29.11.2015 r. – I NIEDZIELA ADWENTU

Wyłączone
  1. Wczo­raj w Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej Mszą świę­tą pod prze­wod­nic­twem kard. Kazi­mie­rza Nycza został zain­au­gu­ro­wa­ny w archi­die­ce­zji war­szaw­skiej Jubi­le­usz 1050-lecia Chrztu Polski.
  2. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą roz­po­czy­na­my Adwent – czas rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­cie Pana. To okres przy­go­to­wa­nia do uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go ale też kie­ru­je nasze dusze ku ocze­ki­wa­niu Jego powtór­ne­go przyj­ścia na koń­cu cza­sów. Wzo­rem tego ocze­ki­wa­nia jest Mary­ja. W cza­sie Adwen­tu tra­dy­cyj­nie zapra­sza­my na Msze św. rorat­nie o g. 6:30 ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Dzie­ciom chcie­li­by­śmy uła­twić uczest­nic­two w rora­tach poprzez przy­go­to­wa­nie po mszach św. małe­go śnia­da­nia w zakry­stii dla mini­stran­tów przed pój­ściem do szko­ły. Ser­decz­nie zapra­sza­my. Przed rora­ta­mi o g. 5:25 jutrz­nia w kapli­cy bocz­nej. W czwart­ki odpra­wiać będzie­my rora­ty rów­nież wie­czo­rem — o 17:30, zwłasz­cza dla tych, któ­rzy nie mogą uczest­ni­czyć rano.
  3. Dzi­siej­sza taca zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­zna­czo­na będzie na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w Warszawie.
  4. Zachę­ca­my do odwie­dza­nia kio­sku para­fial­ne­go, gdzie oprócz pra­sy kato­lic­kiej i ksią­żek moż­na nabyć tak­że wigi­lij­ne świe­ce Cari­tas, z któ­rych dochód prze­zna­cza­my na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną. Kiosk posia­da też duży wybór kart świą­tecz­nych, ksią­żek i upominków.
  5. Moż­na zaopa­try­wać się w opłat­ki wigi­lij­ne w skle­pi­ku i przy zakry­stii. Poza kościo­łem opłat­ki na tere­nie para­fii roz­pro­wa­dza pan Mate­usz Pierz­cha­ła – z gru­py mini­stranc­kiej – w tym tygo­dniu: ponie­dzia­łek – ul. XX-lat­ków 1, 1a i 3, wto­rek – osie­dle Wie­ża u zbie­gu Rada­ro­wej i Lechic­kiej, śro­da — ul. Lechic­ka 4, 6, 8, czwar­tek — Żwir­ki i Wigu­ry od nume­ru 15 do 19, pią­tek 17 stycz­nia 39, a w sobo­tę oko­li­ce ul. Cypry­so­wej, Jani­szow­skiej, Fli­sa, Łopu­szań­skiej i Kazi­mie­rza Wielkiego.
  6. W przy­szły ponie­dzia­łek — 8 grud­nia- w Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, o g. 19:30 chór Soli Deo odśpie­wa Aka­tyst – hymn litur­gicz­ny Kościo­ła Wschod­nie­go ku czci Maryi. Ser­decz­nie zapra­sza­my na tę liturgię.
  7. Od jutra msze św. o g. 8:00 i 18:30 odpra­wia­ne będą w bocz­nej kapli­cy, w któ­rej jest cie­plej niż w koście­le. Będzie­my dążyć do takie­go usta­wie­nia ławek w kapli­cy, aby mogło się w niej zmie­ścić jak naj­wię­cej osób. Nie­ste­ty tej zimy nie ma szans na zmo­der­ni­zo­wa­nie sys­te­mu ogrze­wa­nia w koście­le. Temat ten jest przed­mio­tem kon­sul­ta­cji ze spe­cja­li­sta­mi i pro­jek­tan­ta­mi. Jedy­ne co może­my zro­bić, to zamon­to­wać kota­rę przy wej­ściu głów­nym, by zatrzy­mać wpa­da­ją­ce zim­ne powietrze.
  8. W kalen­da­rzu litur­gicz­nym w naj­bliż­szym tygo­dniu: w ponie­dzia­łek — świę­to św. Andrze­ja Apo­sto­ła – ser­decz­ne życze­nia dla wszyst­kich sole­ni­zan­tów, a zwłasz­cza dla ks. Andrze­ja Łaguny.
  9. Pole­caj­my Bogu w modli­twie naszych para­fian zmar­łych w ubie­głym tygo­dniu: Józe­fa Dmo­chow­skie­go, lat. 79, Leona Anto­nie­wi­cza, lat 87, Paw­ła Kro­piel­nic­kie­go, lat 29.