Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!

Parafia Św. Franciszka z Asyżu

Sakrament chorych w nagłych przypadkach:

501 131 566

Msze święte

Niedziela i święta:
700; 830; 1000; 1115(dolny kościół); 1130;1300; 1600; 1800

Dni powszednie:
630; 800; 1730; 1830

Kurs przedmałżeński 10-dniowy

piątki godz. 19:30 od 21.04.2017
poniedziałki godz. 19:30 od 09.10.2017

Kontakt

ul. Hynka 4a, 02-149 Warszawa

+48 22 846 07 12

@ parafia@franciszek-okecie.pl

10 1050 1025 1000 0023 1419 3414
(ING Bank Śląski)

Kancelaria parafialna

czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-18:00, we wtorki i piątki również 11:00-13:00.

Wejście od ul. Węgorzewskiej.

Sklepik parafialny

oferuje prasę katolicką, książki religijne, modlitewniki, Pismo Święte i dewocjonalia.

Mieści się przy dolnym kościele (wejście od strony zakrystii).

Czynny: niedziela, godz. 7:30-14:15 i 16:30-19:15, środa, godz. 17:15-19:15.

Zapraszamy >>>

Aktualności

Ogłoszenia parafialne i nie tylko

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.11.2017

Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest z woli Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka usta­no­wio­na jako I Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Z tej oka­zji zapra­sza­my do włą­cze­nia się w dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną...

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.11.2017

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy skła­da­ją ofia­ry na ten cel, zarów­no dzi­siaj...

Oświadczenie Prezydium KEP w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę

OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELE W związ­ku z trwa­ją­cy­mi pra­ca­mi legi­sla­cyj­ny­mi nad pro­jek­tem usta­wy w spra­wie ogra­ni­cze­nia han­dlu...

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.11.2017

Zapro­sze­nie Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza: Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie! W sobo­tę, 11 listo­pa­da br., zapra­szam Was do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej na uro­czy­sto­ści zwią­za­ne...

Warto odwiedzić

Jak do nas trafić?

Wejście do kościoła od ulicy Sabały, do kancelarii od ulicy Węgorzewskiej i Czardasza