Do spotkania z papieżem zostało

Spotkanie z papieżem Franciszkiem zacznie się wieczorem 30 lipca w Krakowie. Pielgrzymi z całego świata zaczną przyjeżdżać już 20 lipca.

  Uwaga — zmiana daty przyjazdu Hiszpanów

  21 lipca, 2016 Admin Nastąpiła zmiana w terminie przyjęcia grupy Hiszpanów w naszej parafii. Będzie to nie 29 lipca (piątek) tylko dzień wcześniej czyli 28 lipca (czwartek) około południa. Parafia podejmie Hiszpanów obiadem, po czym zorganizujemy zwiedzanie miasta. Wieczorem około 19- 20 planujemy wspólną Eucharystię dla pielgrzymów i osób, które ich przyjmują. Serdecznie zapraszamy. Zdecydowaliśmy jednak, że po Eucharystii…

  Przygotowania do ŚDM

  21 lipca, 2016 Admin   Nasza para­fia rów­nież przy­go­to­wuje się na przy­ję­cie mło­dych piel­grzy­mów z innych kra­jów. 28 lipca przy­bę­dzie do nas grupa 140 Hisz­pa­nów z regionu Mur­sja. Mło­dzież zosta­nie przez naszą para­fię pod­jęta obia­dem, póź­niej zor­ga­ni­zo­wane będzie zwie­dza­nie War­szawy, a wie­czo­rem Eucha­ry­stia, na którą zapro­szeni będą szcze­gól­nie osoby, które przyj­mują mło­dzież w swo­ich domach. W następną nie­dzielę 24 lipca przy­bę­dzie do nas grupa…

  Zapro­sze­nie do udziału w Świa­to­wych Dniach Młodzieży

  21 lipca, 2016 Admin Z rado­ścią ocze­ku­jemy na przy­jazd Ojca Świę­tego Fran­ciszka, który spo­tka się  z mło­dzieżą całego świata w Kra­ko­wie w ramach Świa­to­wych Dni Mło­dzieży. Do naszej archi­die­ce­zji przy­bę­dzie kil­ku­na­sto­ty­sięczna grupa mło­dzieży z róż­nych kra­jów, którą pra­gniemy przy­jąć w naszych para­fiach i rodzi­nach. Ich pobyt w archi­die­ce­zji jest przy­go­to­wa­niem do spo­tka­nia z papie­żem Fran­cisz­kiem, i także spo­sob­no­ścią do pozna­nia bogac­twa wiary i kul­tury naszego narodu. Wyra­żam ogromną wdzięcz­no­ści księ­żom,…

  [embedyt] http://www.youtube.com/embed?layout=gallery&listType=playlist&list=UUz9c3BFnLTQk4N-Kp2SybGw[/embedyt]

  Najważniejsze informacje

  W Krakowie

  Spotkanie z papieżem poprzedzą dni skupienia zaczynające się 26 lipca. Podczas tych dni odbędzie się szereg katechez głoszonych przez biskupów z całego świata i spotkania powołaniowe. 30 lipca młodzi udadzą się na miejsce czuwania, a 31 lipca papież Franciszek odprawi uroczystą mszę świętą.

  Więcej >> Oficjalna strona ŚDM Kraków 2016

  W Warszawie

  Światowe Dni Młodzieży w Warszawie zaczynają się 20 lipca i kończą 25 lipca. W tym czasie pielgrzymi z całego świata będą uczestniczyć w katechezach i spotkaniach organizowanych przez Archidiecezję Warszawską.

  Więcej >> Strona ŚDM w Warszawie

  W naszej parafii

  Obecnie już trwają spotkania formacyjne dla chętnych do udziału w Spotkaniu z Papieżem w Krakowie i do pracy na miejscu w parafii przy obsłudze pielgrzymów. Spotkania w trzeci czwartek każdego miesiąca, w sali Jana Pawła II po mszy na godzinę 18:30

  Więcej >> ŚDM w naszej parafii

  Nocleg dla pielgrzymów

   Wciąż szukamy chętnych gotowych do przenocowania pielgrzymów w domach. Nie trzeba wiele - wystarczy podłoga na której można rozłożyć karimatę, proste śniadanie rano i zwykła kolacja wieczorem.

  Więcej >> Noclegi dla pielgrzymów

   

  Pola oznaczone * muszą być wypełnione