On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby.

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

W tym tygodniu przeżywać będziemy ważną uroczystość parafialną, jest nią rocznica poświęcenia naszego kościoła. 30 lat temu, 22 września 1987 r. Kardynał Józef Glemp w czasie uroczystej mszy świętej dokonał konsekracji naszej świątyni, dedykowanej Matce Bożej Loretańskiej. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to miejsce, gdzie możemy sprawować liturgię, dziękujemy za wszystkich którzy swoją pracą i modlitwą przyczynili się do jej powstania, za ks. Ryszarda Bieńkowskiego, ówczesnego proboszcza - budowniczego kościoła, za wszystkich Parafian (wielu z nich jeszcze żyje), którzy uczestniczyli w trudzie wznoszenia tej świątyni. Z tej okazji w najbliższy piątek, w dniu rocznicy, serdecznie zapraszamy na mszę świętą dziękczynną o g. 18:30, której przewodniczyć będzie ks. prof. Piotr Tomasik, Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków grup parafialnych, asystę liturgiczną, niech nikogo z nas nie zabraknie w świętowaniu tej uroczystości. Oprawę muzyczną mszy świętej przygotuje Chór Rodzinny Soli Deo. Z racji Uroczystości na terenie naszej parafii obowiązywać będzie dyspensa od piątkowego postu. Zapraszamy również do zapoznania się z galerią zdjęć budowy i konsekracji naszego kościoła.

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115(dolny kościół); 1130;1300; 1600; 1800

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński 10-dniowy

piątki godz. 19:30 od 21.04.2017
poniedziałki godz. 19:30 od 09.10.2017

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-18:00, we wtorki i piątki również 11:00-13:00.

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

oferuje prasę katolicką, książki religijne, modlitewniki, Pismo Święte i dewocjonalia.

Mieści się przy dolnym kościele (wejście od strony zakrystii).

Czynny: niedziela, godz. 7:30-14:15 i 16:30-19:15, środa, godz. 17:15-19:15.

Zapraszamy >>>

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

Muzyczny Projekt ŚLADEM UBOGIEGO

Autor­ski, muzycz­ny pro­jekt inspi­ro­wa­ny ducho­wo­ścią św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, opar­ty na pismach Bie­da­czy­ny a tak­że Jego hagio­gra­fiach. Muzy­ka pozwa­la­ją­ca wejść w kli­mat modli­twy...

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.09.2017

Dzi­siaj, we wspo­mnie­nie św. Rober­ta Bel­lar­mi­na, imie­ni­ny obcho­dzi ks. Rober­to Rinal­do, wika­riusz naszej Para­fii. Skła­da­my Mu ser­decz­ne życze­nia, aby choć...

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.09.2017

Przed kościo­łem zbie­ra­ne są pie­nią­dze do puszek na Wyż­sze Metro­po­li­tal­ne Semi­na­rium Duchow­ne w War­sza­wie. Wszyst­kim ofia­ro­daw­com bar­dzo ser­decz­nie dziękujemy. Dzi­siej­sza taca...

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.09.2017

Para­fial­ny Oddział Cari­tas zbie­ra dziś przed kościo­łem ofia­ry na pomo­ce szkol­ne dla dzie­ci. Do tej pory zaku­pi­li­śmy już i roz­da­li­śmy potrze­bu­ją­cym...

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza