ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI — 01.01.2023

  1. W Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, na począt­ku Nowe­go Roku 2023, skła­da­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom ser­decz­ne życze­nia sło­wa­mi Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka z przy­go­to­wa­ne­go na dzi­siej­szy dzień Orę­dzia na 56. Świa­to­wy Dzień Poko­ju: „Wszyst­kim męż­czy­znom i kobie­tom dobrej woli, życzę budo­wa­nia dzień po dniu, jako rze­mieśl­ni­kom poko­ju, dobre­go roku! Niech Mary­ja Nie­po­ka­la­na, Mat­ka Jezu­sa i Kró­lo­wa Poko­ju, wsta­wia się za nami i za całym światem”

  2. Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00.

  3. Spo­tka­nie opłat­ko­we Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca w nie­dzie­lę 8 stycz­nia o g. 15:30.

  4. Dzi­siaj roz­po­czy­na pra­cę w naszej para­fii nowy orga­ni­sta – p. Michał Przy­godz­ki – absol­went Uni­wer­sy­te­tu Muzycz­ne­go Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie, obec­nie na stu­diach dok­to­ranc­kich. Wita­my ser­decz­nie i życzy­my, aby mógł w nas odna­leźć życz­li­wą wspólnotę.

  5. W I ponie­dzia­łek mie­sią­ca – 2 stycz­nia — msza świę­ta w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. O g. 18:00 czy­ta­ne będą wypominki.

  6. W pią­tek — 6 stycz­nia — Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Zapra­sza­my dzie­ci na mszę św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie nie­czyn­na. W cza­sie każ­dej mszy św. obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kadzi­dła i kre­dy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go, któ­re pod kie­run­kiem p. Anny Tryc przy­go­to­wa­ły tra­dy­cyj­nie na ten dzień kre­dę i kadzi­dło, w któ­re będzie moż­na się zaopa­trzyć przy wej­ściu do kościo­ła. Taca prze­zna­czo­na będzie na misje. W tym dniu przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź pod­czas mszy świętych.

  7. W tym tygo­dniu z wizy­tą dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą” pla­nu­je­my odwie­dzić: w ponie­dzia­łek (02.01) ul. Rakow­ska 14, we wto­rek (03.01.) ul. Rakow­ska 16, w śro­dę (04.01) ul. Rakow­ska 14A, Klin­kie­ro­wa 10 i 12, w czwar­tek (05.01) ul. Baka­lar­ska 15, 15A i 15B. Kolę­dę roz­po­czy­na­my od g. 17:00. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją. Infor­ma­cje o „kolę­dzie” umiesz­czo­ne są na tabli­cy ogło­szeń oraz na stro­nie internetowej.

  8. W I sobo­tę mie­sią­ca – 7 stycz­nia — Rodzi­na Radia Mary­ja w naszej para­fii zapra­sza na Mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie.

  9. W sobo­tę 31 grud­nia o godzi­nie 9:34 w klasz­to­rze Mater Ecc­le­siae w Waty­ka­nie zmarł Papież Eme­ryt Bene­dykt XVI. Dzię­ku­je­my Bogu za Jego wie­lo­let­nią pra­cę dla Kościo­ła i za ciche modli­tew­ne wspar­cie już na eme­ry­tu­rze papie­skiej. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li tak­że nasi Para­fia­nie: śp. Marian­na Sta­szew­ska l. 87 i Andrzej Jerzy Rudiuk l. 92.