Wpisy odAdmin

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.09.2022

Za tydzień 2 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my na Nie­dzie­lę św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. W tym dniu będzie moż­na zostać hono­ro­wym daw­cą krwi odda­jąc krew w ambu­lan­sie...

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.09.2022

Już dzi­siaj zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny św. Fran­cisz­ka z Asy­żu we wto­rek 4 paź­dzier­ni­ka. Msze św. według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza...

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.09.2022

Jutro Mszą św. o godz. 18:30 roz­pocz­nie się spo­tka­nie dla wszyst­kich lek­to­rów, mini­stran­tów i kandydatów. Z ini­cja­ty­wy Rady Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tów Euro­py (CCEE)...

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.09.2022

Od 1 wrze­śnia przy­wró­ci­li­śmy cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. msze świę­te poran­ne w dni powsze­dnie o g. 6:30 i 8:00 oraz mszę św. nie­dziel­ną...

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.08.2022

Od czwart­ku 1 wrze­śnia przy­wra­ca­my cało­rocz­ny gra­fik mszy świę­tych, tzn. msze świę­te poran­ne w dni powsze­dnie o g. 6:30 i 8:00 oraz mszę św....

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.08.2022

W pią­tek 26 sierp­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Czę­sto­chow­skiej. Msze świę­te w naszym koście­le według porząd­ku powszedniego. Kan­ce­la­ria para­fial­na pra­cu­je...

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.08.2022

Jutro 15 sierp­nia — Uro­czy­stość Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Msze świę­te według waka­cyj­ne­go porząd­ku nie­dziel­ne­go. W tym dniu tra­dy­cyj­nie bło­go­sła­wi się zio­ła i kwiaty....

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.08.2022

Metro­po­li­ta War­szaw­ski Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz wysto­so­wał komu­ni­kat po tra­gicz­nym wypad­ku auto­ka­ru w Chor­wa­cji, w któ­rym ucier­pie­li Pola­cy piel­grzy­mu­ją­cy do Medjugorie: „Ota­czam modli­twą...

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 31.07.2022

W ponie­dzia­łek 1 sierp­nia przy­pa­da 78. Rocz­ni­ca wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce wal­ki Powstań­ców War­szaw­skich w naszej dziel­ni­cy odbę­dą się tra­dy­cyj­nie przy...

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.07.2022

1.Dzisiaj z oka­zji wspo­mnie­nia św. Krzysz­to­fa, bło­go­sła­wień­stwo pojaz­dów mecha­nicz­nych odbę­dzie się po Mszach o g. 10:00, 11:30 i 17:00. 2. Dzi­siaj gości­my w naszej...

1 2 3 50