Wpisy odAdmin

SŁOWO ARCYBISKUPA WARSZAWSKIEGO PRZED ŚWIĘTEM DZIĘKCZYNIENIA 2023

1. Zbli­ża się kolej­ne, już XVI Świę­to Dzięk­czy­nie­nia w War­sza­wie przy Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej. W tym cza­sie powsta­ło reli­gij­ne wyda­rze­nie w sto­li­cy na...

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 28.05.2023

W Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy się okres wiel­ka­noc­ny, a roz­po­czy­na okres zwy­kły w litur­gii Kościoła. Nabo­żeń­stwa majo­we spra­wu­je­my codzien­nie o g. 18:00....

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO — 21.05.2023

Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza za tydzień na spo­tka­nie po mszy św. o g. 11:30 w sali nad zakrystią. Nabo­żeń­stwa majo­we spra­wu­je­my codzien­nie o g....

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 14.05.2023

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca, taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy para­fii. Naro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej nadal nie przy­znał...

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 07.05.2023

Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we codzien­nie o g. 18:00. Jutro 8 maja Uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa Bisku­pa i Męczen­ni­ka, Patro­na Pol­ski. Msze...

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 30.04.2023

IV Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na zwa­na Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na tydzień modlitw o powo­ła­nia do kapłań­stwa i życia zakon­ne­go. Dzi­siej­sza taca zgod­nie z zapo­wie­dzią jest...

III Niedziela Wielkanocna — 23.04.2023

Dzi­siaj jest Nie­dzie­la Biblij­na, któ­ra roz­po­czy­na XV Ogól­no­pol­ski Tydzień Biblij­ny. „Nie­zna­jo­mość Pisma Świę­te­go jest nie­zna­jo­mo­ścią Chry­stu­sa”- to jest aktu­al­ność prze­sła­nia...

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA — 16.04.2023

Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na, usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez św. Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla...

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 09.04.2023

Wszyst­kim Para­fia­nom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia wiel­ka­noc­ne: aby każ­dy z nas mógł oso­bi­ście doświad­czyć w swo­im życiu bło­go­sła­wio­nych owo­ców zwy­cię­stwa Chry­stu­sa nad śmier­cią....

NIEDZIELA PALMOWA — 02.04.2023

Nie­dzie­lą Pal­mo­wą Kościół roz­po­czy­na WIELKI TYDZIEŃ, w któ­rym wspo­mi­na­my Mękę Chry­stu­sa, poczy­na­jąc od Jego mesjań­skie­go wjaz­du do Jero­zo­li­my. O g. 18:00 zapra­sza­my...

1 2 3 54