UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA — 20.06.2019

  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa (Boże Cia­ło). W naszym koście­le msze św. o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 i 17:00. Nie będzie Mszy św. o g. 13:00 i 19:00, ani mszy z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le. Po Mszy św. o g. 17:00 wyru­szy pro­ce­sja, któ­ra przej­dzie uli­ca­mi Saba­ły, 1 Sierp­nia, Rada­ro­wą, Lechic­ką i Saba­ły z powro­tem do kościo­ła. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za przy­go­to­wa­nie 4 ołta­rzy na dzi­siej­szą pro­ce­sję Boże­go Cia­ła. Ołta­rze przy­go­to­wa­li: Legion Maryi, Gru­pa św. o. Pio, mło­dzież ze Scho­li Lau­da­to si oraz wspól­no­ty Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej. Dzię­ku­je­my ks. Gia­co­mo za koor­dy­na­cję prac oraz ks. kle­ry­ko­wi Dariu­szo­wi i p. Wie­sła­wo­wi Chrza­now­skie­mu. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian do uczest­nic­twa w pro­ce­sji, któ­rą wyzna­je­my naszą wia­rę w praw­dzi­wą obec­ność Chry­stu­sa w Naj­święt­szym Sakramencie.

  2. W tym tygo­dniu zakoń­czył się rok szkol­ny. Z racji waka­cji do wrze­śnia nie będzie już mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w dol­nym koście­le. Pozo­sta­łe msze świę­te nie­dziel­ne bez zmian. Dzie­ciom i rodzi­com życzy­my uda­ne­go wypo­czyn­ku wakacyjnego.

  3. Mając na wzglę­dzie potrze­by Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej Ks. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz mia­no­wał ks. Mar­ci­na Sza­tan­ka wika­riu­szem Para­fii Św. Józe­fa Oblu­bień­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Prusz­ko­wie. Ks. Mar­cin pozo­sta­nie z nami jesz­cze do koń­ca sierp­nia, wte­dy będzie­my mogli uro­czy­ście podzię­ko­wać Księ­dzu za jego owoc­ną trzy­let­nią posłu­gę w naszej para­fii. Nowym wika­riu­szem został ks. Mar­cin Ośko z para­fii Naj­święt­sze­go Zba­wi­cie­la w War­sza­wie, któ­ry obej­mie posłu­gę rów­nież z koń­cem sierp­nia i wte­dy uro­czy­ście go powitamy.

  4. Na zakoń­cze­nie dwu­dnio­wej wizy­ta­cji kano­nicz­nej w naszej para­fii J. E. Ks. Biskup Micha­ła Jano­cha wyra­ził wdzięcz­ność za moż­li­wość odby­cia licz­nych spo­tkań oraz pięk­ne cele­bra­cje litur­gicz­ne. Pole­caj­my Bogu Ks. Bisku­pa Micha­ła i Jego posłu­gę w naszej die­ce­zji. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w przy­go­to­wa­nie tej wizytacji.

  5. W pią­tek po Bożym Cie­le, 21 czerw­ca moż­na sko­rzy­stać z dys­pen­sy od obo­wiąz­ku zacho­wa­nia wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych. Kard. Nycz udzie­lił jej wier­nym prze­by­wa­ją­cym w tym dniu na tere­nie archi­die­ce­zji war­szaw­skiej pod tzw. zwy­kły­mi warunkami.

  6. W odpo­wie­dzi na apel prze­wod­ni­czą­ce­go Epi­sko­pa­tu Pol­ski w spra­wie aktów nie­na­wi­ści wobec kato­li­ków w Pol­sce kard. Kazi­mierz Nycz zale­ca, aby po wszyst­kich Mszach świę­tych spra­wo­wa­nych w uro­czy­stość Boże­go Cia­ła oraz w nie­dzie­lę 23 czerw­ca odśpie­wać supli­ka­cję „Świę­ty Boże, Świę­ty Moc­ny…”. W oświad­cze­niu czy­ta­my m.in.: Myślę o pro­fa­na­cjach i aktach bluź­nier­stwa do jakich docho­dzi pod­czas tzw. mar­szów śro­do­wisk gejów, les­bi­jek, bisek­su­ali­stów i trans­sek­su­ali­stów. Ofi­cjal­nie powo­dem orga­ni­za­cji takich mar­szów jest tro­ska o więk­szą tole­ran­cję w spo­łe­czeń­stwie, tym­cza­sem sta­ją się one miej­scem obsce­nicz­nych pre­zen­ta­cji oraz spo­sob­no­ścią do oka­zy­wa­nia pogar­dy wobec chrze­ści­jań­stwa, w tym tak­że do paro­dio­wa­nia litur­gii eucha­ry­stii, oraz do nawo­ły­wa­nia do nie­na­wi­ści w sto­sun­ku do Kościo­ła i osób duchow­nych. (…) Myślę tak­że o kon­kret­nych aktach fizycz­nej napa­ści na kościo­ły i samych kapła­nów. (…) W tra­dy­cji chrze­ści­jań­skiej spro­fa­no­wa­nym miej­scom lub przed­mio­tom trze­ba przy­wró­cić pier­wot­ny cha­rak­ter sakral­ny. Dzie­je się to poprzez spe­cjal­ny obrzęd pokut­ny. Dla­te­go chciał­bym poin­for­mo­wać, że księ­ża bisku­pi – obec­ni na 383. zebra­niu ple­nar­nym Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski – wzy­wa­ją do publicz­ne­go prze­bła­ga­nia Boga za popeł­nio­ne świę­to­kradz­twa. Pro­si­my, aby po Uro­czy­sto­ści Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa oraz w nie­dzie­lę 23 czerw­ca br., we wszyst­kich kościo­łach i kapli­cach w Pol­sce, po każ­dej Mszy Świę­tej odśpie­wać supli­ka­cję „Świę­ty Boże, Świę­ty Moc­ny…” Cały tekst oświad­cze­nia może­my zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii.