IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 19.03.2023

 1. Roz­po­czy­na­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne. Wita­my ser­decz­nie w naszej para­fii reko­lek­cjo­ni­stę — ks. dr Ada­ma Gor­lew­skie­go, bibli­stę, pro­fe­so­ra Aka­de­mii Kato­lic­kiej w War­sza­wie. Pro­si­my o modli­twę w Jego inten­cji oraz o Ducha św. na czas reko­lek­cji dla nas wszyst­kich. W nie­dzie­lę nauki reko­lek­cyj­ne na wszyst­kich mszach świę­tych oprócz mszy z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę msze świę­te z nauką reko­lek­cyj­ną o g. 10:00, 17:30 i 19:00 (w śro­dę o 20:00) oraz dla mło­dzie­ży szkół śred­nich o g. 11:45. Nie będzie mszy św. o g. 18:30. W ostat­nim dniu reko­lek­cji – w śro­dę 22 mar­canasz kościół został usta­no­wio­ny Wiel­ko­post­nym Kościo­łem Sta­cyj­nym dla War­sza­wy. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 8:30 do 10:00 oraz od 13:00 do 17:30. O g. 5:30 Lau­de­sy w dol­nym koście­le, o g. 15:00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go, o g. 16:50 Róża­niec, o g. 19:00 Gorz­kie Żale, o g. 21:00 Apel Jasno­gór­ski. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych w cza­sie reko­lek­cji moż­li­wość spo­wie­dzi, zachę­ca­my, by nie odkła­dać tego sakra­men­tu na dni przedświąteczne.

 2. W czwar­tek i pią­tek w godzi­nach 9 – 13 odbę­dą się reko­lek­cje dla dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych według porząd­ku usta­lo­ne­go ze szko­ła­mi. Z racji reko­lek­cji piąt­ko­wa ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 15:00. Kan­ce­la­ria para­fial­na w tym tygo­dniu nie będzie mia­ła dyżu­ru przed­po­łu­dnio­we­go we wto­rek i pią­tek. Od jutra Świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas będzie moż­na naby­wać w dni powsze­dnie w kan­ce­la­rii para­fial­nej oraz w nie­dzie­le po każ­dej Mszy św.

 3. Na cmen­ta­rzu para­fial­nym zakoń­czy­li­śmy pra­ce bru­kar­skie. Wyre­mon­to­wa­na zosta­ła alej­ka przy kolum­ba­rium, część alej­ki mię­dzy sta­rą a nową czę­ścią cmen­ta­rza, pod­sta­wę kolum­ba­rium uzu­peł­nio­no o nowe gra­ni­to­we pły­ty, prze­nie­sio­no uję­cie wody w nowe miej­sce. Dzię­ku­je­my Fir­mie ELBRUK Pana Edwar­da Lewan­dow­skie­go za oka­za­ną para­fii pomoc w prze­pro­wa­dze­niu remontu.

 4. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na Dro­gę Krzy­żo­wą w piąt­ki o g. 18:00 i Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Dro­ga Krzy­żo­wa dla dzie­ci w dol­nym koście­le w piąt­ki o g. 17:15. Od ponie­dział­ku do piąt­ku w dol­nym koście­le Lau­de­sy o g. 5:30.

 5. Ks. Paweł orga­ni­zu­je para­fial­ne kolo­nie let­nie dla dzie­ci i mło­dzie­ży na Mazu­rach, w Sze­li­gach koło Ełku, w dniach 9 — 18 lip­ca. W pla­nach m. in. wyciecz­ka do Wil­na. Zapra­sza­my dzie­ci po I Komu­nii Świę­tej, do 17 roku życia. For­mu­la­rze zgło­sze­nio­we znaj­du­ją się w zakrystii.

 6. W ponie­dzia­łek obcho­dzi­my Uro­czy­stość św. Józe­fa, Oblu­bień­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, prze­nie­sio­ną w tym roku z dnia dzi­siej­sze­go z racji nie­dzie­li. W sobo­tę 25 mar­ca przy­pa­da Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. Jest to Dzień Świę­to­ści Życia, w koście­le będą wyło­żo­ne infor­ma­cje, jak doko­nać ducho­wej adop­cji dziec­ka poczę­te­go. W nie­dzie­lę 26 mar­ca będzie moż­na doko­nać takiej ducho­wej adop­cji na zakoń­cze­nie każ­dej mszy świętej.

 7. W sobo­tę 25 mar­ca Para­fial­ny Oddział Cari­tas zapra­sza na kolej­ną edy­cję „otwar­tej sza­fy”, gdzie za dar­mo moż­na zaopa­trzyć się w wyse­lek­cjo­no­wa­ne uży­wa­ne ubra­nia dobrej jako­ści. Moż­na też takie ubra­nia przy­nieść. „Otwar­ta sza­fa” będzie czyn­na od g. 11:00 do 13:00 przy wej­ściu do dol­ne­go kościo­ła od ul. Hynka.

 8. Mło­dzież od 14 roku życia ser­decz­nie zapra­sza­my do dołą­cze­nia się do scho­li mło­dzie­żo­wej, któ­ra śpie­wa na nie­dziel­nej mszy świę­tej o g. 19:00. Infor­ma­cje u ks. Pawła.

 9. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio w czwar­tek 23 mar­ca na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o godz. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio,
  w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny mie­siąc. W następ­ną nie­dzie­lę spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30 w sali nad zakrystią.

 10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Hen­ry­ka Adam­czuk l. 89