Do spotkania z papieżem zostało

Spotkanie z papieżem Franciszkiem zacznie się wieczorem 30 lipca w Krakowie. Pielgrzymi z całego świata zaczną przyjeżdżać już 20 lipca.

  Uwaga — zmiana daty przyjazdu Hiszpanów

  21 lipca, 2016 Admin Nastą­pi­ła zmia­na w ter­mi­nie przy­ję­cia gru­py Hisz­pa­nów w naszej para­fii. Będzie to nie 29 lip­ca (pią­tek) tyl­ko dzień wcze­śniej czy­li 28 lip­ca (czwar­tek) oko­ło połu­dnia. Para­fia podej­mie Hisz­pa­nów obia­dem, po czym zor­ga­ni­zu­je­my zwie­dza­nie mia­sta. Wie­czo­rem oko­ło 19- 20 pla­nu­je­my wspól­ną Eucha­ry­stię dla piel­grzy­mów i osób, któ­re ich przyj­mu­ją. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Zde­cy­do­wa­li­śmy jed­nak, że po Eucha­ry­stii nie będzie wspól­nej
  + Czytaj więcej

  Przygotowania do ŚDM

  21 lipca, 2016 Admin   Nasza para­fia rów­nież przy­go­to­wuje się na przy­ję­cie mło­dych piel­grzy­mów z innych kra­jów. 28 lip­ca przy­bę­dzie do nas gru­pa 140 Hisz­pa­nów z regio­nu Mur­sja. Mło­dzież zosta­nie przez naszą para­fię pod­jęta obia­dem, póź­niej zor­ga­ni­zo­wane będzie zwie­dza­nie War­szawy, a wie­czo­rem Eucha­ry­stia, na któ­rą zapro­szeni będą szcze­gól­nie oso­by, któ­re przyj­mują mło­dzież w swo­ich domach. W następ­ną nie­dzielę 24 lip­ca przy­bę­dzie do nas gru­pa
  + Czytaj więcej

  Zapro­sze­nie do udziału w Świa­to­wych Dniach Mło­dzieży

  21 lipca, 2016 Admin Z rado­ścią ocze­ku­jemy na przy­jazd Ojca Świę­tego Fran­ciszka, któ­ry spo­tka się  z mło­dzieżą całe­go świa­ta w Kra­ko­wie w ramach Świa­to­wych Dni Mło­dzieży. Do naszej archi­die­ce­zji przy­bę­dzie kil­ku­na­sto­ty­sięczna gru­pa mło­dzieży z róż­nych kra­jów, któ­rą pra­gniemy przy­jąć w naszych para­fiach i rodzi­nach. Ich pobyt w archi­die­ce­zji jest przy­go­to­wa­niem do spo­tka­nia z papie­żem Fran­cisz­kiem, i tak­że spo­sob­no­ścią do pozna­nia bogac­twa wia­ry i kul­tury nasze­go naro­du. Wyra­żam ogrom­ną wdzięcz­no­ści księ­żom,
  + Czytaj więcej

  Rzym 2000

  4 marca, 2016 Admin [Not a valid tem­pla­te]

  Najważniejsze informacje

  W Krakowie

  Spotkanie z papieżem poprzedzą dni skupienia zaczynające się 26 lipca. Podczas tych dni odbędzie się szereg katechez głoszonych przez biskupów z całego świata i spotkania powołaniowe. 30 lipca młodzi udadzą się na miejsce czuwania, a 31 lipca papież Franciszek odprawi uroczystą mszę świętą.

  Więcej >> Oficjalna strona ŚDM Kraków 2016

  W Warszawie

  Światowe Dni Młodzieży w Warszawie zaczynają się 20 lipca i kończą 25 lipca. W tym czasie pielgrzymi z całego świata będą uczestniczyć w katechezach i spotkaniach organizowanych przez Archidiecezję Warszawską.

  Więcej >> Strona ŚDM w Warszawie

  W naszej parafii

  Obecnie już trwają spotkania formacyjne dla chętnych do udziału w Spotkaniu z Papieżem w Krakowie i do pracy na miejscu w parafii przy obsłudze pielgrzymów. Spotkania w trzeci czwartek każdego miesiąca, w sali Jana Pawła II po mszy na godzinę 18:30

  Więcej >> ŚDM w naszej parafii

  Nocleg dla pielgrzymów

   Wciąż szukamy chętnych gotowych do przenocowania pielgrzymów w domach. Nie trzeba wiele - wystarczy podłoga na której można rozłożyć karimatę, proste śniadanie rano i zwykła kolacja wieczorem.

  Więcej >> Noclegi dla pielgrzymów

   

  Pola oznaczone * muszą być wypełnione