Wpisy odAdmin

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.07.2021

Dzi­siaj z woli Papie­ża Fran­cisz­ka obcho­dzo­ny jest Dzień Dziad­ków i Osób Star­szych, z racji wspo­mnie­nia świę­tych Joachi­ma i Anny — dziad­ków Pana Jezu­sa. Wszyst­kim Senio­rom życzy­my...

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.07.2021

Tra­dy­cyj­nie 5 sierp­nia sprzed kościo­ła aka­de­mic­kie­go św. Anny przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu w War­sza­wie wyru­szy 41. War­szaw­ska Aka­de­mic­ka Piel­grzym­ka Metro­po­li­tal­na. Będzie jej towa­rzy­szyć...

XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.07.2021

Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz wysto­so­wał do para­fii list z nastę­pu­ją­cym ape­lem: „W związ­ku z pan­de­mią Covid-19 i bra­kiem sku­tecz­ne­go lekar­stwa Kościół War­szaw­ski ape­lu­je...

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.07.2021

Przy­po­mi­na­my, że w waka­cje nie będzie mszy świę­tej w dol­nym koście­le o g. 11:15, a w dni powsze­dnie zamiast mszy św. o g. 6:30 i 8:00...

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.06.2021

Roz­po­czę­ły się waka­cje. Do koń­ca waka­cji nie będzie mszy świę­tej w dol­nym koście­le o g. 11:15. Wszyst­kim dzie­ciom i mło­dzie­ży życzy­my uda­ne­go odpo­czyn­ku...

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.06.2021

Kard. Kazi­mierz Nycz wydał reskrypt, w któ­rym odwo­łu­je udzie­lo­ną dys­pen­sę od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa w nie­dziel­nej Mszy świę­tej. Zmie­ni­ły się warun­ki sani­tar­ne i obec­nie...

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.06.2021

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Przy­po­mi­na­my, że remont ple­ba­nii ze wzglę­dów eko­no­micz­nych został na...

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI W SETNĄ ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Budujmy cywilizację miłości!   Dro­gie Sio­stry i Bracia! Za kil­ka dni, 11 czerw­ca, w uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, bisku­pi zebra­ni na...

X NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.06.2021

Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca jest jed­no­cze­śnie Świę­tem Dzięk­czy­nie­nia, usta­no­wio­nym przez Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza w 2008 roku. Para­fial­ny Oddział Cari­tas prze­pro­wa­dza przed...

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA — 03.06.2021

Komu­ni­kat Arcy­bi­sku­pa War­szaw­skie­go doty­czą­cy Odno­wie­nia Aktu Poświę­ce­nia Naro­du Pol­skie­go Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa:Sto lat temu, 3 czerw­ca 1921 r., po odzy­ska­niu...

1 2 3 43