Wpisy odAdmin

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.11.2019

Zapro­sze­nie Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza: Umi­ło­wa­ni Die­ce­zja­nie! Zapra­szam Was w ponie­dzia­łek, 11 listo­pa­da, do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej na uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi...

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.11.2019

Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Zapra­sza­my na g. 18:00 na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, do któ­rej opra­wę muzycz­ną i wybór tek­stów biblij­nych do roz­wa­ża­nia...

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.10.2019

Metro­po­li­ta War­szaw­ski Kard. Kazi­mierz Nycz poin­for­mo­wał o decy­zji papie­ża Fran­cisz­ka, iż w nie­dzie­lę 7 czerw­ca 2020 r. na Pl. Pił­sud­skie­go w War­sza­wie odbę­dzie się...

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.10.2019

Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Słu­cha­nie Sło­wa Boże­go daje nam świa­tło...

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.10.2019

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne na tacę, prze­zna­czo­ne na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ki nim może­my pro­wa­dzić...

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.10.2019

Dzi­siaj I Nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej Para­fii. Spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca o g. 15:30...

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 29.09.2019

Dzi­siaj przy­pa­da 105. Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Nasza Para­fia we współ­pra­cy z Wer­bi­stow­skim Cen­trum Migran­ta Fu Shen­fu pro­wa­dzi już ponad rok...

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA — 22.09.2019

Dokład­nie 32 lata temu — 22 wrze­śnia 1987 r. — Kar­dy­nał Józef Glemp w cza­sie uro­czy­stej mszy świę­tej doko­nał kon­se­kra­cji naszej świą­ty­ni, dedy­ko­wa­nej Mat­ce Bożej...

„Wszyscy tworzymy jedno”. Orędzie na 53. Światowy Dzień Środków Komunikowania Społecznego

„Wszy­scy two­rzy­my jed­no” (Ef 4,25). Od wir­tu­al­nych wspól­not spo­łecz­no­ścio­wych do wspól­not ludz­kich Dro­dzy bra­cia i sio­stry, Odkąd dostęp­ny był inter­net, Kościół zawsze...

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 15.09.2019

Od kil­ku lat w cza­sie Wiel­kie­go Postu nasza para­fia zbie­ra fun­du­sze na pomoc cha­ry­ta­tyw­ną dla Syrii w ramach pro­gra­mu Cari­tas Pol­ska — Rodzi­na Rodzi­nie....

1 2 3 31