Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1130;1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
700; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński 10-dniowy

poniedziałki o godzinie 19:30

  • od 22 stycznia 2018
  • od 8 października 2018

zapisy w kancelarii parafialnej

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-18:00.

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

oferuje prasę katolicką, książki religijne, modlitewniki, Pismo Święte i dewocjonalia.

Mieści się przy dolnym kościele (wejście od strony zakrystii).

Czynny: niedziela, godz. 7:30-14:15 i 16:30-19:15, środa, godz. 18:00-19:15.

NIECZYNNY od 8 lipca do 5 sierpnia.

Zapraszamy >>>

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.07.2018

Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za hoj­ność oka­za­ną z oka­zji tacy inwe­sty­cyj­nej, któ­rą zbie­ra­my w każ­dą II nie­dzie­lę mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz...

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 08.07.2018

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne są na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Trwa moder­ni­za­cja oświe­tle­nia pre­zbi­te­rium w koście­le. Zde­mon­to­wa­ne...

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 01.07.2018

Dzi­siaj przed kościo­łem zbie­ra­my ofia­ry na Para­fial­ny Zespół Cari­tas. Paniom wolon­ta­riusz­kom i wszyst­kim ofia­ro­daw­com ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Zapra­sza­my do włą­cze­nia się w pra­ce...

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.06.2018

Gości­my dzi­siaj w naszej para­fii ks. Pio­tra Głów­kę, któ­ry jest misjo­na­rzem na Ukra­inie – będzie moż­na wes­przeć jego misję skła­da­jąc po...

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza