Wpisy odAdmin

III NIEDZIELA ADWENTU — 16.12.2018

Pod­czas całe­go Adwen­tu zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do...

II NIEDZIELA ADWENTU — 09.12.2018

Dzi­siaj roz­po­czę­li­śmy Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re potrwa­ją do wtor­ku 11 grud­nia, pro­wa­dzi je ks. Moisés Marín Pérez - Obroń­ca Węzła...

I NIEDZIELA ADWENTU — 02.12.2018

Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca roz­po­czy­na Adwent – jest to czas czu­wa­nia — rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30...

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.11.2018

Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta Dzi­siaj Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go. Na zakoń­cze­nie mszy św. o g....

Biedak zawołał, a Pan go usłyszał – orędzie na II Światowy Dzień Ubogich

„Nikt nie może czuć się wyłą­czo­ny z miło­ści Ojca, szcze­gól­nie w świe­cie, któ­ry bogac­two czy­ni pierw­szym celem i zamy­ka oso­by na innych” –...

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.11.2018

Dzi­siaj obcho­dzi­my II Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek wysto­so­wał na ten dzień Orę­dzie, któ­re jest dostęp­ne na naszej stro­nie...

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.11.2018

List Papie­ża Fran­cisz­ka do Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski na Świę­to Nie­pod­le­gło­ści: „Sto lat temu, w dniu 11 listo­pa­da, Pol­ska odzy­ska­ła nie­pod­le­głość. Wraz...

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.11.2018

Zapro­sze­nie, któ­re kie­ru­je do nas J.E. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz: Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie! Zapra­szam Was w nie­dzie­lę, 11 listo­pa­da, do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej...

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.10.2018

Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30. W tym tygo­dniu w czwar­tek 1 listo­pa­da Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych — msze świę­te będzie­my odpra­wia­li...

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.10.2018

Któż z nas nie prze­ży­wa wąt­pli­wo­ści w wie­rze, zna­ków zapy­ta­nia, czy wręcz kry­zy­su wia­ry? – tym­cza­sem „to wła­śnie zwy­cię­ży­ło świat: nasza wia­ra”...

1 2 3 25