NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO — 12.01.2020

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Naj­więk­szym wyzwa­niem inwe­sty­cyj­nym para­fii w ubie­głym roku była kon­ty­nu­acja gene­ral­ne­go remon­tu budyn­ku ple­ba­nii i przy­go­to­wa­nie remon­tu kościo­ła. W wyre­mon­to­wa­nych miesz­ka­niach ple­ba­nii miesz­ka­ją już wszy­scy trzej wika­riu­sze, zakoń­czo­ne zosta­ły pra­ce w kuch­ni, jadal­ni, holu i roz­mów­ni­cy. Zain­sta­lo­wa­na zosta­ła nowa kotłow­nia. Obec­nie wykań­cza­ne jest miesz­ka­nie pro­bosz­cza i pokój gościn­ny. W per­spek­ty­wie cze­ka nas dokoń­cze­nie remon­tu kla­tek scho­do­wych, pod­da­sza, remont piw­nic i odno­wie­nie ele­wa­cji. Pra­ce ze wzglę­dów finan­so­wych pro­wa­dzo­ne są w wol­niej­szym tem­pie. Z tego powo­du pod­ję­te zosta­ły też kro­ki w celu pozy­ska­nia poza para­fial­nych źró­deł finan­so­wa­nia przy­szłe­go remon­tu kościo­ła. We wrze­śniu 2019 roku zło­żo­ny został wnio­sek do Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej o dofi­nan­so­wa­nie ter­mo­mo­der­ni­za­cji nasze­go kościo­ła. Do wnio­sku dołą­czo­ne zosta­ły audy­ty ener­ge­tycz­ne, inwen­ta­ry­za­cje i przed­mia­ry, zało­że­nia archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ne i kosz­to­ry­sy. Wyko­na­li­śmy bar­dzo dużą pra­cę kon­cep­cyj­ną, ufa­my, iż zakoń­czy się ona przy­zna­niem dota­cji, jeśli taka jest wola Boża. Wie­lo­krot­nie pro­si­li­śmy i nadal pro­si­my o modli­twę w tej inten­cji. Jeste­śmy wdzięcz­ni za każ­de wspar­cie materialne.

  2. W pią­tek 17 stycz­nia w Koście­le kato­lic­kim w Pol­sce będzie obcho­dzo­ny XXIII Dzień Juda­izmu pod hasłem: Pamię­taj o dniu sza­ba­tu, aby nale­ży­cie go świę­to­wać. Dzień Juda­izmu sta­no­wi oka­zję do wza­jem­ne­go pozna­nia i bra­ter­stwa oraz wspól­ne­go świa­dec­twa wia­ry w Boga. Tego­rocz­ny Dzień Juda­izmu zbie­ga się z obcho­da­mi 75. rocz­ni­cy wyzwo­le­nia obo­zu zagła­dy Auschwitz-Bir­ke­nau. Pamię­taj­my w modli­twie o naszych star­szych bra­ciach w wie­rze. Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, któ­ry trwa od sobo­ty 18 stycz­nia do sobo­ty 25 stycz­nia będzie obcho­dzo­ny pod hasłem: Życz­li­wy­mi bądź­cie (Dz 28, 2). 

  3. W naj­bliż­szym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: w ponie­dzia­łek 13.01. — ul. 1 Sierp­nia 45; 44, 41 i 40 oraz al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 6; we wto­rek 14.01. — ul. 1 Sierp­nia 42; 40A, 38A i 33; w śro­dę (15.01.) - ul. 1 Sierp­nia 40B39 oraz al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4A; w czwar­tek (16.01) — ul. 1 Sierp­nia 37 oraz al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4; w pią­tek (17.01.) - ul. 1 Sierp­nia 32A, 3636B; w sobo­tę (18.01) — ul. Sycow­ska; ul. Star­to­wa; ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go; ul. Geo­lo­gicz­na; ul. Łobe­ska; ul. Skrom­na; ul. Tro­jań­ska; ul. Żego­tyul. Prud­nic­ka. Pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. Pro­si­my miesz­kań­ców o wywie­sze­nie we wła­snym blo­ku w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  4. W dniach 1 – 6 czerw­ca 2020 roku orga­ni­zu­je­my piel­grzym­kę para­fial­ną do Rzy­mu, Lore­to i Asy­żu – chce­my w Roku Jubi­le­uszo­wym, któ­ry obcho­dzi Sank­tu­arium w Lore­to odwie­dzić miej­sca zwią­za­ne z Mat­ką Bożą Lore­tań­ską – Patron­ką naszej świą­ty­ni i Św. Fran­cisz­kiem z Asy­żu – Patro­nem para­fii. Prze­wi­dzia­ny jest rów­nież udział w audien­cji gene­ral­nej z papie­żem Fran­cisz­kiem i zwie­dza­nie rzym­skich bazy­lik. Infor­ma­cje moż­na uzy­skać w kan­ce­la­rii para­fial­nej i zakry­stii. Zapi­sy przyj­mu­je­my do koń­ca stycz­nia.

  5. Przy­go­to­wa­nie do chrztu dzie­ci powy­żej 7. roku życia roz­pocz­nie się w naszej para­fii w pią­tek 24 stycz­nia o g. 20:15. Zapra­sza­my rodzi­ców, żeby w tej spra­wie zgło­si­li się w naj­bliż­szym cza­sie do ks. Gia­co­mo lub do kan­ce­la­rii parafialnej.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Hen­ry­ka Gajek l.70, Euge­nia Muszyń­ska l. 97, Lilia­na Jani­na Pigłow­ska l.88