XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.09.2020

  1. We wto­rek 22 wrze­śnia Uro­czy­stość Rocz­ni­cy Poświę­ce­nia Kościo­ła Para­fial­ne­go. 33 lata temu Kar­dy­nał Józef Glemp doko­nał kon­se­kra­cji naszej świą­ty­ni dedy­ku­jąc ją Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej. Jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu za to miej­sce, gdzie może­my spra­wo­wać litur­gię, dzię­ku­je­my za wszyst­kich, któ­rzy swo­ją pra­cą i modli­twą przy­czy­ni­li się do jej powsta­nia: za ks. Ryszar­da Bień­kow­skie­go – ówcze­sne­go pro­bosz­cza i budow­ni­cze­go kościo­ła, za wszyst­kich para­fian, któ­rzy uczest­ni­czy­li w tru­dzie wzno­sze­nia tej świą­ty­ni. Msza świę­ta w inten­cji wszyst­kich fun­da­to­rów i ofia­ro­daw­ców nasze­go kościo­ła para­fial­ne­go zosta­nie odpra­wio­na we wto­rek o g. 17:30.

  2. Dzi­siaj przy­pa­da inna rocz­ni­ca: dokład­nie rok temu 20 wrze­śnia zło­ży­li­śmy w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie kom­plek­so­we­go pro­jek­tu ter­mo­mo­der­ni­za­cji nasze­go kościo­ła. Wnio­sek uzy­skał już pozy­tyw­ną oce­nę for­mal­ną, nadal jed­nak cze­ka­my na jego akcep­ta­cję mery­to­rycz­ną i – jak ufa­my — pod­pi­sa­nie umo­wy. Pro­si­my o modli­twę w tej intencji.

  3. Rodzi­ców dzie­ci w wie­ku od nie­mow­la­ków do 6 lat zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w ankie­cie doty­czą­cej moż­li­wo­ści zor­ga­ni­zo­wa­nia odręb­nej mszy świę­tej z udzia­łem tej gru­py wie­ko­wej. Ankie­ta znaj­du­je się na skar­bo­nach przy fila­rach na koń­cu kościoła.

  4. W sobo­tę 26 wrze­śnia na mszy św. o g. 10:00 pierw­szy raz przyj­mą Komu­nię św. dzie­ci ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 87 i 227 a o g. 12:00 ze szkół pry­wat­nych. Dzie­ci i ich rodzi­ców pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Parafian.

  5. Już dzi­siaj zapra­sza­my na nasz odpust para­fial­ny św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w nie­dzie­lę 4 paź­dzier­ni­ka. Spe­cjal­nym gościem będzie ks. Car­los Cezar Dama­glio, Rek­tor Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Belem w Bra­zy­lii, któ­re­go reko­lek­cje w Wiel­kim Poście zosta­ły odwo­ła­ne z powo­du pan­de­mii. Odpu­sto­wi towa­rzy­szyć będzie wysta­wa ple­ne­ro­wa i pro­mo­cja ksią­żek o ks. Janie Zie­ja, kon­kurs dla dzie­ci o św. Fran­cisz­ku, ambu­lans, gdzie moż­na będzie oddać krew. Na mszy świę­tej o g. 11:30 pierw­szy raz zaśpie­wa nasz nowy chór para­fial­ny. Wie­czo­rem na mszy św. o g. 19:00 pod prze­wod­nic­twem bp Pio­tra Jarec­kie­go mło­dzież naszej para­fii przyj­mie sakra­ment bierz­mo­wa­nia. W przed­dzień uro­czy­sto­ści w sobo­tę 3 paź­dzier­ni­ka zapra­sza­my na litur­gię z bło­go­sła­wień­stwem zwie­rząt o g. 12:00 przed kościołem.

  6. Orga­ni­zu­je­my para­fial­ne wyj­ście na film o ks. Janie Zie­ja w kinie Wisła w śro­dę 30 wrze­śnia o g. 18:00. Zniż­ko­we bile­ty po 16 zł na hasło: Para­fia Okęcie.

  7. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w śro­dę – 23 wrze­śnia na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  8. W następ­ną nie­dzie­lę 27 wrze­śnia spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go wyjąt­ko­wo po połu­dniu o g. 15:30 i msza św. o g. 17:00

  9. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zakry­wać usta i nos masecz­ką, zasa­da ta obo­wią­zu­je rów­nież uczest­ni­ków litur­gii przed kościo­łem, jeśli nie moż­na zacho­wać dystan­su 2 metrów oraz oso­by spo­wia­da­ją­ce się w kon­fe­sjo­na­le, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; jeśli jest jeden ksiądz w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę. Aby przy­jąć god­nie Komu­nię św. na rękę nale­ży poło­żyć jed­ną dłoń na dru­giej krzy­żu­jąc je, pod­nieść wypro­sto­wa­ne dło­nie na wyso­kość ser­ca, ksiądz lub sza­farz kła­dzie Cia­ło Chry­stu­sa na naszej gór­nej dło­ni, następ­nie my dru­gą dło­nią, któ­ra jest pod spodem bie­rze­my Cia­ło Chry­stu­sa i prze­no­si­my je do ust, spo­ży­wa­jąc Je od razu. Nigdy nie odcho­dzi­my z Komu­nią św. do ław­ki, nie wycią­ga­my po Komu­nię św. tyl­ko jed­nej ręki, nie chwy­ta­my też Komu­nii św. dopó­ki nie spo­cznie na naszej dłoni.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­ła nasza Para­fian­ka: śp. Wan­da Maria Fijał­kow­ska — Kor­da l. 89;