WIZYTA DUSZPASTERSKA „KOLĘDA” – 2022/2023 R.

 

 

05.12.2022 ponie­dzia­łek ul. Łopu­szań­ska 53B
ul. Łopu­szań­ska 53C
06.12.2022 wto­rek ul. Łopu­szań­ska 55
07.12.2022 śro­da ul. Łopu­szań­ska 55A
12.12.2022 ponie­dzia­łek ul. Insta­la­to­rów 5A
13.12.2022 wto­rek ul. Skrom­na 7
ul. Rów­no­le­gła 7
14.12.2022 śro­da ul. Klin­kie­ro­wa 2
ul. Klin­kie­ro­wa 4
15.12.2022 czwar­tek ul. Przed­po­le 9
16.12.2022 pia­tek ul. Rakow­ska 3
ul. Rakow­ska 5
ul. Insta­la­to­rów 5
19.12.2022 ponie­dzia­łek ul. Rakow­ska 4
ul. Rakow­ska 6
ul. Rakow­ska 8
20.12.2022 wto­rek ul. Rakow­ska 9
ul. Rakow­ska 10
28.12.2022 śro­da ul. Rakow­ska 11
29.12.2022 czwar­tek ul. Bor­su­cza 55
30.12.2022 pią­tek ul. Rakow­ska 12
ul. Klin­kie­ro­wa 5
02.01.2023 ponie­dzia­łek ul. Rakow­ska 14
03.01.2023 wto­rek ul. Rakow­ska 16
04.01.2023 śro­da ul. Rakow­ska 14A
ul. Klin­kie­ro­wa 12
05.01.2023 czwar­tek ul. Baka­lar­ska 15
ul. Baka­lar­ska 15A
ul. Baka­lar­ska 15B
09.01.2023 ponie­dzia­łek ul. Fajan­so­wa
ul. Hejnałowa
ul. Bor­su­cza (bez nr 55)
ul. Łopu­szań­ska 4
ul. Łopu­szań­ska 6
ul. Nadziei
ul. Głuszycka
ul. Analityczna
ul. Zbąszyńska
ul. Podborska
10.01.2023 wto­rek ul. Wago­no­wa
ul. Narożna
ul. Fli­sa 7
ul. Fli­sa 9
ul. Fli­sa 11
11.01.2023 śro­da al. Kra­kow­ska 291
12.01.2023 czwar­tek al. Kra­kow­ska 291A
13.01.2023 pią­tek ul. 1 Sierp­nia 44
ul. 1 Sierp­nia 44 A
16.01.2023 ponie­dzia­łek ul. Klin­kie­ro­wa 6
ul. Klin­kie­ro­wa 8
17.01.2023 wto­rek ul. Szyb­ka 2
ul. Klin­kie­ro­wa 10
18.01.2023 śro­da al. Kra­kow­ska 268
al. Kra­kow­ska 270
al. Kra­kow­ska 272
19.01.2023 czwar­tek ul. 1 Sierp­nia 40A
ul. 1 Sierp­nia 40B
20.01.2023 pią­tek ul. 1 Sierp­nia 40
23.01.2023 ponie­dzia­łek ul. Fli­sa 5
ul. Fli­sa 5A
24.01.2023 wto­rek ul. Klin­kie­ro­wa 1
ul. Klin­kie­ro­wa 3
ul. 1 Sierp­nia 42
25.01.2023 śro­da ul. 1 Sierp­nia 38
ul. Łopu­szań­ska (domy jed­no­ro­dzin­ne bez 4,6)
26.01.2023 czwar­tek ul. 1 Sierp­nia 38A
ul. 1 Sierp­nia 47
27.01.2023 pią­tek ul. 1 Sierp­nia 42A
ul. 1 Sierp­nia 33
30.01.2023 ponie­dzia­łek ul. 1 Sierp­nia 35
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 2A
31.01.2023 wto­rek ul. 1 Sierp­nia 31
ul. Sul­mie­rzyc­ka 6
01.02.2023 śro­da ul. 1 Sierp­nia 36B
ul. 1 Sierp­nia 27
02.02.2023 czwar­tek ul. 1 Sierp­nia 53
06.02.2023 ponie­dzia­łek ul. 1 Sierp­nia 34
ul. 1 Sierp­nia 34A
ul. 1 Sierp­nia 47A
07.02.2023 wto­rek ul. 1 Sierp­nia 41
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 6
ul. 1 Sierp­nia 49
08.02.2023 śro­da ul. 1 Sierp­nia 47
ul. 1 Sierp­nia 39
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4A
09.02.2023 czwar­tek ul. 1 Sierp­nia 37
al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4
10.02.2023 pią­tek ul. 1 Sierp­nia 36
ul. 1 Sierp­nia 45
ul. 1 Sierp­nia 49A
ul. 1 Sierp­nia 49B

Zakoń­cze­nie „kolę­dy” zapla­no­wa­nej w tym roku.

Ze wzglę­du na wzrost licz­by miesz­kań­ców naszej para­fii i powsta­nie nowych dużych osie­dli (Nowy Raków, Nowa Ocho­ta, Baka­lar­ska i wie­le poje­dyn­czych apar­ta­men­tow­ców) każ­de­go roku będzie­my odwie­dzać oko­ło poło­wę miesz­kań­ców para­fii. W tym roku zakoń­czy­my „kolę­dę” 10 lute­go wraz z roz­po­czę­ciem ferii zimo­wych. Do 5 lute­go przyj­mu­je­my zgło­sze­nia od osób, któ­re chcia­ły­by jesz­cze w tym roku zapro­sić księ­dza z „kolę­dą”. Zgło­szo­ne wizy­ty będzie­my reali­zo­wać w dniach 13 – 15 lute­go. Wizy­ta dusz­pa­ster­ska w pozo­sta­łej czę­ści para­fii w przy­szłym roku.

Kolę­dę zaczy­na­my od g. 17:00. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją wspól­no­ty mieszkaniowej.