synod 2021

SYNOD NA ETAPIE PARAFIALNYM 26 XI – 04 XII

Od Kościo­ła kle­ry­kal­ne­go do Kościo­ła syno­dal­ne­go”. Kościół Syno­dal­ny, do któ­re­go nas zapra­sza Papież Fran­ci­szek, jest wspól­no­tą ludzi róż­ne­go pocho­dze­nia, wykształ­ce­nia, sta­tu­su spo­łecz­ne­go i świa­to­po­glą­du, któ­rzy spo­tkaw­szy Jezu­sa zmar­twych­wsta­łe­go, podą­ża­ją razem wsłu­chu­jąc się w głos Ducha Świę­te­go, aby poka­zać świa­tu pięk­no Chry­stu­sa jako dro­gę, praw­dę i życie oraz Jego pro­po­zy­cję nowe­go życia.

Temat

Pyta­nia Synodalne

Data

Godz.

TOWARZYSZE PODRÓŻY

W Koście­le i w spo­łe­czeń­stwie jeste­śmy na tej samej dro­dze, ramię w ramię. W naszym Koście­le lokal­nym kim są ci, któ­rzy „podą­ża­ją razem”? Kim są ci, któ­rzy wyda­ją się bar­dziej odda­le­ni? W jaki spo­sób jeste­śmy wezwa­ni, aby wzra­stać jako towa­rzy­sze? Jakie gru­py lub oso­by pozo­sta­ją na marginesie?

Pią­tek 26 XI

19.00

SŁUCHANIE

Słu­cha­nie jest pierw­szym kro­kiem, ale wyma­ga otwar­te­go umy­słu i ser­ca, bez uprze­dzeń. W jaki spo­sób Bóg prze­ma­wia do nas poprzez gło­sy, któ­re cza­sa­mi igno­ru­je­my? W jaki spo­sób wysłu­chi­wa­ni są świec­cy, zwłasz­cza kobie­ty i mło­dzi ludzie? Co uła­twia lub utrud­nia nasze słu­cha­nie? Jak dobrze słu­cha­my tych, któ­rzy są na pery­fe­riach? W jaki spo­sób jest włą­czo­ny wkład osób kon­se­kro­wa­nych, męż­czyzn i kobiet? Jakie są ogra­ni­cze­nia w naszej zdol­no­ści słu­cha­nia, zwłasz­cza tych, któ­rzy mają inne poglą­dy niż nasze wła­sne? Jaka jest prze­strzeń dla gło­su mniej­szo­ści, zwłasz­cza tych, któ­rzy doświad­cza­ją ubó­stwa, mar­gi­na­li­za­cji lub wyklu­cze­nia społecznego?

Sobo­ta

27 XI

10.00

ZABIERANIE GŁOSU

Wszy­scy są zapro­sze­ni do mówie­nia z odwa­gą i pare­zją, to zna­czy łącząc wol­ność, praw­dę i miłość. Co umoż­li­wia lub utrud­nia odważ­ne, szcze­re i odpo­wie­dzial­ne wypo­wia­da­nie się w naszym Koście­le lokal­nym i w spo­łe­czeń­stwie? Kie­dy i jak uda­je nam się powie­dzieć to, co jest dla nas waż­ne? Jak funk­cjo­nu­ją rela­cje z sys­te­mem medial­nym (nie tyl­ko z media­mi kato­lic­ki­mi)? Kto prze­ma­wia w imie­niu wspól­no­ty chrze­ści­jań­skiej i jak jest on wybierany?

Sobo­ta

27 XI

12.00

CELEBROWANIE

Podą­ża­nie razem” jest moż­li­we tyl­ko wte­dy, gdy opie­ra się na wspól­no­to­wym słu­cha­niu Sło­wa i spra­wo­wa­niu Eucha­ry­stii. W jaki spo­sób modli­twa i cele­bra­cje litur­gicz­ne inspi­ru­ją i ukie­run­ko­wu­ją nasze wspól­ne życie i misję w naszej wspól­no­cie? W jaki spo­sób inspi­ru­ją naj­waż­niej­sze decy­zje? W jaki spo­sób krze­wi­my czyn­ne uczest­nic­two wszyst­kich wier­nych w litur­gii? Jaka prze­strzeń jest dana na uczest­ni­cze­nie w posłu­dze lek­to­ra i akolity?

Sobo­ta

27 XI

14.00

WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W NASZEJ WSPÓLNEJ MISJI

Syno­dal­ność słu­ży misji Kościo­ła, do udzia­łu w któ­rej powo­ła­ni są wszy­scy jego człon­ko­wie. Sko­ro wszy­scy jeste­śmy ucznia­mi-misjo­na­rza­mi, to w jaki spo­sób każ­da oso­ba ochrzczo­na jest powo­ła­na do uczest­ni­cze­nia w misji Kościo­ła? Co prze­szka­dza ochrzczo­nym w byciu aktyw­ny­mi w misji? Jakie obsza­ry misji są przez nas zanie­dby­wa­ne? W jaki spo­sób wspól­no­ta wspie­ra swo­ich człon­ków zaan­ga­żo­wa­nych w służ­bę na rzecz spo­łe­czeń­stwa w róż­ny spo­sób (zaan­ga­żo­wa­nie spo­łecz­ne i poli­tycz­ne, bada­nia nauko­we, naucza­nie, krze­wie­nie spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej, ochro­na praw czło­wie­ka, tro­ska o śro­do­wi­sko itp.). W jaki spo­sób Kościół poma­ga tym człon­kom prze­ży­wać ich służ­bę spo­łe­czeń­stwu w spo­sób misyj­ny? W jaki spo­sób doko­nu­je się roze­zna­nia wybo­rów zwią­za­nych z misją i przez kogo?

