cross Jezus CHRYSTUS jest Panem

 

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1130; 1300; 1800; 2000

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński

11 Kwiecień 2016 (poniedziałek), godz. 19:30
17 Październik 2016 (poniedziałek), godz. 19:30

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-18:00.

Wejście od ul. Węgorzewskiej

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko
announcement_icon

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 21.08.2016

W sierp­niu kiosk para­fialny jest zamknięty, tygo­dniki kato­lic­kie można naby­wać w zakry­stii W dniach 9 – 10 wrze­śnia Legion Maryi orga­ni­zuje wyjazd na...

announcement_icon

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.08.2016

Zgod­nie z zapo­wie­dzią dzi­siaj w II nie­dzielę mie­siąca taca zbie­rana pod­czas mszy św. prze­zna­czona będzie na fun­dusz remon­towy. Trwa remont gene­ralny ple­ba­nii....

announcement_icon

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA —  07.08.2016

Podzię­ko­wa­nie Kar­dy­nała Kazi­mie­rza Nycza za przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie Świa­to­wych Dni Mło­dzieży w Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej   Jesz­cze brzmią w naszych ser­cach piękne i pełne mądro­ści...

plik

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień – miesiąc abstynencji

Apel KEP o abs­ty­nen­cję w sierp­niu Do odczy­ta­nia w naj­bliż­szą nie­dzielę Ojciec – świadek wiary i trzeźwości Apel Zespołu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­patu Pol­ski ds. Apo­stol­stwa...

Warto odwiedzić

Wiadomości z życia Kościoła

dostarcza Radio Watykańskie
va.jpg

Aktualności Radia Watykańskiego — wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego — 09.07.2016

W Maga­zy­nie: „Na pomoc Rwan­dzie” – roz­mowa z Car­lem Wil­ken­sem, pro­te­stanc­kim misjo­na­rzem z Rwandy – Radio War­szawa Źró­dło wia­do­mo­ści pl.radiovaticana.va/news/

va.jpg

Aktualności Radia Watykańskiego — wydanie główne 09.07.2016

Słu­chaj:      Źró­dło wia­do­mo­ści pl.radiovaticana.va/news/

va.jpg

Jasna Góra: coraz liczniejsze pielgrzymki przygotowujące ŚDM

Pie­szo, na rol­kach i rowe­rach, a także w gru­pach bie­go­wych czy nawet konno coraz licz­niej przy­by­wają na Jasną Górę różne piel­grzymki. Wiele grup...

va.jpg

Orędzie japońskich biskupów na Niedzielę Morza

„Aby ego­izm czło­wieka nie znisz­czył morza” – to apel japoń­skich bisku­pów w prze­sła­niu z oka­zji Nie­dzieli Morza, przy­pa­da­ją­cej tym razem 10 lipca....

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza