cross Jezus CHRYSTUS jest Panem

 

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

plakat_na_www

Zapraszamy na uroczystości odpustowe

  Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

  501 131 566

  Msze święte

  Niedziela i święta:
  700; 830; 1000; 1115(dolny kościół); 1130;1300; 1600; 1800

  Dni powszednie:
  630; 800; 1730; 1830

  Kurs przedmałżeński

  11 Kwiecień 2016 (poniedziałek), godz. 19:30
  17 Październik 2016 (poniedziałek), godz. 19:30

  Kontakt

  ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

  +48 22 846 07 12

  @ parafia@franciszek-okecie.pl

  10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
  (ING Bank Śląski)

  Kancelaria parafialna

  Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-18:00, we wtorki i piątki również 11:00-13:00

  Wejście od ul. Węgorzewskiej

  Aktualności

  Ogłoszenia parafialne i nie tylko
  announcement_icon

  XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA  —  25.09.2016

  Zgod­nie z zapo­wie­dzią przed kościo­łem odbywa się zbiórka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tywną Cari­tas naszej para­fii. Za tydzień w ramach nie­dzieli misyj­nej będziemy gościć...

  announcement_icon

  XXV NIEDZIELA ZWYKŁA  —  18.09.2016  —  OGŁOSZENIA PARAFIALNE

  Wczo­raj przy­pa­dało litur­giczne wspo­mnie­nie św. Roberta Bel­lar­mina, który jest patro­nem naszego księ­dza Roberto Rinaldo. Z tej oka­zji skła­damy księ­dzu Roberto bar­dzo...

  announcement_icon

  XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA  — 11.09.2016

  Dzi­siaj II nie­dziela mie­siąca — taca prze­zna­czona jest na fun­dusz remon­towy. Trwa remont gene­ralny budynku ple­ba­nii. Ze wzglę­dów eko­no­micz­nych remont podzie­lony będzie...

  announcement_icon

  XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA  — 04.09.2016

  Nabo­żeń­stwo eucha­ry­styczne z racji I nie­dzieli mie­siąca dzi­siaj o g. 17:00. Przed kościo­łem zbiórka na para­fialny zespół Cari­tas. W tym mie­siącu chcemy w miarę moż­li­wo­ści...

  Warto odwiedzić

  Wiadomości z życia Kościoła

  dostarcza Radio Watykańskie
  va.jpg

  Aktualności Radia Watykańskiego — wydanie wieczorne; Magazyn Radia Watykańskiego — 09.07.2016

  W Maga­zy­nie: „Na pomoc Rwan­dzie” – roz­mowa z Car­lem Wil­ken­sem, pro­te­stanc­kim misjo­na­rzem z Rwandy – Radio War­szawa Źró­dło wia­do­mo­ści pl.radiovaticana.va/news/

  va.jpg

  Aktualności Radia Watykańskiego — wydanie główne 09.07.2016

  Słu­chaj:      Źró­dło wia­do­mo­ści pl.radiovaticana.va/news/

  va.jpg

  Jasna Góra: coraz liczniejsze pielgrzymki przygotowujące ŚDM

  Pie­szo, na rol­kach i rowe­rach, a także w gru­pach bie­go­wych czy nawet konno coraz licz­niej przy­by­wają na Jasną Górę różne piel­grzymki. Wiele grup...

  va.jpg

  Orędzie japońskich biskupów na Niedzielę Morza

  „Aby ego­izm czło­wieka nie znisz­czył morza” – to apel japoń­skich bisku­pów w prze­sła­niu z oka­zji Nie­dzieli Morza, przy­pa­da­ją­cej tym razem 10 lipca....

  Jak do nas trafić?

  Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza