NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY — 31.12.2018

  1. Dzi­siaj ostat­nia nie­dzie­la roku kalen­da­rzo­we­go — Uro­czy­stość Świę­tej Rodzi­ny. Msza św. na zakoń­cze­nie roku o g. 18 z udzia­łem par, któ­re w tym roku obcho­dzi­ły jubi­le­usze mał­żeń­stwa. O g. 17:00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Nabo­żeń­stwo Dzięk­czyn­ne z pod­su­mo­wa­niem roku duszpasterskiego.

  2. Przy­po­mi­na­my, że od nowe­go roku zmie­nią się godzi­ny mszy świę­tych nie­dziel­nych po połu­dniu. Prze­su­nie­my nie­dziel­ne msze świę­te wie­czor­ne o godzi­nę, tzn. na 17:0019:00 (z obec­nie spra­wo­wa­nych o 16:00 i 18:00) W związ­ku z tym nabo­żeń­stwa okre­so­we odpra­wia­ne będą w nie­dzie­le nie o g. 17:00 tyl­ko o 18:00, czy­li mię­dzy msza­mi. Zmia­na wej­dzie w życie od 1 stycz­nia 2018 roku.

  3. Jutro — w ponie­dzia­łek 1 stycz­nia — Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi. Msze świę­te według nowe­go porząd­ku nie­dziel­ne­go. Z racji ferii świą­tecz­nych nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci. Wie­czo­rem o g. 19:00 msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach, pół godzi­ny przed mszą – o g. 18:30 zapra­sza­my na wypo­min­ki.

  4. W pią­tek przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Przez cały dzień ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy bocz­nej. Spo­wiedź pod­czas mszy świę­tych oraz wie­czo­rem od g. 17:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  5. W sobo­tę 6 stycz­nia uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go – Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Po Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o 11:15 wyru­szy wokół nasze­go kościo­ła Orszak Trzech Kró­li. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kre­dy i kadzi­dła. Dzię­ku­je­my Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go za przy­go­to­wa­nie kre­dy i kadzi­dła. Zbie­ra­na w tym dniu taca prze­zna­czo­na będzie tra­dy­cyj­nie na misje.

  6. W następ­ną nie­dzie­lę – 7 stycz­nia – przez cały dzień gościć będzie w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater w War­sza­wie. Wie­czo­rem o g. 20:00 zapra­sza­my na kon­cert „Kolę­dy świa­ta” w wyko­na­niu kle­ry­ków semi­na­rium. Z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca rów­nież za tydzień – Chór Rodzin­ny Soli Deo popro­wa­dzi Wie­czór Uwiel­bie­nia z ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu o g. 18:00.

  7. Zapra­sza­my do skle­pi­ku para­fial­ne­go, gdzie moż­na nabyć pra­sę kato­lic­ką, książ­ki i dewo­cjo­na­lia: m.in. zesta­wy kolę­do­we, arty­ku­ły do chrztu oraz grom­ni­ce wosko­we, a tak­że kalen­darz na 2018 r. wyda­ny przez mini­stran­tów – dochód z jego sprze­da­ży wzbo­ga­ci fun­dusz mini­stranc­ki prze­zna­czo­ny m.in. na dopła­ty do wyjaz­dów waka­cyj­nych dzie­ci. Kalen­darz mini­stran­ci roz­pro­wa­dza­ją też przy wyj­ściu z kościo­ła. Są jesz­cze wol­ne inten­cje na poran­ne msze świę­te w stycz­niu.

  8. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­ną „kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: we wto­rek (02.01) — ul. 1 Sierp­nia 42 A, 37 i 35 razem z al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 2A; oraz ul. 1 Sierp­nia 32A i al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 2; w śro­dę (03.01.) — ul. 1 Sierp­nia 40A i 31 razem z ul. Sul­mie­rzyc­ką 6; oraz al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1; w czwar­tek (28.12) — ul. 1 Sierp­nia 27 i 40B; al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1A i 3; ul. Rada­ro­wa 2A i 4; ul. Ustrzyc­ka; ul. Leżaj­ska 1 i 4; w pią­tek (05.01.) - ul. 1 Sierp­nia 40. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie : śp. Bar­ba­ra Jadwi­ga Bień­kow­ska l. 81; Piotr Woj­ciech Wąsow­ski l. 58; Danu­ta Bar­ba­ra Petry­kow­ska l. 87