Polityka prywatności

Stro­na para­fii św. Fran­cisz­ka z Asy­żu uży­wa skryp­tu Word­press z wtycz­ka­mi, któ­re zosta­ły tak zapro­jek­to­wa­ne by za pomo­cą “cia­ste­czek”, czy­li krót­kich cią­gów baj­tów zapi­sy­wa­nych na kom­pu­te­rze przez prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą popra­wić jakość wyświe­tla­nia stron. Para­fia nie wyko­rzy­stu­je w żaden inny spo­sób infor­ma­cji zapi­sa­nych w “cia­stecz­kach”.

Na razie nie prze­wi­du­je­my zbie­ra­nia e‑maili od użyt­kow­ni­ków witry­ny, czy moż­li­wo­ści reje­stra­cji w ser­wi­sie. Dane e‑mail wpi­sy­wa­ne do for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go wyko­rzy­sty­wa­ne są jedy­nie jako for­ma kon­tak­tu z oso­ba­mi wysy­ła­ją­cy­mi wia­do­mo­ści i nie są skła­do­wa­ne w żad­nej bazie danych, ani nie są prze­ka­zy­wa­ne żad­nym fir­mom trze­cim. Wgląd do tre­ści kore­spon­den­cji ma ksiądz pro­boszcz i oso­by upo­waż­nio­ne przez nie­go do odbie­ra­nia pocz­ty elek­tro­nicz­nej skie­ro­wa­nej do parafii.