Wpisy odAdmin

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 19.05.2024

W Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go koń­czy się okres wiel­ka­noc­ny, a roz­po­czy­na okres zwy­kły w litur­gii Kościo­ła. W przy­szłą nie­dzie­lę koń­czy się tzw. okres...

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO — 12.05.2024

W Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go obcho­dząc 90. rocz­ni­cę odpra­wie­nia 13 maja 1934 roku pierw­szej mszy świę­tej w nie­ist­nie­ją­cym już drew­nia­nym kościół­ku na...

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 05.05.2024

W następ­ną nie­dzie­lę 12 maja w Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go obcho­dzić będzie­my 90. rocz­ni­cę odpra­wie­nia pierw­szej mszy św. w nie­ist­nie­ją­cym już drew­nia­nym...

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI — 03.05.2024

W dzi­siej­szą Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00. Dobie­gła koń­ca...

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 28.04.2023

KOMUNIKAT Arcy­bi­sku­pa War­szaw­skie­go przed pere­gry­na­cją reli­kwii bł. Rodzi­ny Ulmów Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry, Reli­kwie, beaty­fi­ko­wa­nej 10 wrze­śnia ub. r., Rodzi­ny Ulmów –...

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 21.04.2024

Dzi­siej­sza Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza roz­po­czy­na Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia Kapłań­skie i do Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne św....

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA — 07.04.2024

Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na, usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez św. Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla...

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 31.03.2024

Wszyst­kim Para­fia­nom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia wiel­ka­noc­ne: niech Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły wstę­pu­ją­cy do Ojca w nie­bie wsta­wia się za nami, aby­śmy mogli sta­wać...

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE WIELKIEJ NOWENNY PRZED DWUTYSIĄCLECIEM DZIEŁA ODKUPIENIA

W roku 2033 będzie­my obcho­dzić rocz­ni­cę dwu­ty­siąc­le­cia Odku­pie­nia, jakie­go doko­nał nasz Pan Jezus Chry­stus przez swo­ją mękę, śmierć, zmar­twych­wsta­nie, wnie­bo­wstą­pie­nie...

NIEDZIELA PALMOWA — 24.03.2024

Nie­dzie­lą Pal­mo­wą Kościół roz­po­czy­na WIELKI TYDZIEŃ, w któ­rym wspo­mi­na­my Mękę Chry­stu­sa, poczy­na­jąc od Jego mesjań­skie­go wjaz­du do Jero­zo­li­my. O g. 18:00 zapra­sza­my...

1 2 3 60