03.04.2016 II NIEDZIELA WIELKANOCY czyli NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA

Komu­ni­kat KEP w spra­wie peł­nej ochro­ny życia człowieka.

  1. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą roz­po­czy­na się 72. Tydzień Miło­sier­dzia. Obcho­dy są oka­zją do głęb­szej reflek­sji na temat miło­sier­dzia czy­nio­ne­go na co dzień, a tak­że zachę­tą do aktyw­ne­go włą­cza­nia się w dzie­ła miło­sier­dzia, np. poprzez zaan­ga­żo­wa­nie się w pra­cę Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka ofiar na Caritas.
  2. Dziś o g. 15:30 świą­tecz­ne spo­tka­nie Wspól­no­ty Różań­co­wej, o g. 17:00 Nabo­żeń­stwo Adoracyjne.
  3. Jutro Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, jest to jed­no­cze­śnie Dzień Świę­to­ści Życia. W tym dniu będzie moż­na pod­jąć Ducho­wą Adop­cję, któ­rej isto­tą jest codzien­na modli­twa, trwa­ją­ca przez dzie­więć mie­się­cy w inten­cji poczę­te­go dziec­ka i jego rodzi­ców. Ducho­wą Adop­cję moż­na pod­jąć indy­wi­du­al­nie, wystar­czy odczy­tać for­mu­łę przy­rze­cze­nia (w koście­le przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem lub w domu) i od tego momen­tu przez kolej­ne dzie­więć mie­się­cy odma­wiać jed­ną dowol­nie wybra­ną tajem­ni­cę różań­ca oraz modli­twę w inten­cji dziec­ka i rodzi­ców. W celu zapa­mię­ta­nia dobrze jest zapi­sać datę roz­po­czę­cia i zakoń­cze­nia modlitwy.
  4. W naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 19:00 spo­tka­nie osób zaan­ga­żo­wa­nych w przy­go­to­wa­nia do ŚDM oraz wszyst­kich, któ­rzy chcie­li­by jesz­cze dołą­czyć. Nadal poszu­ku­je­my  osób, któ­re mogły­by w dniach 27 – 29 lip­ca  przy­jąć w swo­ich domach piel­grzy­mów z Hisz­pa­nii uda­ją­cych się do Kra­ko­wa. Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my przez stro­nę inter­ne­to­wą para­fii oraz w zakry­stii. Po każ­dej Mszy św., w zakry­stii moż­na wpi­sać się na listę zain­te­re­so­wa­nych wyjaz­dem do Kra­ko­wa, orga­ni­zo­wa­nym przez parafię
  5. W następ­ny ponie­dzia­łek 11.04. roz­po­czy­na­my w naszej para­fii cykl nauk przed­mał­żeń­skich. Spo­tka­nia odby­wać się będą w ponie­dział­ki o g. 19:00 w sali nad zakry­stią. Zapi­sy w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub zakrystii.
  6. Ser­decz­nie zapra­sza­my chęt­nych na spo­tka­nie mło­dych w Led­ni­cy, któ­re odbę­dzie się 4 czerw­ca. Bedzie ono wyjąt­ko­we ze wzglę­du na przy­pa­da­ją­cą w tym roku 1050 rocz­ni­cę chrztu Pol­ski. Infor­ma­cje w zakry­stii oraz w kio­sku parafialnym.
  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Józef Knajp l. 88, Bro­ni­sław Kowal­czyk l. 90, Robert Kieł­bow­ski l. 44, Hali­na Sucha­ra l. 90, Jani­na Bart­nik l. 96.