XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.10.2020

 1. Dzi­siaj przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją fun­du­sze na cha­ry­ta­tyw­ną dzia­łal­ność naszej para­fii, a szcze­gól­nie na pacz­ki świą­tecz­ne dla potrze­bu­ją­cych rodzin.

 2. Przy­po­mi­na­my, że w związ­ku z sytu­acją epi­de­micz­ną Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił dys­pen­sy od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej w nie­dzie­le i świę­ta naka­za­ne na tere­nie Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej. Sko­rzy­sta­nie z dys­pen­sy ozna­cza, iż nie­obec­ność na mszy św. nie jest grze­chem. Zale­ce­nia sani­tar­ne w stre­fie czer­wo­nej nakła­da­ją na nas obo­wią­zek ogra­ni­cze­nia licz­by uczest­ni­ków litur­gii do 1 oso­by na 7 m 2. Powierzch­nia nasze­go kościo­ła, któ­ry jest sto­sun­ko­wo duży, pozwa­la na uczest­nic­two w litur­gii do 134 osób w koście­le gór­nym i do 118 w koście­le dol­nym. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; jeśli jest jeden ksiądz w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę.

 3. Nasza Para­fia pro­wa­dzi akcję: „Głod­nych nakar­mić, spra­gnio­nych napo­ić”. W ramach Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas poma­ga­my oso­bom pod­wyż­szo­ne­go ryzy­ka zara­że­nia wiru­sem w zro­bie­niu zaku­pów i zała­twie­niu pil­nych spraw. Pro­si­my o zgła­sza­nie takich osób. Zapra­sza­my też chęt­nych wolon­ta­riu­szy do włą­cze­nia się w tę akcję. Szcze­gó­ły moż­na zna­leźć na tabli­cy ogło­szeń i stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

 4. Za tydzień Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych i Wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych, tzw. Dzień Zadusz­ny. Aby zapo­biec gro­ma­dze­niu się wier­nych na cmen­ta­rzach bisku­pi zachę­ca­ją do roz­ło­że­nia nawie­dze­nia gro­bów bli­skich na cały listo­pad. Z tego powo­du wyjąt­ko­wo odwo­łu­je­my mszę świę­tą z pro­ce­sją na cmen­ta­rzu w Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych o g. 12:00. W tym dniu msze świę­te w koście­le według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Nie będzie mszy świę­tej w dol­nym koście­le z udzia­łem dzie­ci. Ze wzglę­du na epi­de­mię Dekre­tem Peni­ten­cja­rii Apo­stol­skiej usta­lo­no, że odpust za zmar­łych będzie moż­na uzy­skać przez cały listo­pad. Oso­by cho­re i star­sze, mogą uzy­skać odpust za zmar­łych łącząc się ducho­wo i nie wycho­dząc z domu. Peł­ny tekst dekre­tu na naszej stro­nie internetowej.

 5. W Dzień Zadusz­ny 2 listo­pa­da w koście­le o g. 18:30 msza św. z pro­ce­sją za wszyst­kich zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych i jed­no­ra­zo­wych. Pół godzi­ny przed mszą św. czy­ta­ne będą jed­no­ra­zo­we wypo­min­ki za zmarłych.

 6. Wypo­min­ki za zmar­łych przyj­mu­je­my w kan­ce­la­rii para­fial­nej oraz po każ­dej mszy świę­tej w holu przed zakry­stią. W tym roku nie będzie­my przyj­mo­wać wypo­min­ków na cmen­ta­rzu. W inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach rocz­nych odpra­wia­my msze świę­te przez cały rok w każ­dy pierw­szy ponie­dzia­łek mie­sią­ca o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my suk­ce­syw­nie imio­na i nazwi­ska zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach.

 7. Pamię­taj­my o upo­rząd­ko­wa­niu gro­bów na cmen­ta­rzach, rów­nież tych, w któ­rych jesz­cze nikt nie został pocho­wa­ny — bywa, że przez lata ule­gły uszko­dze­niu i ich stan wyma­ga interwencji.

 8. Ze wzglę­du na zagro­że­nie epi­de­micz­ne odwo­łu­je­my spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia zapla­no­wa­ne na ponie­dzia­łek 26 października.

 9. W śro­dę 28 paź­dzier­ni­ka w ramach przy­go­to­wa­nia do beaty­fi­ka­cji Słu­gi Boże­go Kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go Róża­niec o g. 18:00 z roz­wa­ża­nia­mi tajem­nic chwa­leb­nych Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia. Po mszy świę­tej o g. 18:30 akt oso­bi­ste­go odda­nia się Mat­ce Bożej.

 10. Przy­po­mi­na­my, że moż­na już zama­wiać inten­cje mszal­ne na przy­szły rok. Księ­ża po mszy św. dyżu­ru­ją w holu przed zakry­stią. Skle­pik para­fial­ny będzie nie­czyn­ny do odwołania.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp.   Ali­cja Wła­dy­sła­wa Kmieć l. 91, Woj­ciech Bro­mir­ski l. 66, Bog­dan Sta­ni­sław Kaczyń­ski l. 70, Ceza­ry Krzysz­tof Sadow­ski l. 58, Mariusz Adam Trzna­del l. 46, Marian­na Elż­bie­ta Rybak l. 80, Wal­de­mar Euge­niusz Zie­liń­ski l. 67.