Wpisy odAdmin

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.01.2023

Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii mło­dzież z Ełku, któ­ra zbie­ra pie­nią­dze na wyjazd na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży do Lizbo­ny, a wie­czo­rem o g. 18:00...

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 22.01.2023

Zapro­sze­nie Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza: Dro­dzy Die­ce­zja­nie! Jutro mija 10 rocz­ni­ca śmier­ci Kar­dy­na­ła Józe­fa Glem­pa, Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty Gnieź­nień­skie­go i War­szaw­skie­go, Pry­ma­sa...

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.01.2023

Ser­decz­nie zapra­sza­my w następ­ną nie­dzie­lę — 22 stycz­nia — na kon­cert kolęd w wyko­na­niu Chó­ru Kame­ral­ne­go „In Laeti­tia”, któ­ry odbę­dzie się wie­czo­rem o g. 20:00. Rów­nież w następ­ną...

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO — 08.01.2023

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za zło­żo­ne ofia­ry na tacę, do skar­bon i na...

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2023

Dzi­siaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Zapra­sza­my dzie­ci na mszę św. o g. 11:15...

Podsumowanie roku 2022

31.12.2022 r. Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Siostry!  Dzi­siaj 31 grud­nia 2022 roku o g. 9:34 odszedł do Pana w wie­ku 95 lat dro­gi...

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI — 01.01.2023

W Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, na począt­ku Nowe­go Roku 2023, skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia sło­wa­mi Ojca Świę­te­go...

List na Boże Narodzenie 2022

„Albo­wiem Dzie­cię nam się naro­dzi­ło, Syn został nam dany, na Jego bar­kach spo­czę­ła wła­dza. Nazwa­no Go imie­niem: Prze­dziw­ny Dorad­ca, Bóg...

BOŻE NARODZENIE – 25.12.2022

W Uro­czy­stość Boże­go Naro­dze­nia skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia: niech Jezus – Ksią­żę Poko­ju — przy­no­si nam pokój, siłę i radość, a Jego...

IV NIEDZIELA ADWENTU — 18.12.2020

Roz­po­czy­na­my ostat­ni tydzień Adwen­tu: od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 6:30 zapra­sza­my na Rora­ty. Lau­de­sy – poran­na modli­twa kościo­ła o g 5:30...

1 2 3 52