Wpisy odAdmin

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 18.08.2019

Dzię­ku­je­my ks. Mar­ko­wi Bole­wic­kie­mu za waka­cyj­ną posłu­gę w naszej para­fii. Ks. Marek, któ­ry kie­dyś był wika­riu­szem tej para­fii, od wie­lu lat...

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.08.2019

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Tra­dy­cyj­nie taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy modli­twą i mate­rial­nie wspie­ra­ją pro­wa­dzo­ne...

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 04.08.2019

Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na dzia­łal­ność Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofia­ry....

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.07.2019

W czwar­tek 25 lip­ca w świę­to św. Jaku­ba obcho­dził swo­je imie­ni­ny nasz wika­riusz — ks. Gia­co­mo Calo­re. Skła­da­my dro­gie­mu Sole­ni­zan­to­wi ser­decz­ne życze­nia, aby...

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.07.2019

Gru­pa Modli­tew­na św. o. Pio zapra­sza wszyst­kich czci­cie­li Świę­te­go w naj­bliż­szy wto­rek – 23 lip­ca na róża­niec o g. 17:00 i Mszę św....

XV NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.07.2019

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za skła­da­ne ofia­ry. Z tych środ­ków może­my dalej...

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.07.2019

Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry na dzia­łal­ność Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wspar­cie naszych dzia­łań cha­ry­ta­tyw­nych....

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.06.2019

F Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30 Z racji waka­cji do wrze­śnia nie będzie mszy św. z udzia­łem...

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.06.2019

Gru­pa św. O. Pio zapra­sza dzi­siaj na Róża­niec o g. 16:30 i Mszę św. o g.  17:00, a po Mszy św. na spo­tka­nie for­ma­cyj­ne. Na ołta­rzu...

Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. aktów nienawiści wobec katolików w Polsce

1. Gdy w lip­cu 2016 r. zamor­do­wa­no w Nor­man­dii księ­dza Jacques’a Hame­la pod­czas spra­wo­wa­nia Mszy św. wyda­wa­ło się nam, że w Pol­sce takie...

1 2 3 29