Noclegi dla pielgrzymów


Nasza para­fia przyj­mie oko­ło 100 piel­grzy­mów z Hisz­pa­nii. Wszyst­kich chęt­nych do udzie­le­nia im gości­ny zachę­ca­my do kon­tak­tu z księ­dzem Dariu­szem Nogań­skim lub do wypeł­nie­nia for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go widocz­ne­go obok.

Piel­grzy­mi przy­ja­dą 28 lip­ca w czwar­tek, a wyja­dą 29 lip­ca w pią­tek. UWAGA ter­mi­ny nie pokry­wa­ją się z nor­mal­nym pro­gra­mem obcho­dów Dni Mło­dzie­ży w die­ce­zjach — nasi goście przy­ja­dą już po zakoń­cze­niu czę­ści die­ce­zjal­nej, zatrzy­ma­ją się w para­fii na kil­ka dni w dro­dze do Kra­ko­wa. Nie potrze­bu­ją żad­nych spe­cjal­nych warun­ków — wystar­czy pod­ło­ga gdzie będą mogli roz­ło­żyć kari­ma­tę i śpi­wór, rano śnia­da­nie, wie­czo­rem kola­cję. W cią­gu dnia będą zaan­ga­żo­wa­ni w para­fii, więc nie trze­ba się nimi zajmować.

Nie zna­le­zio­no żad­nych pól.