Aktualności

SŁOWO ARCYBISKUPA WARSZAWSKIEGO PRZED ŚWIĘTEM DZIĘKCZYNIENIA 2023

27 maja, 2023 Admin 1. Zbli­ża się kolej­ne, już XVI Świę­to Dzięk­czy­nie­nia w War­sza­wie przy Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej. W tym cza­sie powsta­ło reli­gij­ne wyda­rze­nie w sto­li­cy na wzór uro­czy­sto­ści Kró­lo­wej Pol­ski w Czę­sto­cho­wie, św. Woj­cie­cha w Gnieź­nie czy św. Sta­ni­sła­wa w Kra­ko­wie. Źró­dłem tego nowe­go wyda­rze­nia jest histo­rycz­na obiet­ni­ca twór­ców Kon­sty­tu­cji 3 Maja doty­czą­ca wybu­do­wa­nia w War­sza­wie Świą­ty­ni Opatrz­no­ści…

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 28.05.2023

27 maja, 2023 Admin W Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy się okres wiel­ka­noc­ny, a roz­po­czy­na okres zwy­kły w litur­gii Kościo­ła. Nabo­żeń­stwa majo­we spra­wu­je­my codzien­nie o g. 18:00. Od 1 czerw­ca nabo­żeń­stwa czerw­co­we o tej samej porze. W pią­tek 2 czerw­ca przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Spo­wiedź pod­czas mszy św. oraz od g.…

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO — 21.05.2023

20 maja, 2023 Admin Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza za tydzień na spo­tka­nie po mszy św. o g. 11:30 w sali nad zakry­stią. Nabo­żeń­stwa majo­we spra­wu­je­my codzien­nie o g. 18:00. Legion Maryi zapra­sza w pią­tek o g. 15:00 na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji poko­ju na świe­cie, a szcze­gól­nie na Ukra­inie, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 15:00 do 17:30. W…

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 14.05.2023

13 maja, 2023 Admin Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca, taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy para­fii. Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej nadal nie przy­znał nam dota­cji na ter­mo­mo­der­ni­za­cję nasze­go kościo­ła według pro­jek­tu zło­żo­ne­go jesz­cze w 2019 roku. Nie­któ­re ele­men­ty tej ter­mo­mo­der­ni­za­cji już reali­zu­je­my z wła­snych środ­ków, jak np. remont kan­ce­la­rii para­fial­nej. Coraz bar­dziej pil­na sta­je się rów­nież wymia­na…

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 07.05.2023

6 maja, 2023 Admin Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we codzien­nie o g. 18:00. Jutro 8 maja Uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa Bisku­pa i Męczen­ni­ka, Patro­na Pol­ski. Msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. W sobo­tę 13 maja, w Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Łaska­wej – Patron­ki War­sza­wy – w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie dwaj nasi Para­fia­nie po rocz­nym przy­go­to­wa­niu zosta­ną pro­mo­wa­ni…

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 30.04.2023

3 maja, 2023 Admin IV Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na zwa­na Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na tydzień modlitw o powo­ła­nia do kapłań­stwa i życia zakon­ne­go. Dzi­siej­sza taca zgod­nie z zapo­wie­dzią jest prze­zna­czo­na na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Nabo­żeń­stwa majo­we od jutra przez cały mie­siąc o g. 18:00. Zachę­ca­my do modli­twy Lita­nią Lore­tań­ską zarów­no w naszym koście­le, jak i przy kaplicz­kach…

III Niedziela Wielkanocna — 23.04.2023

22 kwiet­nia, 2023 Admin Dzi­siaj jest Nie­dzie­la Biblij­na, któ­ra roz­po­czy­na XV Ogól­no­pol­ski Tydzień Biblij­ny. „Nie­zna­jo­mość Pisma Świę­te­go jest nie­zna­jo­mo­ścią Chry­stu­sa”- to jest aktu­al­ność prze­sła­nia św. Hie­ro­ni­ma. Jutro uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, Bisku­pa i Męczen­ni­ka, głów­ne­go patro­na Pol­ski. Pamię­taj­my w swo­ich modli­twach o Ojczyź­nie i naszych Roda­kach. W sobo­tę 29 kwiet­nia obcho­dzo­ny jest Dzień Męczeń­stwa Ducho­wień­stwa Pol­skie­go w cza­sie II woj­ny…

