UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ — 04.06.2023

Wyłączone
  1. Dzi­siaj obcho­dzi­my Uro­czy­stość Trój­cy Prze­naj­święt­szejXVI Świę­to Dzięk­czy­nie­nia. O g. 12:00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w Wila­no­wie uro­czy­sta Msza św. z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski. Jest to jed­no­cze­śnie 35 rocz­ni­ca kon­se­kra­cji bisku­piej Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza, pole­ca­my nasze­go Paste­rza modli­twie wszyst­kich Para­fian. W Dniu Dzięk­czy­nie­nia tra­dy­cyj­nie odby­wa się zbiór­ka na Świą­ty­nię Opatrz­no­ści Bożej. Z tej racji zbiór­ka na Cari­tas naszej para­fii zosta­ła prze­ło­żo­na na ostat­nią nie­dzie­lę czerwca.

  2. Do koń­ca czerw­ca zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa czerw­co­we odpra­wia­ne codzien­nie o g. 18:00.

  3. Jutro I ponie­dzia­łek mie­sią­ca, msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Po nabo­żeń­stwie czerw­co­wym, a przed mszą św. będą czy­ta­ne wypo­min­ki.

  4. W czwar­tek 8 czerw­ca przy­pa­da Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. W Archi­ka­te­drze War­szaw­skiej msza św. pod prze­wod­nic­twem kard. Kazi­mie­rza Nycza o g. 10:00 a po niej pro­ce­sja do czte­rech ołta­rzy. W naszej para­fii porzą­dek mszy świę­tych nie­dziel­ny. Nie będzie mszy świę­tej o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci oraz o g. 13:00. O g. 11:30 msza świę­ta z pro­ce­sją. Tra­sa pro­ce­sji prze­bie­gać będzie uli­ca­mi: Saba­ły do 1 Sierp­nia, 1 Sierp­nia do Rada­ro­wej, Rada­ro­wą do Lechic­kiej, Lechic­ką do Saba­ły i powrót do kościo­ła. Zapra­sza­my do czyn­ne­go uczest­nic­twa w pro­ce­sji szcze­gól­nie gru­py para­fial­ne, dzie­ci, któ­re przy­stą­pi­ły w tym roku do I Komu­nii św., służ­bę litur­gicz­ną. Zachę­ca­my do ude­ko­ro­wa­nia okien na tra­sie pro­ce­sji. Męż­czyzn, któ­rzy mogli­by nieść bal­da­chim i cho­rą­gwie pro­si­my o zgło­sze­nie się do zakrystii.

  5. W pią­tek po Bożym Cie­le decy­zją Bisku­pa Ordy­na­riu­sza obo­wią­zu­je dys­pen­sa na spo­ży­wa­nie pokar­mów mię­snych. W czwar­tek i pią­tek kan­ce­la­ria para­fial­na nie będzie czyn­na.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Maria Rych­cik l. 75, Danu­ta Jało­cha l. 87, Miro­sław Roman Jaś­kie­wicz l. 55