży­ło świat: nasza wia­ra” – pod tym hasłem ks. Gia­co­mo Calo­re zapra­sza na nowy cykl spo­tkań dla doro­słych i mło­dzie­ży, któ­ry roz­pocz­nie się w naj­bliż­szy pią­tek 26 paź­dzier­ni­ka o g. 19:30 w bocz­nej kapli­cy. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w naj­bliż­szy wto­rek –
+ Czy­taj wię­cej