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA — 16.04.2023

15 kwiet­nia, 2023 Admin Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na, usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez św. Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla całe­go Kościo­ła. W obli­czu woj­ny na Ukra­inie i w wie­lu innych miej­scach świa­ta pro­śmy o pokój i miło­sier­dzie dla całe­go świa­ta. Legion Maryi zapra­sza na Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go w naszym koście­le w…

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 09.04.2023

8 kwiet­nia, 2023 Admin Wszyst­kim Para­fia­nom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia wiel­ka­noc­ne: aby każ­dy z nas mógł oso­bi­ście doświad­czyć w swo­im życiu bło­go­sła­wio­nych owo­ców zwy­cię­stwa Chry­stu­sa nad śmier­cią. Niech Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły wstę­pu­ją­cy do Ojca w nie­bie wsta­wia się za nami, aby­śmy mogli sta­wać się do Nie­go podob­ni. Niech ze świę­to­wa­nia Miste­rium Pas­chal­ne­go Miło­sier­ny Bóg wypro­wa­dzi dla nas dobro, któ­re zaowo­cu­je miło­ścią…

NIEDZIELA PALMOWA — 02.04.2023

1 kwiet­nia, 2023 Admin Nie­dzie­lą Pal­mo­wą Kościół roz­po­czy­na WIELKI TYDZIEŃ, w któ­rym wspo­mi­na­my Mękę Chry­stu­sa, poczy­na­jąc od Jego mesjań­skie­go wjaz­du do Jero­zo­li­my. O g. 18:00 zapra­sza­my na ostat­nie w Wiel­kim Poście Gorz­kie Żale. Z sakra­men­tu spo­wie­dzi moż­na korzy­stać w naszej para­fii jesz­cze do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie. Księ­ża będą spo­wia­dać pod­czas wszyst­kich mszy św., a wie­czo­rem, aż do ostat­nie­go peni­ten­ta.…

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 26.03.2023

25 mar­ca, 2023 Admin W pią­tek 31 mar­ca nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej odpra­wi­my o g. 19:00 prze­cho­dząc uli­ca­mi naszej para­fii. Nie będzie Dro­gi Krzy­żo­wej o g. 18:00 ani o g. 17:15 z udzia­łem dzie­ci. Po ostat­niej mszy świę­tej wyru­szy­my uli­ca­mi: Saba­ły, Lechic­ką, Sło­wi­czą i Węgo­rzew­ską. Zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu. Przy­nie­śmy świe­ce na to nabo­żeń­stwo. Pro­si­my o zaopa­trze­nie się w osłon­ki…

„Święty Jan Paweł Wielki”. Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

18 mar­ca, 2023 Admin W ostat­nich dniach mamy do czy­nie­nia z bez­pre­ce­den­so­wym ata­kiem na oso­bę i wize­ru­nek Świę­te­go Jana Paw­ła II. Dzie­je się to w Ojczyź­nie Papie­ża, któ­ry jak nikt inny roz­sła­wił imię Pol­ski na całym świe­cie. „Papież Jan Paweł II – pisał bur­mistrz Rzy­mu z oka­zji jego beaty­fi­ka­cji – zosta­wił nie­za­tar­ty znak na histo­rii chrze­ści­jań­stwa oraz na histo­rii…

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 19.03.2023

18 mar­ca, 2023 Admin Roz­po­czy­na­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne. Wita­my ser­decz­nie w naszej para­fii reko­lek­cjo­ni­stę — ks. dr Ada­ma Gor­lew­skie­go, bibli­stę, pro­fe­so­ra Aka­de­mii Kato­lic­kiej w War­sza­wie. Pro­si­my o modli­twę w Jego inten­cji oraz o Ducha św. na czas reko­lek­cji dla nas wszyst­kich. W nie­dzie­lę nauki reko­lek­cyj­ne na wszyst­kich mszach świę­tych oprócz mszy z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym. W ponie­dzia­łek,…

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

11 mar­ca, 2023 Admin Świę­ty Jan Paweł II to jeden z naj­wy­bit­niej­szych papie­ży i naj­więk­szych Pola­ków. Jego papie­skie prze­po­wia­da­nie, apo­stol­skie wizy­ty, a tak­że wysił­ki dyplo­ma­tycz­ne przy­czy­ni­ły się do wzro­stu ducho­we­go milio­nów ludzi na całym świe­cie. Dla nich Papież Polak był i pozo­sta­je moral­nym punk­tem odnie­sie­nia, nauczy­cie­lem wia­ry, a tak­że orę­dow­ni­kiem w nie­bie. W tym świe­tle szo­ku­ją­ce są pró­by zdys­kre­dy­to­wa­nia…

