Wpisy odAdmin

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 22.05.2022

Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00. Dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu...

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 15.05.2022

Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00. W tym tygo­dniu dzie­ci, któ­re pierw­szy raz przy­ję­ły...

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 08.05.2022

Dzi­siej­sza nie­dzie­la zwa­na Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na w Koście­le tydzień modlitw o powo­ła­nia kapłań­skie i zakonne. Z racji II nie­dzie­li mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na...

III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 01.05.2022

Dzi­siaj koń­czy w naszej para­fii prak­ty­ki dusz­pa­ster­skie ks. dia­kon Paweł Cygler. Ksiądz dia­kon Paweł w tym cza­sie odbył prak­ty­ki kate­che­tycz­ne w szko­le, gło­sił...

II NIEDZIELA WIELKANOCNA — 24.04.2022

Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na, usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla całe­go...

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 17.04.2022

Wszyst­kim Para­fia­nom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia wiel­ka­noc­ne: aby każ­dy z nas mógł oso­bi­ście doświad­czyć w swo­im życiu bło­go­sła­wio­nych owo­ców zwy­cię­stwa Chry­stu­sa nad śmier­cią....

NIEDZIELA PALMOWA — 10.04.2022

Nie­dzie­lą Pal­mo­wą Kościół roz­po­czy­na WIELKI TYDZIEŃ, w któ­rym wspo­mi­na­my Mękę Chry­stu­sa, poczy­na­jąc od Jego mesjań­skie­go wjaz­du do Jero­zo­li­my. O g. 18:00 na...

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 03.04.2022

Wolon­ta­riu­sze Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas zbie­ra­ją dziś ofia­ry na pacz­ki świą­tecz­ne dla bez­dom­nych i potrze­bu­ją­cych. Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne na...

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 27.03.2022

Dzi­siaj koń­czy­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne. Dzię­ku­je­my księ­dzu dr Jose David Albe­za Asen­cio za gło­sze­nie nam Sło­wa Boże­go. Pro­si­my o modli­twę w Jego...

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 20.03.2022

W tym tygo­dniu roz­po­czy­na­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne. Zapra­sza­my od czwart­ku 24 mar­ca do nie­dzie­li 27 mar­ca. Reko­lek­cje popro­wa­dzi ks. dr...

1 2 3 48