Wpisy odAdmin

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.09.2020

We wto­rek 22 wrze­śnia Uro­czy­stość Rocz­ni­cy Poświę­ce­nia Kościo­ła Para­fial­ne­go. 33 lata temu Kar­dy­nał Józef Glemp doko­nał kon­se­kra­cji naszej świą­ty­ni dedy­ku­jąc...

“Budujmy więzi”. List pasterski z okazji X Tygodnia Wychowania w Polsce

BUDUJMY WIĘZI! List paster­ski z oka­zji X Tygo­dnia Wycho­wa­nia w Pol­sce   Umi­ło­wa­ni w Chry­stu­sie Panu, Sio­stry i Bra­cia, Dzi­siej­sze czy­ta­nia mszal­ne wyra­ża­ją praw­dę o tym,...

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 13.09.2020

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne dzi­siaj na tacę...

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 06.09.2020

Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas. Wraz z wolon­ta­riu­sza­mi Cari­tas zapra­sza­my też w naj­bliż­szą...

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA — 30.08.2020

Jutro ostat­ni dzień waka­cji. Od wtor­ku 1 wrze­śnia powra­ca­my do cało­rocz­ne­go gra­fi­ku mszy świę­tych w nie­dzie­le i dni powsze­dnie. Dzie­ci zapra­sza­my w nie­dzie­le na...

XXI niedziela zwykła — 23.08.2020

Uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej. Msze św jak w dzień powsze­dni. Wspo­mnie­nie Męczeń­stwa Św Jana Chrzci­cie­la — uro­czy­stość w naszej Archi­ka­te­drze. Przy­po­mi­na­my, że obec­nie licz­ba wier­nych...

XX NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.08.2020

W odpo­wie­dzi na apel Papie­ża Fran­cisz­ka i Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, soli­da­ry­zu­jąc się z miesz­kań­ca­mi Bej­ru­tu, któ­rzy ucier­pie­li w wyni­ku tra­gicz­ne­go wybu­chu, orga­ni­zu­je­my...

Program obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

13 sierp­nia  War­sza­wa o 18:00 w koście­le kon­ka­te­dral­nym Mat­ki Bożej Zwy­cię­skiej (ul. Gro­chow­ska 365) Msza Świę­ta pod prze­wod­nic­twem kard. Kazi­mie­rza Nycza od...

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA — 09.08.2020

W tym tygo­dniu przy­pa­da 100. rocz­ni­ca Bitwy War­szaw­skiej. W 1920 r., w decy­du­ją­cej bitwie Pola­cy obro­ni­li swo­ją Ojczy­znę. To wła­śnie pod War­sza­wą został...

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 02.08.2020

Dzi­siaj nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu....

1 2 3 37