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 12.03.2023

11 mar­ca, 2023 Admin Z oka­zji 10 rocz­ni­cy wybo­ru papie­ża Fran­cisz­ka, w ponie­dzia­łek, 13 mar­ca, o godz. 18:00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej odbę­dzie się uro­czy­sta Msza świę­ta z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski, któ­rej będzie prze­wod­ni­czył abp Salva­to­re Pen­nac­chio, koń­czą­cy posłu­gę Nun­cju­sza Apo­stol­skie­go w Pol­sce. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy w inten­cji papie­ża. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca – taca prze­zna­czo­na jest na…

Zaproszenie na Mszę świętą z okazji 10 rocznicy wyboru papieża Franciszka

4 mar­ca, 2023 Admin Dzie­sięć lat temu, 13 mar­ca 2013 roku, Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek został wybra­ny na papie­ża po nie­spo­dzie­wa­nej rezy­gna­cji papie­ża Bene­dyk­ta XVI. Zapra­szam wszyst­kich die­ce­zjan na Mszę Świę­tą dzięk­czyn­ną z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski, któ­ra będzie spra­wo­wa­na w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w ponie­dzia­łek, 13 mar­ca o godzi­nie 18.00. Dzię­ku­je­my za pon­ty­fi­kat i pro­si­my o Boże bło­go­sła­wień­stwo na dal­sze…

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 26.02.2023

4 mar­ca, 2023 Admin Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca – wolon­ta­riusz­ki z Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją przed kościo­łem ofia­ry na pacz­ki wiel­ka­noc­ne dla ubo­gich z naszej para­fii. Tra­dy­cyj­nie w II nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Kościół w Pol­sce obcho­dzi Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Fun­dusz Dzie­ło Pomo­cy „Ad Gen­tes” wspie­ra pol­skich misjo­na­rzy i w pro­wa­dze­niu dzieł ewan­ge­li­za­cyj­nych, cha­ry­ta­tyw­nych, medycz­nych i…

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 26.02.2023

25 lute­go, 2023 Admin Dzi­siaj gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, przez któ­rą jest pro­wa­dzo­ny dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Po mszach św. zbie­ra­ne będą ofia­ry na potrze­by fun­da­cji. Zgod­nie z zapo­wie­dzią z ubie­głej nie­dzie­li w kościo­łach całej Pol­ski prze­pro­wa­dza­na jest dziś zbiór­ka na pomoc dla bro­nią­cej się…

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2023. „Asceza wielkopostna, itinerarium synodalne”

19 lute­go, 2023 Admin Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Ewan­ge­lie Mate­usza, Mar­ka i Łuka­sza zgod­nie opi­su­ją wyda­rze­nie prze­mie­nie­nia Jezu­sa. Widzi­my w nim odpo­wiedź Pana na nie­zro­zu­mie­nie, jakie oka­za­li mu jego ucznio­wie. Nie­co wcze­śniej bowiem doszło do poważ­nej kon­tro­wer­sji mię­dzy Nauczy­cie­lem a Szy­mo­nem Pio­trem, któ­ry po wyzna­niu wia­ry w Jezu­sa jako Chry­stu­sa, Syna Boże­go, odrzu­cił Jego zapo­wiedź męki i krzy­ża. Jezus…

Apel przewodniczącego KEP w związku z pierwszą rocznicą agresji rosyjskiej na Ukrainię

19 lute­go, 2023 Admin W pią­tek 24 lute­go br. minie rok od zbrod­ni­czej napa­ści Rosji na Ukra­inę. Do tej pory woj­na pochło­nę­ła set­ki tysię­cy osób, nie tyl­ko żoł­nie­rzy, ale rów­nież cywi­lów, w tym kobie­ty, dzie­ci i oso­by star­sze. Milio­ny osób stra­ci­ły domy i zosta­ły zmu­szo­ne do uciecz­ki w poszu­ki­wa­niu pomo­cy i bez­piecz­ne­go schro­nie­nia. W ewan­ge­licz­nym geście miło­sier­ne­go sama­ry­ta­ni­na, otwo­rzy­li­śmy…