Dobra Nowina dla Ciebie
"Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne."
J 3, 16
Bóg Cię KOCHA!


Rozpoczynamy w naszej para­fii cykl kate­chez, któ­rych cen­trum będzie gło­sze­nie keryg­ma­tu. Papież Fran­ci­szek wyja­śnia­jąc czym jest keryg­mat napi­sał:
Jest ogniem Ducha udzielającego się pod posta­cią języków i sprawiającego, że wie­rzy­my w Jezu­sa Chry­stu­sa, który przez swą śmierć i zmar­twych­wsta­nie obja­wia nam i komu­ni­ku­je nieskończone miło­sier­dzie Ojca. W usta­ch kate­che­ty nie­ustan­nie roz­brzmie­wa pierw­sze orędzie: «Jezus Chry­stus cię kocha, dał swo­je życie, aby cię zba­wić, a teraz jest żywy u twe­go boku codzien­nie, aby cię oświecić, umoc­nić i wyzwo­lić»”.
Ser­decz­nie zapra­sza­my, by wziąć udział w tych spo­tka­nia­ch: w poniedział­ki i czwart­ki o g. 19:30. Począ­tek 6 lute­go.

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115(dolny kościół); 1130;1300; 1600; 1800

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński 10-dniowy

piątki godz. 19:30 od 21.04.2017
poniedziałki godz. 19:30 od 09.10.2017

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-18:00, we wtorki i piątki również 11:00-13:00

Wejście od ul. Węgorzewskiej

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.02.2017

Trwa­ją w naszej para­fii kate­che­zy dla mło­dzie­ży i doro­sły­ch w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:30. Naj­waż­niej­sza kate­che­za, któ­rej cen­trum sta­no­wi ogło­sze­nie keryg­ma­tu, będzie jutro....

VII NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.02.2017

Dzi­siaj po Mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go. W czwar­tek 23 lute­go Gru­pa Modli­twy św. o. Pio zapra­sza na...

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.02.2017

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne będą na para­fial­ny fun­du­sz remon­to­wy. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii, pro­wa­dzo­ne są...

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.02.2017

W ponie­dzia­łek 6 lute­go roz­pocz­nie się w naszej para­fii cykl kate­chez dla doro­sły­ch i mło­dzie­ży. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by wziąć udział w tych spo­tka­nia­ch: w ponie­dział­ki...

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza