Wpisy odAdmin

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 05.07.2020

Dzi­siaj wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją przed kościo­łem ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną para­fii. Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca o g. 18:00....

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 28.06.2020

Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30 Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zwal­nia­ją­ca z obo­wiąz­ku...

XII NIEDZIELA ZWYKŁA — 21.06.2020

List Kard. Kazi­mie­rza Nycza: Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry! Papie­ski Wydział Teo­lo­gicz­ny w War­sza­wie roz­po­czął rekru­ta­cję na kolej­ny rok stu­diów aka­de­mic­kich. Nasza die­ce­zjal­na...

XI NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.06.2020

Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne dzi­siaj na tacę...

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ — 07.06.2020

Przy­po­mi­na­my, że odwo­ła­na zosta­ła dys­pen­sa Ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zwal­nia­ją­ca z obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej nie­dziel­nej obec­nie nie ma już...

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO — 31.05.2020

W nawią­za­niu do wska­zań z listu Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza wpro­wa­dza­my nastę­pu­ją­ce zmia­ny w dusz­pa­ster­stwie naszej para­fii: zawie­sza­my trans­mi­sje inter­ne­to­we mszy świę­tej nie­dziel­nej...

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO — 24.05.2020

Za tydzień Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go zakoń­czy okres wiel­ka­noc­ny. Przy­po­mi­na­my, że 7 czerw­ca, w Uro­czy­stość Trój­cy Prze­naj­święt­szej, koń­czy się czas na przy­ję­cie...

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 17.05.2020

Ks. Sła­wo­mir Star­kow­ski, wika­riusz naszej para­fii, obcho­dzi dziś swo­je imie­ni­ny. Czci­god­ne­mu Sole­ni­zan­to­wi skła­da­my ser­decz­ne życze­nia, aby Bóg obda­rzał Go potrzeb­ny­mi...

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10.05.2020

Przy­po­mi­na­my, że Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił wszyst­kim wier­nym, aż do odwo­ła­nia dys­pen­sy od obo­wiąz­ku nie­dziel­ne­go uczest­nic­twa we Mszy Świę­tej....

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA — 03.05.2020

Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca zwa­na Nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza, któ­ra roz­po­czy­na tydzień modlitw o powo­ła­nia do życia kapłań­skie­go i zakon­ne­go, w tym roku pod hasłem:...

1 2 3 36