Wielkopostne kościoły stacyjne

Wyłączone
Kie­dy Gdzie
Śro­da Popiel­co­wa (10.02) para­fia Naj­święt­sze­go Zba­wi­cie­la (ul. Mar­szał­kow­ska 37)
czwar­tek (11.02) para­fia Bogu­ro­dzi­cy Maryi (ul. Powstań­ców Ślą­skich 67d)
pią­tek (12.02) para­fia Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej (ul. Ratu­szo­wa 5A)
sobo­ta (13.02) para­fia Św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki (ul. Hozju­sza 2)
I nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu (14.02) Kate­dra Św. Micha­ła Archa­nio­ła i Św. Flo­ria­na Męczen­ni­ka (ul. Flo­riań­ska 3)
ponie­dzia­łek (15.02) para­fia Bł. Wła­dy­sła­wa z Giel­nio­wa (ul. Przy Bażan­tar­ni 3)
wto­rek (16.02) para­fia Św. Fau­sty­ny (ul. Żuro­miń­ska 2)
śro­da (17.02) para­fia Św. Andrze­ja Bobo­li (ul. Rako­wiec­ka 61)
czwar­tek (18.02) para­fia Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Anio­łów (ul. Ks. Bro­ni­sła­wa Mar­kie­wi­cza 1)
pią­tek (19.02) para­fia Św. Ojca Pio (ul. Gen. A. E. Fiel­dor­fa 1)
sobo­ta (20.02) para­fia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Mat­ki Kościo­ła (ul. Doma­niew­ska 20)
II nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu (21.02) Bazy­li­ka archi­ka­te­dral­na Św. Jana Chrzci­cie­la (ul. Świę­to­jań­ska 8)
ponie­dzia­łek (22.02) para­fia Mat­ki Bożej z Lour­des (ul. Wileń­ska 69)
wto­rek (23.02) para­fia Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny (ul. Przy Ago­rze 9)
śro­da (24.02) para­fia Św. Jaku­ba Apo­sto­ła (ul. Gró­jec­ka 38)
czwar­tek (25.02) para­fia Naro­dze­nia Pań­skie­go (ul. Ostro­bram­ska 72)
pią­tek (26.02) para­fia Św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go (ul. Rzy­mow­skie­go 35)
sobo­ta (27.02) para­fia Nawie­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny (ul. Przy­ry­nek 2)
III nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu (28.02) Bazy­li­ka Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa (ul. Kawę­czyń­ska 53)
ponie­dzia­łek (29.02) para­fia Św. Micha­ła Archa­nio­ła (ul. Puław­ska 95)
wto­rek (1.03) para­fia Świę­tej Trój­cy (ul. Solec 61)
śro­da (02.03) para­fia Św. Win­cen­te­go Pal­lo­tie­go (ul. Ska­ry­szew­ska 12)
czwar­tek (03.03) para­fia Św. Toma­sza Apo­sto­ła (ul. Dere­nio­wa 12)
pią­tek (04.03) para­fia Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża (ul. Sło­mia­na 2/4)
sobo­ta (05.03) para­fia Chry­stu­sa Kró­la (ul. Tyko­ciń­ska 27/35)
IV nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu (06.03) Bazy­li­ka Świę­te­go Krzy­ża (ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 3)
ponie­dzia­łek (07.03) para­fia Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go (ul. Stry­jeń­skich 21)
wto­rek (08.03) para­fia Świę­tej Rodzi­ny (ul. Roz­wa­dow­ska 9/11)
śro­da (09.03) para­fia Św. Fran­cisz­ka z Asy­żu (ul. Hyn­ka 4a)
czwar­tek (10.03) para­fia Wszyst­kich Świę­tych (pl. Grzy­bow­ski 3/5)
pią­tek (11.03) para­fia Mat­ki Bożej Różań­co­wej (ul. Wysoc­kie­go 8)
sobo­ta (12.03) para­fia Mat­ki Bożej Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych (ul. Con­ra­da 7)
V nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu (13.03) Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Zwy­cię­skiej (ul. Gro­chow­ska 365)
ponie­dzia­łek (14.03) para­fia Św. Augu­sty­na (ul. Nowo­lip­ki 18)
wto­rek (15.03) para­fia Naj­czyst­sze­go Ser­ca Maryi (ul. Chło­pic­kie­go 2)
śro­da (16.03) para­fia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Mat­ki Miło­sier­dzia (ul. Boni­fa­ce­go 9)
czwar­tek (17.03) para­fia Św. Zyg­mun­ta (pl. Kon­fe­de­ra­cji 55)
pią­tek (18.03) para­fia Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy (ul. Nobla 16)
sobo­ta (19.03) para­fia Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go (ul. Księ­cia Zimo­wi­ta 39)
Nie­dzie­la Pal­mo­wa Męki Pań­skiej (20.03) para­fia Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go (Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej 101)

Wię­cej infor­ma­cji na temat “Szla­ku Miło­sier­dzia” moż­na zna­leźć na stro­nach Archi­die­ce­zji Warszawskiej