Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą ani działać na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze.


/Z Księgi proroka Izajasza 11, 6-19/

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115(dolny kościół); 1130;1300; 1600; 1800

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński

11 Kwiecień 2016 (poniedziałek), godz. 19:30
17 Październik 2016 (poniedziałek), godz. 19:30

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-18:00, we wtorki i piątki również 11:00-13:00

Wejście od ul. Węgorzewskiej

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

III NIEDZIELA ADWENTU — 11.12.2016

1. Dzi­siaj trze­ci dzień Reko­lek­cji Adwen­to­wy­ch pod hasłem: „Przy­ja­cie­le Maryi”. Pro­wa­dzi je ks. Rober­to Rinal­do. Nauki reko­lek­cyj­ne na wszyst­ki­ch msza­ch...

II NIEDZIELA ADWENTU —  04.12.2016

1. Przez cały Adwent od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my do kapli­cy na lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. O g....

I NIEDZIELA ADWENTU —  27.11.2016

Dzi­siej­szą nie­dzie­lą roz­po­czy­na­my Adwent — jest to czas czu­wa­nia – rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my...

NIEDZIELA Chrystusa Króla —  20.11.2016

Dzi­siaj Uro­czy­sto­ść Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Zgod­nie z wolą Paste­rza naszej Archi­die­ce­zji ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza, po Mszy Świę­tej o g. 11:30...

Warto odwiedzić

Wiadomości z życia Kościoła

dostarcza Radio Watykańskie

Aktualności Radia Watykańskiego — wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego — 09.07.2016

W Maga­zy­nie: „Na pomoc Rwan­dzie” – roz­mo­wa z Car­lem Wil­ken­sem, pro­te­stanc­kim misjo­na­rzem z Rwan­dy – Radio War­sza­wa Źró­dło wia­do­mo­ści pl.radiovaticana.va/news/

Aktualności Radia Watykańskiego — wydanie główne 09.07.2016

Słu­chaj:      Źró­dło wia­do­mo­ści pl.radiovaticana.va/news/

Jasna Góra: coraz liczniejsze pielgrzymki przygotowujące ŚDM

Pie­szo, na rol­ka­ch i rowe­ra­ch, a tak­że w gru­pa­ch bie­go­wy­ch czy nawet kon­no coraz licz­niej przy­by­wa­ją na Jasną Górę róż­ne piel­grzym­ki. Wie­le grup...

Orędzie japońskich biskupów na Niedzielę Morza

„Aby ego­izm czło­wie­ka nie znisz­czył morza” – to apel japoń­ski­ch bisku­pów w prze­sła­niu z oka­zji Nie­dzie­li Morza, przy­pa­da­ją­cej tym razem 10 lip­ca....

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza