II NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.01.2020

 1. Wczo­raj roz­po­czął się Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, któ­ry potrwa do sobo­ty 25 stycz­nia. Obcho­dzo­ny jest pod hasłem: Życz­li­wy­mi bądź­cie (Dz 28, 2). Pro­gram uro­czy­sto­ści eku­me­nicz­nych i spo­tkań wywie­szo­ny jest na tabli­cy ogłoszeń.

 2. Za tydzień pierw­szy raz świę­to­wać będzie­my usta­no­wio­ną przez papie­ża Fran­cisz­ka Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. Ojciec Świę­ty napi­sał: „Nie­dzie­la Sło­wa Boże­go sta­je się odpo­wied­nim momen­tem tego okre­su roku, w któ­rym jeste­śmy wezwa­ni do wzmoc­nie­nia wię­zi z wyznaw­ca­mi juda­izmu oraz do modli­twy o jed­ność chrze­ści­jan. (…) Pismo Świę­te wska­zu­je tym, któ­rzy się w nie wsłu­chu­ją, dro­gę do prze­by­cia, aby dojść do trwa­łej i auten­tycz­nej jed­no­ści”. Z tej oka­zji za tydzień zapra­sza­my o g. 18:00 na uro­czy­ste Nie­szpo­ry niedzielne.

 3. W ramach przy­go­to­wań pasto­ral­nych do beaty­fi­ka­cji Słu­gi Boże­go kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej przy gro­bie Słu­gi Boże­go odby­wa­ją się co mie­siąc msze świę­te połą­czo­ne z pre­lek­cją. Jako datę cyklicz­nych spo­tkań wybra­no 28 dzień mie­sią­ca, aby w ten spo­sób nawią­zać do daty śmier­ci kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go 28 maja 1981 r. Nasza Para­fia zosta­ła zapro­szo­na do odby­cia piel­grzym­ki do gro­bu Słu­gi Boże­go w tym mie­sią­cu: we wto­rek 28. stycz­nia. Ser­decz­nie zapra­sza­my na g. 19.00 na Mszę św. pod prze­wod­nic­twem abp. Woj­cie­cha Pola­ka, Pry­ma­sa Pol­ski. Następ­nie pre­lek­cję pt. “Pry­mas a Naród” wygło­si ks. prof. Piotr Mazurkiewicz.

 4. W naj­bliż­szym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: w ponie­dzia­łek 20.01.- ul. 1 Sierp­nia 38, 35 i 34 oraz al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 2A; we wto­rek 21.01. — ul. 1 Sierp­nia 34A i 31 oraz ul. Sul­mie­rzyc­ka 6; w śro­dę (22.01.) - ul. 1 Sierp­nia 27, ul. Ustrzyc­ka, ul. Leżaj­ska 4, 3, 2 i 1; ul. Rada­ro­wa 4 i 4A; w czwar­tek (23.01) — ul. Sul­mie­rzyc­ka 3 i 4 oraz al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 2 i 3; w pią­tek (24.01.) — al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1 i 1A oraz ul. Soliń­ska 19ABCD; w sobo­tę (25.01) — ul. Leoni­da­sa; ul. Orze­cho­wa; ul. Sape­rów; ul. Robot­ni­cza; ul. Kra­ko­wia­ków; ul. Jako­bi­nów; ul. Mate­rii; ul. Lipow­cza­na; ul. Bory­ny; ul. Nasien­na; ul. Kol­neń­ska; ul. Łopu­szań­ska. Pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. Pro­si­my miesz­kań­ców o wywie­sze­nie we wła­snym blo­ku w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

 5. Para­fia ogła­sza nabór do chó­ru para­fial­ne­go, któ­ry będzie pro­wa­dzo­ny przez pro­fe­sjo­nal­ne­go dyry­gen­ta p. Jaku­ba Kacz­mar­ka. Zapra­sza­my mło­dzież od 16 roku życia i doro­słych. Nie trze­ba mieć wykształ­ce­nia muzycz­ne­go ani doświad­cze­nia chó­ral­ne­go. Pró­by będą się odby­wać raz w tygo­dniu we wtor­ki w g. 19:00 – 21:00. Pierw­sze spo­tka­nie we wto­rek 28 stycz­nia w bocz­nej kaplicy.

 6. W dniach 1 – 6 czerw­ca br. roku orga­ni­zu­je­my piel­grzym­kę para­fial­ną do Rzy­mu, Lore­to i Asy­żu. Zapi­sy w for­mie wpła­ty zalicz­ki przyj­mu­je­my do koń­ca stycz­nia w kan­ce­la­rii parafialnej.

 7. Para­fia przyj­mie oso­by do pra­cy w zakry­stii oraz do pra­cy w kuch­ni. Infor­ma­cje u ks. Proboszcza.

 8. Ks. Sła­wo­mir zapra­sza kan­dy­da­tów do służ­by litur­gicz­nej w naj­bliż­szą śro­dę o g. 19:00.

 9. Przy­go­to­wa­nie do chrztu dzie­ci powy­żej 7. roku życia roz­pocz­nie się w naszej para­fii w pią­tek 24 stycz­nia o g. 20:15. Zgło­sze­nia do ks. Gia­co­mo lub do kan­ce­la­rii parafialnej.

 10. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza 23 stycz­nia na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do Św. Ojca Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy miesiąc.

 11. Zespół Cari­tas naszej para­fii dzię­ku­je wszyst­kim uczest­ni­kom akcji „Weź ser­dusz­ko daj ser­ce”. Dzię­ki wam dostar­czy­li­śmy 50 pre­zen­tów dla dzie­ci z naszej para­fii oraz prze­ka­za­li­śmy do Domu Samot­nej Mat­ki w Bia­ło­łę­ce ponad 200 paczek pieluch.

 12. Skle­pik para­fial­ny pro­si o odbiór zamó­wio­nych książek.

 13. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Rena­ta Skrze­czy­na l.63, Wal­de­mar Wik­tor Bie­niec­ki l. 93, Marian Gruź­lew­ski l.67