Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Mt 5,3

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 dla dzieci (w dolnym kościele); 1130;1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński 10-dniowy

poniedziałki o godzinie 19:30

  • od 22 stycznia 2018
  • od 8 października 2018

zapisy w kancelarii parafialnej

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-18:00 oraz we wtorki i piątki w godzinach 11:00-13:00.

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

oferuje prasę katolicką, książki religijne, modlitewniki, Pismo Święte i dewocjonalia.

Mieści się przy dolnym kościele (wejście od strony zakrystii).

Czynny: niedziela, godz. 7:30-14:15 i 16:30-19:15, środa, godz. 18:00-19:15.

Zapraszamy >>>

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.11.2018

List Papie­ża Fran­cisz­ka do Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski na Świę­to Nie­pod­le­gło­ści: „Sto lat temu, w dniu 11 listo­pa­da, Pol­ska odzy­ska­ła nie­pod­le­głość. Wraz...

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.11.2018

Zapro­sze­nie, któ­re kie­ru­je do nas J.E. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz: Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie! Zapra­szam Was w nie­dzie­lę, 11 listo­pa­da, do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej...

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.10.2018

Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30. W tym tygo­dniu w czwar­tek 1 listo­pa­da Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych — msze świę­te będzie­my odpra­wia­li...

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.10.2018

Któż z nas nie prze­ży­wa wąt­pli­wo­ści w wie­rze, zna­ków zapy­ta­nia, czy wręcz kry­zy­su wia­ry? – tym­cza­sem „to wła­śnie zwy­cię­ży­ło świat: nasza wia­ra”...

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza