Wpisy odAdmin

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA — 22.11.2020

Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta jest ostat­nią nie­dzie­lą roku litur­gicz­ne­go. Po mszy św. o g. 11:30 Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana...

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 08.11.2020

Obcho­dzi­my dzi­siaj XII Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym pod hasłem Repu­bli­ka Środ­ko­wo­afry­kań­ska. Przed kościo­łem moż­na zło­żyć ofia­rę na ten cel. Ofia­ry...

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH — 01.11.2020

W związ­ku z decy­zją Rzą­du cmen­tarz para­fial­ny od 31 paź­dzier­ni­ka do 2 listo­pa­da pozo­sta­je zamknię­ty. Aby zapo­biec gro­ma­dze­niu się wier­nych na cmen­ta­rzach...

Apel Rady Stałej Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego

  APEL RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OCHRONY ŻYCIA I POKOJU SPOŁECZNEGO 1. Dzi­siaj, kie­dy przez nasz kraj prze­ta­cza się...

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.10.2020

Dzi­siaj przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją fun­du­sze na cha­ry­ta­tyw­ną dzia­łal­ność naszej para­fii, a szcze­gól­nie na pacz­ki świą­tecz­ne dla potrze­bu­ją­cych...

Odpusty za zmarłych. Nowy dekret Penitencjarii Apostolskiej

DEKRET W bie­żą­cym roku, w aktu­al­nych oko­licz­no­ściach spo­wo­do­wa­nych pan­de­mią COVID-19, odpu­sty zupeł­ne dla wier­nych zmar­łych będzie moż­na uzy­skać przez cały listopad,...

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.10.2020

Dzi­siaj Nie­dzie­la Misyj­na. Misją Kościo­ła jest ewan­ge­li­za­cja i dawa­nie świa­dec­twa wobec świa­ta. W naszej para­fii regu­lar­nie gości­my róż­nych misjo­na­rzy, któ­rych wspo­ma­ga­my ducho­wo...

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.10.2020

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się aktyw­nie w przy­go­to­wa­nie i świę­to­wa­nie odpu­stu para­fial­ne­go. Miło nam poin­for­mo­wać, że zebra­li­śmy ponad 10 litrów krwi...

UROCZYSTOŚĆ ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU — 04.10.2020

Dzi­siaj w naszej para­fii Uro­czy­stość św. Fran­cisz­ka z Asy­żu — odpust para­fial­ny. Spe­cjal­nym gościem jest ks. Car­los Cezar Dama­glio, Rek­tor Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater...

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.09.2020

Dzi­siaj przy­pa­da Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Z ini­cja­ty­wy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry na pomoc dla uchodź­ców poszko­do­wa­nych...

1 2 3 38