PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS POMOŻE ZNALEŹĆ WOLONTARIUSZA, KTÓRY ZROBI ZAKUPY SPOŻYWCZE LUB ZAŁATWI INNĄ PILNĄ SPRAWĘ

- jeśli jesteś w gru­pie pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka i nie możesz wycho­dzić z domu w oba­wie przed zara­że­niem koro­na­wi­ru­sem, a nie masz niko­go bli­skie­go, kto mógł­by Ci pomóc
- jeśli znasz oso­by, któ­re są w takiej sytu­acji
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 
- jeśli chcesz pomóc oso­bom z gru­py pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka, któ­re nie mogą wycho­dzić z domu, żeby zro­bić codzien­ne zaku­py lub zała­twić pil­ną spra­wę
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI — ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS
- skie­ru­je­my Cię do oso­by, któ­ra cze­ka na taką pomoc
 
(WSZYSTKICH WOLONTARIUSZY WERYFIKUJEMY W KANCELARII PARAFIANEJ)
 
TEL. DYŻURNY PARAFII: 533 044 270
TEL. KANCELARII (w godzi­nach pra­cy kan­ce­la­rii): 22 846 07 12
 
UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM CIAŁA
  • Głod­nych nakar­mić.
  • Spra­gnio­nych napo­ić.
  • Nagich przy­odziać.
  • Podróż­nych w dom przy­jąć.
  • Więź­niów pocie­szać.
  • Cho­rych nawie­dzać.
  • Umar­łych grze­bać.