sklepik

Zapra­sza­my do nasze­go skle­pi­ku para­fial­ne­go któ­ry mie­ści się przy dol­nym koście­le – w pomiesz­cze­niach po daw­nej kan­ce­la­rii; wej­ście od stro­ny zakrystii

Poza pra­są kato­lic­ką — Nie­dzie­la, Gość Nie­dziel­ny, Idzie­my, Tęcza, Mały Gość Nie­dziel­ny, Osse­rva­to­re Roma­no – skle­pik para­fial­ny ofe­ru­je boga­ty wybór ksią­żek kato­lic­kich dla dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych. Tema­ty­ka ksią­żek jest bar­dzo róż­no­rod­na – żywo­ty świę­tych, lite­ra­tu­ra fak­tu, opo­wia­da­nia, powie­ści histo­rycz­ne, roz­wa­ża­nia, itp. Szcze­gól­nie boga­ta jest ofer­ta dla naj­młod­szych. War­to dodać, że ceny wszyst­kich ksią­żek są niż­sze od cen kata­lo­go­wych. Ist­nie­je też moż­li­wość indy­wi­du­al­ne­go zamó­wie­nia poszu­ki­wa­ne­go tytułu.

 

Waż­ne miej­sce w naszej ofer­cie zaj­mu­je Pismo Świę­te w róż­nych wyda­niach, atlas biblij­ny oraz modlitewniki.

Obra­zy i dewo­cjo­na­lia (np. różań­ce, meda­li­ki, obraz­ki, figur­ki) to kolej­ny asor­ty­ment naszej ofer­ty. Sta­ra­my się, aby nasze arty­ku­ły pocho­dzi­ły z dobrych pra­cow­ni, były este­tycz­ne i w dobrej jako­ści. W naszym skle­pi­ku moż­na też zaopa­trzyć się w świe­ce, grom­ni­ce, świe­ce i szat­ki do chrztu, zesta­wy kolę­do­we oraz drob­ne gadże­ty — takie jak bre­locz­ki, kubecz­ki, naklej­ki itp.

Ofer­ty specjalne
W okre­sach Świat Boże­go Naro­dze­nia i Wiel­kiej Nocy w naszym skle­pi­ku moż­na zaopa­trzyć się w świe­ce Cari­tas, opłat­ki, pal­my czy kar­ty świą­tecz­ne. Dodat­ko­wo, przez cały rok są w sprze­da­ży kar­ty oko­licz­no­ścio­we wyko­na­ne ręcz­nie o nie­po­wta­rzal­nych wzorach.

Godzi­ny otwarcia
Skle­pik para­fial­ny zapra­sza w każ­dą nie­dzie­lę w godz. 7:30 – 14:15 i 16:30 – 17:15 oraz w śro­dy w godz. 18:00 – 19:15

W okre­sie Adwen­tu skle­pik czyn­ny jest dodat­ko­wo w każ­dy dzień po roratach.
ZAPRASZAMY