Wpisy odAdmin

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.02.2020

Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Na...

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.02.2020

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy przez swo­je ofia­ry mate­rial­ne i modli­twę...

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.02.2020

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO Dzi­siaj Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go — Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go – skła­da­my ser­decz­ne życze­nia pra­cu­ją­cym w naszej para­fii sio­strom zakon­nym ze Zgro­ma­dze­nia...

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.01.2020

Po raz pierw­szy świę­tu­je­my dzi­siaj usta­no­wio­ną przez papie­ża Fran­cisz­ka Nie­dzie­lę Sło­wa Boże­go. Ojciec Świę­ty napi­sał: „Jest moim gorą­cym pra­gnie­niem, aby...

List Apostolski Ojca Świętego ustanawiający Niedzielę Słowa Bożego

1.                «Wte­dy oświe­cił ich umy­sły, aby rozu­mie­li Pisma» (Łk 24, 45). To jeden z ostat­nich gestów, jakie uczy­nił Zmar­twych­wsta­ły Pan, zanim...

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 19.01.2020

Wczo­raj roz­po­czął się Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, któ­ry potrwa do sobo­ty 25 stycz­nia. Obcho­dzo­ny jest pod hasłem: Życz­li­wy­mi bądź­cie (Dz...

XXIII DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM17 STYCZNIA 2020 r.

„Pamię­taj o dniu szabatu,aby nale­ży­cie go świę­to­wać” (Wj 20,8) SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. DIALOGU Z JUDAIZMEM Obcho­dy Dnia Juda­izmu,...

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO — 12.01.2020

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Naj­więk­szym wyzwa­niem inwe­sty­cyj­nym para­fii w ubie­głym roku była kon­ty­nu­acja gene­ral­ne­go...

Podsumowanie roku duszpasterskiego 2019

Pod­su­mo­wa­nie roku dusz­pa­ster­skie­go 2019 31.12.2019 r. Soli Deo / Same­mu Bogu Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Sio­stry! Słu­ga Boży Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyń­ski,...

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM — 05.01.2020

Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Gru­pa Żywe­go Różań­ca zapra­sza o g. 15:00 na spo­tka­nie opłat­ko­we w dol­nym koście­le. O g. 18:00 Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Jutro — 6 stycz­nia — Uro­czy­stość...

1 2 3 33