Wpisy odAdmin

I NIEDZIELA ADWENTU — 03.12.2023

Adwent to czas czu­wa­nia i rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej...

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA — 26.11.2023

Dzi­siaj, w ostat­nią nie­dzie­lę roku litur­gicz­ne­go, obcho­dzi­my Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Po mszy św. o g. 11:30 Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana...

Orędzie papieża Franciszka na XVII Światowy Dzień Ubogich

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA VII ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH 19 listo­pa­da 2023 Nie odwra­caj twa­rzy od żad­ne­go bie­da­ka (Tb 4, 7) 1. Świa­to­wy...

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.11.2023

Dzi­siaj obcho­dzi­my VII Świa­to­wy Dzień Ubo­gich pod hasłem „Nie odwra­caj twa­rzy od żad­ne­go bie­da­ka” (Tb 4, 7). Na stro­nie inter­ne­to­wej...

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 12.11.2023

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Przy­po­mi­na­my, że trwa remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Całość prac zosta­ła...

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.11.2023

Zapro­sze­nie Metro­po­li­ty War­szaw­skie­go: Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie, zapra­szam Was w sobo­tę, 11 listo­pa­da, do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej na uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści....

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.10.2023

W śro­dę 1 listo­pa­da świę­tu­je­my Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, a w czwar­tek 2 listo­pa­da Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we...

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 22.10.2023

Dzi­siaj świę­tu­je­my Nie­dzie­lę Misyj­ną pod hasłem „Misje ser­cem Kościo­ła”. Taca prze­zna­czo­na jest na misje. W naszej para­fii gości­my Ojców Misjo­na­rzy Obla­tów...

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.10.2023

Dzi­siaj XXIII Dzień Papie­ski, obcho­dzo­ny w tym roku pod hasłem: „Jan Paweł II. Cywi­li­za­cja życia”. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do...

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 08.10.2023

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy. Przy­po­mi­na­my, że trwa remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Całość prac zosta­ła...

1 2 3 57