V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17.03.2024

Wyłączone
  1. W naj­bliż­szy pią­tek 22 mar­ca nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej odpra­wi­my o g. 19:00 prze­cho­dząc uli­ca­mi naszej para­fii. Po ostat­niej mszy świę­tej wyru­szy­my uli­ca­mi: Saba­ły, Lechic­ką, Sło­wi­czą i Węgo­rzew­ską. Zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu. Przy­nie­śmy świe­ce na to nabo­żeń­stwo. Pro­si­my o zaopa­trze­nie się w osłon­ki na świe­ce, aby wosk nie wyle­wał się na ław­ki i posadz­kę kościo­ła. Nie będzie Dro­gi Krzy­żo­wej o g. 18:00 ani o g. 17:15 z udzia­łem dzie­ci. We wto­rek 19 mar­ca uro­czy­stość św. Józe­fa Oblu­bień­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Msze świę­te według porząd­ku powszedniego.

  2. Za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa, któ­ra roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Poświę­ce­nie palm na wszyst­kich mszach świę­tych. Palem­ki będzie moż­na nabyć przed kościo­łem. O g. 13:00 poświę­ce­nie palm odbę­dzie się przed kościo­łem. Dru­giej wspól­no­cie Dro­gi Neo­ka­te­chu­me­nal­nej w naszej para­fii, któ­ra w tym roku publicz­nie wyzna­wa­ła wia­rę na uro­czy­stych nie­szpo­rach zosta­ną wrę­czo­ne pal­my i wyru­szy pro­ce­sja wokół kościo­ła. W cza­sie tej Mszy św. wspól­no­ta neo­ka­te­chu­me­nal­na zaśpie­wa uro­czy­ste Cre­do – Wyzna­nie Wia­ry. Msza św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 rów­nież roz­pocz­nie się poświę­ce­niem palm przy pomni­ku św. Jana Paw­ła II i pro­ce­sją do dol­ne­go kościoła.

  3. Zakoń­czy­ły się reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Zachę­ca­my wszyst­kich, któ­rzy nie sko­rzy­sta­li jesz­cze ze spo­wie­dzi, aby nie odkła­dać jej na ostat­nie dni Wiel­kie­go Postu. Przy­go­to­wu­je­my się do Tru­du­um Pas­chal­ne­go. Oso­by mogą­ce pomóc w wystro­ju kościo­ła pro­si­my o kon­takt. Ofia­ry skła­da­ne do pusz­ki przy krzy­żu wyło­żo­nym do ado­ra­cji prze­zna­czo­ne będą na wystrój Gro­bu Pań­skie­go i Ciem­ni­cy. Świe­ce wiel­ka­noc­ne Cari­tas moż­na naby­wać w dni powsze­dnie w kan­ce­la­rii para­fial­nej oraz w nie­dzie­le po każ­dej Mszy św.

  4. Wyre­mon­to­wa­na zosta­ła chrzciel­ni­ca, będzie odsło­nię­ta już w Wiel­ką Sobo­tę. Reno­wa­cję wyko­na­ła Pra­cow­nia Tade­usza Barań­skie­go z Pia­secz­na. Zdję­te zosta­ły wszyst­kie nało­żo­ne wtór­nie war­stwy farb, przy­wró­co­ny został ory­gi­nal­ny wygląd uży­tych w 1966 roku do budo­wy chrzciel­ni­cy róż­ne­go rodza­ju meta­li. Przy oka­zji reno­wa­cji odkry­te zosta­ło oce­cho­wa­nie chrzciel­ni­cy przez zakład kowal­ski Bra­cia Felak. Trwa reno­wa­cja figu­ry św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, któ­rą fun­du­je Fun­da­cja PKO Ban­ku Pol­skie­go, zbie­ra­my jesz­cze środ­ki na reno­wa­cję figu­ry św. Sta­ni­sła­wa Kost­kichrzciel­ni­cy. Ofia­ry moż­na skła­dać do pusz­ki przy wyj­ściu z kościo­ła lub na fun­dusz remon­to­wy. Odno­wie­nie figur chce­my powią­zać z przy­pa­da­ją­cą w tym roku 90. rocz­ni­cą odpra­wie­nia pierw­szej mszy św. w drew­nia­nym kościół­ku na Okę­ciu, co mia­ło miej­sce 13 maja 1934 roku.

  5. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w sobo­tę, 23 mar­ca na Róża­niec o godz. 17:00 i Mszę św. o godz. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  6. Gru­pa Kościo­ła Domo­we­go przy naszej para­fii zapra­sza 5 kwiet­nia na rand­kę mał­żeń­ską. Szcze­gó­ło­wy pro­gram na pla­ka­cie w kruch­cie kościoła.

  7. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na g. 15:00 na modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i całym świecie.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Kazi­mierz Adam Piec l. 63, Sta­ni­sław Ambro­ży l. 97