Ogłoszenia parafialne

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 22.05.2022

21 maja, 2022 Admin
  1. Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00. Dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go w Sali nad zakrystią.

  2. W tym tygo­dniu dzie­ci, któ­re pierw­szy raz przy­ję­ły Komu­nię świę­tą w minio­ną sobo­tę będą prze­ży­wa­ły swój „bia­ły tydzień” uczest­ni­cząc w mszach świę­tych od ponie­dział­ku do czwart­ku o g. 18:30. Pole­ca­my dzie­ci i ich rodzi­ców modli­twie wszyst­kich Parafian.

  3. Od piąt­ku nowen­na przed Uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go. W tym dniu o g. 17:00 spo­wiedź dla dzie­ci przed rocz­ni­cą I Komu­nii św. W sobo­tę o g. 10:00 i 12:00 msze świę­te w rocz­ni­cę I Komu­nii św. dzie­ci naszej parafii.

  4. W naj­bliż­szą sobo­tę 28 maja o g. 10:00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie ks. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­li świę­ceń pre­zbi­te­ra­tu księ­dzu dia­ko­no­wi Paw­ło­wi Cygle­ro­wi, któ­ry odby­wał w naszej para­fii prak­ty­ki dusz­pa­ster­skie. Ks. Paw­ła pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian i przy­po­mi­na­my, że odpra­wi w naszej para­fii mszę św. pry­mi­cyj­ną 12 czerw­ca o g. 11:30.

  5. W przy­szłą nie­dzie­lę 29 maja Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. W tym dniu gościć będzie­my w naszej para­fii ambu­lans Hono­ro­we­go Krwio­daw­stwa. Od g. 9:00 do 13:30 moż­na będzie oddać krew. Zachę­ca­my wszyst­kich, któ­rzy mogą wes­przeć potrze­bu­ją­cych darem swo­jej krwi.

  6. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek o g. 15:00 na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie 

  7. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w ponie­dzia­łek 23 maja na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  8. Przy­po­mi­na­my, że Para­fial­ny Odział Cari­tas orga­ni­zu­je pomoc uchodź­com z Ukra­iny. Oso­by, któ­re chcia­ły­by włą­czyć się w pomoc mogą dzwo­nić pod spe­cjal­ny numer tele­fo­nu 533 044 270.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Jani­na Spław­ska l. 85

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 22.05.2022

21 maja, 2022 Admin Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00. Dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go w Sali nad zakry­stią. W tym tygo­dniu dzie­ci, któ­re pierw­szy raz przy­ję­ły Komu­nię świę­tą w minio­ną sobo­tę będą prze­ży­wa­ły swój „bia­ły tydzień” uczest­ni­cząc w mszach świę­tych od ponie­dział­ku do czwart­ku o g.…

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 15.05.2022

14 maja, 2022 Admin Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00. W tym tygo­dniu dzie­ci, któ­re pierw­szy raz przy­ję­ły Komu­nię świę­tą w minio­ną sobo­tę będą prze­ży­wa­ły swój „bia­ły tydzień” uczest­ni­cząc w mszach świę­tych od ponie­dział­ku do czwart­ku o g. 18:30. W sobo­tę 21 maja Pierw­szą Komu­nię Świę­tą przyj­mą dzie­ci klas trze­cich ze Szko­ły…

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 08.05.2022

7 maja, 2022 Admin Dzi­siej­sza nie­dzie­la zwa­na Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na w Koście­le tydzień modlitw o powo­ła­nia kapłań­skie i zakon­ne. Z racji II nie­dzie­li mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest tra­dy­cyj­nie na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Tak jak infor­mo­wa­li­śmy poprzed­nio, dobiegł koń­ca remont kan­ce­la­rii para­fial­nej wraz z prze­bu­do­wą pomiesz­czeń. Pra­ce te nie zosta­ły jesz­cze do koń­ca przez para­fię roz­li­czo­ne. Jeste­śmy wdzięcz­ni za…

