Wpisy odAdmin

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.02.2019

Od ponie­dział­ku 18 lute­go roz­po­czy­na­my nowy cykl kate­chez, któ­re nazy­wa­ne są kate­che­za­mi zwia­sto­wa­nia, ponie­waż tak jak w przy­pad­ku Zwia­sto­wa­nia Maryi mogą...

Orędzie Papieża Franciszka na 27. Światowy Dzień Chorego 2019

„Dar­mo otrzy­ma­li­ście, dar­mo dawaj­cie” (Mt 10,8) Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry, „Dar­mo otrzy­ma­li­ście, dar­mo dawaj­cie” (Mt 10,8). Są to sło­wa wypo­wie­dzia­ne przez...

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 10.02.2019

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Ofia­ry skła­da­ne na tacę prze­zna­czo­ne będą na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim ofia­ro­daw­com, rów­nież tym, któ­rzy...

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 03.02.2019

Zapro­sze­nie J.E. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza: Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry! Sie­dem­dzie­siąt lat temu, 6 lute­go 1949 roku, odbył się uro­czy­sty ingres Księ­dza Arcy­bi­sku­pa...

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 27.01.2019

Dzi­siaj po połu­dniu gości­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z War­sza­wy, któ­re­go kle­ry­cy po ostat­niej mszy świę­tej wie­czor­nej o g....

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.01.2019

Trwa Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, do 25 stycz­nia modli­my się o wza­jem­ne zro­zu­mie­nie i zjed­no­cze­nie wszyst­kich kościo­łów chrze­ści­jań­skich, Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o nabo­żeń­stwach eku­me­nicz­nych...

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO — 13.01.2019

Dzi­siaj g. 14:00 wystą­pi w naszym koście­le słyn­ny Chór Chło­pię­cy i Męski Fil­har­mo­nii Poznań­skiej Poznań­skie Sło­wi­ki z kon­cer­tem „Sło­wi­cze Kolę­do­wa­nie”. W ostat­nią nie­dzie­lę mie­sią­ca...

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2019

Dzi­siaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go – Trzech Kró­li. Po Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o 11:15 wyru­szy wokół kościo­ła Orszak Trzech Kró­li. Pod­czas...

Podsumowanie roku duszpasterskiego 2018

„Dzię­kuj­cie zawsze za wszyst­ko Bogu Ojcu w imię Pana nasze­go Jezu­sa Chry­stu­sa” (Ef 5,20) Dro­dzy Para­fia­nie, Bra­cia i Sio­stry! Pocho­dzą­ca z naszej para­fii,...

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI — 01.01.2019

W Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi, w Nowym Roku 2019, życzy­my wszyst­kim Para­fia­nom rado­ści z doświad­cze­nia miło­ści miło­sier­ne­go Boga, poko­ju ser­ca, wszel­kiej...

1 2 3 26