Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

2 Tes 2, 14

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

modlitwa do św. Józefa

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

Kard. Kazimierz Nycz wydał reskrypt, w którym odwołuje udzieloną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Zmieniły się warunki sanitarne i obecnie jest możliwość swobodnego udziału w Eucharystii — w miejscach kultu religijnego obowiązuje nowy limit 50 proc. obłożenia, co oznacza, że w naszym kościele w liturgiach może uczestniczyć około 220 osób. Do tej liczby nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19. Limit ten od 26 czerwca będzie wynosił 75 % obłożenia, czyli około 330 osób w naszym kościele.

POMÓŻ PARAFII W CZASIE PANDEMII

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd. ) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 (dolny kościół); 1130; 1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
700; 1730; 1830

Kurs dla narzeczonych

Planowany kurs „Radość i Nadzieja" nie może być realizowany (z powodu braku możliwości przeprowadzenia warsztatów) z powodu przedłużających się remontów w naszej Parafii. Jednak odbędą się Katechezy dla narzeczonych w formie dziesięciu spotkań liturgiczno katechetycznych, pierwsze spotkanie i zapisy w poniedziałek 11.10.2021r o godz 19.30 w DOLNYM KOŚCIELE. Spotkania dwa razy w tygodniu w poniedziałki i piątki. Zaprasza prowadzący ks Kazimierz

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-17:30 oraz we wtorki i piątki dodatkowo przed południem od 11:00 do 13:00

Wejście od ul. Hynka.

Sklepik parafialny

zamknięty

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.09.2021

Mło­dzież, któ­ra w ubie­głym roku roz­po­czę­ła przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia zapra­sza­my wraz z rodzi­ca­mi na spo­tka­nie w ponie­dzia­łek 20 wrze­śnia o g. 18:30 w koście­le....

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.09.2021

Skła­da­my dziś Bogu dzięk­czy­nie­nie za dłu­go ocze­ki­wa­ną przez pol­ski Kościół beaty­fi­ka­cję Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i Mat­ki Elż­bie­ty Róży Czac­kiej, któ­ra w spo­sób...

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.09.2021

Dzi­siaj zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­pro­wa­dza­my zbiór­kę do puszek na rzecz uchodź­ców z Afga­ni­sta­nu, dla któ­rych Cari­tas orga­ni­zu­je pomoc na tere­nie nasze­go kraju. Z...

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 22.08.2021

Zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­pro­wa­dza­my dzi­siaj zbiór­kę na misje w Kazach­sta­nie. Naszym Gościem jest ks. Krzysz­tof Brosz­kow­ski, któ­ry przed­sta­wi krót­ko sytu­ację tej misji. Ogła­sza­my...

Warto odwiedzić

NASZA LOKALIZACJA

Jak trafić?