Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Mt 11,25

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

KOMUNIKAT W SPRAWIE CELEBRACJI I KOMUNII ŚWIĘTEJ i ROCZNICY I KOMUNII ŚWIĘTEJ

W związku z ograniczeniami w wprowadzonymi z powodu pandemii niemożliwe staje się przygotowanie dzieci i rodziców do I Komunii świętej oraz przeprowadzenie celebracji w zaplanowanych terminach 9 i 16 maja 2020 r.
Po konsultacji z Radą Katechetyczną naszej parafii podjęta została decyzja o przeniesieniu uroczystości I Komunii oraz Rocznicy I Komunii odpowiednio na 19 i 26 września 2020:
SP nr 88 - 19.09.2020 g. 10:00 - I Komunia
SP nr 87, SP nr 88, SP nr 227 - 19.09.2020 g. 12:00 - Rocznica I Komunii
SP nr 227 i SP nr 87 - 26.09.2020 - I Komunia
Dalsze informacje i materiały katechetyczne dla dzieci i rodziców do przygotowania w domu przekazywane będą przez katechetów. Niech domowe celebracje liturgii i wspólnej modlitwy pomagają nam wszystkim w oczekiwaniu na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii.

POMÓŻ PARAFII W CZASIE PANDEMII

Źródłem finansowania bieżących wydatków parafii (wynagrodzenia pracowników świeckich, ZUS, podatki, rachunki za gaz, prąd, telefony itd. ) oraz płatności za wykonane już prace remontowe jest niedzielna taca. Dlatego prosimy Was o wsparcie finansowe nawet niewielkimi kwotami na nasze konto parafialne. Bardzo Wam dziękujemy za zrozumienie i za ofiarność.

ING Bank Śląski 10 1050 1025 1000 0023 1419 3414

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE  LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1130;1300; 1700; 1900

Dni powszednie (lipiec-sierpień):
700; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński

8 spotkań "Radość i Nadzieja" - forma warsztatowa - od 05.10.2020 godz. 1830 (poniedziałek). Zapisy mailowo od 01.09.2020 narzeczeni.franciszek@gmail.com.

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

w lipcu i w sierpniu czynna od poniedziałku do piątku tylko w godzinach popołudniowych 16:00-17:30.

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

otwarty

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.07.2020

Dzi­siaj wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją przed kościo­łem ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną para­fii. Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00....

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.06.2020

Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30 Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zwal­nia­ją­ca z obo­wiąz­ku...

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.06.2020

List Kard. Kazi­mie­rza Nycza: Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry! Papie­ski Wydział Teo­lo­gicz­ny w War­sza­wie roz­po­czął rekru­ta­cję na kolej­ny rok stu­diów aka­de­mic­kich. Nasza die­ce­zjal­na...

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.06.2020

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne dzi­siaj na tacę...

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony na Facebooku i na YouTube gdzie można znaleźć nagrania Pigułek Słowa oraz Transmisji Mszy św. z okresu kwarantanny

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza