Wpisy odAdmin

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 16.05.2021

Dzi­siaj Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Przez cały dzień gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życia, przez...

LIST METROPOLITY WARSZAWSKIEGO PRZED PLANOWANYMI BEATYFIKACJAMI I PO POWROCIE Z LECZENIA SZPITALNEGO

Kocha­ni Diecezjanie, Dro­dzy Kapła­ni die­ce­zjal­ni i zakonni, Sio­stry zakon­ne i wier­ni świeccy! Na począt­ku maja, mie­sią­ca maryj­ne­go, piszę to sło­wo jako Wasz...

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 09.05.2021

Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le odpra­wia­ne są codzien­nie o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że nadal obo­wią­zu­je nas...

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 02.05.2021

Przez cały maj zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le będą odpra­wia­ne codzien­nie o g. 18:00. Przy­po­mi­na­my, że nadal obo­wią­zu­je nas...

Orędzie papieskie na 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2021

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA 2021 r. ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO ŚWIĘTY JÓZEF: MARZENIE POWOŁANIA   Dro­dzy Bra­cia i Siostry! 8 grud­nia ubie­głe­go roku,...

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 25.04.2021

Dzi­siaj Nie­dzie­la Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­po­czy­na Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia do Kapłań­stwa i Życia Kon­se­kro­wa­ne­go pod hasłem “Zgro­ma­dze­ni na Świę­tej Wie­cze­rzy”. Ojciec...

III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 18.04.2021

Pasterz naszej archi­die­ce­zji Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz opu­ścił już Cen­tral­ny Szpi­tal Kli­nicz­ny MSWiA w War­sza­wie. Naj­bliż­szy czas poświę­ci na reha­bi­li­ta­cję w jed­nym...

II NIEDZIELA WIELKANOCNA — 11.04.2021

Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla całe­go...

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 04.04.2021

Wszyst­kim Para­fia­nom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia wiel­ka­noc­ne: aby każ­dy z nas mógł oso­bi­ście doświad­czyć w swo­im życiu bło­go­sła­wio­nych owo­ców zwy­cię­stwa Chry­stu­sa nad śmier­cią....

NIEDZIELA PALMOWA — 28.03.2021

Nie­dzie­la Pal­mo­wa roz­po­czy­na Wiel­ki Tydzień. Ze wzglę­du na wpro­wa­dzo­ne nowe ogra­ni­cze­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne infor­mu­je­my, że ilość wier­nych uczest­ni­czą­cych w litur­giach i ado­ra­cjach nie...

1 2 3 42