Niepubliczne Przedszkole PROMYK

Dzia­ła od 2003 roku w daw­nej szko­le kate­che­tycz­nej para­fii. W 2015 r. powstał przy nim Nie­pu­blicz­ny Żło­bek “Ptasz­ki św. Fran­cisz­ka”. Pla­ców­ki uczą dzie­ci posza­no­wa­nia war­to­ści i tra­dy­cji chrze­ści­jań­skich. Przed­szko­le przy­go­to­wu­je dzie­ci do szko­ły ofe­ru­jąc zerów­kę na wyso­kim pozio­mie zajęć edu­ka­cyj­nych i wycho­wa­nia. Pla­ców­ki pro­wa­dzą zapi­sy przez cały rok tele­fo­nicz­nie — tel. 502431635, 22 8682223 i na miej­scu War­sza­wa, Hyn­ka 4a, w godz. 8 – 17.