III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 01.05.2022

30 kwiet­nia, 2022 Admin Dzi­siaj koń­czy w naszej para­fii prak­ty­ki dusz­pa­ster­skie ks. dia­kon Paweł Cygler. Ksiądz dia­kon Paweł w tym cza­sie odbył prak­ty­ki kate­che­tycz­ne w szko­le, gło­sił homi­lie, prze­wod­ni­czył nabo­żeń­stwom, posłu­gi­wał gru­pom i wspól­no­tom, odwie­dzał cho­rych, wspo­ma­gał nas księ­ży w wie­lu obo­wiąz­kach dusz­pa­ster­skich, dał się poznać jako gor­li­wy i ser­decz­ny przy­ja­ciel. Jeste­śmy wdzięcz­ni za czas Jego posłu­gi wśród nas,…

II NIEDZIELA WIELKANOCNA — 24.04.2022

23 kwiet­nia, 2022 Admin Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na, usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla całe­go Kościo­ła. W obli­czu woj­ny na Ukra­inie i w wie­lu innych miej­scach świa­ta pro­śmy o pokój i miło­sier­dzie dla całe­go świa­ta. Legion Maryi zapra­sza na Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go w naszym koście­le w każ­dy…

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 17.04.2022

16 kwiet­nia, 2022 Admin Wszyst­kim Para­fia­nom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia wiel­ka­noc­ne: aby każ­dy z nas mógł oso­bi­ście doświad­czyć w swo­im życiu bło­go­sła­wio­nych owo­ców zwy­cię­stwa Chry­stu­sa nad śmier­cią. Niech Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły wstę­pu­ją­cy do Ojca w nie­bie wsta­wia się za nami, aby­śmy mogli sta­wać się do Nie­go podob­ni. Niech ze świę­to­wa­nia Miste­rium Pas­chal­ne­go Miło­sier­ny Bóg wypro­wa­dzi dla nas dobro, któ­re zaowo­cu­je miło­ścią…

NIEDZIELA PALMOWA — 10.04.2022

9 kwiet­nia, 2022 Admin Nie­dzie­lą Pal­mo­wą Kościół roz­po­czy­na WIELKI TYDZIEŃ, w któ­rym wspo­mi­na­my Mękę Chry­stu­sa, poczy­na­jąc od Jego mesjań­skie­go wjaz­du do Jero­zo­li­my. O g. 18:00 na ostat­nie w Wiel­kim Poście Gorz­kie Żale. Do sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia zapra­sza­my jesz­cze do Wiel­kiej Śro­dy włącz­nie. Księ­ża będą spo­wia­dać pod­czas wszyst­kich mszy św., a wie­czo­rem, aż do ostat­nie­go peni­ten­ta. Kan­ce­la­ria…

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 03.04.2022

2 kwiet­nia, 2022 Admin Wolon­ta­riu­sze Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas zbie­ra­ją dziś ofia­ry na pacz­ki świą­tecz­ne dla bez­dom­nych i potrze­bu­ją­cych. Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne na cele cha­ry­ta­tyw­ne. Spo­tka­nie Gru­py Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. O g. 18:00 Gorz­kie Żale z nauką pasyj­ną. Zachę­ca­my wszyst­kich, któ­rzy nie sko­rzy­sta­li jesz­cze ze spo­wie­dzi, aby nie odkła­dać jej na…

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 27.03.2022

26 mar­ca, 2022 Admin Dzi­siaj koń­czy­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne. Dzię­ku­je­my księ­dzu dr Jose David Albe­za Asen­cio za gło­sze­nie nam Sło­wa Boże­go. Pro­si­my o modli­twę w Jego inten­cji. Nauki reko­lek­cyj­ne dzi­siaj na wszyst­kich mszach świę­tych oprócz mszy z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych w cza­sie reko­lek­cji moż­li­wość spo­wie­dzi, zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z tego sakra­men­tu już teraz,…