Wpisy odAdmin

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 16.06.2019

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ Dzi­siaj roz­po­czy­na się dwu­dnio­wa wizy­ta­cja kano­nicz­na J. E. Ks. Bisku­pa Micha­ła Jano­chy w naszej para­fii. Ks. Biskup prze­wod­ni­czy...

VIII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 09.06.2019

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Dzi­siaj Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Koń­cząc okres wiel­ka­noc­ny może­my świę­to­wać ten dzień na para­fial­nym pik­ni­ku rodzin­nym....

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA — 02.06.2019

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA Dzi­siaj Uro­czy­stość Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go i XII już Dzień Dzięk­czy­nie­nia, któ­ry obcho­dzi­my pod hasłem: Dzię­ku­je­my za wiel­kich...

WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Słowo biskupów do wiernych

WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Sło­wo bisku­pów do wier­nych Kto by się stał powo­dem grze­chu dla jed­ne­go z tych małych, któ­rzy wie­rzą we Mnie,...

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 26.05.2019

Zra­nie­ni w Koście­le — to nowa ini­cja­ty­wa świec­kich kato­li­ków skie­ro­wa­na do osób dotknię­tych prze­mo­cą sek­su­al­ną. Dzwo­niąc na bez­płat­ny tele­fon 800 280 900, moż­na uzy­skać...

V NIEDZIELA WIELKANOCNA — 19.05.2019

Dzi­siaj o g. 18:00 spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia w dol­nym koście­le. Sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia udzie­li kan­dy­da­tom ks. biskup Michał Jano­cha w cza­sie...

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 12.05.2019

“Kapłań­stwo? Mał­żeń­stwo? Życie zakon­ne? Jeśli zada­jesz sobie podob­ne pyta­nia, bądź zasta­na­wiasz się nad wybo­rem swo­jej dro­gi życio­wej, to jest to...

III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 05.05.2019

“Kapłań­stwo? Mał­żeń­stwo? Życie zakon­ne? Jeśli zada­jesz sobie podob­ne pyta­nia, bądź zasta­na­wiasz się nad wybo­rem swo­jej dro­gi życio­wej, to jest to...

II NIEDZIELA WIELKANOCY — MIŁOSIERDZIA BOŻEGO — 28.04.2019

W naszej para­fii gości­my księ­dza Grze­go­rza Wie­czor­ka z Nowo­sy­bir­ska, któ­ry jest misjo­na­rzem. Zapra­sza­my do udzia­łu we Mszy św. o godz. 15.00 przy...

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 21.04.2019

Dzię­ku­je­my wszyst­kim za włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go i licz­ny udział w litur­giach. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla służ­by litur­gicz­nej i ks. Mar­ci­na, dla tych,...

1 2 3 28