Wpisy odAdmin

BOŻE NARODZENIE – 25.12.2022

W Uro­czy­stość Boże­go Naro­dze­nia skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia: niech Jezus – Ksią­żę Poko­ju — przy­no­si nam pokój, siłę i radość, a Jego...

IV NIEDZIELA ADWENTU — 18.12.2020

Roz­po­czy­na­my ostat­ni tydzień Adwen­tu: od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 6:30 zapra­sza­my na Rora­ty. Lau­de­sy – poran­na modli­twa kościo­ła o g 5:30...

III NIEDZIELA ADWENTU — 11.12.2022

Dzi­siaj ostat­ni dzień reko­lek­cji adwen­to­wych. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ks. Car­lo­so­wi Cesa­ro­wi Dama­glio za wygło­szo­ne nauki. Przez cały Adwent zapra­sza­my na Rora­ty...

II NIEDZIELA ADWENTU — 04.12.2022

Przez cały Adwent zapra­sza­my na Rora­ty o g. 6:30. Po Rora­tach w holu przed zakry­stią czę­stu­je­my dzie­ci gorą­cym kakao i słod­ki­mi bułecz­ka­mi. W cza­sie...

I NIEDZIELA ADWENTU — 27.11.2022

Adwent to czas czu­wa­nia i rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej...

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.11.2022

Dzi­siaj, w ostat­nią nie­dzie­lę roku litur­gicz­ne­go, obcho­dzi­my Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Po mszy św. o g. 11:30 Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana...

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.11.2022

Dzi­siaj obcho­dzi­my VI Świa­to­wy Dzień Ubo­gich pod hasłem „Chry­stus dla was stał się ubo­gim” (por. 2 Kor 8, 9). Jest to...

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.11.2022

Zapra­sza­my dzi­siaj na Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne o g. 18:00. Spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca o g. 15:30 w sali nad zakrystią. Jutro I ponie­dzia­łek mie­sią­ca. Msza...

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.10.2022

We wto­rek 1 listo­pa­da świę­tu­je­my Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, a w śro­dę 2 listo­pa­da Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, czy­li tzw. Dzień Zadusz­ny. Inten­cje wypo­min­ko­we...

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.10.2022

Dzi­siaj świę­tu­je­my Nie­dzie­lę Misyj­ną. Taca prze­zna­czo­na jest na misje. W naszej para­fii gości­my Ojców Misjo­na­rzy Obla­tów Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­rzy po...

1 2 3 4 5 53