Zapraszamy na Koncert Zespołu MAZOWSZE

Wraz z Radą i Zarzą­dem Dziel­ni­cy Wło­chy zapra­sza­my na Kon­cert Zespo­łu MAZOWSZE
21 lute­go 2016 godz. 19:15
Kon­cert pie­śni pasyj­nych oraz Requ­iem W. A. Mozar­ta
pod dyrek­cją Jac­ka Boniec­kie­go
w wyko­na­niu Pań­stwo­we­go Zespo­łu Ludo­we­go Pie­śni i Tań­ca MAZOWSZE im. Tade­usza Sygie­tyń­skie­go

wstęp wol­ny

file