Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie.

Ps 85, 8

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Pigułki Słowa

#71 - I NIEDZIELA ADWENTU - Chce mi się czuwać? Nie chce mi się czuwać!

Aby obejrzeć Pigułki Słowa KLIKNIJ TUTAJ

Dlaczego warto poznać życie świętych?: KLIKNIJ TUTAJ

W związku z sytuacją epidemiczną Kardynał Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta nakazane na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na mszy św. nie jest grzechem. Apelujemy, aby zwłaszcza osoby, które mają jakiekolwiek objawy chorobowe pozostały w domu.
Nowe zalecenia sanitarne nakładają na nas obowiązek ograniczenia liczby uczestników liturgii do 1 osoby na 15 m 2. Powierzchnia górnego kościoła pozwala na uczestnictwo w liturgii do 61 osób. Dla osób, które nie zmieszczą się uruchamiamy nagłośnienie liturgii z górnego kościoła w kościele dolnym, gdzie może zmieścić się kolejne 55 osób. Będzie tam udzielana również Komunia Św. Razem może więc w liturgii uczestniczyć do 116 osób.
 Przypominamy, że w kościele należy zachowywać dystans, zakrywać usta i nos maseczką, zalecane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Komunii świętej udzielamy na środku kościoła tylko na rękę, po bokach również dla osób przyjmujących do ust; pierwszej kolejności udzielana jest Komunia św. osobom przyjmującym na rękę. 

POMÓŻ PARAFII W CZASIE PANDEMII

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd. ) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 (kościół dolny); 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński

8 spotkań "Radość i Nadzieja" - forma warsztatowa - od 05.10.2020 godz. 1830 (poniedziałek). Zapisy mailowo od 01.09.2020 narzeczeni.franciszek@gmail.com.

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych 16:00-18:00 oraz dodatkowo we wtorki i w piątki w godzinach 11:00-13:00

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

otwarty

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

I NIEDZIELA ADWENTU — 29.11.2020

Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Adwent – czas czu­wa­nia i rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my na...

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA — 22.11.2020

Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta jest ostat­nią nie­dzie­lą roku litur­gicz­ne­go. Po mszy św. o g. 11:30 Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana...

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 08.11.2020

Obcho­dzi­my dzi­siaj XII Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym pod hasłem Repu­bli­ka Środ­ko­wo­afry­kań­ska. Przed kościo­łem moż­na zło­żyć ofia­rę na ten cel. Ofia­ry...

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH — 01.11.2020

W związ­ku z decy­zją Rzą­du cmen­tarz para­fial­ny od 31 paź­dzier­ni­ka do 2 listo­pa­da pozo­sta­je zamknię­ty. Aby zapo­biec gro­ma­dze­niu się wier­nych na cmen­ta­rzach...

Warto odwiedzić

NASZA LOKALIZACJA

Jak trafić?