Wpisy odAdmin

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 28.02.2021

Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest dniem Modli­twy, postu i soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. W naszej para­fii czę­sto gości­my misjo­na­rzy, któ­rych wspie­ra­my mate­rial­nie i ducho­wo. Rów­nież dzi­siaj po...

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 21.02.2021

W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na jutrz­nię – poran­ną modli­twę kościo­ła o g. 5:30 w koście­le dol­nym, nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00...

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2021

„Oto idzie­my do Jero­zo­li­my…” (Mt 20, 18) Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei i miłości   Dro­dzy bra­cia i siostry, zapo­wia­da­jąc uczniom...

VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 14.02.2021

W tym tygo­dniu Śro­da Popiel­co­wa roz­pocz­nie okres Wiel­kie­go Postu. Msze świę­te o g. 6:30, 8:00, 10:00, 17:30 i 19:00. Pod­czas każ­dej Mszy...

V NIEDZIELA ZWYKŁA — 07.02.2021

Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca, przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wsparcie. Wie­czo­rem o g....

IV NIEDZIELA ZWYKŁA — 31.01.2021

Ostat­nia nie­dzie­la stycz­nia obcho­dzo­na jest w koście­le kato­lic­kim jako Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych. Cho­ro­ba, o któ­rej zapo­mnie­li już miesz­kań­cy więk­szo­ści kra­jów roz­wi­nię­tych, w naj­uboż­szych...

III NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.01.2021

Dzi­siaj przy­pa­da trze­cia nie­dzie­la okre­su zwy­kłe­go, któ­ra zgod­nie z wolą Papie­ża Fran­cisz­ka jest Nie­dzie­lą Sło­wa Boże­go — przy­po­mi­na nam o zna­cze­niu i war­to­ści Pisma Świę­te­go...

II NIEDZIELA ZWYKŁA — 17.01.2021

Dzi­siaj w Koście­le kato­lic­kim w Pol­sce obcho­dzi­my XXIV Dzień Juda­izmu pod hasłem zaczerp­nię­tym z Księ­gi Powtó­rzo­ne­go Pra­wa: „Kła­dę przed tobą życie i szczę­ście, śmierć...

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO — 10.01.2021

Dzi­siaj dru­ga nie­dzie­la mie­sią­ca – Nie­dzie­la Chrztu Pań­skie­go. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją naszą...

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO — 06.01.2021

1.Dzisiaj Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, zwa­na świę­tem Trzech Kró­li. Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Zapra­sza­my dzie­ci na mszę św. o g. 11:15w...

1 2 3 40