Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Mt 4, 4b

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

KOMUNIKAT W SPRAWIE CELEBRACJI I KOMUNII ŚWIĘTEJ i ROCZNICY I KOMUNII ŚWIĘTEJ

W związku z ograniczeniami w wprowadzonymi z powodu pandemii niemożliwe staje się przygotowanie dzieci i rodziców do I Komunii świętej oraz przeprowadzenie celebracji w zaplanowanych terminach 9 i 16 maja 2020 r.
Po konsultacji z Radą Katechetyczną naszej parafii podjęta została decyzja o przeniesieniu uroczystości I Komunii oraz Rocznicy I Komunii odpowiednio na 19 i 26 września 2020:
SP nr 88 - 19.09.2020 g. 10:00 - I Komunia
SP nr 87, SP nr 88, SP nr 227 - 19.09.2020 g. 12:00 - Rocznica I Komunii
SP nr 227 i SP nr 87 - 26.09.2020 - I Komunia
Dalsze informacje i materiały katechetyczne dla dzieci i rodziców do przygotowania w domu przekazywane będą przez katechetów. Niech domowe celebracje liturgii i wspólnej modlitwy pomagają nam wszystkim w oczekiwaniu na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii.

POMÓŻ PARAFII W CZASIE PANDEMII

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd. ) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1130;1300; 1700; 1900

Dni powszednie (lipiec-sierpień):
700; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński

8 spotkań "Radość i Nadzieja" - forma warsztatowa - od 05.10.2020 godz. 1830 (poniedziałek). Zapisy mailowo od 01.09.2020 narzeczeni.franciszek@gmail.com.

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

w lipcu i w sierpniu czynna od poniedziałku do piątku tylko w godzinach popołudniowych 16:00-17:30.

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

otwarty

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.08.2020

Dzi­siaj nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu....

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.07.2020

W naj­bliż­szą sobo­tę 1 sierp­nia przy­pa­da 76. Rocz­ni­ca wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce wal­ki Powstań­ców War­szaw­skich w naszej dziel­ni­cy odbę­dą się tra­dy­cyj­nie...

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.07.2020

Przy­po­mi­na­my, że obec­nie nie ma już ogra­ni­czeń ilo­ścio­wych dla wier­nych prze­by­wa­ją­cych w koście­le, nale­ży jedy­nie zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta...

XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.07.2020

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne na tacę oraz...

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony na Facebooku i na YouTube gdzie można znaleźć nagrania Pigułek Słowa oraz Transmisji Mszy św. z okresu kwarantanny

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza