Aktualności

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 22.05.2022

21 maja, 2022 Admin Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00. Dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go w Sali nad zakry­stią. W tym tygo­dniu dzie­ci, któ­re pierw­szy raz przy­ję­ły Komu­nię świę­tą w minio­ną sobo­tę będą prze­ży­wa­ły swój „bia­ły tydzień” uczest­ni­cząc w mszach świę­tych od ponie­dział­ku do czwart­ku o g.…

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 15.05.2022

14 maja, 2022 Admin Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00. W tym tygo­dniu dzie­ci, któ­re pierw­szy raz przy­ję­ły Komu­nię świę­tą w minio­ną sobo­tę będą prze­ży­wa­ły swój „bia­ły tydzień” uczest­ni­cząc w mszach świę­tych od ponie­dział­ku do czwart­ku o g. 18:30. W sobo­tę 21 maja Pierw­szą Komu­nię Świę­tą przyj­mą dzie­ci klas trze­cich ze Szko­ły…

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 08.05.2022

7 maja, 2022 Admin Dzi­siej­sza nie­dzie­la zwa­na Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na w Koście­le tydzień modlitw o powo­ła­nia kapłań­skie i zakon­ne. Z racji II nie­dzie­li mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest tra­dy­cyj­nie na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Tak jak infor­mo­wa­li­śmy poprzed­nio, dobiegł koń­ca remont kan­ce­la­rii para­fial­nej wraz z prze­bu­do­wą pomiesz­czeń. Pra­ce te nie zosta­ły jesz­cze do koń­ca przez para­fię roz­li­czo­ne. Jeste­śmy wdzięcz­ni za…

III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 01.05.2022

30 kwiet­nia, 2022 Admin Dzi­siaj koń­czy w naszej para­fii prak­ty­ki dusz­pa­ster­skie ks. dia­kon Paweł Cygler. Ksiądz dia­kon Paweł w tym cza­sie odbył prak­ty­ki kate­che­tycz­ne w szko­le, gło­sił homi­lie, prze­wod­ni­czył nabo­żeń­stwom, posłu­gi­wał gru­pom i wspól­no­tom, odwie­dzał cho­rych, wspo­ma­gał nas księ­ży w wie­lu obo­wiąz­kach dusz­pa­ster­skich, dał się poznać jako gor­li­wy i ser­decz­ny przy­ja­ciel. Jeste­śmy wdzięcz­ni za czas Jego posłu­gi wśród nas,…

II NIEDZIELA WIELKANOCNA — 24.04.2022

23 kwiet­nia, 2022 Admin Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na, usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla całe­go Kościo­ła. W obli­czu woj­ny na Ukra­inie i w wie­lu innych miej­scach świa­ta pro­śmy o pokój i miło­sier­dzie dla całe­go świa­ta. Legion Maryi zapra­sza na Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go w naszym koście­le w każ­dy…

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 17.04.2022

16 kwiet­nia, 2022 Admin Wszyst­kim Para­fia­nom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia wiel­ka­noc­ne: aby każ­dy z nas mógł oso­bi­ście doświad­czyć w swo­im życiu bło­go­sła­wio­nych owo­ców zwy­cię­stwa Chry­stu­sa nad śmier­cią. Niech Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły wstę­pu­ją­cy do Ojca w nie­bie wsta­wia się za nami, aby­śmy mogli sta­wać się do Nie­go podob­ni. Niech ze świę­to­wa­nia Miste­rium Pas­chal­ne­go Miło­sier­ny Bóg wypro­wa­dzi dla nas dobro, któ­re zaowo­cu­je miło­ścią…

NIEDZIELA PALMOWA — 10.04.2022

9 kwiet­nia, 2022 Admin Nie­dzie­lą Pal­mo­wą Kościół roz­po­czy­na WIELKI TYDZIEŃ, w któ­rym wspo­mi­na­my Mękę Chry­stu­sa, poczy­na­jąc od Jego mesjań­skie­go wjaz­du do Jero­zo­li­my. O g. 18:00 na ostat­nie w Wiel­kim Poście Gorz­kie Żale. Do sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia zapra­sza­my jesz­cze do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie. Księ­ża będą spo­wia­dać pod­czas wszyst­kich mszy św., a wie­czo­rem, aż do ostat­nie­go peni­ten­ta. Kan­ce­la­ria…

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 03.04.2022

2 kwiet­nia, 2022 Admin Wolon­ta­riu­sze Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas zbie­ra­ją dziś ofia­ry na pacz­ki świą­tecz­ne dla bez­dom­nych i potrze­bu­ją­cych. Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. O g. 18:00 Gorz­kie Żale z nauką pasyj­ną. Zachę­ca­my wszyst­kich, któ­rzy nie sko­rzy­sta­li jesz­cze ze spo­wie­dzi, aby nie odkła­dać jej na…

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 27.03.2022

26 mar­ca, 2022 Admin Dzi­siaj koń­czy­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne. Dzię­ku­je­my księ­dzu dr Jose David Albe­za Asen­cio za gło­sze­nie nam Sło­wa Boże­go. Pro­si­my o modli­twę w Jego inten­cji. Nauki reko­lek­cyj­ne dzi­siaj na wszyst­kich mszach świę­tych oprócz mszy z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych w cza­sie reko­lek­cji moż­li­wość spo­wie­dzi, zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z tego sakra­men­tu już teraz,…

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 20.03.2022

19 mar­ca, 2022 Admin W tym tygo­dniu roz­po­czy­na­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne. Zapra­sza­my od czwart­ku 24 mar­ca do nie­dzie­li 27 mar­ca. Reko­lek­cje popro­wa­dzi ks. dr Jose David Albe­za Asen­cio, Hisz­pan, misjo­narz, bibli­sta i wykła­dow­ca teo­lo­gii biblij­nej. W czwar­tek, pią­tek i sobo­tę msze świę­te z nauką reko­lek­cyj­ną o g. 10:00, 17:30 i 19:00. Nie będzie mszy św. o g. 18:30. W…

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 13.03.2022

12 mar­ca, 2022 Admin Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest tra­dy­cyj­nie Dniem Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi – Nie­dzie­la „Ad gen­tes”. W naszej para­fii gości­my ks. Mar­ka Bole­wic­kie­go, byłe­go wika­riu­sza naszej para­fii, któ­ry obec­nie jest na misji w Ukra­inie w para­fii św. Pio­tra i Paw­ła oraz Miło­sier­dzia Boże­go w Rów­nem. Ks. Marek Bole­wic­ki zbie­ra ofia­ry na pomoc dla Ukra­iny, szcze­gól­nie dla…

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 06.03.2022

5 mar­ca, 2022 Admin Oka­zją do spo­tka­nia ze Sło­wem Bożym wyja­śnia­nym we wspól­no­cie Kościo­ła są w naszej para­fii kate­che­zy zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Już jutro wie­czo­rem będzie kate­che­za, któ­ra może odmie­nić nasze życie. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w…

ŚRODA POPIELCOWA — 02.03.2022

1 mar­ca, 2022 Admin Dzi­siaj Śro­da Popiel­co­wa roz­po­czy­na okres Wiel­kie­go Postu. Msze świę­te o g. 6:30, 8:00, 10:00, 17:30 i 19:00. Pod­czas każ­dej Mszy św. obrzęd posy­pa­nia popio­łem. Obo­wią­zu­je post ści­sły, któ­ry jest postem ilo­ścio­wym, pole­ga na spo­ży­ciu tyl­ko jed­ne­go posił­ku do syta i doty­czy wszyst­kich mię­dzy 18 a 60 rokiem życia oraz wstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych -…

VIII Niedziela Zwykła — 27.02.2022

26 lute­go, 2022 Admin W tym tygo­dniu roz­po­czy­na­my okres Wiel­kie­go Postu. W Śro­dę Popiel­co­wą msze świę­te będą spra­wo­wa­ne według porząd­ku dnia powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa Msza o godz. 10:00. Obo­wią­zu­je post ści­sły, któ­ry pole­ga na spo­ży­ciu tyl­ko jed­ne­go posił­ku do syta i doty­czy wszyst­kich mię­dzy 18 a 60 rokiem życia oraz wstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych — doty­czy wszyst­kich, któ­rzy ukoń­czy­li…

VII NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.02.2022

19 lute­go, 2022 Admin W naszej para­fii trwa cykl kate­chez, któ­re­go cen­trum jest gło­sze­nie keryg­ma­tu. Papież Fran­ci­szek wyja­śnia­jąc czym jest keryg­mat napi­sał: „Jest ogniem Ducha udzielającego się pod posta­cią języków i sprawiającego, że wie­rzy­my w Jezu­sa Chry­stu­sa, który przez swą śmierć i zmar­twych­wsta­nie obja­wia nam i komu­ni­ku­je nieskończone miło­sier­dzie Ojca. W ustach kate­che­ty nie­ustan­nie roz­brzmie­wa pierw­sze orędzie: «Jezus Chry­stus…

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.02.2022

12 lute­go, 2022 Admin W przy­szły ponie­dzia­łek roz­pocz­nie się w naszej para­fii cykl kate­chez, któ­re­go cen­trum będzie ogło­sze­nie keryg­ma­tu. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by wziąć udział w tych spo­tka­niach: w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Począ­tek 14 lute­go. Dzi­siaj jest II nie­dzie­la mie­sią­ca – taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. W kro­czy­li­śmy w ostat­ni etap remon­tu czę­ści budyn­ku kościo­ła…

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.02.2022

6 lute­go, 2022 Admin Dzi­siaj Para­fial­ny Oddział Cari­tas prze­pro­wa­dza zbiór­kę, na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną para­fii. Dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com i wolon­ta­riu­szom. Cari­tas naszej para­fii moż­na rów­nież wes­przeć prze­ka­zu­jąc 1% podat­ku docho­do­we­go na ten cel. Infor­ma­cja jak to uczy­nić znaj­du­je się na ulot­kach przy wyj­ściu z kościo­ła, na tabli­cy ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Wspól­no­ta Żywe­go Różań­ca zapra­sza na spo­tka­nie o g.…

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.01.2022

29 stycz­nia, 2022 Admin Roz­po­czę­ły się ferie zimo­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży. W związ­ku z tym dzi­siaj i przez naj­bliż­sze 2 nie­dzie­le nie będzie mszy św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Za tydzień Para­fial­ny Oddział Cari­tas prze­pro­wa­dzi zbiór­kę, na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną para­fii. Zakoń­czy­li­śmy tego­rocz­ną wizy­tę dusz­pa­ster­ska zwa­ną „kolę­dą”, któ­ra odby­wa­ła się w tra­dy­cyj­nej for­mie tyl­ko na zapro­sze­nie, a…

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.01.2022

22 stycz­nia, 2022 Admin Dzi­siaj jest przy­pa­da usta­no­wio­na przez Papie­ża Fran­cisz­ka Nie­dzie­la Sło­wa Boże­go. Poprzez tek­sty biblij­ne sam Bóg mówi do swo­je­go ludu i sam Chry­stus gło­si swo­ją Ewan­ge­lię. Zachę­ca­my do jak naj­częst­szej lek­tu­ry Pisma Świę­te­go w domu i uczy­nie­nia z niej swo­jej codzien­nej oso­bi­stej modli­twy. Scho­la dzie­cię­ca „Zia­ren­ka” zapra­sza dzi­siaj po mszy św. o g. 11:15 do dol­ne­go…

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.01.2022

15 stycz­nia, 2022 Admin Dzi­siaj jest ostat­nia nie­dzie­la, kie­dy gości­my w naszej para­fii ks. dr Mar­co­sa Nasci­men­to Silva – rek­to­ra Semi­na­rium Redemp­to­ris Mater w Rio de Jane­iro w Bra­zy­lii. Ks. Rek­tor przez kil­ka tygo­dni poma­gał nam w dusz­pa­ster­stwie para­fial­nym w okre­sie świą­tecz­nym. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wszel­ką pomoc oraz gło­szo­ne nam Sło­wo Boże. Pro­si­my o modli­twę w Jego inten­cji i…