ŚDM w naszej parafii

Wszyst­kich  ser­decz­nie zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w tym nie­sa­mo­wi­tym wyda­rze­niu, kie­dy to mło­dzi ludzie z całe­go świa­ta, mają oka­zję poczuć czym tak napraw­dę jest Kościół, jaka moc ma modli­twa setek tysię­cy serc w tym samym miej­scu i ile rado­ści daje oso­bi­ste spo­tka­nie z Ojcem Świę­tym we wła­snym kra­ju prze­ży­te nie przed tele­wi­zo­rem ale w wyjąt­ko­wych oko­licz­no­ściach, po wspól­nym noc­nym czu­wa­niu wypeł­nio­nym ciszą ado­ra­cji i modli­twa uwielbienia.

Mło­dzież zain­te­re­so­wa­ną wyjaz­dem do Kra­ko­wa na spo­tka­nie z papie­żem w ramach Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży, zapra­sza­my do wpi­sy­wa­nia się na listę chęt­nych  — po każ­dej nie­dziel­nej Mszy św. w zakry­stii lub oso­bi­sty kon­takt z ks.Dariuszem.

Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży są wyda­rze­niem reli­gij­nym. Jed­nym z ele­men­tów jego finan­so­wa­nia jest par­ty­cy­pa­cja w kosz­tach piel­grzy­mów, któ­rzy zgło­szą swój udział za pośred­nic­twem sys­te­mu reje­stra­cyj­ne­go po czym doko­na­ją wybo­ru Pakie­tu Piel­grzy­ma i przy­ja­dą do Kra­ko­wa. Pakie­ty Piel­grzy­ma zróż­ni­co­wa­ne będą ze wzglę­du na wariant cza­so­wy poby­tu uczest­ni­ków Świa­to­wych Dni Młodzieży.

Nasza para­fia pra­gnie zor­ga­ni­zo­wać wyjazd wszyst­kich chęt­nych na spo­tka­nie z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem. Moż­li­we są dwa warianty:

  • Opcja CZUWANIE I MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE (C)  30/07/2016 i 31/07/2016

            PAKIET C: trans­port, ubez­pie­cze­nie, ple­cak piel­grzy­ma. Koszt pakie­tu to 150 zł.

lub

  • Opcja TYGODNIOWA (A) od 25/07/2016 do 01/08/2016:

            PAKIET A1: zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie, trans­port, ubez­pie­cze­nie, ple­cak piel­grzy­ma.          Koszt pakie­tu to 690 zł.

* Pro­po­zy­cje te nie obej­mu­ją kosz­tów dojaz­du oraz w przy­pad­ku pierw­szym wyżywienia.

Dojazd oraz powrót zor­ga­ni­zu­je­my w zależ­no­ści od licz­by uczest­ni­ków: auto­ka­rem lub pociągiem.

Uży­te poję­cia oznaczają:

Noc­leg pielgrzyma
Noc­leg u rodzi­ny, w szko­le, w mia­stecz­ku namio­to­wym. Do noc­le­gu przy­pi­sa­ne jest śnia­da­nie, któ­re będzie wyda­wa­ne na pod­sta­wie talo­nu śniadaniowego.

Wyży­wie­nie  pielgrzyma
Wyda­wa­ne na tere­nie ŚDM dwóch cie­płych posił­ków dzien­nie (jeden w cią­gu dnia i dru­gi wie­czo­rem) na pod­sta­wie dwóch osob­nych talo­nów dla każ­de­go piel­grzy­ma, któ­ry wybie­rze pakiet z wyży­wie­niem. Każ­de­go dnia piel­grzym będzie miał do dys­po­zy­cji dwa talo­ny, do zre­ali­zo­wa­nia w dowol­nej kolej­no­ści: talon na posi­łek dwu­da­nio­wy i talon na posi­łek trzydaniowy.

Ubez­pie­cze­nie pielgrzyma
Ubez­pie­cze­nie NW, KL i OC obje­mu­ją­ce okres poby­tu na ŚDM w Krakowie.

Trans­port pielgrzyma
Prze­jaz­dy komu­ni­ka­cją miej­ską w obrę­bie mia­sta oraz z miejsc noc­le­gu do cen­trum wyda­rzeń i miejsc Wyda­rzeń Centralnych.

Ple­cak Pielgrzyma
Mate­ria­ły reli­gij­no-infor­ma­cyj­ne oraz inne pro­duk­ty nie­zbęd­ne i pomoc­ne w peł­nym uczest­ni­cwie w ŚDM.

 

 

Przy­go­to­wa­nia do Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży Kra­ków 2016 spra­wu­je ksiądz Dariusz Nogań­ski. Moż­na się z nim skon­tak­to­wać rów­nież wysy­ła­jąc e‑mail na adres: dariusz.nogański@franciszek-okecie.pl

Uru­cho­mi­li­śmy rów­nież skrzyn­kę pocz­to­wą sdm@franciszek-okecie.pl