Aby zadys­po­no­wać na rzecz Cari­tas Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej kwo­tą jed­ne­go pro­cen­ta swo­je­go podat­ku docho­do­we­go należy:

  • zna­leźć w for­mu­la­rzu PIT część zaty­tu­ło­wa­ną: „Wnio­sek o prze­ka­za­nie 1,5% podat­ku należ­ne­go na rzecz orga­ni­za­cji pożyt­ku publicznego”;
  • wpi­sać pod odpo­wied­nią pozy­cją numer KRS Cari­tas AW –  0000225750;
  • wpi­sać pod następ­ną pozy­cją kwo­tę 1,5% podat­ku należ­ne­go, wyni­ka­ją­ce­go z zezna­nia podat­ko­we­go, po zaokrą­gle­niu do peł­nych dzie­sią­tek gro­szy w dół.

Aby prze­zna­czyć 1,5% na szcze­gó­ło­wy cel (Cari­tas naszej Para­fii), nale­ży w następ­nej czę­ści zezna­nia zaty­tu­ło­wa­nej „Infor­ma­cje uzupełniające”:

  • pod odpo­wied­nią pozy­cją wska­zać ten cel (w naszym przy­pad­ku: Dzia­łal­ność Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas w Para­fii św. Fran­cisz­ka z Asy­żu War­sza­wa — Okę­cie);
  • pod następ­ną pozy­cją przez posta­wie­nie krzy­ży­ka wyra­zić zgo­dę na prze­ka­za­nie przez Urząd Skar­bo­wy do Cari­tas AW Two­je­go imie­nia, nazwi­ska, adre­su i wyso­ko­ści prze­ka­za­nej kwo­ty, co umoż­li­wi nam zadys­po­no­wa­nie środ­ka­mi na cel szczegółowy .