Jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego!
Każda dolina niech będzie wypełniona,
każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte niech się staną prostymi,
a wyboiste drogami gładkimi!
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Łk 3, 4-6

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

PARAFIALNE REKOLEKCJE ADWENTOWE

9, 10, 11 grudnia

ks. Moisés Marín Pérez

- Obrońca Węzła Małżeńskiego w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim

NIEDZIELA - 9 grudnia

Nauki rekolekcyjne i możliwość spowiedzi podczas wszystkich mszy niedzielnych: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00, 19:00

PONIEDZIAŁEK – 10 grudnia

ODPUST MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ

msze św. z nauką rekolekcyjną o g. 10:00, 17:30 i 19:00 (nie będzie mszy św. o g. 18:30).

17:30 uroczysta suma odpustowa

po niej Litania do Matki Bożej Loretańskiej

WTOREK 11 grudnia

msze św. z nauką rekolekcyjną o g. 10:00, 17:30 i 19:00 (nie będzie mszy św. o g. 18:30).

Spowiedź podczas wszystkich mszy świętych. Przez cały dzień od g. 11:00 do 17:20 wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Serdecznie zapraszamy!

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115 dla dzieci (w dolnym kościele); 1130;1300; 1700; 1900

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński 10-dniowy

poniedziałki o godzinie 19:30

  • od 22 stycznia 2018
  • od 8 października 2018

zapisy w kancelarii parafialnej

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-18:00 oraz we wtorki i piątki w godzinach 11:00-13:00.

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

oferuje prasę katolicką, książki religijne, modlitewniki, Pismo Święte i dewocjonalia.

Mieści się przy dolnym kościele (wejście od strony zakrystii).

Czynny: niedziela, godz. 7:30-14:15 i 16:30-19:15, środa, godz. 18:00-19:15.

Zapraszamy >>>

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

I NIEDZIELA ADWENTU — 02.12.2018

Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca roz­po­czy­na Adwent – jest to czas czu­wa­nia — rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30...

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.11.2018

Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta Dzi­siaj Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go. Na zakoń­cze­nie mszy św. o g....

Biedak zawołał, a Pan go usłyszał – orędzie na II Światowy Dzień Ubogich

„Nikt nie może czuć się wyłą­czo­ny z miło­ści Ojca, szcze­gól­nie w świe­cie, któ­ry bogac­two czy­ni pierw­szym celem i zamy­ka oso­by na innych” –...

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.11.2018

Dzi­siaj obcho­dzi­my II Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek wysto­so­wał na ten dzień Orę­dzie, któ­re jest dostęp­ne na naszej stro­nie...

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza