Wpisy odAdmin

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 21.04.2019

Dzię­ku­je­my wszyst­kim za włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go i licz­ny udział w litur­giach. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla służ­by litur­gicz­nej i ks. Mar­ci­na, dla tych,...

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 14.04.2019 r

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ Wczo­raj wika­riusz naszej para­fii ks. Mar­cin Sza­ta­nek obcho­dził swo­je imie­ni­ny. Życzy­my czci­god­ne­mu Sole­ni­zan­to­wi wszel­kich łask Bożych...

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 07.04.2019

Wolon­ta­riu­sze Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas zbie­ra­ją dziś ofia­ry na pacz­ki świą­tecz­ne dla bez­dom­nych i potrze­bu­ją­cych. Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne na...

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 31.03.2019

Dzi­siaj gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, któ­rej dom dla osób bez­dom­nych „Beta­nia” mie­ści...

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 24.03.2019

Roz­po­czy­na­my dzi­siaj Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re pro­wa­dzi ks. Michał Orlic­ki, Rek­tor Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Rydze na Łotwie, wie­lo­let­ni dusz­pa­sterz...

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 17.03.2019

Dru­ga nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu jest Nie­dzie­lą Ad gen­tes – to dzień modli­twy, postu i soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze zbie­ra­ją ofia­ry...

I NIEDZIELA WIELIEGO POSTU — 10.03.2019

Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z ks. Pre­fek­tem Pedro Guzma­nem i semi­na­rzy­sta­mi. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na będzie wes­przeć...

„Zapraszam na wspólne dziękczynienie”. Święto Papieskie w Świątyni Opatrzności Bożej

Na obcho­dy 6. rocz­ni­cy wybo­ru papie­ża Fran­cisz­ka na Sto­li­cę Pio­tro­wą zapra­sza die­ce­zjan kard. Kazi­mierz Nycz • W nie­dzie­lę, 3 mar­ca w kościo­łach archi­die­ce­zji...

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.03.2019

Wolon­ta­riu­sze Cari­tas zbie­ra­ją dzi­siaj przed kościo­łem ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną w naszej Para­fii. Dzie­ła Cari­tas moż­na też wes­przeć dekla­ru­jąc na ten...

VII NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.02.2019

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. Tak jak w przy­pad­ku Zwia­sto­wa­nia Maryi, mogą one cał­ko­wi­cie odmie­nić nasze życie. Pro­wa­dzi je eki­pa kate­chi­stów:...

1 2 3 27