XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.07.2019

  1. W czwar­tek 25 lip­ca w świę­to św. Jaku­ba obcho­dził swo­je imie­ni­ny nasz wika­riusz — ks. Gia­co­mo Calo­re. Skła­da­my dro­gie­mu Sole­ni­zan­to­wi ser­decz­ne życze­nia, aby każ­de­go dnia mógł doświad­czać w swo­im życiu rado­ści i poko­ju pły­ną­cych od Chry­stu­sa Zmartwychwstałego.

  2. W naj­bliż­szy czwar­tek 1 sierp­nia przy­pa­da 75. Rocz­ni­ca wybu­chu Powsta­nia War­szaw­skie­go. Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce wal­ki Powstań­ców War­szaw­skich w naszej dziel­ni­cy odbę­dą się tra­dy­cyj­nie przy pomni­ku-kaplicz­ce Bazy Lot­ni­czej „Łuży­ce” u zbie­gu ul. Żwir­ki i Wigu­ry i Komi­te­tu Obro­ny Robot­ni­ków (daw­niej 17 Stycz­nia). Począ­tek o g. 11:00. Wie­czo­rem o g. 18:30 w naszym koście­le msza św. w inten­cji zmar­łych i żyją­cych uczest­ni­ków Powsta­nia Warszawskiego.

  3. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 7:30 do g. 12:00. Moż­li­wość spo­wie­dzi od g. 6:45 i pod­czas mszy poran­nej oraz od g. 17:00.

  4. Spo­tka­nie Sym­pa­ty­ków Radia Mary­ja w I sobo­tę sierp­nia po Mszy św. o godz. 7:00 i nabo­żeń­stwie pierw­szo­so­bot­nim – w pod­zie­miach domu parafialnego.

  5. Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje w nie­dzie­le nie ma mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15. Pozo­sta­łe msze świę­te nie­dziel­ne bez zmian. W dni powsze­dnie odpra­wia­my rano tyl­ko jed­ną mszę św. o g. 7:00. Spo­wiedź 15 minut przed mszą świę­tą, czy­li od 6:45. Wie­czo­rem godzi­ny mszy świę­tych bez zmian.

  6. Kan­ce­la­ria para­fial­na pra­cu­je w waka­cje od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 16:00 do 17:30.

  7. Zachę­ca­my do udzia­łu w piel­grzym­kach wyru­sza­ją­cych w sierp­niu z War­sza­wy na Jasną Górę, zwłasz­cza w War­szaw­skiej Aka­de­mic­kiej Piel­grzym­ce Metro­po­li­tal­nej orga­ni­zo­wa­nej przez Dusz­pa­ster­stwo Aka­de­mic­kie przy koście­le św. Anny w War­sza­wie oraz w War­szaw­skiej Piel­grzym­ce Pie­szej orga­ni­zo­wa­nej przez Ojców Pau­li­nów przy koście­le św. Ducha w War­sza­wie. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­tach w kruch­cie kościo­ła. Piel­grzy­mów pro­si­my o modli­twę w inten­cji naszej parafii.

  8. Legion Maryi orga­ni­zu­je – 14 wrze­śnia piel­grzym­kę na Jasną Górę w ramach Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Legio­nu Maryi. W pro­gra­mie Dro­ga Krzy­żo­wa, uro­czy­sta Msza św. W pla­nie jest rów­nież nawie­dze­nie Sank­tu­arium MB Patron­ki Rodzin w Leśnio­wie.  Infor­ma­cje i zapi­sy w kan­ce­la­rii parafialnej.

  9. Zgod­nie z zapo­wie­dzią dzi­siaj po mszach świę­tych o g. 10:00 i 11:30 nastą­pi obrzęd bło­go­sła­wień­stwa kie­row­ców i pojaz­dów mecha­nicz­nych, któ­ry odbę­dzie się w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: księ­ża będą stać przy bra­mach wjaz­do­wych na pose­sję para­fial­ną i kolej­no bło­go­sła­wić wyjeż­dza­ją­cych samo­cho­da­mi, póź­niej będą mogli wje­chać kie­row­cy, któ­rzy zapar­ko­wa­li samo­cho­dy poza pose­sją parafialną.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Joan­na Jani­ne Bel­ke l. 85, Jacek Janiak l. 62