Sobo­ta

27 XI

16.00

DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE

Dia­log wyma­ga wytrwa­ło­ści i cier­pli­wo­ści, ale umoż­li­wia tak­że wza­jem­ne zro­zu­mie­nie. W jakim stop­niu róż­ne oso­by w naszej wspól­no­cie spo­ty­ka­ją się, aby pro­wa­dzić dia­log? Jakie są miej­sca i środ­ki dia­lo­gu w naszym Koście­le lokal­nym? W jaki spo­sób krze­wi­my współ­pra­cę z die­ce­zja­mi sąsied­ni­mi, wspól­no­ta­mi zakon­ny­mi na danym tere­nie, sto­wa­rzy­sze­nia­mi świec­kich i rucha­mi itd.? W jaki spo­sób są roz­wią­zy­wa­ne róż­ni­ce poglą­dów, kon­flik­ty i trud­no­ści? Na jakie szcze­gó­ło­we kwe­stie w Koście­le i spo­łe­czeń­stwie powin­ni­śmy zwró­cić więk­szą uwa­gę? Jakie doświad­cze­nia dia­lo­gu i wspól­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia mamy z wyznaw­ca­mi innych reli­gii i z oso­ba­mi bez afi­lia­cji reli­gij­nej? W jaki spo­sób Kościół pro­wa­dzi dia­log i uczy się od innych insty­tu­cji spo­łe­czeń­stwa: świa­ta poli­ty­ki, eko­no­mii, kul­tu­ry, spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go i ludzi żyją­cych w ubóstwie?

Pią­tek 3 XII

19.00

EKUMENIZM

Dia­log mię­dzy chrze­ści­ja­na­mi róż­nych wyznań, zjed­no­czo­ny­mi przez jeden chrzest, zaj­mu­je szcze­gól­ne miej­sce na dro­dze syno­dal­nej. Jakie rela­cje ma nasza wspól­no­ta kościel­na z człon­ka­mi innych tra­dy­cji chrze­ści­jań­skich i wyznań? Co nas łączy i jak razem podą­ża­my? Jakie owo­ce przy­nio­sło nam wspól­ne podą­ża­nie? Jakie są trud­no­ści? Jak może­my zro­bić następ­ny krok we wspól­nym podą­ża­niu naprzód?

Sobo­ta

4 XII

10.00

WŁADZA I UCZESTNICTWO

Kościół syno­dal­ny jest Kościo­łem uczest­ni­czą­cym i współ­od­po­wie­dzial­nym. W jaki spo­sób nasza wspól­no­ta kościel­na okre­śla cele, do któ­rych nale­ży dążyć, dro­gę do ich osią­gnię­cia i kro­ki, któ­re nale­ży pod­jąć? W jaki spo­sób spra­wo­wa­na jest wła­dza lub zarzą­dza­nie w naszym Koście­le lokal­nym? W jaki spo­sób pra­ca zespo­ło­wa i współ­od­po­wie­dzial­ność są reali­zo­wa­ne w prak­ty­ce? W jaki spo­sób i przez kogo prze­pro­wa­dza­ne są ewa­lu­acje? Jak są pro­mo­wa­ne posłu­gi i odpo­wie­dzial­ność świec­kich? Czy mamy owoc­ne doświad­cze­nia syno­dal­no­ści na pozio­mie lokal­nym? Jak funk­cjo­nu­ją orga­ni­zmy syno­dal­ne na pozio­mie Kościo­ła lokal­ne­go (Rady Dusz­pa­ster­skie w para­fiach i die­ce­zjach, Rady Kapłań­skie itd.)? Jak może­my pro­mo­wać bar­dziej syno­dal­ne podej­ście w naszym uczest­nic­twie i przewodzeniu?

Sobo­ta

4 XII

12.00

ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI

W sty­lu syno­dal­nym podej­mu­je­my decy­zje poprzez roze­zna­wa­nie tego, co Duch Świę­ty mówi przez całą naszą wspól­no­tę. Jakie meto­dy i pro­ce­sy sto­su­je­my w podej­mo­wa­niu decy­zji? Jak je moż­na ulep­szyć? Jak krze­wi­my bra­nie udzia­łu w podej­mo­wa­niu decy­zji w struk­tu­rach hie­rar­chicz­nych? Czy nasze meto­dy podej­mo­wa­nia decy­zji poma­ga­ją nam słu­chać całe­go Ludu Boże­go? Jaki jest zwią­zek mię­dzy kon­sul­ta­cją a podej­mo­wa­niem decy­zji i jak to reali­zu­je­my w prak­ty­ce? Jakich narzę­dzi i pro­ce­dur uży­wa­my, aby pro­mo­wać przej­rzy­stość i moż­li­wość roz­li­cze­nia? Jak może­my wzra­stać we wspól­no­to­wym roze­zna­wa­niu duchowym?

Sobo­ta

4 XII

14.00

FORMOWANIE SIĘ W SYNODALNOŚCI

Syno­dal­ność pocią­ga za sobą otwar­tość na zmia­ny, for­ma­cję i cią­głe ucze­nie się. W jaki spo­sób nasza wspól­no­ta kościel­na for­mu­je ludzi, aby byli bar­dziej zdol­ni do „podą­ża­nia razem”, słu­cha­nia sie­bie nawza­jem, uczest­ni­cze­nia w misji i anga­żo­wa­nia się w dia­log? Jaka for­ma­cja jest ofe­ro­wa­na, aby wspie­rać roze­zna­wa­nie i spra­wo­wa­nie wła­dzy w spo­sób synodalny?

Sobo­ta

4 XII

16.00

SPOTKANIA BĘDĄ W DOLNYM KOŚCIELE. SERDECZNIE ZAPRASZAMY PARAFIAN. Zapi­sy w zakry­stii lub kancelarii.