UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2018

 1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go – Trzech Kró­li. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kre­dy i kadzi­dła. Dzię­ku­je­my Paniom z Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go za przy­go­to­wa­nie kre­dy i kadzi­dła. Taca tra­dy­cyj­nie prze­zna­czo­na jest na misje. Po Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o 11:15 wyru­szy wokół nasze­go kościo­ła Orszak Trzech Kró­li, a po nim śpie­wa­nie kolęd przy­go­to­wa­ne przez Szko­łę Pod­sta­wo­wą Towa­rzy­stwa Edu­ka­cyj­ne­go Wizja.

 2. Przy­po­mi­na­my, że od nowe­go roku zmie­ni­ły się godzi­ny mszy świę­tych nie­dziel­nych po połu­dniu na g. 17:0019:00. W związ­ku z tym nabo­żeń­stwa okre­so­we odpra­wia­ne będą o g. 18:00.

 3. Jutro, czy­li w nie­dzie­lę – 7 stycz­nia – przez cały dzień gościć będzie w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater w War­sza­wie. Wie­czo­rem o g. 20:00 zapra­sza­my na kon­cert „Kolę­dy świa­ta” w wyko­na­niu kle­ry­ków semi­na­rium. O g. 15:30 spo­tka­nie kolę­do­we Gru­py Żywe­go Różań­ca w dol­nym koście­le. Z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca – o g. 18:00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu — Wie­czór Uwiel­bie­nia, któ­ry popro­wa­dzi Chór Rodzin­ny Soli Deo.

 4. Spo­tka­nie gru­py “10 słów abyś żył” — we wto­rek 9 stycz­nia o g. 19:30.

 5. Mał­żeń­stwa, któ­re świę­to­wa­ły swo­je jubi­le­usze w Świę­to Świę­tej Rodzi­ny mogą w zakry­stii ode­brać zdję­cia z tej uro­czy­sto­ści. Są jesz­cze wol­ne inten­cje na poran­ne msze świę­te w styczniu.

 6. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­ną „kolę­dą” odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku:
  w ponie­dzia­łek (08.01) — ul. 1 Sierp­nia 38A; al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 4 i ul. Leżaj­ska 2 i 3;
  we wto­rek (09.01) — ul. 1 Sierp­nia 38; ul. Sul­mie­rzyc­ka 3 i 4, ul. Lechic­ka 4
  6 i ul. Soliń­ska 19ABCD;
  w śro­dę (10.01.) — ul. 1 Sierp­nia 34A, ul. Lechic­ka 1, 8 i 15; ul. Lechic­ka domy jed­no­ro­dzin­ne
  od Rada­ro­wej do Saba­ły; ul. Rada­ro­wa 4A i ul. Saba­ły nr od 3 do 15;
  w czwar­tek (11.01) — ul. 1 Sierp­nia 36; ul. Lechic­ka 1A, 1B, 3, 3AB, 5, 5Ac, 7, 9, 11, 13; ul. Rada­ro­wa 9, 11, 13, 15, 17
  oraz ul. Rada­ro­wa domy jed­no­ro­dzin­ne od Lechic­kiej do Hyn­ka — nr od 6A do 32;
  w pią­tek (12.01.) — ul. 1 Sierp­nia 34; ul. Sło­wi­cza domy jed­no­ro­dzin­ne od Lechic­kiej do Hyn­ka nr 1 – 30; ul. Czar­da­sza; ul. Węgo­rzew­ska; ul. Tra­pez; al. Kra­kow­ska 262266ul. Saba­ły 16;
  w sobo­tę (13.01) — ul. 1 Sierp­nia 36B nr 66 – 125; ul. Ski­bic­ka nr 7 – 38; ul. Ręko­dziel­ni­cza i ul. Muszkieterów.
  Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

 7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zdzi­sła­wa Kamy­szek l. 70, Lucy­na Wale­ria Żuraw­ska l. 72, Olga Piwo­war­ska l. 86, Ire­na Dmow­ska l. 89, Hele­na Komo­sa l. 92, Leoka­dia Wadzyń­ska l. 89