Jezus Chrystus jest Pierworodnym umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków.

Ap 1,5-6

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 dla dzieci w dolnym kościele; 1130;1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński 8-dniowy

poniedziałki o godzinie 18:30

  • od 7 października 2018

Program „Radość i Nadzieja” - zapisy w kancelarii parafialnej

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-18:00 oraz we wtorek i piątek w godzinach 11:00-13:00.

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

oferuje prasę katolicką, książki religijne, modlitewniki, Pismo Święte i dewocjonalia.

Mieści się przy dolnym kościele (wejście od strony zakrystii).

Czynny: niedziela, godz. 7:30-14:15 i 16:30-19:15, środa, godz. 18:00-19:15.

Zapraszamy >>>

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.11.2019

Zapro­sze­nie Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza: Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie! Zapra­szam Was w ponie­dzia­łek, 11 listo­pa­da, do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej na uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi...

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.11.2019

Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Zapra­sza­my na g. 18:00 na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, do któ­rej opra­wę muzycz­ną i wybór tek­stów biblij­nych do roz­wa­ża­nia...

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.10.2019

Metro­po­li­ta War­szaw­ski Kard. Kazi­mierz Nycz poin­for­mo­wał o decy­zji papie­ża Fran­cisz­ka, iż w nie­dzie­lę 7 czerw­ca 2020 r. na Pl. Pił­sud­skie­go w War­sza­wie odbę­dzie się...

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.10.2019

Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Słu­cha­nie Sło­wa Boże­go daje nam świa­tło...

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza