Wpisy odAdmin

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.10.2021

Dzi­siaj obcho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Misyj­ny, nazy­wa­ny w Pol­sce Nie­dzie­lą Misyj­ną. To dzień modli­twy i wspar­cia mate­rial­ne­go misji na świe­cie, taca zgod­nie z zapo­wie­dzią...

List pasterski KEP: “Synod, czyli nasza wspólna droga”

SYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA List pasterski w związku z XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów   Dro­gie Sio­stry, dro­dzy Bracia, „(…) Syn...

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.10.2021

W dniach 9 i 10 paź­dzier­ni­ka odby­ło się w Rzy­mie Uro­czy­ste roz­po­czę­cie XVI Zwy­czaj­ne­go Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go Syno­du Bisku­pów, któ­re­go temat brzmi: „Ku...

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.10.2021

Dzi­siaj świę­tu­je­my XXI Dzień Papie­ski. Przed kościo­łem zbie­ra­my ofia­ry na Fun­da­cję „Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia”, któ­ra powsta­ła jako owoc piel­grzym­ki św....

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.10.2021

Dzi­siaj świę­tu­je­my po raz czwar­ty usta­no­wio­ną przez papie­ża Fran­cisz­ka Nie­dzie­lę świę­te­go Fran­cisz­ka, obcho­dzo­ną pod hasłem: „Niech cała zie­mia bło­go­sła­wi Pana”,...

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.09.2021

Od piąt­ku 1 paź­dzier­ni­ka roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa różań­co­we, któ­re będą w dni powsze­dnie po Mszy św. o godz. 17:30, a w nie­dzie­le o godz. 18:00. A dla...

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.09.2021

Mło­dzież, któ­ra w ubie­głym roku roz­po­czę­ła przy­go­to­wa­nie do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia zapra­sza­my wraz z rodzi­ca­mi na spo­tka­nie w ponie­dzia­łek 20 wrze­śnia o g. 18:30 w koście­le....

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.09.2021

Skła­da­my dziś Bogu dzięk­czy­nie­nie za dłu­go ocze­ki­wa­ną przez pol­ski Kościół beaty­fi­ka­cję Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i Mat­ki Elż­bie­ty Róży Czac­kiej, któ­ra w spo­sób...

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.09.2021

Dzi­siaj zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­pro­wa­dza­my zbiór­kę do puszek na rzecz uchodź­ców z Afga­ni­sta­nu, dla któ­rych Cari­tas orga­ni­zu­je pomoc na tere­nie nasze­go kraju. Z...

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.08.2021

W minio­nym tygo­dniu roz­po­czął pra­cę dusz­pa­ster­ską w naszej para­fii ks. Kamil Sta­wiń­ski – neo­pre­zbi­ter. Ser­decz­nie wita­my Księ­dza i pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Para­fian,...

1 2 3 44