Wpisy odAdmin

Wielki Post w czasie pandemii

Dro­dzy Para­fia­nie! Zagro­że­nie epi­de­micz­ne spo­wo­do­wa­ło ogrom­ne zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu naszej para­fii. Wpro­wa­dze­nie limi­tu 5 osób uczest­ni­czą­cych w litur­gii jest dla nas wszyst­kich wiel­ką...

NIEDZIELA PALMOWA — 05.04.2020

Nie­dzie­la Pal­mo­wa roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Ze wzglę­du na wpro­wa­dzo­ne ogra­ni­cze­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne pod­czas litur­gii opusz­cza się obrzęd poświę­ce­nia palm oraz pro­ce­sję....

Komunikat: Praktyka pierwszych piątków i sobót w okresie epidemii

KOMUNIKAT Komi­sji ds. Kul­tu Boże­go i Dys­cy­pli­ny Sakra­men­tów KEP Prak­ty­ka pierw­szych piąt­ków i pierw­szych sobót mie­sią­ca w okre­sie epi­de­mii W okre­sie epi­de­mii...

KOMUNIA DUCHOWA. Krótki przewodnik.

Co ozna­cza „komu­nia”?  Komu­nię moż­na przyj­mo­wać w Sakra­men­cie, czy­li pod posta­cia­mi Chle­ba i Wina pod­czas Eucha­ry­stii, ale tak­że moż­na przyj­mo­wać ją na...

przebaczenie grzechów poza spowiedzią

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ ​ Kodeks Pra­wa Kano­nicz­ne­go w kan. 960 przed­sta­wia naukę Kościo­ła o koniecz­no­ści spo­wie­dzi:...

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 29.03.2020

Wpro­wa­dzo­ne tydzień temu zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu naszej para­fii zosta­ją utrzy­ma­ne. Przy­po­mi­na­my, że nie zmie­ni­ły się godzi­ny mszy świę­tych powsze­dnich i nie­dziel­nych (zawie­szo­na...

Komunikat w związku z apelem papieża Franciszka

Komu­ni­kat Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski w związ­ku z ape­lem Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka Nawią­zu­jąc do proś­by Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka ser­decz­nie pro­szę, aby...

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 22.03.2020

Dzi­siaj mia­ły roz­po­cząć się para­fial­ne reko­lek­cje wiel­ko­post­ne. Zosta­ły odwo­ła­ne, ale dzię­ki uprzej­mo­ści nasze­go reko­lek­cjo­ni­sty ks. Car­lo­sa Cesa­ra Dama­glio, otrzy­ma­li­śmy nagra­nie...

list proboszcza w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

Dro­dzy Para­fia­nie Wpro­wa­dze­nie sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go w Pol­sce wpły­wa na funk­cjo­no­wa­nie naszej Para­fii. Prze­ży­wa­my tę sytu­ację z wia­rą i ufno­ścią w Bożą Opatrz­ność, musi­my...

reskrypt Kardynała Nycza w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

Mając na uwa­dze dobro ducho­we wier­nych Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej oraz wyko­nu­jąc wska­za­nia Rady Sta­łej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, niniej­szym ze wzglę­du na...

1 2 3 35